Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 11/02/2016

  • Número de control 16042090

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-16042090-2016

Dades del DOGC
  • Número 7061

  • Data 18/02/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Organismes Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE d'11 de febrer de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida referent al municipi de Cubells.


La Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida, en la sessió de 3 de desembre de 2015, va adoptar, entre d'altres, l'acord la part dispositiva del qual es reprodueix a continuació:


Exp.: 2014 / 055732 / L

Pla d'ordenació urbanística municipal, del terme municipal de Cubells


-1 Aprovar definitivament el Pla d'ordenació urbanística municipal de Cubells, promogut i tramès per l'Ajuntament de Cubells, incorporant d'ofici la condició següent:

S'afegeix el redactat següent en l'article 138:

“En els equipaments educatius de competència del Departament d'Ensenyament, es podrà justificar una menor separació a llindars en el projecte executiu.”


-2 Publicar aquest acord i les Normes urbanístiques corresponents al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

 

-3 Comunicar-ho a l'ajuntament.

 

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l'article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui rebutjat presumptament.


Consulta i informació de l'expedient

L'expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, als locals de la Comissió Territorial d'urbanisme de Lleida, carrer del Clot de les Monges, 6-8, de 9:30 h a 13:30 h, de dilluns a divendres feiners.

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat amb plena garantia d'autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2014/55732/L&set-locale=ca

 

Lleida, 11 de febrer de 2016

 

Raquel González Gállego

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida

 

 

Annex

Normes urbanístiques del Pla d'ordenació urbanística municipal del municipi de Cubells.

 

(Vegeu la imatge al final del document)Amunt