Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/11/2015

  • Número del document ENS/2707/2015

  • Número de control 15329032

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-15329032-2015

Dades del DOGC
  • Número 7007

  • Data 27/11/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2707/2015, de 19 de novembre, per la qual es crea el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.


Les conclusions del Consell d’Europa, de 12 de maig de 2009, sobre un marc estratègic per a la cooperació europea en l’àmbit de l’educació i la formació (ET 202) DOUC 119, de 28.5.2019, marquen com a un dels objectius comuns a tots els estats membres, fer realitat l’aprenentatge permanent, establir vies d’aprenentatge més flexibles en el marc europeu de qualificacions, i fer extensiva la mobilitat d’acord amb la Carta Europea per a la Mobilitat.

D’altra banda, la Recomanació (2009/C 155/02) del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la creació del Sistema Europeu de Crèdits per a l’Educació i la Formació Professional (ECVET), estableix un conjunt de principis i especificacions tècniques per tal de facilitar la transferència i el reconeixement de resultats d’aprenentatge, en el marc d’una acció de mobilitat, encaminat a l’obtenció d’una titulació, quan es tracti de formació professional inicial.

Així mateix, el Programa europeu ERASMUS + es centra en l’aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, i té una clara vocació d’internacionalització oberta a tercers països amb l’objectiu de millorar les capacitats formatives i educatives de les persones per l’ocupabilitat d’estudiants, professors i treballadors.

En aquest context, el Departament d’Ensenyament ha impulsat entre els centres públics i privats, durant el curs acadèmic 2014-2015, l’articulació d’actuacions de mobilitat formativa i de cooperació internacional en els ensenyaments professionals.

Després d’aquesta fase experimental, és convenient crear el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, en línia amb les previsions que sobre mobilitat fan la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, i el Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial. Aquest últim destaca l’adquisició de la competència lingüística instrumental en la llengua o llengües estrangeres adients a l’àmbit professional de treball, el foment de la participació dels centres educatius en programes, projectes i accions, especialment en l’àmbit de la Unió Europea, el foment de la realització d’intercanvis i d’estades de l’alumnat en altres països, així com el procediment de reconeixement dels continguts cursats a l’estranger en relació amb els cicles formatius.


Per tot això,


Resolc:


-1 Crear el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, amb el contingut que estableix l’annex 1.


-2 Obrir convocatòria pública per seleccionar centres educatius que vulguin formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals per als projectes de mobilitat de l’apartat 1.3.1 de l’annex 1, a partir del curs 2015-2016, d’acord amb les bases que conté l’annex 2.


-3 Donar publicitat dels centres educatius que actualment formen part del Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, al portal de centres del Departament (http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Benvinguda) i al portal de centres d’altres titularitats (http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici).


Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 19 de novembre de 2015


Melchor Arcarons i Rua

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim EspecialAnnex 1

Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals.


1 Finalitat, objectius específics, actuacions i estructura organitzativa

1.1 Finalitat.

Acompanyar i donar suport als centres que imparteixen ensenyaments professionals per a la implantació d’una estratègia que promogui la mobilitat formativa i la participació en projectes internacionals de l’alumnat i el professorat, per tal que:

a) L’alumnat d’ensenyaments professionals realitzi la formació pràctica en centres de treball en empreses d’altres països, realitzi, en centres i entitats formatives estrangeres, formació reconeguda acadèmicament en relació amb el currículum dels cicles formatius, col·labori amb estudiants d’altres països, i millori la competència comunicativa en llengües estrangeres, especialment en llengua anglesa.

b) El professorat d’ensenyaments professionals realitzi estades formatives en empreses i entitats en altres països, desenvolupi projectes formatius d’innovació i de qualitat amb professorat d’altres països, i millori la competència comunicativa en llengua anglesa.

c) Els centres educatius estableixin aliances d’interès mutu que contribueixin a la millora de la formació de l’alumnat i el desenvolupament professional del professorat, i impulsin l’intercanvi d’alumnat i professorat entre centres catalans i centres d’altres països.

1.2 Objectius específics.

Els objectius específics del Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals són els següents:

a) Difondre entre la comunitat educativa els diversos programes europeus, les seves característiques i les seves oportunitats.

b) Fomentar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques relacionades amb la internacionalització entre els centres catalans.

c) Posar a disposició dels centres, projectes i aliances del Departament d’Ensenyament amb empreses, entitats i administracions d’altres països que facilitin la mobilitat i la cooperació.

d) Donar suport als centres en el disseny i la gestió de projectes de cooperació i de mobilitat, especialment en l’àmbit europeu.

e) Donar suport als centres per elaborar i desplegar, progressivament, un pla d’impuls de la internacionalització dels ensenyaments professionals

f) Impulsar la participació dels centres en xarxes europees per a l’intercanvi de bones pràctiques i la cooperació en l’àmbit dels ensenyaments professionals.

1.3 Actuacions del programa.

Les actuacions del programa s’agrupen en dos blocs:

1.3.1 Projectes de mobilitat, que inclouen les següents actuacions:

a) Projectes de mobilitat per a fer pràctiques en empreses o institucions d’altres països adreçats a alumnes.

b) Projectes de mobilitat adreçats al professorat.

c) Projectes de cooperació internacional i associacions estratègiques per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques.

1.3.2 Projectes de Reconeixement d’estudis (ECVET) d’ensenyaments professionals cursats en projectes de mobilitat de l’apartat 1.3.1.

1.4 Estructura organitzativa.

El programa s’estructura en xarxes de centres agrupades per àmbits d’activitats i territorials, es comparteixen coneixements, es dóna suport mutu, s’intercanvien experiències i es rep assessorament.


2 Òrgan gestor

El Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals es gestiona per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.


3 Requisits dels centres

Poden formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, els centres educatius de Catalunya de titularitat pública o privada que reuneixin els requisits següents:

a) Impartir ensenyaments professionals.

b) Tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo.


4 Selecció dels centres educatius

4.1 La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, mitjançant Resolució publicada al DOGC, obrirà periòdicament convocatòria pública adreçada als centres que estiguin interessats a ser inclosos en el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals.

4.2 La participació dels centres educatius en la convocatòria es fa per sol·licitud del director en el cas dels centres educatius públics, i dels titulars en el cas dels centres privats.

4.3 Les convocatòries contindran les següents reserves:

a) Dos terços de les places, per a centres de titularitat pública.

b) Un terç de les places, per a centres de titularitat privada.

4.4 Els criteris de selecció seran els següents:

a) Experiència: es valora l’experiència prèvia en activitats i projectes relacionats amb la mobilitat i la cooperació internacional.

-Evidències: memòria de cada projecte/activitat que s’al·legui, d’una extensió màxima d’un full. Cadascun dels projectes/activitats ha d’especificar la seva finalitat, les entitats que hi han participat, els resultats assolits i la família o les famílies professionals implicades.

-Puntuació: fins a 2 punts per projecte, amb un màxim de 6 punts.

b) Llengües estrangeres en els ensenyaments professionals: es valora el tractament de l’ús de les llengües en els ensenyaments professionals, en el projecte lingüístic del projecte educatiu del centre.

-Evidències: projecte lingüístic del centre.

-Puntuació: fins a un màxim de 3 punts.

c) Cartera de serveis: es valora la diversitat de serveis que el centre ofereix al seu entorn productiu.

-Evidències: nombre i característiques dels serveis oferts d’entre els que conté el següent llistat:

Servei de suport a l’emprenedoria i la creació d’empreses.

Servei d’innovació i transferència de coneixement a les empreses o entitats.

Servei de formació per a empreses i entitats o per a col·lectius singulars.

Servei d’assessorament en la formació professional inicial per a persones o empreses.

Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits mitjançant experiència laboral o en activitats socials.

Formació professional en alternança.

Altres serveis vinculats amb l’entorn productiu.

Per a cada servei cal especificar, amb una extensió màxima de 20 línies: breu descripció del servei, relació d’empreses implicades, entitats o col·lectius participants, resultats més importants assolits i la família o les famílies professionals implicades.

-Puntuació: fins a 0,5 punts per servei, amb un màxim de 2 punts.

d) Vinculació a l’empresa: participació del centre en acords o convenis de col·laboració amb empreses o entitats del seu entorn d’influència.

-Evidències: nombre i característiques dels convenis o acords en els quals participa el centre, diferents dels subscrits en el marc de la formació en centres de treball i alternança.

Per a cada conveni o acord cal especificar, amb una extensió màxima de 20 línies: finalitat, relació d’empreses o entitats participants, resultats més importants assolits i família o famílies professionals implicades.

-Puntuació: fins a 1 punt per conveni o acord, amb un màxim de 3 punts.

e) Volum: nombre de famílies professionals que el centre vincula al programa.

-Evidències: relació de famílies professionals que es vinculen al programa.

-Puntuació: 0,25 per família professional amb un màxim de 1,5 punts.

f) Qualitat: temps de durada de la certificació de qualitat emesa per una entitat externa acreditada.

-Evidències: fotocòpia de les dues darreres certificacions.

-Puntuació: 0,1 per any de durada, amb un màxim de 0,5 punts.

4.5 Les evidències han de correspondre als cinc darrers cursos acadèmics.

4.6 Els projectes es valoren i puntuen per una comissió de selecció, que formula la proposta de centres seleccionats al Director General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, amb la composició següent:

a) El subdirector general de Programes, Formació i Innovació, que la presideix.

b) El subdirector general d'Ordenació de la Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

c) El subdirector general de la Inspecció d’Educació, o persona en qui delegui.

d) El cap de Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals

e) Dos tècnics del Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, un dels quals actuarà de secretari.

 

5 Obligacions dels centres

5.1 La selecció del centre suposa l’acceptació dels compromisos següents:

a) Designar una persona del centre com a coordinador/a de mobilitat i cooperació internacional. En el cas dels centres públics la persona coordinadora del projecte ha de ser designada, preferentment, entre el professorat que tingui la destinació definitiva en el centre i, en tot cas, l’assignació s’ha de fer tenint present la previsió de continuïtat al llarg del projecte.

b) Facilitar l’assistència de la persona designada a les sessions de treball, segons el programa de reunions.

c) Participar activament a les reunions, aportant coneixements i experiències.

d) Contribuir a la posada en marxa en el centre de les accions que es proposin en el programa.

e) Desplegar en el centre programes de formació interna del professorat per tal de garantir la seva capacitació i l’extensió progressiva de les actuacions a tots els ensenyaments professionals.

f) Estendre l’ús de les llengües estrangeres en els ensenyaments professionals.

g) Facilitar dades relatives a l’evolució de les accions proposades al programa.

h) Trametre anualment a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, una memòria del desplegament del Projecte en el centre.

i) Implicar-se, la direcció del centre, en el seguiment i el desplegament, en els ensenyaments del seu centre, dels objectius i les estratègies de les actuacions en les quals participi.

5.2 L’incompliment dels compromisos pot donar lloc a la baixa del centre en el Programa.


6 Recursos

6.1 La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial posarà a disposició de tots els centres seleccionats els següents recursos:

a) Assessorament per al desenvolupament dels projectes i les activitats de mobilitat i cooperació internacional.

b) Formació en els ensenyaments professionals, a través de les xarxes del Programa, adreçada als participants del projecte i, eventualment, a altres membres de l'equip de direcció i coordinació.

c) Documentació per al desplegament del Programa.

d) Recursos didàctics.

6.2 La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial posarà a disposició de la resta de centres que no participen en el programa, mitjançant jornades, butlletins o altres mitjans, els recursos didàctics i la informació que es generin en el programa.


7 Certificació de les activitats i reconeixement

7.1 Les assistències a les reunions de xarxa formen part del programa de formació permanent i, com a tals, són certificables per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, com a activitats de formació per al professorat participant.

7.2 En els centres educatius públics, la coordinació del Programa en el centre té la consideració d'activitat d'innovació educativa, sempre que es dugui a terme durant tot un curs acadèmic. També té la consideració d'activitat d'innovació educativa la participació activa del professorat en la coordinació i/o comissió de mobilitat i cooperació internacional en el centre a efectes del reconeixement dels estadis de promoció docent als funcionaris de carrera no universitaris, d’acord amb el previst a l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis.

7.3 Als efectes que la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial n'emeti el certificat corresponent, el director o directora del centre educatiu li ha de trametre el nom, cognoms i NIF de la persona coordinadora del Projecte i del professorat que hi hagi participat. Respecte del professorat, el director ha de trametre també una memòria justificativa que acrediti la participació.

7.4 La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial podrà establir un distintiu de reconeixement per aquells centres que assoleixin elevats nivells d’integració i desplegament de la mobilitat formativa en els ensenyaments professionals.


-8 Memòria de seguiment i avaluació del projecte

Els centres han de trametre anualment a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, un cop finalitzat el curs escolar corresponent, una memòria sobre el desplegament del Programa en el centre i la seva avaluació, mitjançant el correu electrònic: promociofp.ensenyament@gencat.cat.


-9 Inspecció

La Inspecció d'Educació supervisa i assessora el desenvolupament del Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals.Annex 2

Bases de la convocatòria pública de selecció de centres educatius que vulguin formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals a partir del curs 2015-2016


1. Nombre de centres de nova incorporació

La convocatòria per al curs 2015-2016 permet l’accés al Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals de 9 centres, amb la següent distribució: 6 centres públics i 3 centres privats.


2. Sol·licitud

La sol·licitud d’inclusió al Programa es fa pel director de l’Institut o el titular del centre privat, adreçada a la subdirecció general de Programes, Formació i Innovació de la direcció general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

La sol·licitud es presenta per escrit al registre del Departament d’Ensenyament, o mitjançant qualsevol de les formes previstes a la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En qualsevol cas, s’ha de trametre una còpia de la sol·licitud al correu electrònic: promociofp.ensenyament@gencat.cat.

 

3. Termini

El termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

 

4. Resolució de la convocatòria

La resolució de la convocatòria es publica al DOGC i la relació de centres que formaran part del Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals a partir del curs 2015-2016 es publica al portal de centres del Departament i al portal de centres d’altres titularitats.

 

Amunt