Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

ORDRE de 24 de gener de 1991, per la qual es creen els certificats internacionals de llengua catalana.


                               
                               
                               
 Per l'Ordre del 17 de juliol de 1981 va ser creada la Junta 
 Permanent de Català, que d'aleshores ençà ha fet una 
 important tasca en el camp de l'avaluació i la certificació 
 dels coneixements de llengua catalana a Catalunya.
                               
  L'augment de la presència exterior del català i l'interès 
 creixent  que  aquesta  llengua  desperta  en l'àmbit 
 internacional aconsellen la creació d'un certificat que 
 permeti  a les persones que hi estiguin interessades 
 acreditar els seus coneixements de llengua catalana.
                               
  Per això, en ús de les atribucions que em confereix 
 l'article 12.d) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
 d'organització,  procediment  i  règim  jurídic  de 
 l'Administració de la Generalitat,             
                               
 Ordeno:                           
                               
 Article 1                          
  1.1  Es creen els certificats internacionals de llengua 
 catalana.
  1.2  Aquests certificats  s'adrecen  exclusivament  a 
 aquelles persones que desitgen acreditar a l'exterior els 
 seus coneixements de català com a segona llengua. Aquests 
 certificats poden acreditar diversos nivells de competència 
 general: bàsic, llindar i suficient.
                               
 Article 2                          
  Per a l'obtenció del certificat corresponent al nivell 
 bàsic caldrà acreditar un grau de domini de supervivència 
 en l'ús de la llengua, previ al nivell llindar, que permeti 
 a l'usuari del català com a segona llengua enfrontar-se a 
 les situacions de comunicació més freqüents i senzilles.
  Per a l'obtenció del certificat corresponent al nivell 
 llindar caldrà acreditar un grau de domini mínim en l'ús de 
 la llengua que permeti a l'usuari comunicar-se i participar 
 satisfactòriament en llengua catalana en la majoria de les 
 situacions quotidianes.
  Per a l'obtenció del certificat corresponent al nivell 
 suficient caldrà acreditar un grau de domini suficient en 
 l'ús de la llengua en situacions  habituals,  siguin 
 senzilles  o  més  complexes,  prescindint  d'usos 
 especialitzats, i un domini pràctic suficient del sistema 
 lingüístic.
                               
 Article 3                          
  Els certificats internacionals de català s'obtindran un 
 cop superades les proves corresponents.
                               
 Article 4                          
  La Direcció General de Política Lingüística estableix els 
 nivells de competència i determina els coneixements mínims 
 per obtenir el certificat de cadascun  dels  nivells 
 descrits. Igualment elabora les proves per a l'obtenció  
 dels  certificats,  estableix  els  calendaris  de 
 convocatòries, coordina l'organització i l'administració de 
 les proves i forma els examinadors i correctors.
                               
 Article 5                          
  La Direcció General de Política Lingüística expedeix els 
 certificats internacionals de català, sens perjudici dels 
 convenis que el Departament de Cultura pugui establir amb 
 altres institucions.
                               
 Barcelona, 24 de gener de 1991               
                               
 Joan Guitart i Agell                    
 Conseller de Cultura                    
                               
Amunt