Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 05/02/2016

  • Número del document INT/0490/2016

  • Número de control 16060043

  • Organisme emissor Departament d'Interior

    CVE CVE-DOGC-A-16060043-2016

Dades del DOGC
  • Número 7070

  • Data 02/03/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Organismes
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ INT/490/2016, de 5 de febrer, de delegació de competències del conseller d'Interior en el secretari general del Departament d'Interior per a la resolució dels recursos d'alçada en matèria de seguretat ciutadana, seguretat privada, violència esportiva i espectacles públics i activitats recreatives.


Vistes les competències adscrites a la Direcció General d'Administració de Seguretat mitjançant el Decret 320/2011, de 19 d'abril, de reestructuració del Departament d'Interior, relatives en les matèries de seguretat ciutadana, seguretat privada, violència esportiva i espectacles públics i activitats recreatives, entre d'altres;

D'acord amb el que estableixen l'article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,

 

Resolc:

 

Article 1

Delegació de competències en el secretari general del Departament d'Interior per a la resolució dels recursos d'alçada en determinades matèries

Delegar en el secretari general la resolució dels recursos d'alçada interposats contra les resolucions dictades en els expedients en matèria de seguretat ciutadana, seguretat privada, violència esportiva i espectacles públics i activitats recreatives.

 

Article 2

Règim jurídic

Els actes dictats per delegació s'han d'ajustar al que estableix l'article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

Article 3

Revocació de la delegació

La delegació de facultats que estableix aquesta Resolució pot ser revocada en qualsevol moment, si bé, de conformitat amb l'article 8.7 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el canvi de titular de l'òrgan delegant o de l'òrgan delegat no extingeix la delegació.

 

 

Disposició final

Aquesta Resolució produeix efectes a partir de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 5 de febrer de 2016

 

Jordi Jané i Guasch

Conseller d'Interior

 

Amunt