Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 11/08/2015

  • Número de control 15223052

  • Organisme emissor Juntes electorals de zona

    CVE CVE-DOGC-A-15223052-2015

Dades del DOGC
  • Número 6935

  • Data 14/08/2015

  • Secció ANUNCIS DIVERSOS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE d'11 d'agost de 2015, pel qual es fa pública la pròrroga de la Junta Electoral de Zona de Barcelona.


Pel present Edicte i havent quedat constituïda en la seva plenitud aquesta Junta Electoral de Zona de Barcelona, donant compliment al que preveu l'article 11b de la Llei Orgànica del Règim Electoral General,

 

ES FA SABER:

 

Que en sessió celebrada el dia 7 d' agost de 2015, es procedeix a la pròrroga de la Junta Electoral de Zona de Barcelona, que ha quedat constituïda per:

 

President: Il·lm. Sr. D. FRANCISCO JAVIER PAULI COLLADO

Vocals judicials: Ilmos. Srs. Sra. Mª DOLORS CODINA ROSSA i D. JOSE MARIA NOALES TINTORE

Vocals no judicials: Sra MERITXELL CABEZON ARBAT i D. MARC ALOMA SUÑOL

Secretària: Il·ltre. Sra. CONCEPCION FERNANDEZ SOTO.

 

Barcelona, 11 d'agost de 2015

 

Concepción Fernandez Soto

Secretària de la Junta Electoral Zona de Barcelona

 

Amunt