Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 14/07/2015

  • Número del document TES/1913/2015

  • Número de control 15224008

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-15224008-2015

Dades del DOGC
  • Número 6935

  • Data 14/08/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/1913/2015, de 14 de juliol, per la qual es fa pública la Resolució per la qual s'actualitzen 39 autoritzacions ambientals de l'epígraf 10.6 de l'annex I.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, indicades a l'annex I, per tal de donar conformitat a la disposició transitòria primera de la Llei 5/2013, d'11 de juny, per la qual es modifica la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació.


 

Vist que el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat va aprovar la Resolució de 24 de gener de 2014, per la qual s’actualitzen 39 autoritzacions ambientals de l’epígraf 10.6 de l’annex I.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, indicades a l’annex I, per tal de donar conformitat a la disposició transitòria primera de la Llei 5/2013, d’11 de juny, per la qual es modifica la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a la part dispositiva de la Resolució esmentada i informar que el seu annex es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

 

 

Barcelona, 14 de juliol de 2015

 

 

Assumpta Farran i Poca

Directora general de Qualitat Ambiental

 

 

RESOLUCIÓ

de 24 de gener de 2014, per la qual s’actualitzen 39 autoritzacions ambientals de l’epígraf 10.6 de l’annex I.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, indicades a l’annex I, per tal de donar conformitat a la disposició transitòria primera de la Llei 5/2013, d’11 de juny, per la qual es modifica la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació.

 

Antecedents de fet

 

-1 Les instal·lacions identificades en l’annex I d’aquesta Resolució estan classificades a l’epígraf 10.6 de l’annex I.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i disposen d’autorització ambiental en vigor.

A l’annex I d’aquesta Resolució s’inclou la identificació dels establiments i instal·lacions amb autorització ambiental a què es refereix la present Resolució (persona física o jurídica titular, adreça i municipi/s on s’emplaça l’activitat).

 

-2 La disposició transitòria primera de la Llei estatal 5/2013, d’11 de juny, estableix que l’òrgan competent per atorgar les autoritzacions ambientals integrades ha de portar a terme les actuacions necessàries per actualitzar les autoritzacions per adequar-les a la Directiva 2010/75/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre, sobre les emissions industrials, amb anterioritat al 7 de gener de 2014.

 

-3 Quan l’activitat impliqui l’ús, la producció o l’emissió de substàncies perilloses rellevants, tenint en compte la possibilitat de contaminació del sòl i la contaminació de les aigües subterrànies a l’emplaçament de la instal·lació, es requereix un informe base, amb el contingut mínim determinat a l’article 12.1.f) de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, modificada per la Llei 5/2013, d’11 de juny. L’article 22.2 de la Directiva 2010/75/UE disposa que la Comissió donarà orientacions sobre el contingut de l’informe de la situació de partida, cosa que encara no s’ha fet. La Comissió Europea va comunicar als estats membres, en data 14 de desembre de 2011, que les instal·lacions existents incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Directiva IPPC han de disposar de l’informe de situació de partida abans de la renovació per a l’actualització del permís per primera vegada després del 7 de gener de 2014.

 

-4 Per donar compliment a les noves previsions normatives en matèria de prevenció i control integrats de la contaminació, s’ha dut a terme una anàlisi del contingut de les autoritzacions ambientals integrades emeses fins a la data. D’aquest estudi s’han extret les conclusions següents:

D’acord amb l’article 6.g) de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, les persones o empreses titulars de les activitats han d’informar immediatament l’òrgan que ha atorgat l’autorització o la llicència ambientals de qualsevol incident o accident que pugui afectar el medi ambient o les persones.

L’article 29.d) de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, disposa que les autoritzacions ambientals incorporen la determinació de les mesures relatives a les condicions d’explotació diferents de les normals que poden afectar el medi ambient, com són, entre d’altres, la posada en funcionament, les fuites, les errades de funcionament, les aturades momentànies i el tancament definitiu de l’explotació.

Les autoritzacions d’aquest annex contenen les prescripcions que garanteixen la protecció del sòl i de les aigües subterrànies, així com les mesures relatives a la gestió de les emissions a l’atmosfera, les aigües residuals i dels residus generats per l’activitat.

Es considera que l’Administració ambiental disposa de la informació suficient per donar compliment a l’article 12.1.f) de la Llei estatal 16/2002, d’1 de juliol, modificada per la Llei 5/2013, d’11 de juny (BOE de 12.6.2013).

 

-5 Pel que fa al règim d’inspecció i control, d’acord amb l’article 29 de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, i el Reglament que la desplega, els establiments han de quedar inclosos en un Pla d’inspecció, el qual ha de servir per establir el corresponent Programa d’inspeccions, que ha d’incloure la freqüència de les visites d’inspecció als establiments. Les inspeccions tindran per objecte verificar el compliment de les prescripcions especifiques de l’autorització, així com els requeriments legals aplicables. Mentre l’Administració de la Generalitat no aprovi el Pla d’inspecció i el Programa d’inspeccions corresponent, l’establiment ha de continuar sotmès al règim de controls establert a l’autorització ambiental.

 

-6 Tenint en compte la situació de partida i el marc legal aplicable, en data 21 d’octubre 2013, la directora general de Qualitat Ambiental ha acordat l’inici del procediment d’actualització de les autoritzacions ambientals vigents a l’entrada en vigor de la Llei 5/2013, d’11 de juny.

 

-7 En data 27 de novembre de 2013, la Ponència Ambiental ha formulat la proposta de resolució provisional per la qual s’actualitzen les autoritzacions ambientals de 39 autoritzacions de l’epígraf 10.6 de l’annex I.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, indicades a l’annex I, per tal de donar conformitat a la disposició transitòria primera de la Llei 5/2013, d’11 de juny, per la qual es modifica la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

 

-8 Atorgat el tràmit d’audiència a les persones titulars de les autoritzacions ambientals, aquestes han pogut presentar les al·legacions o presentar els documents i justificacions que han estimat pertinents.

 

-9 Atès que en el tràmit d’audiència no s’han presentat al·legacions, la proposta de resolució provisional ha esdevingut definitiva.

 

 

Fonaments de dret

 

-1 La disposició transitòria primera, segon apartat, de la Llei estatal 5/2013, d’11 de juny, determina textualment:

“D’acord amb el que estableix l’apartat primer, es consideren actualitzades les autoritzacions actualment en vigor que continguin prescripcions explícites relatives a:

”a) Incidents i accidents, en concret respecte a les obligacions dels titulars relatives a la comunicació a l’òrgan competent i l’aplicació de mesures, fins i tot complementàries, per limitar les conseqüències mediambientals i evitar altres possibles accidents i incidents;

”b) L’incompliment de les condicions de les autoritzacions ambiental integrades;

”c) En cas de generació de residus, l’aplicació de la jerarquia de residus que estableix l’article 4.1.b);

”d) Si s’escau, l’informe que esmenta l’article 12.1.f) d’aquesta Llei, que s’ha de tenir en compte per al tancament de la instal·lació;

”e) Les mesures a prendre en condicions de funcionament diferents de les normals;

”f) Si s’escau, els requisits de control sobre el sòl i les aigües subterrànies;

”g) Quan es tracti d’una instal·lació d’incineració o coincineració:

”Els residus que tracti la instal·lació indicats segons la Llista europea de residus; o

”Els valors límit d’emissió que reglamentàriament es determinin per a aquest tipus d’instal·lacions.

”Aquestes autoritzacions s’han de publicar al butlletí oficial de la comunitat autònoma corresponent, i s’ha de deixar constància de la seva adaptació a la Directiva 2010/75/UE, de 24 de novembre.

”El públic té dret a accedir a l’actualització de les autoritzacions ambientals integrades, de conformitat amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol.”

 

-2 En aquesta tramitació s’ha seguit el procediment de la disposició transitòria primera de la Llei estatal 5/2013, d’11 de juny, i els articles 62 i 63 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre. Si no, les disposicions de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

-3 La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat exerceix, per delegació del conseller, la competència per resoldre les sol·licituds d’autoritzacions ambientals, de modificació i de revisió d’autoritzacions ambientals (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, de delegació de competències de la persona titular del Departament de Territori i Sostenibilitat en diversos òrgans del Departament, DOGC núm. 6060, de 6 de febrer de 2012).

 

-4 Són també d’aplicació la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats; la Llei estatal 16/2002, d’1 de juliol, modificada per la Llei 5/2013, d’11 de juny (BOE de 12.6.2013); la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, modificada també per la Llei 5/2013, d’11 de juny, i el Reglament d’emissions industrials i de desplegament de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, aprovat pel Reial decret 815/2013, de 18 d’octubre (BOE de 19.10.2013).

 

Tenint en compte l’anterior, i vistes les autoritzacions que s’indiquen a l’annex I d’aquesta resolució, a proposta de la Ponència Ambiental,

 

Resolc:

 

-1 Incorporar a les autoritzacions ambientals detallades en l’annex I les prescripcions tècniques que es detallen a l’annex II de la present Resolució.

 

-2 Considerar actualitzades les autoritzacions ambientals objecte d’aquesta Resolució.

 

-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a fi de deixar constància de l’adaptació d’aquestes autoritzacions a les disposicions de la Directiva 2010/75/UE, de 24 de novembre. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat seguint els apartats: Medi ambient i sostenibilitat > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d’activitats > La Llei de prevenció i control ambiental d’activitats > Llei 20/2009 (PCAA).

 

-4 Notificar aquesta Resolució a les persones titulars de les autoritzacions ambientals incloses a l’annex I, i comunicar-ho als ajuntaments del terme municipal on s’emplacin aquestes activitats, de conformitat amb els articles 56 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, i 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

 

Barcelona, 24 de gener de 2014

 

P. d. Resolució TES/104/2012, de 31 de gener (DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)

Josep Enric Llebot i Rabagliati

Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat

 

 

Annex I

Autoritzacions ambientals

 

Titular

Adreça

Municipi/s

 

(Annex)

 

 

Annex II

Prescripcions tècniques

 

A) Incidents i accidents

“En cas d’accident o incident que afecti de forma significativa al medi ambient, el titular de la instal·lació informarà immediatament la Direcció General de Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), i prendrà immediatament les mesures per limitar les conseqüències mediambientals i evitar altres possibles incidents o accidents, informant de les mesures adoptades la Direcció General de Qualitat Ambiental o les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L’òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat, sens perjudici de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre de responsabilitat mediambiental.”

 

B) Incompliment de l’autorització

“En cas d’incompliment de les prescripcions establertes a l’autorització, el titular de la instal·lació informarà immediatament la Direcció General de Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA) i prendrà immediatament les mesures necessàries per tornar a assegurar el compliment en el termini més breu possible, informant de les mesures adoptades la Direcció General de Qualitat Ambiental. L’òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat.

”En cas que la infracció de les prescripcions de l’autorització suposi un perill imminent per a la salut humana, o amenaci amb causar un efecte nociu significatiu immediat en el medi ambient, s’ha de suspendre l’explotació de les instal·lacions, o de la part que correspongui, fins que no es pugui tornar a assegurar el compliment de les prescripcions establertes a l’autorització.”

 

C) Prevenció i gestió de residus

El titular de la instal·lació actuarà en els seus processos per tal de prioritzar la prevenció en la generació de residus, així com la preparació per a la reutilització i reciclatge. En tot cas ha de seguir l’ordre de prioritats establert a l’article 8.1 de la Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats: prevenció, preparació per a la reutilització, reciclatge, altra valorització inclosa la valorització energètica i finalment eliminació.

 

D) Tancament de la instal·lació i controls sobre sòls i aigües subterrànies

“El titular de l’activitat ha de mantenir i supervisar periòdicament les mesures que garanteixen la protecció del sòl i de les aigües subterrànies.

”En cas de tancament total o parcial de la instal·lació, el titular ha de comunicar a la Direcció General de Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), el cessament de l’activitat , informant de la data prevista per al tancament. La comunicació esmentada ha de venir acompanyada d’una memòria en la qual s’especifiquin les actuacions que el titular hagi portat a terme per evitar qualsevol risc de contaminació en relació amb el cessament, total o parcial, de l’activitat, i més concretament en relació amb la protecció del sòl i de les aigües subterrànies.

”En qualsevol cas cal atenir-se al que disposen els articles 66 de la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l’article 22.bis de la Llei estatal 16/2002 , d’1 de juliol , de prevenció i control integrats de la contaminació.”

 

E) Requisits de control i inspecció

Pel que fa al règim d’inspecció ambiental integrada periòdica de l’establiment, i d’acord amb l’article 29 de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, aquest resta inclòs en el Pla d’inspecció ambiental integrada de la Direcció General de Qualitat Ambiental, el qual establirà el corresponent Programa d’inspeccions, que inclourà la freqüència de les visites d’inspecció a aquest.

Mentre l’Administració de la Generalitat no aprovi el Pla i Programa d’inspeccions corresponent, l’establiment segueix sotmès al règim de controls periòdics establerts a l’autorització ambiental vigent. Aquests controls quedaran substituïts per les inspeccions periòdiques un cop s’aprovi l’esmentat Pla i Programa d’inspeccions, al qual es remet aquesta autorització.

 

Amunt