Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 08/02/2016

  • Número del document TSF/0331/2016

  • Número de control 16047057

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-16047057-2016

Dades del DOGC
  • Número 7063

  • Data 22/02/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/331/2016, de 8 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord sobre increment salarial per a l’any 2016 del VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya (codi de conveni núm. 79000692011994).


Vist el text l'Acord sobre increment salarial per a l'any 2016 del VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, subscrit per la Comissió negociadora el 22 de gener de 2016, i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.1) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 86/2016, de 13 de gener, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i l'article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

—1 Disposar la inscripció de l'Acord esmentat, en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, amb notificació a la Comissió paritària.

 

--2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

 

Barcelona, 8 de febrer de 2015

 

Enric Vinaixa i Bonet

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

 

 

Transcripció literal del text signat per les parts

 

ACORD

de la Comissió negociadora del VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya sobre increment salarial per a l'any 2016

 

Dia: 22.1.2016

Hora: 11.30 h

Lloc: Sala noble del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Carrer de Sepúlveda, 148-150, de Barcelona)

 

Representants per part de l'Administració

Sra. Susanna Bouis Gutiérrez, Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge - DG de Funció Pública.

Sra. Pilar Sorribas Arenas, Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge - DG de Funció Pública.

Sra. Mercè Domènech Fabregat, Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge - DG de Funció Pública.

Sr. Joan Planas Areñas, Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Sra. Núria Bes Rubio, Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Sr. Jordi Cabré Menéndez, Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Sr. Xavier Serentill Utgés, Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Sra. Lourdes Llorente Sendra, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Sra. Consol González Cerezales, Departament d'Interior.

Sra. Joana Augé Hien, Departament d'Ensenyament.

Sra. Montserrat Reverter Masia, Departament de Justícia.

Sra. Paula Arbat Guerra, Departament de Territori i Sostenibilitat (suplenta).

Sra. M. José Jiménez de Cisneros Sistaré, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Sr. Francesc Xavier Aráez Gerona, Departament de la Presidència.

 

Representants per la part social

UGT

Sr. José Manuel Ruiz Fernández

Sr. Àngela Rodríguez Albertos

Sr. Jordi Òdena Bertran

Sra. Esther Morales Masó

Sra. Guillem Rosich Diez

Sr. Xavier Pifarré Ballester

Sra. Pilar Sanz Llorens (suplenta)

CCOO

Sra. Conxita Mañé Armenteros

Sra. Mireia Dellà Marcet

Sr. Juan Francisco López Muñoz

Sr. Miguel Ángel Cabezas Peña

Sr. David Bonet Mateo

Sr. Manuel Espínola Mesa

IAC

Sr. Vicenç Cantos Guerrero

Sr. José Corvo Pacheco

 

Secretària: Sra. Rosa M. Larraga Serrano

 

Reunida la Comissió negociadora del VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, i en compliment del que disposen els articles 28 g) i 12 b) del VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya per al personal laboral de la Generalitat de Catalunya,

 

Acorden

1. L'increment salarial per a l'any 2016 per al personal inclòs en l'àmbit d'aplicació del VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya és d'un 1%, distribuït de forma proporcional entre tots els conceptes retributius.

2. Aquest increment té efectes 1 de gener de 2016.

S'adjunta la taula de retribucions per a l'any 2016 que inclou l'increment d'un 1% sobre les retribucions 2015 (Annex).

Es faculta a la secretària de la Comissió per a realitzar els tràmits de registre i dipòsit de convenis previstos al Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.

 

 

Annex

VI Conveni únic del personal laboral

Taula de retribucions per a l'any 2016

Increment 1% sobre retribucions 2015

 

Article 29

Retribucions bàsiques

 

Subgrup Sou base C. Grup Total

mensual

anual

mensual

anual

mensual

anual

A1

1.862,57

26.075,98

231,07

2.772,84 2.093,64 28.848,82

A2

1.728,19

24.194,66

231,07

2.772,84

1.959,26

26.967,50

A3

1.616,24

22.627,36

231,07

2.772,84

1.847,31

25.400,20

B1

1.565,35

21.914,90

205,47

2.465,64

1.770,82

24.380,54

C1

1.348,63

18.880,82

144,63

1.735,56

1.493,26

20.616,38

C2

1.227,94

17.191,16

144,63

1.735,56

1.372,57

18.926,72

D1

1.135,61

15.898,54

117,84

1.414,08

1.253,45

17.312,62

D2

1.097,48

15.364,72

117,84

1.414,08

1.215,32

16.778,80

E

1.049,62

14.694,68

115,09

1.381,08

1.164,71

16.075,76

 

Article 29.2

Complement de Grup dels EAPS

Import del C. de Grup dels Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica anterior al I Conveni Únic.

 

Mensual

Anual

263,60

3.163,20

 

Article 29.3

Complement de Conveni

Aquest complement s'incrementa en un 1% sobre 2015

 

Article 30

Complement d'antiguitat (triennis)

 

Grup Triennis
mensual anual
A 49,90 698,60
B 45,28 633,92
C 40,64 568,96
D 36,02 504,28
E 31,36 439,04

 

El Complement personal d'antiguitat s'incrementa en un 1% sobre 2015.

Imports en euros

 

Article 32

Plus de diumenges i festius

 

Grup Complement per festiu treballat

Horari de menys de 5 hores

Horari de 5 a 9 hores

Horari de més de 9 hores

A

69,85

91,70

120,33

B

61,12

80,25

108,85

C

52,39

68,80

91,70

D

43,68

57,35

80,25

E

39,31

51,63

68,80

 

Article 34

Plus de rotació de torns

 

Grup Plus mensual
A B C
A 599,77 482,81 365,77
B 497,43 395,02 292,65
C 446,24 351,16 256,07
D 365,77 278,05 190,25
E 336,50 248,80 161,03

 

A. Torns rotatius durant les 24 hores del dia, inclosos festius i diumenges.

B. Torns rotatius que incloguin diumenges i festius o nocturnitat.

C. Torns rotatius que incloguin el matí i la tarda.

 

Article 35

Complement de penositat, toxicitat i perillositat

 

Article 35.2

 

Import a percebre per dia treballat

7,93

 

Imports en euros

 

 

 

VI Conveni únic del personal laboral

Taula de retribucions per a l'any 2016

Increment 1% sobre retribucions 2015

 

Article 36. Complement de comandament - (I)

 

Mensual

Anual
Departament de Justícia
Centres Justícia Juvenil
Director/a

Centres A

1.735,78

20.829,36

Centres B

1.339,97

16.079,64

Subdirector/a

Centres A

1.061,87

12.742,44

Centres B

826,50

9.918,00

Coordinador/a -B1-

Centres A

836,93

10.043,16

Centres B

724,90

8.698,80

Coordinador/a de medi obert

684,48

8.213,76

Delegat/ada de recursos

452,31

5.427,72

Centres Penitenciaris

Coordinador/a monitors de formació ocupacional B1

446,08

5.352,96

Dinamització Lingüística

Coordinador/a general de dinamització lingüística

760,32

9.123,84

Coordinador/a de dinamització lingüística de Barcelona ciutat i comarques

553,69

6.644,28

Coordinador/a de dinamització lingüística de Girona, Lleida i Tarragona

411,77

4.941,24

Institut de Medicina Legal

Coordinador/a Tècnic Especialista en Patologia Forense

275,31

3.303,72

 

0,00

0,00

Departament d'Interior

Cap de Sala Centre Control Trànsit de Vic

904,89

10.858,68

DG Prevenció, Extinció d'Incèndis i Salvaments

Responsable equip d'oficials 1a - prevenció activa forestal

110,64

1.327,68

Cap de Sala de Gestió d'Emergències

904,89

10.858,68

Cap Unitat Grup Emergències Mèdiques

1.806,13

21.673,56

Servei Català del Trànsit

Coordinador/a Seguretat Viària i Mobilitat

920,71

11.048,52

Responsable Gestió del Trànsit

920,71

11.048,52

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Coordinador/a assistencial (Diplomat Infermeria Grup B)

673,32

8.079,84

Complement funcions coordinació assistencial (A2 i A3)

673,32

8.079,84

Direcció de centres:

a) Director/a centre residencial SISPAP (Grups A i B)

1.501,80

18.021,60

b) Director/a centre d'Atenció a disminuïts (CAD i CAE) (Grups A i B)

388,84

4.666,08

c) Coordinador/a d'equips de valoració i orientació

177,71

2.132,52

Delegat/da de zona

583,65

7.003,80

Administrador/a casal d'avis, club d'avis i casal gent gran (Grups B i C) i

177,71

2.132,52

responsable Cases del Mar amb hostatgeria

Responsable d'equipament cívic polivalent

177,71

2.132,52

Centres DG Atenció a la Infància i l'Adolescència
Director/a

Centres A Adolescència i Joventut

1.479,83

17.757,96

Centres A Infància i Adolescència

1.458,25

17.499,00

Centres B Adolescència i Joventut

1.156,78

13.881,36

Centres B Infància i Adolescència

1.135,24

13.622,88

Subdirector/a

Centres A Adolescència i Joventut

801,46

9.617,52

Centres A Infància i Adolescència

779,95

9.359,40

Centres B Adolescència i Joventut

639,97

7.679,64

Centres B Infància i Adolescència

618,41

7.420,92

Coordinador/a -B1-

Centres A Adolescència i Joventut

635,50

7.626,00

Centres A Infància i Adolescència

613,91

7.366,92

Centres B Adolescència i Joventut

583,25

6.999,00

Centres B Infància i Adolescència

561,70

6.740,40

Coordinador/a de medi obert

670,29

8.043,48

Coordinador/a comunitats Infantils i Juvenils

761,85

9.142,20

Delegat/da de recursos

452,31

5.427,72

Director/a Unitats Promoció i Desenvolupament. (UPD)

454,28

5.451,36

Departament d'Ensenyament
Llars d'Infants

Director/a B1 Educador

505,75

6.069,00

Director/a A3 Adaptació

420,82

5.049,84

 

Imports en Euros

 

 

 

VI Conveni únic del personal laboral

Taula de retribucions per a l'any 2016

Increment 1% sobre retribucions 2015

 

Article 36. Complement de comandament - (II)

 

Mensual

Anual

Centres Docents

Director/a de serveis educatius

169,86

2.038,32

Adjunt/a Director/a CREDA

60,28

723,36

Director/a Residència - Internat CET Tarragona

720,71

8.648,52

Cap col·legi CET Tarragona

76,48

917,76

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Cap de Sala xarxa de comunicacions

276,14

3.313,68

Centres i Escoles de capacitació agraria

Director/a d'escola de capacitació agraria

388,84

4.666,08

Director/a de centre de capacitació agraria

388,84

4.666,08

Cap d'estudis

233,35

2.800,20

Secretari/ària administrador

233,35

2.800,20

Orientador/a escolar i cap d'explotació

101,15

1.213,80

Cap de residència

258,11

3.097,32

Gerent d'escola de capacitació agraria

388,84

4.666,08

INCAVI

Responsable àrea control, asseg. i foment qualitat de vins i caves

363,71

4.364,52

Departament de Cultura

Coordinador/a d'equip suport cultural

364,79

4.377,48

Responsable d'equip suport cultural

136,83

1.641,96

Coordinador/a d'equip dinamització lingüística

273,60

3.283,20

Responsable d'equip dinamització lingüística

182,42

2.189,04

Biblioteca de Catalunya

Coordinador/a processos bibliogràfics

1.347,17

16.166,04

Responsable de gestió administrative

559,88

6.718,56

Responsable processos bibliogràfics

438,01

5.256,12

Departament de Territori i Sostenibilitat

Coordinador/a general de conservació i explotació

109,49

1.313,88

Coordinador/a de conservació

54,80

657,60

Encarregat/da - C1 ( Parc carreteres reordenat )

137,30

1.647,60

Cap d'equip - C2 ( Parc carreteres reordenat )

91,55

1.098,60

Director/a-Conservador/a Parc Natural La Garrotxa

1.827,35

21.928,20

Departament de Salut
Informàtics de l'ICS

A1 Comandament ciutats sanitàries

2.036,37

24.436,44

A2 Comandament ciutats sanitàries

2.187,65

26.251,80

A1 Comandament grans estructures sanitàries

737,72

8.852,64

A2 Comandament grans estructures sanitàries

889,02

10.668,24

A1 Comandament petites estructures

549,59

6.595,08

A2 Comandament petites estructures

700,88

8.410,56

A1 Coordinador de projectes

183,52

2.202,24

A2 Coordinador de projectes

334,78

4.017,36

ICS - Atenció Primària

Responsable de Gestió

457,04

5.484,48

Responsable d'Àrea

367,29

4.407,48

ICS - Centres penitenciaris (a extingir)
Coordinador/a Àrea Sanitària

Centres 1a especial

1.958,33

23.499,96

Centres 1a

1.924,18

23.090,16

Centres 2a

1.749,92

20.999,04

Cap d'infermeria

Centres 1a especial

1.482,23

17.786,76

Centres 1a

1.482,23

17.786,76

Centres 2a

1.347,96

16.175,52

Depart. de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Entitat Autònoma de Jocs i Apostes

Cap d'unitat

2.070,85

24.850,20

Coordinador/a

1.764,37

21.172,44

Cap de coordinació administrativa

615,51

7.386,12

Altres complements de comandament

Cap 1a. Manteniment - C1

529,30

6.351,60

Cap 2a. Manteniment - C1

398,70

4.784,40

Cap 2a. Cuiner - C1

398,70

4.784,40

Encarregat/da - D1

275,31

3.303,72

Cap d'Equip - D1

134,53

1.614,36

 

Imports en Euros

 

 

 

VI Conveni únic del personal laboral

Taula de retribucions per a l'any 2016

Increment 1% sobre retribucions 2015

 

Complements de Lloc de Treball (art. 37 a 41) - (I)

 

Mensual

Anual

Departament de Justícia
Centres Penitenciaris

Complement lloc interior dels centres penitenciaris - Grup 1

315,36

3.784,32

Complement lloc interior dels centres penitenciaris - Grup 2

260,22

3.122,64

Centres de Justícia Juvenil

Centres A

256,85

3.082,20

Centres B

204,59

2.455,08

Funcions educatives centres A (règim tancat)

444,15

5.329,80

Funcions educatives centres B (règim semiobert)

332,11

3.985,32

Administrador/a Centres A

387,36

4.648,32

Administrador/a Centres B

335,10

4.021,20

Medi Obert (Justícia Juvenil)

Tècnic/a medi obert (A1)

123,12

1.477,44

Diplomat/da Treball Social

123,12

1.477,44

Educador/a Social

286,72

3.440,64

Tècnic/a Especialista Patologia Forense

287,16

3.445,92

Guàrdies de localització per assessorament tècnic de menors

154,04

€ / Guàrdia

Guàrdies de localització pèrits judicials

Guàrdia de dilluns a divendres ( dies laborables )

186,03

€ / Guàrdia

Guàrdia de dilluns a divendres ( amb 1 festiu intersetmanal )

280,63

€ / Guàrdia

Guàrdia de dilluns a divendres ( amb 2 festiu intersetmanal )

375,25

€ / Guàrdia

Guàrdia de cap de setmana ( dissabte i diumenge )

326,87

€ / Guàrdia

Departament d'Interior
DG Prevenció, Extinció d'Incèndis i Salvaments

Tècnic/ca especialista en manteniment d'helicòpters

490,90

5.890,80

Oficial 1a Prevenció Activa forestal ( EPAF )

331,81

3.981,72

Metge/essa Grup Emergències Mèdiques (A-1)

517,94

6.215,28

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Complement de capacitació agrarian

Professor/a grup A i B

145,34

1.744,08

Compl. Consolid. i actualitz. pers. docent Escoles Centre Capac. Agrària

Unitat de consolidació i actualització 1

72,35

868,20

Unitat de consolidació i actualització 2

82,82

993,84

Unitat de consolidació i actualització 3

100,50

1.206,00

Unitat de consolidació i actualització 4

120,35

1.444,20

Unitat de consolidació i actualització 5

133,75

1.605,00

Complement de capacitació nautico-pesquera

Professor/a grup A

87,03

1.044,36

Professor/a grup B

51,19

614,28

Complement de guardes de reserves

Guarda major

394,36

4.732,32

Guarda 1ª reserva de fauna

348,84

4.186,08

Guarda reserva de fauna

303,42

3.641,04

INCAVI

Compl. control, asseg. i fom. qualitat vins i caves

314,59

3.775,08

Departament de Cultura
Biblioteca de Catalunya

Responsable de gestió de material bibliogràfic

167,47

2.009,64

Responsable d'àrees específiques

351,36

4.216,32

Responsable de gestió específica

136,49

1.637,88

Responsable de consergeria

243,99

2.927,88

Responsable de subalterns de tarda

105,93

1.271,16

Museu d'Arqueologia de Catalunya

Investigador/a

551,90

6.622,80

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Complement Serveis Atenció Precoç

156,82

1.881,84

Centres de DG Atenció a la Infància i l'Adolescència

Centres A

207,29

2.487,48

Centres B

155,05

1.860,60

Centres A (funcions educatives) - Adolescència i Joventut

384,35

4.612,20

Centres A (funcions educatives) - Infància i Adolescència

362,78

4.353,36

Centres B (funcions educatives) - Adolescència i Joventut

332,11

3.985,32

Centres B (funcions educatives) - Infància i Adolescència

310,55

3.726,60

Complement de Medi Obert (DG Atenció a la Infància i Adolescència)

Educador/a Social

265,18

3.182,16

 

Imports en Euros

 

 

 

VI Conveni únic del personal laboral

Taula de retribucions per a l'any 2016

Increment 1% sobre retribucions 2015

 

Complements de Lloc de treball (art. 37 a 41) - (II)

 

Mensual Anual
Complement Centre d'Atenció Especialitzada Can Ruti

Tècnic/a centre disminuïts psíquics i diplomat/da en infermeria

507,94

6.095,28

Resta categories professionals

156,81

1.881,72

Complement Assist. Atenció directa Centres Residencials SISPAP

Metge/essa i diplomat/da infermeria

304,12

3.649,44

Auxiliar geriatria, auxiliar sanitari/a, treball. familiar, aux. educ. especial

182,48

2.189,76

Oficines de Treball de la Generalitat

Auxiliar administratiu D1

81,56

978,72

Tècnic/a administratiu/va C1

81,56

978,72

Administratiu/va C2

81,56

978,72

Departament de Salut

Tècnic/a de gestió i adm. sanitària - Metge/essa avaluador/a.

1.523,20

18.278,40

Tècnic/a de gestió i adm. sanitària (ICS)

1.523,20

18.278,40

Guàrdies mensafòniques informàtics hospital (ICS)

365,54

4.386,48

ICS: Personal Sanitari de Centres Penitenciaris (a extingir)
Complement assistència continuada

Metge/essa - Presència Física

749,11

8.989,32

Metges/essa – Localització

640,71

7.688,52

Diplomat/da en Infermeria - Centres A

539,63

6.475,56

Diplomat/da en Infermeria - Centres B

298,04

3.576,48

Complement de major dedicació

Metge/essa – Localització

361,73

4.340,76

Diplomat/da en Infermeria - Centres B

258,39

3.100,68

Complement de Personal Sanitari Centres Penitenciaris

Metge/essa

312,08

3.744,96

Diplomat/da en Infermeria

214,93

2.579,16

Auxiliars Sanitaris

92,76

1.113,12

Guàrdies de presència física

Metge/essa

396,51

€/ Guàrdia

Diplomat/da en Infermeria - Centres A

297,39

€/ Guàrdia

ICS: Personal Mèdic centres Justícia Juvenil (a extingir)

796,19

9.554,28

Departament de la Presidència
Patronat de la Muntanya de Montserrat

Director/a del Parc Natural

1.320,74

15.848,88

Guarda

58,63

703,56

INEFC

Personal Manteniment instal.lacions esportives

145,04

1.740,48

CC Esport

Metge/essa especialitat medicina de l'educació física i l'esport

341,11

4.093,32

Departament de Territori i Sostenibilitat

Complement de Parc de Carreteres

128,59

1.543,08

Complement de viabilitat viària o atenció continuada ( parcs reordenats )

Encarregat/da i Cap d'Equip

24,28

€ dia

Resta de personal

20,82

€ dia

Complement de Viabilitat Hivernal

Parc d'Esterri / Vielha ( 4 mesos/any )

225,65

2.707,80

Departament d'Ensenyament

Especialista d'Ensenyaments de Música

1.813,79

21.765,48

Centres Docents

Complement singular docent de serveis educatius

312,21

3.746,52

Complement singular docent - Logopeda CREDA

175,79

2.109,48

Complement singular serveis educatius - Assis. Social, Fisioterapeuta i Audioprotesista

233,31

2.799,72

Comp. tasques docents en centres educatius

Professor/a Grup A

277,34

3.328,08

Professor/a Grup B

295,98

3.551,76

Complement personal de cuina Llar d'Infants D-1

155,40

1.864,80

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Entitat Autònoma de Jocs i Apostes

Complement de verificador/a de sortejos

401,72

4.820,64

Complement de responsable tècnic/a

717,10

8.605,20

Altres complements de lloc de treball
Serveis de prevenció de Riscos laborals

Metge/essa - Especialitat de medicina en el treball

746,59

8.959,08

Diplomat/da en Infermeria - Especialitat de medicina en el treball

413,65

4.963,80

 

Imports en Euros

 

 

 

VI Conveni únic del personal laboral

Taula de retribucions per a l'any 2016

Increment 1% sobre retribucions 2015

 

Article 43. Hores extraordinàries
Grup Import
Hora normal Hora nocturna i/o festiva
A 20,61 25,74

B

16,70

20,79

C

16,55

20,67

D

13,73

17,11

E

11,74

14,67

 

Imports en Euros

 

 

 

VI Conveni únic del personal laboral

Taula de retribucions per a l'any 2016

Increment 1% sobre retribucions 2015

 

Annex 1

Xofers dels serveis de representació

Import

Hora extraordinària diürna

Hora ordinària

Hora extraordinària nocturna

18,28

Hora extra en festius oficials o diumenges

22,63

Compensació per disponibilitat

12,12

 

Complement de lloc

Component general

651,04 Mensua

Localització cap de setmana i festiu

109,04 Dia

Major dedicació

21,48 Hora

 

 

Annex 3

EA Difusió cultural

  Import Període
2.1 Ordenació jornada laboral (1) 3.646,88 Anual
2.2 Descans setmanal (per treball en diumenges) 91,27 Mensual
2.4 Retribució d'eventuals
a) Tècnics C1 91,27 Diari
b) Auxiliars Oficials de 1a D1 67,18 Diari
2.5 Menyscapte de diners 25,15 Mensual
2.6 Bolos 0,00  
a) Bolo normal 35,87 Diari
b) Bolo intensiu 116,42 Diari
Personal eventual
a) Bolo normal personal eventual 100,39 Diari
b) Bolo intensiu personal eventual 200,69 Diari
 
Complement de lloc de treball mensual anual
Coordinador/a centres d'espectacles 820,60 9.847,20
Director/a tècnic teatre 683,86 8.206,32
Responsable comptabilitat financera 638,26 7.659,12
Assessor/a legal 638,26 7.659,12
Coordinador/a àrea tècnica d'espectacles 547,09 6.565,08
Administrador/a centres d'espectacles 410,33 4.923,96
Responsable tècnic d'espectacles 410,33 4.923,96
Responsable sala espectacles 182,42 2.189,04

 

(1) Podrà ser aplicat al personal de tramoia, al servei de l'escena o de producció.

 

 

Annex 4

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Experts en formació ocupacional
Grup I

33,97

EUR / Hora

Grup II

31,70

EUR / Hora

Grup III

28,20

EUR / Hora

 

 

Annex 6.-

Professorat de l'INEFC

  mensual anual
Director/a de centre

1.129,72

13.556,64

Sotsdirector/a de centre

952,51

11.430,12

Cap de departament

478,60

5.743,20

Encarregat/da de curs

82,23

986,76

Director/a-coordinador/a projectes institucionals

478,60

5.743,20

Director/a-coordinador/a projectes acadèmics

335,04

4.020,48

Director/a-coordinador/a projectes organitzatius

239,37

2.872,44

Professor/a

712,67

8.552,04

Catedràtic/a (complement incompatible amb Professor i Encarregat de curs)

1.323,75

15.885,00

Tram docent

106,85

1.282,20

 

Imports en Euros

 

 

 

VI Conveni únic del personal laboral

Taula de retribucions per a l'any 2016

Increment 1% sobre retribucions 2015

 

Annex 9.

E. A. Diari Oficial i Publicacions de la Generalitat de Catalunya

 

Mensual Anual
Complements de comandament

Cap d'Àrea

828,70

9.944,40

Cap Unitat de Comptabilitat i Gestió Administrativa de Publicacions

776,92

9.323,04

Cap unitats operatives

414,36

4.972,32

Cap llibreria Barcelona

725,94

8.711,28

Cap d'altres llibreries

600,82

7.209,84

Cap d'unitats bàsiques

238,27

2.859,24

Reponsable de sistemes i comunicacions

238,27

2.859,24

Responsable d'unitats de suport a la gestió

155,40

1.864,80

Complements de lloc de treball

Tècnic/a Lingüísta

176,11

2.113,32

Tècnic/a preimpressió i producció

176,11

2.113,32

Tècnic/a edició i disseny

176,11

2.113,32

Comercial de llibreria

145,04

1.740,48

Personal magatzem editorial

124,33

1.491,96

 

Imports en Euros

 

 

Amunt