Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret llei

  • Data del document 19/01/2016

  • Número del document 001/2016

  • Número de control 16019141

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-16019141-2016

Dades del DOGC
  • Número 7041

  • Data 20/01/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET LLEI 1/2016, de 19 de gener, d'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016.


El president de la Generalitat de Catalunya.

 

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i d'acord amb el que estableix l'article 67.6.a de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo el següent

 

DECRET LLEI

 

Preàmbul

La Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per al 2016, estableix per al 2016, i habilita, amb caràcter bàsic per a totes les administracions, un increment retributiu del seu personal fins a un màxim de l'1 % respecte de l'exercici 2015.

Atesa la situació de pròrroga pressupostària que afecta la Generalitat de Catalunya, cal adequar les normes vigents en matèria salarial del personal al servei del sector públic de la Generalitat de Catalunya per fer possible l'aplicació de l'increment de la normativa bàsica habilitant establerta per l'Estat.

La despesa de la Generalitat de Catalunya està essent greument limitada pel Govern de l'Estat espanyol i perjudica l'horitzó pressupostari més enllà de l'exercici 2016.

Malgrat la situació d'excepcionalitat en matèria econòmica, cal tenir en consideració les circumstàncies que fan imprescindible adoptar mesures extraordinàries i urgents respecte d'aquest increment salarial de l'1 %. En primer lloc, s'ha valorat que és possible absorbir amb els crèdits pressupostaris consignats per al 2015, en pròrroga pel 2016, la despesa corresponent a aquest increment retributiu i que sense una disposició normativa de caràcter urgent no és possible implementar aquesta mesura l'1 de gener de 2016. Igualment, és voluntat del Govern de la Generalitat no demorar aquest increment retributiu màxim de l'1 % al col·lectiu de persones al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

S'ha tingut en compte també la necessària revaloració de les pensions públiques, i així, la quantia de les pensions a què fa referència els apartats 1 i 3 de l'article 30 de la Llei 2/2015, d'11 de març de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, s'actualitzen en un 0,25 % respecte de les vigents a 31 de desembre de 2015.

Vist que s'ha efectuat el tràmit sindical corresponent, previst a l'article 37.1 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

En virtut del que preveu l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern. Per tot això, en ús de l'autorització concedida a l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a proposta del vicepresident del Govern i de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i d'acord amb el Govern,

 

DECRETO:

 

Article únic

Retribucions del personal

1. Àmbit d'aplicació

Les disposicions d'aquest article s'apliquen al personal inclòs dins de l'àmbit d'aplicació de l'article 23 del títol III de la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

2. Increment retributiu

2.1 Al personal al servei de l'Administració de la Generalitat no sotmès al règim laboral, així com al personal a què fa referència l'article 28 de la Llei 2/2015, d'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, se li aplica un increment de l'1 % en cadascun dels conceptes retributius, amb efectes de l'1 de gener de 2016.

Aquest increment s'aplica sense perjudici de les adequacions retributives necessàries per assegurar que les retribucions assignades a cada lloc de treball mantenen una relació adequada amb el contingut d'especial dificultat tècnica, de dedicació, de responsabilitat, de perillositat o de penositat, amb informe favorable del departament competent en matèria de funció pública i del departament competent en matèria de pressupostos.

Les retribucions que tenen caràcter d'absorbibles, la indemnització per residència i les indemnitzacions per raó de serveis no experimenten cap increment respecte les fixades per al 2015. Amb caràcter general, els complements personals transitoris s'han d'absorbir d'acord amb el procediment establert a l'article 25.1.g de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, no obstant, de l'increment general de retribucions només es pot absorbir un 50 % de l'increment general aplicat a les retribucions complementàries.

2.2 La massa salarial del personal laboral de la Generalitat per a l'exercici 2016 no pot experimentar un increment superior a l'1 % respecte a la corresponent per a l'exercici 2015, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, tant pel que fa a efectius de personal i antiguitat com al règim de treball, jornada, hores extraordinàries i altres condicions laborals.

2.3 Els imports màxims del complement de productivitat variable i de les retribucions variables en funció d'objectius a què fan referència els articles 25.3 i 29.1 de la Llei 2/2015, de l'11 de març de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 s'incrementen en un 1 % respecte dels imports màxims reconeguts al 2015.

 

 

Disposicions addicionals

 

1. Els imports dels mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats corresponents a despeses de personal establerts a l'annex 1 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 s'incrementen un 1 % amb efectes de l'1 de gener de 2016.

 

2. Amb efectes de l'1 de gener de 2016, la quantia de les pensions què fan referència als apartats 1 i 3 de l'article 30 de la Llei 2/2015, d'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, s'incrementen en un 0,25 % respecte de les vigents a 31 de desembre de 2015. Les pensions i assignacions temporals atorgades a l'empara de la Llei 6/2003, de 22 d'abril i de la Llei 2/1988, de 26 de febrer, s'han d'actualitzar d'acord amb la seva normativa.

 

 

Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació, amb efectes d'1 de gener de 2016.

 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

 

Barcelona, 19 de gener de 2016

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern

 

Meritxell Borràs i Solé

Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 

Amunt