Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 07/01/2016

  • Número de control 16012037

  • Organisme emissor Departament d'Empresa i Ocupació

    CVE CVE-DOGC-A-16012037-2016

Dades del DOGC
  • Número 7038

  • Data 15/01/2016

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI d'informació pública per a l'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i declaració d'utilitat pública amb urgent ocupació de la petita instal·lació eòlica anomenada Viure de l'aire del cel, de 2,7 MW, al terme municipal de Pujalt (Anoia), a la província de Barcelona (exp. 1860).


L'empresa Eolpop, SL, amb domicili social al c. Camprodon, 3, baixos, de Barcelona (08012), ha presentat sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i declaració d'utilitat pública amb urgent ocupació de la instal·lació de generació d'energia elèctrica originada en la petita instal·lació eòlica anomenada “Viure de l'aire del cel” de 2,7 MW, al terme municipal de Pujalt.

D'acord amb el que preveu l'article 6 del Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen el procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya, amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud, el promotor ha obtingut el corresponent pronunciament de la Ponència Ambiental de Parcs Eòlics, la qual en la sessió del 9 d'octubre de 2012, adopta l'Acord de no aplicació del tràmit d'avaluació d'impacte ambiental del projecte “Petita instal·lació eòlica Viure de l'aire del cel”, al terme municipal de Pujalt, (DOGC núm. 6748, de 12.11.2014).

Així mateix, la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió del 30 d'octubre de 2013, acorda aprovar definitivament el Projecte en sòl no urbanitzable de la instal·lació eòlica "Viure de l'aire del cel" al terme municipal de Pujalt, de conformitat amb l'article 48 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.

En conseqüència, d'acord amb el que disposa l'article 27 del Decret 147/2009, se sotmet al tràmit d'informació pública la petició d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i declaració d'utilitat pública amb urgent ocupació de la instal·lació de generació d'energia elèctrica originada en la petita instal·lació eòlica anomenada “Viure de l'aire del cel” de 2,7 MW, al terme municipal de Pujalt.PP


Peticionari: Eolpop, SL, amb domicili social al c. Camprodon, 3, baixos, 08012 Barcelona.

Exp.:1860

Ubicació de la instal·lació: Ubicat al voltant dels indrets coneguts com 'Les Garrigueres' i 'Pla de la Font', dins el terme municipal de Pujalt (Anoia).

Finalitat: Producció d'electricitat aprofitant l'energia eòlica.

Característiques principals: Instal·lació d'un aerogenerador ECO-122 de 2.700 kW de potència nominal, amb boixa situada a 89 m d'alçada i 122 m de diàmetre de rotor, equipat amb 3 pales i eix horitzontal, amb sistema actiu d'orientació i amb regulació automàtica de potència de pas variable. Mitjançant un multiplicador s'acobla a un generador asíncron doblement alimentat de rotor debanat, de 3 parells de pols.

S'instal·larà un centre de transformació a l'interior de l'aerogenerador amb un transformador de quatre debanats 25/1/0,69/0,4 kV.

La connexió de la línia soterrada procedent de l'aerogenerador a 25 kV es farà amb canalitzacions per rases amb cable unipolar RHZ1 de 150 mm2 fins a un edifici compacte prefabricat del tipus PFU, que serà el centre d'interconnexió i seccionament, el qual allotjarà quatre cel·les blindades de tensió d'aïllament 36 kV, destinades a realitzar la connexió d'aquesta línia a 25 kV amb la companyia distribuïdora, a través d'unes instal·lacions de seccionament, que serviran de límit frontera amb la instal·lació de la companyia distribuïdora.

Les instal·lacions de seccionament, dins de l'edifici indicat, i el tram de la línia soterrada d'evacuació fins al punt de connexió amb la línia aèria existent de 25 kV, que discorre prop del parc, no formen part d'aquest projecte.

Pressupost total de la instal·lació: 4.289.891,08 €

La descripció, especificacions i justificació dels elements que integren la petita instal·lació eòlica i la línia d'evacuació fins a les instal·lacions de seccionament, límit frontera amb la companyia distribuïdora, dins el centre d'interconnexió estan recollides en el Text Refós del Projecte eòlic “Viure de l'aire del cel” de data octubre 2015, redactat per l'enginyer industrial Emili Ribes Alcover, col·legiat núm. 10.327, pel Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.

La relació d'afectats s'adjunta al final d'aquest Anunci, i el projecte de generació elèctrica està a disposició del públic, per a coneixement general i per a que totes aquelles persones o entitats, que es considerin afectades, puguin examinar-lo a les oficines de la Subdirecció General d'Energia, c. Pamplona, 113, 08018 Barcelona, i presentar, les al·legacions que creguin oportunes en un termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació del present Anunci.


Barcelona, 7 de gener de 2016


Maria Josep Díaz Meng

Cap del Servei d'Autorització d'Instal·lacions Elèctriques, en funcionsANNEX

Llista concreta i individualitzada dels béns i drets afectats


Abreviatures utilitzades:

TD=titular i domicili; MU=municipi; PO=polígon; PN=parcel·la; SPN=subparcel·la; CT=classe de terreny; ODF=ocupació domini fonamentació; ODP=ocupació domini plataforma; ODC=ocupació domini camí; ODCM=ocupació domini del centre de mesura; SPS=servitud pas subterrani; SPA=servitud pas aeri; OT=ocupació temporal.


RELACIÓ DE PROPIETARIS AMB BENS I DRETS AFECTATS PER LA INSTAL·LACIÓ EÒLICA

TD= Tache Franquesa, Juan, c. Mossèn Jacint Verdaguer, 86, 08205, Sabadell; MU= Pujalt; PO= 6; PN= 87; SPN= a; CT= Conreu secà; ODC= 522,88 m2; OT= 149,35 m2.

TD= Ajuntament de Pujalt, c. Sant Andreu, 5, 08282, Pujalt; MU= Pujalt; PO= 6; PN= 9001; SPN= 0; CT= Improductiu; ODC= 50,05 m2; OT= 68 m2.

TD= Pala Palou, Joaquim Josep i Creus Carulla, Inmaculada, pç Castell, 08282 Pujalt; MU= Pujalt; PO= 7; PN= 1; SPN= a; CT= Matollar; ODC= 448,56 m2; OT= 122,73 m2.

TD= Coletas Costa, Ramón Herederos de, c. Dalia, 24, 08004 Barcelona; MU= Pujalt; PO= 7; PN= 6; SPN= 0; CT= Conreu secà; ODF= 268,80 m2; ODP= 1.694,68 m2; ODC= 206,22 m2; ODCM= 45,00 m2; SPS= 97,34 m2; SPA= 4.975,39 m2; OT= 981,63 m2.

TD=, Tache Franquesa, Juan, c. Mossèn Jacint Verdaguer, 86, 08205, Sabadell; MU= Pujalt; PO= 7; PN= 8; SPN= 0; CT= Conreu secà; ODP= 257,76 m2; SPA= 4.380,19 m2; OT= 354,90 m2.


Amunt