Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 17/09/2015

  • Número de control 15264010

  • Organisme emissor Juntes electorals provincials

    CVE CVE-DOGC-A-15264010-2015

Dades del DOGC
  • Número 6963

  • Data 25/09/2015

  • Secció ANUNCIS DIVERSOS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 17 de setembre de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona en relació amb els criteris per a la cobertura informativa de la campanya electoral i les entrevistes i debats amb motiu de las eleccions al Parlament de Catalunya 2015.


De conformitat amb allò que estableix l’apartat cinquè de la Instrucció 4/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, de interpretació de l’article 66 de la LOREG, sobre els recursos contra els plans de cobertura informativa de la campanya electoral dels mitjans de informació de titularitat pública, que s’ha rebut en aquesta Junta Electoral els plans de cobertura informativa i les entrevistes i debats que té previstos emetre durant el període electoral, OLESA RADIO EMISSORA MUNICIPAL, a fi de que en el termini preclusiu d’un dia, des de la data de publicació del present edicte, els representants de les entitats polítiques afectades puguin examinar la comunicació rebuda que romandrà a la seva disposició a les dependències d’aquesta Junta Electoral Provincial de Barcelona (Roger de Flor, 62-68) de dilluns a divendres, de 10 a 13 hores i de 16,30 a 19 hores i, dissabtes, de 10 a 13 hores, i formular les reclamacions o recursos que estimin oportuns.

 

Barcelona, 17 de setembre de 2015

 

La secretària de la Junta Electoral Provincial de Barcelona

 

Amunt