Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 22/09/2015

  • Número del document 209/2015

  • Número de control 15265080

  • Organisme emissor Departament de Governació i Relacions Institucionals

    CVE CVE-DOGC-A-15265080-2015

Dades del DOGC
  • Número 6963

  • Data 25/09/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 209/2015, de 22 de setembre, pel qual es modifica el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.


Els articles 151 i 160 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueixen a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva sobre organització territorial i en matèria de règim local.

El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, preveu en el seu títol II una sèrie de previsions relatives al territori, la denominació, la capitalitat i els símbols dels ens locals i el seu article 25 disposa que els ajuntaments tenen la facultat de promoure la delimitació, l’atermenament i l’amollonament de llurs termes municipals, d’acord amb el procediment establert per reglament.

D’acord amb l’habilitació legal recollida en la disposició final tercera del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, disposició que ha estat aplicada des de la seva entrada en vigor en els expedients de delimitació municipal i d’alteració de termes municipals en el marc de l’elaboració dels mapes municipal i comarcal de Catalunya, d’acord amb el mandat de l’article 28.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Aquest Decret que va substituir el Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals, va introduir importants novetats en la regulació dels procediments de delimitació dels termes municipals.

L’experiència adquirida en la gestió administrativa i tècnica dels procediments de delimitació i alteració municipal en els més de set anys de vigència del Decret 244/2007, de 6 de novembre, així com l’increment ingent del número d’expedients tramitats aconsellen introduir determinades modificacions en el procediment de delimitació dels termes municipals, d’acord amb els principis d’eficàcia i eficiència rectors de l’actuació administrativa.

Les modificacions que s’introdueixen en aquest nou Decret afecten bàsicament el seu capítol V relatiu a la delimitació dels termes municipals i tenen com objectiu principal agilitzar i simplificar el procediment administratiu de delimitació municipal, així com evitar que els expedients de delimitació que conformen el Mapa municipal de Catalunya restin aturats en determinades circumstàncies. Així mateix, aquesta disposició habilita el titular de la direcció general competent en matèria d’Administració local per prendre mesures per al seu impuls d’ofici, que és un dels principis que ha de regir el procediment administratiu, tot respectant les competències municipals en aquesta matèria. Aquestes mesures han de contribuir, en definitiva, a la implementació del Mapa municipal i comarcal de Catalunya en un període de temps raonable, tenint en compte la complexitat i la importància de la delimitació municipal.

Per tant, a proposta de la consellera de Governació i Relacions Institucionals, vist l’informe favorable emès per la Comissió de Govern Local, d’acord amb el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Es modifica l’apartat f) de l’article 21 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

“f) Part d’un municipi aïllat de la resta del municipi pel pas d’infraestructures o accidents geogràfics o per la modificació antròpica del territori, sempre que l’aïllament esdevingui amb posterioritat a l’aprovació del mapa del municipi afectat”.

 

Article 2

Es modifica el capítol V del títol I del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

“CAPÍTOL V

Delimitació dels termes municipals

Article 27

Definició

S’entén per delimitació el procés successiu per a la determinació, fixació i, si s’escau, adaptació de la línia de terme, així com la seva fitació a una escala determinada. Es defineix la línia de terme com la totalitat de la línia comuna entre dos municipis, independentment del nombre de trams.

Article 28

Inici de l’expedient

28.1 L’inici dels expedients de delimitació correspon a l’ajuntament o els ajuntaments interessats i al departament competent en matèria d’Administració local, en el marc de l’elaboració del Mapa municipal de Catalunya.

28.2 En l’acord plenari d’inici de l’expedient de l’ajuntament o ajuntaments interessats s’ha de reflectir el motiu i l’objectiu de la delimitació i s’ha de nomenar una comissió constituïda per l’alcalde/essa, dos regidors, el secretari/ària de l’ajuntament i un tècnic/a. Aquest acord s’ha de comunicar a la resta de municipis afectats, els quals han de nomenar, per acord plenari, en el termini de dos mesos a comptar de la data de recepció de la comunicació, una comissió igual a l’esmentada anteriorment. Aquests acords s’han de comunicar al departament competent en matèria d’Administració local, en el termini de quinze dies a comptar de l’endemà de la seva aprovació.

28.3 L’inici de l’expedient per part del departament competent en matèria d’Administració local es fa mitjançant resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria d’Administració local, amb l’informe favorable previ de la Comissió de Delimitació Territorial, i ha de reflectir el motiu i l’objectiu de la delimitació. Aquesta resolució s’ha de comunicar als ajuntaments interessats per tal que nomenin la seva comissió de delimitació en el termini de dos mesos a comptar de la data de recepció de la comunicació, d’acord amb el que preveu l’apartat anterior.

28.4 En el cas que algun dels ajuntaments no nomeni la seva comissió, la direcció general competent en matèria d’Administració local els requerirà per tal que la nomenin en el termini d’un mes. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi comunicat l’acord es continuarà amb la tramitació de l’expedient.

28.5 Si durant la tramitació de l’expedient de delimitació es produeix la renovació del consistori a causa d’un procés d’eleccions municipals, s’ha de ratificar la comissió municipal de delimitació o bé nomenar-ne una de nova per decret d’alcaldia, que amb posterioritat ha de ser ratificada pel Ple, d’acord amb el que estableixen els apartats anteriors. Aquests acords s’han de comunicar al departament competent en matèria d’Administració local, en el termini de quinze dies a comptar de l’endemà de la seva aprovació.

Article 29

Assistència tècnica als ens locals

La direcció general competent en matèria d’Administració local donarà l’assistència tècnica necessària als ajuntaments que així ho sol·licitin, d’acord amb el que estableix l’article 184 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Article 30

Operacions de delimitació

30.1 Les operacions de delimitació consisteixen a precisar amb detall el traçat de la línia de terme i en adaptar-lo a la realitat geogràfica existent quan aquella esdevingui incoherent pel pas d’infraestructures o accidents geogràfics o per la modificació antròpica del territori.

30.2 El departament competent en matèria d’Administració local, en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de recepció dels acords, ha d’assenyalar la data d’inici de les operacions de delimitació i designar els tècnics que hi assistiran en representació de la Generalitat. Un d’aquests tècnics ha de ser designat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i un altre per la direcció general competent en matèria d’Administració local. El departament competent en matèria d’Administració local ha de notificar aquesta data als ajuntaments afectats i aquests ho han de comunicar als propietaris de les finques afectades i, si s’escau, a les entitats municipals descentralitzades del seu municipi.

30.3 Les operacions de delimitació les han de dur a terme les comissions nomenades per cada ajuntament, amb la intervenció dels representants nomenats per la Generalitat, emprant la documentació relativa a delimitacions anteriors i els testimonis que siguin necessaris.

30.4 La incompareixença sense causa justificada de la representació de qualsevol dels ajuntaments convocats, o la negativa a delimitar per part d’algun d’aquests ajuntaments, no impedeix la realització de les operacions de delimitació i la continuació de la tramitació de l’expedient. A l’efecte d’aquest Decret s’entén que no compareix la comissió municipal de delimitació quan no assisteixi a l’acte la majoria absoluta dels representants designats per l’ajuntament, i és necessària l’assistència del secretari/ària i de dos dels membres electes de la corporació.

Article 31

Acta de delimitació

31.1 El secretari/ària de l’ens local afectat o, si s’escau, els secretaris de les corporacions afectades, conjuntament, han d’aixecar acta de les operacions de delimitació, la qual ha de reflectir l’acord adoptat i, si s’escau, la disconformitat, els punts de desacord i les incidències que s’hagin pogut produir.

L’acta anirà acompanyada de les coordenades UTM de la línia de terme i de les fites a escala 1:5.000 o superior.

31.2 S’han de signar tants exemplars de l’acta i dels documents amb què s’acompanya com entitats locals assisteixin a l’operació i, a més, un exemplar per al departament competent en matèria d’Administració local i un altre per a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

31.3 Quan la comissió municipal de delimitació comparegui en les operacions de delimitació però no signi l’acta, es continuarà amb la tramitació de l’expedient, d’acord amb l’article 32.2.

31.4 L’acta corresponent a les operacions de delimitació, amb els documents complementaris, s’ha de sotmetre al Ple dels ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, en el termini màxim de tres mesos comptadors a partir de la data de les operacions de delimitació.

31.5 La manca d’aprovació de l’acta per part del Ple dels ens locals dins el termini previst en l’apartat anterior suposa la disconformitat de l’ajuntament amb la delimitació i es continuarà amb la tramitació de l’expedient, d’acord amb l’article 32.2.

31.6 En el cas que hi hagi desacord, els ajuntaments han d’aportar tota la documentació acreditativa de la delimitació proposada, juntament amb l’acord d’aprovació de l’acta corresponent a les operacions de delimitació al departament competent en matèria d’Administració local, i donar-ne trasllat a l’altre ajuntament.

Article 32

Resolució

32.1 En el cas que tots els acords siguin favorables a la delimitació proposada en l’acta, el departament competent en matèria d’Administració local ha de publicar la delimitació acordada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en el termini de tres mesos comptats de la recepció dels acords.

32.2 Quan hi hagi desacord entre els ajuntaments o dels ajuntaments respecte de la documentació relativa a delimitacions anteriors, la direcció general competent en matèria d’Administració local ha d’elaborar en el termini de dos mesos un informe proposta sobre les diverses propostes de delimitació que sotmetrà a la Comissió de Delimitació Territorial, que disposa d’un termini de dos mesos per emetre el seu informe, i al Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.

32.3 Correspon a la persona titular del departament competent en matèria d’Administració local resoldre la delimitació en el termini màxim de sis mesos a comptar de l’entrada de l’expedient en aquest departament. La resolució, que exhaureix la via administrativa, s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La manca de resolució en el termini abans esmentat produeix efectes estimatoris de la delimitació proposada per la direcció general competent en matèria d’Administració local, sempre que els informes de la Comissió de Delimitació Territorial i la Comissió Jurídica Assessora siguin favorables. En cas contrari, s’entén desestimada.

Article 33

Fitació

33.1 Un cop publicada la delimitació, els ajuntaments han de dur a terme la fitació, que consisteix en la col·locació de les fites que assenyalen els límits dels termes municipals o, en el cas que els ajuntaments afectats així ho acordin, solament en el reconeixement de les coordenades UTM de les fites.

33.2 En el cas que els ajuntaments optin per la col·locació de les fites, la direcció general competent en matèria d’Administració local ha d’estendre una acta de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes que reculli la línia de terme i la posició de les fites a escala 1:5.000 o superior. Aquesta acta ha d’estar signada per les comissions municipals de delimitació dels ajuntaments afectats i pels representants del departament competent en matèria d’Administració local. En el cas que optin pel reconeixement de les coordenades UTM de les fites, aquesta acta només s’ha d’estendre quan en la delimitació no s’hagin determinat de forma precisa aquestes coordenades.

33.3 La incompareixença sense causa justificada de la representació de qualsevol dels ajuntaments convocats, d’acord amb l’article 30.4 d’aquest Decret, o bé la negativa a signar l’acta de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes no afecta la validesa de la fitació.

33.4 Quan els ajuntaments acordin la col·locació de noves fites, ho han de comunicar al departament competent en matèria d’Administració local, que ha d’estendre una nova acta de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes.

Article 34

Cartografia oficial

Correspon a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya efectuar l’aixecament de les coordenades de les fites i elaborar la memòria dels treballs topogràfics de la totalitat de la línia de terme on han de constar les coordenades UTM de les fites i la trajectòria de la línia de terme compresa entre les fites. Aquest document s’ha de traslladar sobre la cartografia oficial de Catalunya a escala 1:5.000.

Article 35

Mesurament

El mesurament del terme municipal consisteix en el càlcul de la seva superfície a partir del mapa municipal oficial. Aquesta tasca l’ha de dur a terme l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Article 36

Inscripció en els registres oficials

36.1 La direcció general competent en matèria d’Administració local ha d’inscriure, d’ofici, en el Registre del sector públic local de Catalunya, les delimitacions territorials finalitzades.

36.2 A més, aquesta direcció general ha de posar en coneixement de l’Administració de l’Estat les delimitacions finalitzades, a l’efecte d’inscriure-les al Registre d’entitats locals de l’Estat.

36.3 Igualment, se n’ha de donar trasllat als ajuntaments afectats, a la Gerència Territorial del Cadastre i al departament de la Generalitat competent en matèria d’urbanisme.

Article 37

Mapa municipal de Catalunya

37.1 La delimitació completa d’un municipi comporta l’elaboració del seu mapa municipal, el qual ha de ser sotmès a la consideració de la Comissió de Delimitació Territorial. La direcció general competent en matèria d’Administració local ha d’inscriure el mapa municipal al Registre del sector públic local de Catalunya i n’ha de donar trasllat a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, per inscriure’l al Registre Cartogràfic de Catalunya, i a l’Administració de l’Estat, per inscriure’l al Registre Central de Cartografia del Consell Superior Geogràfic. El mapa municipal s’ha de fer en format digital i a escala 1:5.000.

37.2 Igualment, se n’ha de donar trasllat als ajuntaments afectats, a la Gerència Territorial del Cadastre i al departament competent en matèria d’urbanisme.

Article 38

Conservació de les fites

Els ajuntaments tenen l’obligació de vetllar pel manteniment de les fites”.

 

 

Disposició transitòria. Règim transitori del procediment

Els expedients iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret es tramitaran d’acord amb les seves disposicions sobre procediment, sempre que no hagin estat resolts definitivament.

 

 

Disposicions finals

 

Disposició final primera. Habilitació normativa

Es faculta el conseller/a competent en matèria d’Administració local per dictar les disposicions necessàries per desplegar i aplicar aquest Decret.

 

Disposició final segona. Entrada en vigor

Aquest Decret entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 22 de setembre de 2015

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Meritxell Borràs i Solé

Consellera de Governació i Relacions Institucionals

 

Amunt