Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 22/09/2015

  • Número del document 212/2015

  • Número de control 15265083

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-15265083-2015

Dades del DOGC
  • Número 6963

  • Data 25/09/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 212/2015, de 22 de setembre, de modificació parcial del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, i del Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.


El Decret 115/2015, de 22 de juny, de canvi de denominació d’un departament i de modificació del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat, determina que correspon al Departament de Territori i Sostenibilitat l’exercici de les atribucions pròpies de l’Administració de la Generalitat en l’àmbit del medi natural i la biodiversitat. També estableix que correspon al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació la vigilància, el control i la col·laboració en la gestió del medi natural, i la protecció i prevenció integrals del medi ambient, mitjançant el Cos d’Agents Rurals.

Per tot això, de conformitat amb l’article 23 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta dels consellers de Territori i Sostenibilitat, i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i d’acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Modificació del Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

1.1 Es modifica l’article 1 del Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, que queda redactat de la manera següent:

“Article 1

”Estructura del Departament

”1.1 El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sota la direcció del/de la conseller/a, s’estructura en els òrgans següents:

”a) La Secretaria General.

”b) La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia.

”c) La Direcció General de Desenvolupament Rural.

”d) La Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.

”e) La Direcció General de Pesca i Afers Marítims.

”f) La Direcció General de Forests.

”1.2 Resten adscrits al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació:

”a) L’Institut Català de la Vinya i el Vi.

”b) L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.

”c) El Centre de la Propietat Forestal.

”1.3 Es relacionen amb el Govern de la Generalitat:

”a) Mitjançant la persona titular del Departament, la Societat Promotora d’Exportacions Catalanes, SA.

”b) Mitjançant la Direcció General de Forests, Forestal Catalana, SA.”

1.2 Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 55 del Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, que queda redactat de la manera següent:

“Article 55

”Direcció General de Forests

”55.1 La Direcció General de Forests té les funcions següents:

”a) Formular directrius relatives a la conservació i gestió del patrimoni forestal, avaluar-ne el grau de conservació, la protecció, la prevenció d’incendis forestals i assumir-ne, quan s’escaigui, la restauració i millora, així com formular projectes de recerca en tecnologies relacionades amb el seu àmbit competencial.

”b) Formular directrius relatives a la generació i desenvolupament de projectes que integrin la bioeconomia en la gestió dels àmbits forestal, cinegètic i piscícola de Catalunya.

”c) Formular les directrius en matèria de gestió de l’activitat cinegètica i de la pesca continental.

”d) Dur a terme les actuacions de vigilància, inspecció, col·laboració en la gestió, recerca, informació i protecció del medi natural, mitjançant el Cos d’Agents Rurals.

”e) Supervisar i coordinar les actuacions dels agents rurals vinculades a competències de la resta d’òrgans del Departament o d’altres departaments de la Generalitat o altres administracions públiques.

”f) Dissenyar i dirigir les actuacions en matèria de protecció, prevenció d’incendis forestals, i foment dels terrenys forestals, tot vetllant per la protecció dels ecosistemes de Catalunya.

”g) Dissenyar les mesures en relació amb els terrenys forestals, les reserves de caça i els seus equipaments vinculats.

”h) Dur a terme accions encaminades a la protecció i preservació dels terrenys forestals, l’activitat cinegètica i la pesquera continental per evitar accions que puguin lesionar-ne els valors.

”i) Supervisar, coordinar i fomentar l’activitat de les agrupacions de defensa forestal.

”j) Aprovar els plans de millora pel desenvolupament de l’activitat forestal, cinegètica i de la pesca continental i de prevenció d’incendis forestals.

”k) Potenciar la gestió forestal, l’aprofitament sostenible dels recursos forestals, la gestió associada dels aprofitaments de la fusta i promoure un model econòmic viable de l’activitat forestal, centrat en la innovació, i la transferència tecnològica.

”l) Establir les directrius per a la gestió de les forests d’utilitat pública, protectores i patrimonials.

”m) Formular les directrius per a l’ordenació i millora dels recursos forestals i de les pastures, l’aforestació i la millora de la coberta forestal.

”n) Formular les directrius per a la prevenció d’incendis forestals i la restauració de les zones cremades i impulsar un model de gestió de riscs d’incendis.

”o) Elaborar les propostes de normativa corresponents a la gestió forestal, prevenció d’incendis forestals i la caça i la pesca continental.

”p) Establir canals d’intercanvi d’informació relacionats amb l’activitat forestal, cinegètica i de la pesca continental entre l’Administració i la societat civil.

”q) Formular plans i programes i activitats adreçats a l’educació, recerca i formació ambiental, en l’àmbit de les competències de la Direcció General.

”r) Exercir l’adequada representació en les matèries de la Direcció General davant l’Administració de l’Estat i, sota la coordinació de la Secretaria d’Afers Exteriors, davant les institucions de la Unió Europea i les organitzacions internacionals.

”s) Exercir la potestat sancionadora en l’àmbit de les seves competències.

”t) Dirigir funcionalment els Serveis Territorials del Departament, en el que li correspongui per raó de la matèria.

”u) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

”55.2 La Direcció General de Forests s’estructura en:

”a) La Subdirecció General de Boscos.

”b) La Subdirecció General d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental.

”c) La Subdirecció General dels Agents Rurals.

”d) El Servei de Gestió de Recursos.

”e) L’Àrea de Projectes Transversals.”

1.3 Es modifica l’article 69 del Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, que queda redactat de la manera següent:

“Article 69

”Àrea de Projectes Transversals

”69.1 L’Àrea de Projectes Transversals assimilada a Servei té les funcions següents:

”a) Donar suport als òrgans de la Direcció General i del Departament encarregats de l’elaboració i execució de projectes que tinguin incidència en el sector forestal, cinegètic, de pesca continental i de la bioeconomia.

”b) Coordinar la participació de la Direcció General en la planificació i gestió d’ajuts europeus, estatals, autonòmics i altres, referents al sector forestal, cinegètic, de pesca continental i de la bioeconomia.

”c) Supervisar i coordinar la participació de la Direcció General en els plans, projectes i llicències que requereixin informe de la Direcció General.

”d) Realitzar estudis en relació amb l’estat i l’evolució dels sectors forestal, cinegètic, de pesca continental i de bioeconomia i proposar actuacions de millora.

”e) Coordinar la participació de la Direcció General en plans i projectes del Departament.

”f) Coordinar les actuacions de difusió i divulgació en els àmbits de la Direcció General, incloent-hi l’àmbit web i les bases de dades cartogràfiques.

”g) Promoure la bioeconomia en la gestió dels sectors forestal, cinegètic i de la pesca continental.

”h) Participar en els òrgans de seguiment d’actuacions del DAAR en els àmbits competència de la Direcció General.

”i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

”69.2 De l’Àrea de Projectes Transversals en depèn la Secció de Planificació i suport tècnic, que té les funcions següents:

”a) Dur a terme el suport tècnic a les unitats de la Direcció General en l’elaboració i execució dels projectes que tinguin incidència en els sectors forestal, cinegètic, de pesca continental i de la bioeconomia.

”b) Donar suport en les tasques de planificació i gestió dels ajuts europeus, estatals, autonòmics i altres, referents al sector forestal, cinegètic, de pesca continental i de la bioeconomia.

”c) Proposta, elaboració i tramitació de projectes de la Direcció General als efectes d’obtenir cofinançament.

”d) Informar els promotors de plans, programes i projectes en l’àmbit de les competències de la Direcció General, en relació amb els requisits tècnics o normatius necessaris per a la seva elaboració.

”e) Manteniment de les bases de dades cartogràfiques i elaboració de materials per a la difusió i divulgació en els àmbits de la Direcció General.

”f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.”

 

Article 2

Es modifica l’article 119 del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, que queda redactat de la manera següent:

“119.1 Corresponen a la Direcció General de Polítiques Ambientals les funcions següents:

”a) Exercir les competències que corresponen al Departament com a òrgan ambiental en matèria d’avaluació ambiental de plans i programes, d’acord amb la normativa vigent.

”b) Dirigir funcionalment les oficines territorials d’acció i avaluació ambiental i les oficines de medi ambient.

”c) Donar suport a la Ponència Ambiental en relació amb l’avaluació d’impacte ambiental dels projectes d’infraestructures i d’activitats sotmeses al règim de declaració d’impacte ambiental amb una autorització substantiva.

”d) Impulsar i formular estratègies, plans, projectes i actuacions que fomentin un desenvolupament sostenible de Catalunya, fomentar la incorporació dels objectius i dels criteris internacionals i europeus de desenvolupament sostenible a les polítiques sectorials i desenvolupar instruments per al seu seguiment i avaluació.

”e) Promoure projectes i iniciatives de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (R+D+I) en matèria de medi ambient i sostenibilitat en coordinació amb els àmbits departamentals que li corresponguin, i exercir en aquesta matèria la valoració i l’impuls de la transferència de R+D+I de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

”f) Impulsar la cohesió dels agents públics i privats en matèria de R+D+I de l’àmbit de medi ambient i sostenibilitat per facilitar la priorització estratègica, la detecció de necessitats i la identificació de tendències emergents en R+D+I.

”g) Formular i promoure polítiques, plans, programes i activitats adreçats al foment de l’economia i l’ocupació verda, promoure i difondre la utilització de les energies renovables i les mesures d’estalvi energètic.

”h) Promoure plans, programes i activitats adreçats a l’educació, la recerca i la formació ambiental i fomentar les actituds, les pràctiques i l’ús de recursos, productes i serveis basats en criteris de sostenibilitat, en coordinació amb els ens locals, així com impulsar projectes i actuacions per enfortir el tercer sector ambiental.

”i) Vetllar per a la coordinació de l’acció pública de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i els òrgans que té adscrits, els de l’Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya en matèria de sensibilització ambiental, promoció, informació i educació per a la sostenibilitat.

”j) Vetllar per l’accés a la informació ambiental que estigui en poder de les autoritats públiques o d’altres organismes que la tinguin en nom seu i garantir la participació ciutadana en les polítiques ambientals.

”k) Impulsar a Catalunya l’establiment d’estratègies, plans i projectes en matèria de canvi climàtic, sobre la base dels compromisos adoptats per l’Estat espanyol i la Unió Europea i vetllar per a la integració de l’adaptació al canvi climàtic de les polítiques sectorials, i per l’impuls de projectes i actuacions concertades amb altres governs en matèria de polítiques climàtiques.

”l) Formular la planificació estratègica sobre les polítiques de biodiversitat i medi natural, i exercir en aquesta matèria l’adequada representació davant l’Administració de l’Estat i, sota la coordinació de la Secretaria d’Afers Exteriors, davant les institucions de la Unió Europea i les organitzacions internacionals.

”m) Formular directrius, elaborar i tramitar propostes normatives relatives al medi natural i la biodiversitat, fer-ne l’avaluació i el seguiment.

”n) Impulsar les accions portades a terme per la societat civil i els ens locals en les matèries que siguin de la seva competència i donar-hi suport, i promoure la custòdia del territori a Catalunya.

”o) Dissenyar, dirigir, planificar i gestionar el sistema d’espais naturals protegits de Catalunya, i formular i tramitar les declaracions d’espais naturals protegits.

”p) Formular i tramitar els instruments de planificació i gestió dels espais naturals protegits, de la connectivitat ecològica, i de la protecció dels hàbitats, de les espècies i del patrimoni geològic.

”q) Exercir les funcions d’autoritat ambiental de la xarxa Natura 2000.

”r) Dissenyar i dirigir les mesures i actuacions en matèria de flora, fauna, llevat de la fauna cinegètica i piscícola, i els sistemes naturals de Catalunya.

”s) Dissenyar i dirigir les mesures i actuacions en matèria de fauna i flora al·lòctona

”t) Promoure, en relació amb la biodiversitat i el patrimoni natural, la informació, la recerca aplicada, la divulgació, la integració en les polítiques relatives al canvi climàtic i altres polítiques, la definició de nous instruments econòmics i, sota la coordinació de la Secretaria d’Afers Exteriors, la cooperació internacional.

”u) Coordinar la participació de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat en la política ambiental europea, d’acord amb la Secretaria d’Afers Exteriors, a través dels mecanismes que estableixen la Unió Europea i l’Estat espanyol.

”v) Impulsar, coordinar i fer el seguiment de les relacions bilaterals, transfrontereres i interregionals, de política internacional i de cooperació, que siguin d’interès per a la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat dins del seu àmbit competencial, d’acord amb la Secretaria d’Afers Exteriors, i en coordinació amb el Gabinet Tècnic.”

”w) Dur a terme accions encaminades a la protecció i preservació del medi natural per evitar accions que en pugui lesionar els seus valors.

”x) Exercir la potestat sancionadora en l’àmbit de les seves competències.

”y) Dirigir funcionalment els Serveis Territorials del Departament, en el que li correspongui per raó de la matèria.

”z) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

”119.2 De la Direcció General de Polítiques Ambientals depenen els òrgans següents:

”a) Subdirecció General d’Avaluació Ambiental.

”b) Subdirecció General d’Informació i Educació Ambiental.

”c) Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

”d) Subdirecció General de la Biodiversitat.”

 

Article 3

S’afegeix l’article 129 bis al Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb la redacció següent:

“Article 129 bis

”Subdirecció General de Biodiversitat

”129 bis.1 Corresponen a la Subdirecció General de Biodiversitat les funcions següents:

”a) Elaborar directrius relatives a la biodiversitat i la planificació ambiental del medi natural, desenvolupar la gestió dels espais naturals protegits, i executar els plans i programes relatius a aquesta matèria, previstos per la normativa sectorial.

”b) Portar a terme els instruments de planificació i gestió dels espais naturals protegits, de la connectivitat ecològica i de la protecció dels hàbitats, les espècies, el patrimoni geològic i el foment de la custòdia del territori.

”c) Avaluar el grau de conservació i de protecció de la biodiversitat, els espais naturals protegits i assumir-ne la restauració i millora.

”d) Dissenyar i executar el desplegament del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya mitjançant el Pla d’espais d’interès natural i la xarxa Natura 2000 i gestionar el sistema d’informació sobre el medi natural i la biodiversitat.

”e) Aplicar les directrius i les polítiques i coordinar l’actuació del Departament amb els organismes i institucions implicats en matèria d’espècies protegides i animals de companyia.

”f) Tramitar els procediments sancionadors que pertoquin en l’àmbit de les seves competències.

”g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

”129 bis.2 De la Subdirecció General de la Biodiversitat, en depenen:

”a) El Servei de Planificació de l’Entorn Natural.

”b) El Servei d’Espais Naturals Protegits.

”c) El Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals.”

 

Article 4

S’afegeix l’article 131 bis al Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb la redacció següent:

“Article 131 bis

”El Servei d’Espais Naturals Protegits

”131 bis.1 Corresponen al Servei d’Espais Naturals Protegits les funcions següents:

”a) Coordinar, supervisar i gestionar els espais naturals protegits.

”b) Gestionar les mesures relacionades amb els espais naturals de protecció especial i coordinar-ne la intervenció administrativa.

”c) Coordinar l’elaboració, el seguiment i l’execució dels programes d’actuacions, plans i projectes que es realitzin en els espais naturals de protecció especial que depenen del Departament i participar en els òrgans rectors i col·laboradors d’aquests parcs o espais naturals protegits.

”d) Elaborar directrius i projectes de connectivitat biològica i paisatgística.

”e) Gestionar els ajuts per a la conservació dels espais naturals protegits, sens perjudici de les competències que puguin correspondre a altres direccions generals.

”f) Executar actuacions i programes específics de protecció i millora d’hàbitats i espais naturals d’especial interès.

”g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

”131 bis.2 Del Servei d’Espais Naturals Protegits, en depenen:

”a) La Secció de Gestió d’Espais Naturals.

”b) La Secció de Seguiment d’Actuacions en els Espais Naturals.

”131 bis.3 Els equips de gestió dels espais naturals de protecció especial depenen dels/de les directors/ores dels parcs o dels espais naturals de protecció especial i els correspon:

”a) Executar les acords dels òrgans rectors dels respectius parcs o dels espais naturals que depenen del Departament, així com donar suport tècnic i administratiu al/a la director/a del parc.

”b) Donar suport a les entitats ambientals, socials, culturals i a les representatives dels sectors socials interessats, i assessorar-les.

”c) Elaborar anualment el pressupost i la proposta de programa d’actuació i fer-se càrrec de la seva execució.

”d) Vetllar pel compliment en l’interior de l’espai natural de les normes generals de protecció de la natura que estableixen les normes de creació i l’específica de l’espai protegit.

”e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que els sigui encomanada.”

 

Article 5

S’afegeix l’article 131 ter al Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb la redacció següent:

“Article 131 ter

”Secció de Gestió d’Espais Naturals

”Corresponen a la Secció de Gestió d’Espais Naturals les funcions següents:

”a) Tramitar els expedients administratius, d’ajuts, de realització de projectes i actuacions relatius a la gestió dels parcs o dels espais naturals protegits.

”b) Fer el control i el seguiment de les obres, ajuts i programes associats a la gestió dels parcs o dels espais naturals protegits.

”c) Executar actuacions en matèria de gestió dels espais naturals protegits.

”d) Executar actuacions en matèria de protecció d’arbres monumentals.

”e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.”

 

Article 6

S’afegeix l’article 131 quater al Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb la redacció següent:

“Article 131 quater

”Secció de Seguiment d’Actuacions en els Espais Naturals

”Corresponen a la Secció de Seguiment d’Actuacions en els Espais Naturals les funcions següents:

”a) Dur a terme la realització, programació i seguiment d’actuacions de desplegament de la gestió en els espais del Pla d’espais d’interès natural i de la xarxa Natura 2000 i coordinar-ne la intervenció administrativa.

”b) Dur a terme el desenvolupament, l’execució i el seguiment de convenis, contractes de conservació, consorcis i altres fórmules de col·laboració per a la gestió dels espais del Pla d’espais d’interès natural i de la xarxa Natura 2000.

”c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.”

 

Article 7

S’afegeix l’article 131 quinquies al Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb la redacció següent:

“Article 131 quinquies

”Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals

”131 quinquies.1 Corresponen al Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals les funcions següents:

”a) Gestionar les mesures en matèria d’espècies protegides i amenaçades de la fauna i la flora.

”b) Coordinar les accions de conservació i gestió de la fauna i la flora protegides i de les invasions biològiques que s’executin en el territori de Catalunya.

”c) Desenvolupar les polítiques de prevenció dels danys produïts per la fauna envers les activitats ramaderes, agrícoles i piscícoles.

”d) Elaborar, coordinar i aplicar les estratègies de prevenció i lluita contra les espècies invasores i mantenir el seu banc de dades.

”e) Coordinar les actuacions relatives a la protecció d’animals de companyia, amb especial atenció a la lluita contra el seu abandonament.

”f) Coordinar les accions que assegurin els drets i el benestar animal en els nuclis zoològics i en els procediments d’experimentació animal.

”g) Gestionar els ajuts i subvencions en les matèries de biodiversitat i protecció dels animals.

”h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

”131 quinquies.2 Del Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals depenen les unitats següents:

”a) La Secció de Conservació de la Biodiversitat.

”b) La Secció de Protecció d’Animals de Companyia.”

 

Article 8

S’afegeix l’article 131 sexies al Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb la redacció següent:

“Article 131 sexies

”Secció de Conservació de la Biodiversitat

”Corresponen a la Secció de Conservació de la Biodiversitat les funcions següents:

”a) Controlar l’estat de conservació de les espècies protegides i amenaçades de la flora i la fauna.

”b) Elaborar, tractar i difondre la informació sobre la fauna i la flora.

”c) Mantenir i actualitzar el sistema d’informació geogràfica (SIG) de les espècies amenaçades i protegides.

”c) Proposar i tramitar la declaració i/o revisió de l’estatus de les espècies protegides i amenaçades, i gestionar els plans de recuperació i de conservació de les espècies amenaçades.

”d) Gestionar i coordinar projectes de reintroducció d’espècies i les autoritzacions o acreditacions de captura científica, captura, recol·lecció, tinença, fotografia, filmació, activitats esportives, foragitament, registre de taxidèrmia, falconeria i d’altres de naturalesa similar.

”e) Coordinar la tramitació dels expedients de limitació d’activitats ramaderes i agrícoles en sectors crítics de nidificació de fauna protegida i danys produïts per la fauna protegida.

”f) Gestionar els centres de recuperació i reproducció en captivitat d’espècies i les accions de conservació ex situ i coordinar els centres de recuperació o reproducció.

”g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.”

 

Article 9

S’afegeix l’article 131 septies al Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb la redacció següent:

“Article 131 septies

”Secció de Protecció d’Animals de companyia

Corresponen a la Secció de Protecció d’Animals de companyia les funcions següents:

”a) Coordinar les actuacions relatives a la protecció dels animals de companyia, la identificació i l’abandonament i gestionar el registre en matèria d’animals de companyia.

”b) Tramitar les denúncies en matèria d’animals de companyia, en coordinació amb les administracions locals.

”c) Coordinar les relacions amb les associacions de protecció dels animals col·laboradors de la Generalitat de Catalunya.

”d) Gestionar les autoritzacions i coordinar la inspecció dels nuclis zoològics.

”e) Gestionar el registre en matèria de nuclis zoològics i gestionar els aspectes d’experimentació animal, amb especial atenció a la capacitació, acreditació del personal investigador i de gestió dels procediments d’experimentació animal.

”f) Gestionar els expedients d’autorització dels centres autoritzats en experimentació animal.

”g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.”

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera

1. La Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat passa a denominar-se Direcció General de Forests.

2. Totes les referències que la normativa vigent faci a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat s’entenen fetes a la Direcció General de Forests en l’àmbit competencial propi d’aquesta Direcció General, i a la Direcció General de Polítiques Ambientals en l’àmbit competencial propi d’aquesta Direcció General. Igualment, totes les referències que la normativa vigent faci a òrgans que se suprimeixen o es modifiquen en aquest Decret s’han d’entendre fetes als òrgans que assumeixen les seves funcions o estructura.

 

Segona

Se suprimeix la Secció d’Avaluació i Seguiment de Plans, Programes i Projectes

 

Tercera

El Departament de Territori i Sostenibilitat assumeix els recursos humans i materials vinculats amb les funcions incorporades procedents del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Pel que fa als serveis centrals d’aquest Departament modificat, assumirà els recursos esmentats que li corresponguin d’acord amb l’altre Departament afectat.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

1. El personal funcionari i la resta de personal de l’Administració de la Generalitat que resulti afectat per les modificacions orgàniques d’aquest Decret continuaran percebent la totalitat de les seves retribucions, amb càrrec als crèdits als quals s’imputaven, fins que es duguin les adaptacions pressupostàries i de relacions de llocs de treball corresponents.

2. La imputació orgànica de les despeses als crèdits pressupostaris corresponents es farà d’acord amb la classificació orgànica vigent fins al tancament de l’exercici pressupostari de 2015, llevat dels crèdits pressupostaris que es transfereixin amb anterioritat.

3. Les despeses dels centres directius que en virtut d’aquest Decret s’integren al Departament de Territori i Sostenibilitat s’imputaran fins al final del present exercici 2015 als crèdits adequats del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació.

4. Fins que es produeixi la integració efectiva dels crèdits pressupostaris, mitjans materials i personal adscrits a les noves funcions assignades al Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació seguirà donant suport al Departament de Territori i Sostenibilitat a fi de mantenir el funcionament ordinari dels serveis.

 

Segona

Mentre no es procedeixi a modificar l’estructura dels serveis territorials, les seccions de biodiversitat i activitats cinegètiques dels serveis territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació mantindran la seva estructura orgànica i seguiran exercint les seves funcions sota la dependència funcional dels serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat pel que fa a les matèries que, d’acord amb el Decret 115/2015, de 22 de juny, de canvi de denominació d’un departament i de modificació del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, s’han atribuït al Departament de Territori i Sostenibilitat.

 

 

Disposició derogatòria

1. Es deroguen els articles 59, 60 i 61 del Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

2. Es deixa sense efecte la Resolució TES/1573/2015, de 9 de juliol, de ratificació de la Resolució AAM/878/2011, de 31 de març, de delegació de competències de la persona titular del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en diversos òrgans del Departament.

 

 

Disposició final

Aquest decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 22 de setembre de 2015

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Santi Vila i Vicente

Conseller de Territori i Sostenibilitat

 

Jordi Ciuraneta i Riu

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

Amunt