Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Correcció d'errades

  • Data del document 07/09/2015

  • Número de control 15251011

  • Organisme emissor Departament d'Empresa i Ocupació

    CVE CVE-DOGC-A-15251011-2015

Dades del DOGC
  • Número 6953

  • Data 09/09/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Disposicions que corregeix
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre EMO/274/2015, de 31 d'agost, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015 (DOGC núm. 6951, de 7.9.2015).


Havent observat una errada al text de l’Ordre esmentada, tramesa al DOGC i publicada al núm. 6951, de 7.9.2015, se’n detalla l’oportuna correcció:

 

On diu:

Article 1

Permís a les persones treballadores que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal

1.1 El diumenge dia 27 de setembre de 2015 les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d’electores i que no gaudeixin en aquesta data del descans setmanal previst a l’article 37.1 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, un permís de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui perquè puguin exercir el seu dret al vot en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2012.

Ha de dir:

Article 1

Permís a les persones treballadores que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal

1.1 El diumenge dia 27 de setembre de 2015 les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d’electores i que no gaudeixin en aquesta data del descans setmanal previst a l’article 37.1 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, un permís de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui perquè puguin exercir el seu dret al vot en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015.

 

Barcelona, 7 de setembre de 2015

 

Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació

 

Amunt