Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 23/10/2015

  • Número de control 15296047

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-15296047-2015

Dades del DOGC
  • Número 6985

  • Data 28/10/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Organismes Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 23 d'octubre de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Begur.


La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 30 de setembre de 2015, va adoptar, entre altres, l’acord, la part dispositiva del qual es reprodueix a continuació:

 

Exp.: 2014 / 053470 / G

Modificació del POUM en l'àmbit de l'anell de circumval·lació del nucli de Palafrugell, al terme municipal de Begur

 

Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda:

-1 Aprovar definitivament la modificació del POUM en l'àmbit de l'anell de circumval·lació del nucli de Palafrugell, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Begur.

-2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents en el DOGC, a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-3 Manifestar que el document de la modificació del POUM en l'àmbit de l'anell de circumval·lació del nucli de Palafrugell, al municipi de Begur, promogut i tramès per l’Ajuntament, ha estat sotmès al tràmit ambiental preceptiu previst a l’article 115 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, la qual cosa ha estat considerada prèvia l’aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 25.7 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.

-4 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

 

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà del dia en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o del dia en què s’entengui rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l’expedient

L’expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, al Servei Territorial d'Urbanisme de Girona, situat a la seu de l’edifici de la Generalitat, plaça Pompeu Fabra, 1, Girona (CP- 17002), de 9:30 h a 13:30 h, de dilluns a divendres feiners.

S’inclou a continuació l’enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l’instrument de planejament urbanístic aprovat amb plena garantia d’autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l’article 103.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2014/53470/G&set-locale=ca

 

Girona, 23 d’octubre de 2015

 

Sònia Bofarull i Serrat

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona

 

 

Annex

Normes urbanístiques de Modificació del POUM en l'àmbit de l'anell de circumval·lació del nucli de Palafrugell de Begur

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

Amunt