Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 04/08/2015

  • Número del document 177/2015

  • Número de control 15216054

  • Organisme emissor Departament de Governació i Relacions Institucionals

    CVE CVE-DOGC-A-15216054-2015

Dades del DOGC
  • Número 6928

  • Data 05/08/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 177/2015, de 4 d'agost, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015.


 

De conformitat amb el que disposen la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i les seves modificacions, així com el Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals.

Atès que arran de la situació de restriccions pressupostàries i la reducció de la despesa no financera de la Generalitat de Catalunya, es mantenen els imports de les subvencions per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2012.

Per tot això, a proposta de la consellera de Governació i Relacions Institucionals i d’acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Determinació de les subvencions

1.1 L’Administració de la Generalitat de Catalunya subvencionarà les despeses ocasionades als partits, federacions, coalicions o agrupacions d’electors amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015, d’acord amb les regles següents:

a) 16.101,60 euros per escó obtingut.

b) 0,61 euros per vot aconseguit per cada candidatura que hagi obtingut, com a mínim, un escó.

c) 0,17 euros per cada elector d’una circumscripció electoral, sempre que la candidatura obtingui un escó en aquesta circumscripció i aconsegueixi formar grup parlamentari, per a les despeses originades per la tramesa directa i personal als electors dels sobres i les paperetes electorals, o de propaganda i publicitat electoral.

1.2 Cap partit, federació, coalició o agrupació d’electors no pot superar en aquestes eleccions, per despeses electorals, el límit que resulti de multiplicar per 0,40 euros el nombre d’habitants de població de dret de les circumscripcions electorals on presentin candidatures.

La quantitat subvencionada a què fa referència l’apartat 1.1.c) no s’inclourà dins d’aquest límit. No obstant això, s’haurà de justificar la realització efectiva de l’activitat per a la qual s’atorga la subvenció.

 

Article 2

Bestretes

2.1 El Departament de Governació i Relacions Institucionals pot concedir als partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions bestretes de les subvencions que els corresponguin per les despeses electorals originades.

L’import d’aquesta bestreta no pot ser superior al 30% de la subvenció percebuda pel mateix partit, federació, coalició o agrupació en les eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2012.

2.2 Els administradors electorals hauran de presentar les sol·licituds de bestreta davant de qualsevol junta electoral provincial, entre els dies vint-i-unè i vint-i-tresè posteriors a la convocatòria. Les juntes electorals han de donar trasllat al Departament de Governació i Relacions Institucionals de les sol·licituds que els hagin estat presentades.

2.3 A partir del dia vint-i-novè posterior al de la convocatòria, l’Administració de la Generalitat posarà a disposició dels administradors electorals les bestretes corresponents.

2.4 Després de les eleccions s’hauran de retornar les bestretes en la quantia en què superin l’import de la subvenció que correspongui a cada partit polític, federació, coalició o agrupació d’electors.

 

Article 3

Lliurament de les subvencions

Dins el termini de trenta dies posteriors a la presentació de la comptabilitat davant la Sindicatura de Comptes, el Departament de Governació i Relacions Institucionals abonarà a les candidatures que l’hagin de percebre una bestreta del 90% de l’import de les subvencions que els corresponguin d’acord amb els resultats generals d’aquests comicis publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta quantitat es deduirà, si és el cas, la bestreta concedida d’acord amb el que estableix l’article 2 d’aquest Decret.

No obstant això, quan aquestes candidatures hagin notificat a les juntes electorals provincials que l’import de les subvencions sigui lliurat, totalment o parcialment, a les entitats bancàries que designin, l’abonament d’aquests crèdits a les entitats esmentades tindrà caràcter preferent.

Per poder percebre aquesta bestreta caldrà presentar un aval bancari, tal com estableix l’apartat 4 de l’article 133 de la Llei orgànica del règim electoral general.

 

Article 4

Control de la comptabilitat electoral

Correspon a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb les competències que li atorga la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, i a l’empara del que disposen els articles 133 i 134 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, fiscalitzar la comptabilitat dels processos electorals l’àmbit dels quals se circumscriu a Catalunya, i també la comptabilitat i l’activitat econòmica i financera dels partits polítics, les federacions i les agrupacions d’electors que participen en aquests processos, d’acord amb la normativa reguladora del finançament dels partits polítics, així com proposar les actuacions i mesures correctores corresponents per l’incompliment de la normativa electoral i de la normativa de finançament dels partits i les formacions polítiques.

 

 

Disposicions finals

 

—1 Es faculta la consellera de Governació i Relacions Institucionals per al desplegament i l’execució d’aquest Decret.

 

—2 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Barcelona, 4 d’agost de 2015

 

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

 

Meritxell Borràs i Solé

Consellera de Governació i Relacions Institucionals

 

Amunt