Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 31/08/2015

  • Número del document EMO/0274/2015

  • Número de control 15246016

  • Organisme emissor Departament d'Empresa i Ocupació

    CVE CVE-DOGC-A-15246016-2015

Dades del DOGC
  • Número 6951

  • Data 07/09/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Portal Jurídic de Catalunya
Correccions d'errades
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE EMO/274/2015, de 31 d'agost, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015.


El Decret 174/2015, de 3 d’agost, ha disposat la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya (DOGC núm. 6927, de 4.8.2015), que tindran lloc el diumenge 27 de setembre de 2015.

El Decret 176/2015, de 4 d’agost, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015 (DOGC núm. 6928, de 5.8.2015), regula, als articles 24 i 25, els permisos laborals per als treballadors i treballadores d’empreses privades i del personal al servei de l’Administració; i a la disposició final primera autoritza el conseller d’Empresa i Ocupació per dictar les disposicions oportunes per al seu desplegament i execució, en l’àmbit de les seves competències.

Segons el que disposa l’article 13 del Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOE núm. 92, de 17.4.1999), i als efectes de l’article 37.3.d) del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors (BOE núm. 75, de 29.3.1995), i dels articles 28.1, 72, 76.4 i 78.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral (BOE núm. 147, de 20.6.1985), amb les modificacions corresponents;

D’acord amb el que disposen l’Estatut d’autonomia de Catalunya; la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i en virtut de la disposició final primera del Decret 176/2015, de 4 d’agost, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015,

 

Ordeno:

 

Article 1

Permís a les persones treballadores que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal

1.1 El diumenge dia 27 de setembre de 2015 les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d’electores i que no gaudeixin en aquesta data del descans setmanal previst a l’article 37.1 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, un permís de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui perquè puguin exercir el seu dret al vot en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2012.

1.2 El permís esmentat té caràcter de no recuperable i es retribueix amb el salari que correspondria a la persona treballadora si hagués prestat els seus serveis normalment.

1.3 No cal concedir l’esmentat permís a les persones treballadores que facin una jornada que coincideixi parcialment amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals si la coincidència és com a màxim de dues hores; si és de més de dues hores i menys de quatre, s’ha de concedir un permís de dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre o més hores s’ha de concedir el permís general de quatre hores.

1.4 S’ha de reduir proporcionalment la durada del permís esmentat a les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda.

1.5 Les persones treballadores que tinguin una jornada l’horari de la qual no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals no tenen dret a cap permís.

 

Article 2

Determinació del moment d’utilització de les hores

La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l’horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l’empresari o l’empresària.

 

Article 3

Justificant de votació

A l’efecte de l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresaris o les empresàries tenen dret a sol·licitar a les seves persones treballadores l’exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

 

Article 4

Permís dels membres de mesa electoral o d’interventors que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal

4.1 A les persones treballadores que el dia 27 de setembre de 2015 no gaudeixin del descans setmanal que preveu l’article 37.1 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, i que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d’interventors, se’ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa del dia esmentat i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

4.2 Aquests permisos, de caràcter no recuperable, s’han de retribuir per l’empresa un cop justificada l’actuació com a membre de mesa o interventor.

 

Article 5

Permís dels membres de mesa electoral o d’interventors que el dia de les eleccions gaudeixen del descans setmanal

El permís de les cinc primeres hores que estableix l’article anterior es fa extensiu a totes les persones treballadores que gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació i que acreditin la seva condició de membre de la mesa o interventor, en les mateixes condicions que estableix l’article esmentat.

 

Article 6

Permís dels apoderats que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal

Les empreses han de concedir un permís retribuït durant la jornada completa del diumenge 27 de setembre de 2015 i de caràcter no recuperable a les persones treballadores que acreditin la condició d’apoderades i que aquest dia no gaudeixin del descans setmanal que preveu l’article 37.1 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

 

Article 7

Possibilitat de canvi de torn

Si alguna de les persones treballadores incloses als articles 4, 5 i 6 d’aquesta Ordre hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresari o l’empresària, a petició de la persona interessada, ha de canviar el torn per tal que pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

 

Article 8

Càlcul del salari de les persones treballadores amb dret al permís

Si el salari a percebre per les persones treballadores amb dret al permís retribuït i no recuperable està constituït en part per una prima o incentiu, la part esmentada s’ha de calcular d’acord amb la mitjana percebuda per les persones treballadores pel concepte esmentat en els sis mesos treballats immediatament anteriors.

 

Article 9

Permís per formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu

9.1 S’ha de concedir un permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com a màxim quatre hores lliures, dins de la jornada laboral que els correspongui, a les persones treballadores que facin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia 27 de setembre de 2015, perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu.

9.2 Del permís esmentat al punt anterior se’n podrà gaudir des de la data de la convocatòria fins al dia 17 de setembre de 2015, en aquest cas és d’aplicació el que disposen els articles 1.2, 1.3,1.4, 1.5, 2, 3 i 7 d’aquesta Ordre; i s’entenen substituïdes totes les referències als col·legis electorals o meses electorals per les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 31 d’agost de 2015

 

Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació

 

Amunt