Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 19/02/2016

  • Número de control 16050057

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-16050057-2016

Dades del DOGC
  • Número 7066

  • Data 25/02/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Organismes Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 19 de febrer de 2016, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referents al municipi de Susqueda.


La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en les sessions de 15 de desembre i de 15 de juliol de 2015, va adoptar, entre altres, els acords, la part dispositiva dels quals es reprodueix a continuació:

 

Exp.: 2009 / 038578 / G

Pla d'ordenació urbanística municipal, al terme municipal de Susqueda

 

Acord de 15 de desembre de 2015

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda:

 

-1 Donar conformitat al text refós del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Susqueda, promogut i tramès per l'Ajuntament, en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de 15 de juliol de 2015, amb la incorporació d'ofici de les esmenes següents:

- S'especifica, a l'apartat 37.6.1 de la normativa, que els usos d'equipaments només seran admisibles en les construccions a què fa referència l'apartat 3 de l'article 47 del TRLU i, en cas de nova construcció, únicament aquells que compleixin amb les determinacions de l'article 47.4b del TRLU.

- Se substitueix l'expressió “amb aquesta destinació” per “del sòl no urbanitzable al final de l'article 37.1 de la normativa urbanística.

- S'especifica, a l'article 97.2 de la normativa urbanística, que l'ampliació només serà possible a les edificacions implantades legalment.

-2 Publicar aquest acord, el d'aprovació definitiva de 15 de juliol de 2015 i les normes urbanístiques corresponents en el DOGC a l'efecte de l'executivitat immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

 

Acord de 15 de juliol de 2015

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda:

 

-1 Aprovar definitivament el Pla d'ordenació urbanística municipal, promogut i tramès per Ajuntament de Susqueda, i supeditar-ne la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació d'un text refós, per duplicat, verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional de l'expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

1.0 S'aconsella vincular els plànols on, de manera informativa, s'identifiquen els valors (plànol I.5 i I.6) al capítol 3 del Títol II de la normativa.

1.1 Cal afegir, a l'article 35 referent a la xarxa viària comarcal i local, les condicions de “via integrada” establertes a l'apartat 6 de l'article 4.4 de les NOT.

1.2 Cal eliminar la previsió d'un nou traçat rodat entre Sant Martí Sacalm i el coll de Condreu, tal com preveu la Resolució de la Direcció General de Polítiques Ambientals sobre la Memòria Ambiental.

1.3 Cal considerar el vial d'accés d'Amer a Sant Martí de Sacalm i la carretera del Pantà de Susqueda dins la xarxa local.

1.4 Cal especificar, a l'article 36 que regula els usos en zones verdes, que només s'admetran els usos establerts a l'article 47 del TRLLU i segons les restriccions establertes per les NOT del PTPCG en sòls de protecció especial i/o territorial.

1.5 Cal eliminar del sistema d'equipaments aquells no admesos per la Llei d'urbanisme a l'article 47 del TRLLU i condicionar-los a les restriccions establertes per les NOT del PTPCG en sòls de protecció especial i/o territorial i a la tramitació d'un pla especial urbanístic, si no estan previstos en el POUM.

1.6 Cal afegir, a l'article 39.1, que “el sistema d'equipaments es regularà per les normes específiques amb aquesta destinació”.

1.7 Cal afegir, als articles 37.5 i 38.2 referent a les condicions d'ordenació i d'edificació dels sistemes d'equipaments i serveis tècnics, que les condicions d'ordenació i edificació s'assimilaran a les previstes en les qualificacions del sòl no urbanitzable on s'implanten i que es tindran en compte les directrius generals de paisatge del PTPCG.

1.8 Cal eliminar l'ús d'habitatge en el sistema d'equipaments previst a l'apartat 6.2 de l'article 37.

1.9 Cal condicionar la creació de sistemes tècnics no previstos en el POUM a la tramitació d'un pla especial urbanístic.

1.10 Cal modificar l'apartat 45.9 sobre la possibilitat d'admetre desnivells de terra per al cultiu de fins a 10 m, d'acord amb els articles 45.5 i 45.7 on d'admeten desnivells de fins a 7,5 m.

1.11 Cal valorar la possibilitat de reduir la limitació de fins a 3 ha de superfície contínua transformada amb finalitats agrícoles.

1.12 Cal substituir, al títol V destinat a la protecció del paisatge, els objectius de qualitat paisatgística per les directrius de paisatge.

1.13 Es recomana replantejar l'escrit de l'article 73.2 que per la seva poca concreció podria generar indefensió jurídica, en aquest sentit es recomana o bé eliminar-lo o bé concretar les determinacions mitjançant una regulació basada en les directrius de paisatge del PTCG.

1.14 Cal eliminar dels articles 75 76 i 77 aquelles consideracions genèriques poc concretes que en podrien dificultar l'aplicabilitat i que bé podrien quedar recollides a la memòria com a declaració d'intencions.

1.15 Cal afegir l'asterisc “(6) “al quadre de l'article 78, per tal d'assegurar la màxima integració en el paisatge dels equipaments i activitats esportives.

1.16. Cal especificar en quines masies és admissible l'ús de càmping o bé eliminar el fragment “i que així ho permeti” dels asteriscs (3) i que hi ha al quadre de l'article 78.

1.17 Cal igualar les nomenclatures dels usos admesos dels articles 78.2 i 104. En aquest sentit, caldria afegir l'ús “Artístic i professional” al quadre de l'article 78.2 i substituir els “tallers artesanals” per “Artesanal al medi rural”.

1.18. Cal eliminar la contradicció referent a l'assentament de caravanes, ja que d'una banda, no es considera un ús admissible (article 51.3) i, de l'altra, se'n regula la implantació (article 66). En tot cas, caldria una definició més concreta d'aquesta activitat i una millor concreció de les zones susceptibles de ser admissible.

1.19. Cal especificar, millor, la normativa segons afecti les fitxes del catàleg o els annexos e inventaris.

1.20. Cal eliminar l'ús industrial com a ús admissible al Catàleg de masies i cases rurals previst a l'article 107.

1.21 s'han detectat les errades següents a la resta de la normativa, i que cal corregir:

- A l'article 1.2, cal actualitzar la data d'aprovació definitiva de les Normes de planejament urbanístic a 18 de febrer de 2015.

- A l'article 3.2, cal completar les referències a la legislació urbanística vigent amb el reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística (Decret 64/2014, de 13 de maig).

- A l'article 35.3, cal establir la franja de domini públic a partir de l'aresta de la plataforma de l'article 35.3

- A l'article 34, cal regular els espais fora del sistema hidràulic en un altre articulat.

- A l'article 34.4, eliminar els usos admesos en sistema hidràulic, ja que aquests són els mateixos que s'admeten en el domini públic hidràulic i ja s'estableixen a l'apartat 34.2.1.

- A l'article 42.1 sobre la tramitació dels projectes en sòl no urbanitzable, ha de fer referència a l'article 46 i 47 del nou Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (Decret 64/2014 de 13 de maig).

- A l'article 56.2, cal eliminar l'hotel apartament de la definició d'establiment hoteler.

- A l'article 59.2, eliminar la necessitat de redactar un EIIP en funció de l'impacte ambiental.

- A la transitòria tercera, cal corregir l'error de concordança entre el títol i el contingut.

1.22 Cal adjuntar un informe tècnic on es justifiqui el compliment dels informes sectorials.

1.23 Cal completar el document amb la justificació de l'observança de l'objectiu de desenvolupament urbanístic sostenible, el llistat de mesures adaptades per facilitar una mobilitat sostenible i l'informe de sostenibilitat econòmica segons article 59.3 del TRLLU.

-2 Manifestar que el document del Pla d'ordenació urbanística municipal de Susqueda, promogut i tramès per l'Ajuntament, ha estat sotmès al tràmit ambiental preceptiu previst a l'article 115 del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, la qual cosa ha estat considerada prèvia l'aprovació definitiva, d'acord amb el que disposa l'article 25.7 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.

-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.


Contra aquests acords, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l'article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui rebutjat presumptament.


Consulta i informació de l'expedient

L'expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, al Servei Territorial d'Urbanisme de Girona, situat a la seu de l'edifici de la Generalitat,  plaça Pompeu Fabra, 1, Girona (CP- 17002), de 9:30 h a 13:30 h, de dilluns a divendres feiners.

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat amb plena garantia d'autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2009/38578/G&set-locale=ca

 

Girona, 19 de febrer de 2016

 

Sònia Bofarull i Serrat

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona

 

 

Annex

Normes urbanístiques de Pla d'ordenació urbanística municipal de Susqueda

 

(Vegeu la imatge al final del document)Amunt