Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 12/08/2015

  • Número de control 15224020

  • Organisme emissor Juntes electorals de zona

    CVE CVE-DOGC-A-15224020-2015

Dades del DOGC
  • Número 6937

  • Data 18/08/2015

  • Secció ANUNCIS DIVERSOS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 12 d'agost de 2015, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona del Vendrell.


D’acord amb el que preveuen l’article 11.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i l’article 15.3 de la LOREG, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya 2015, es dóna publicitat a la pròrroga de la composició de la Junta Electoral de Zona de El Vendrell, amb l'elecció del càrrec de President de la Junta Electoral de Zona entre els Vocals Judicials, la qual ha quedat constituïda definitivament el dia 7 d'agost de 2015.

 

Presidenta: Ana Magraner Maya, Jutgessa del Jutjat de Primera Instància i Instrucció nº 6 del Vendrell

 

Vocals judicials: José Bosch Mitjavila, Jutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció nº 1 del Vendrell i

Elena Gómez Santamaría, Jutgessa del Jutjat de Primera Instància i Instrucció nº 2 del Vendrell

 

Vocals no judicials prorrogats: Victoria Ramo Guerrero i Josep Mª. Salvo i Guell.

 

Secretari/Secretària: Gemma M. García Meroño

 

D’acord amb el que preveu l’article 14.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general es constitueix per pròrroga a data d'avui la Junta Electoral de Zona de El Vendrell.

 

La Vocal Judicial Sra. Elena Gómez Santamaria es fa constar que el 7 de setembre de 2015, cesarà en el càrrec de Jutgessa del Jutjat de Primera Instànica i Instrucció nº 2 del Vendrell, per prendre posesió al nou destí a L’Hospitalet de Llobregat, cessant en aquella data en les funcions de vocal judicial de la JEZ del Vendrell.

 

Doneu publicitat de la composició de la Junta i notifiqui's expresament al TSJ pel nomenamet de vocal judicial sustitut pel dia 8 de setembre de 2015.

 

La qual cosa faig constar.

 

El Vendrell, 12 d'agost de 2015

 

Gemma M. García Meroño

Secretària de la Junta Electoral

 

Amunt