Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 04/08/2015

  • Número del document 176/2015

  • Número de control 15216053

  • Organisme emissor Departament de Governació i Relacions Institucionals

    CVE CVE-DOGC-A-15216053-2015

Dades del DOGC
  • Número 6928

  • Data 05/08/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 176/2015, de 4 d'agost, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015.


Amb la finalitat de facilitar el desenvolupament de les eleccions al Parlament de Catalunya, és procedent adoptar les disposicions complementàries que regeixen aquests comicis, d’acord amb el que estableixen l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Per tot això, a proposta de la consellera de Governació i Relacions Institucionals i d’acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Capítol I

Disposicions generals

 

Article 1

Objecte

Aquest Decret té per objecte establir les normes complementàries que han de regir el procés per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015.

 

 

Capítol II

Administració electoral

 

Article 2

Juntes electorals

2.1 La composició de les juntes electorals provincials i de zona es regeix pel que disposen els articles 10, 11 i 12 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

D’acord amb l’article 15.3 d’aquesta mateixa Llei, s’entén prorrogada la competència de les juntes electorals constituïdes amb motiu de les eleccions locals del 24 de maig de 2015, la composició de les quals es publica a l’annex 4.

2.2 En el supòsit que algun dels membres de les juntes vulgui concórrer a les eleccions, ho ha de comunicar al secretari o secretària respectiu en el termini màxim de dos dies comptats a partir de la convocatòria de les eleccions, a l’efecte de fer-ne la substitució, la qual s’ha de realitzar en el termini màxim de quatre dies. Les substitucions s’han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) mitjançant el corresponent model d’edicte del portal de juntes electorals del Sistema de gestió electrònica plus (SGE+) del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

 

Article 3

Meses i seccions electorals

3.1 Les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral determinen el nombre, els límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna, escoltats els ajuntaments.

3.2 La relació anterior es publica en els butlletí oficial de la província respectiva el sisè dia posterior al de la convocatòria i s’exposa al públic en els ajuntaments respectius.

3.3 Els electors poden presentar reclamacions contra la delimitació efectuada en els sis dies següents a la publicació, davant la junta electoral provincial, que resol en un termini de cinc dies.

3.4 Dins els deu dies anteriors al de la votació, l’Oficina del Cens Electoral difondrà per Internet la relació definitiva de seccions, meses i locals electorals, la qual també s’exposarà al públic en els respectius ajuntaments.

3.5 La formació de les meses electorals correspon als ajuntaments, sota la supervisió de les juntes electorals de zona, d’acord amb el que estableix l’article 26.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

3.6 El president o presidenta, els vocals i els suplents de les meses electorals queden protegits pel sistema de la Seguretat Social davant les contingències i les situacions que puguin derivar-se de la participació el dia de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 7 del Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals.

 

 

Capítol III

Cens electoral

 

Article 4

Cens electoral

4.1 El cens electoral que s’utilitza en les eleccions al Parlament de Catalunya és el que s’hagi tancat el dia 1 de juny de 2015.

4.2 Els ajuntaments i els consolats estan obligats a mantenir un servei de consulta de les llistes electorals vigents durant el termini de vuit dies comptats a partir del sisè dia posterior a la convocatòria de les eleccions.

Aquesta consulta es pot fer per mitjans informàtics, amb la identificació prèvia de la persona interessada, o mitjançant l’exposició al públic de les llistes electorals.

4.3 Les reclamacions sobre les dades censals es regeixen pel que estableix la normativa electoral vigent.

4.4 Només poden obtenir una còpia del cens electoral, en suport apte per tractar-lo informàticament, els representants de les candidatures, les juntes electorals de zona, pel que fa al seu àmbit corresponent, i la Generalitat de Catalunya com a Administració convocant, en els termes establerts a l’article 41 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. Aquestes còpies es poden obtenir a partir de l’endemà de la proclamació de les candidatures.

 

 

Capítol IV

Representants de les formacions polítiques

 

Article 5

Representants

5.1 Les formacions polítiques que vulguin concórrer a les eleccions han de designar per escrit davant la Junta Electoral Central, abans del novè dia posterior al de la convocatòria, un representant general d’acord amb el que estableixen els articles 43.2 i 168 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. En l’escrit s’ha de fer constar l’acceptació de la persona designada.

5.2 Abans de l’onzè dia posterior al de la convocatòria, els representants generals han de designar davant la Junta Electoral Central els representants de circumscripció, els quals desenvoluparan les funcions establertes a l’article 43.3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

5.3 La Junta Electoral Central comunica, en el termini de dos dies, la designació dels representants de circumscripció a les juntes electorals provincials i aquells s’han de presentar davant la junta electoral provincial corresponent per acceptar-ne la designació, en tot cas, abans de la presentació de la candidatura corresponent.

 

 

Capítol V

Candidatures

 

Article 6

Presentació i proclamació

6.1 La presentació i proclamació de candidats, així com els recursos contra la proclamació, es fa d’acord amb el que disposen els articles 44, 44 bis, 45, 46, 47, 48, 49 i 169 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

6.2. D’acord amb l’article 169 d’aquesta mateixa Llei, les candidatures de les formacions polítiques sense representació en el Parlament de Catalunya necessiten la signatura d’almenys el 0,1% dels electors inscrits en el cens electoral de la circumscripció en què pretenen ser elegits.

6.3 Les candidatures que es presentin han de comunicar a la junta electoral competent els crèdits bancaris que hagin sol·licitat per a despeses electorals.

Les juntes electorals, un cop finalitzat el termini de campanya, trametran al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat la relació certificada dels crèdits que figuren inscrits en el Registre de notificacions.

 

Article 7

Termini de presentació

7.1 Els partits i coalicions que estableixin un pacte de coalició per concórrer conjuntament a les eleccions han de comunicar-ho a la junta competent en els deu dies següents a la convocatòria.

7.2 Les candidatures, subscrites pels representants dels partits, federacions i coalicions i pels promotors de les agrupacions d’electors, es presenten davant la junta electoral competent entre el quinzè i el vintè dia posterior a la convocatòria, d’acord amb el que preveu l’article següent. Sempre que sigui possible, la relació dels candidats es trametrà també per mitjans electrònics a la junta corresponent, així com dos fitxers amb el símbol de la candidatura de mida 20 x 20 mm, en format JPG i amb una qualitat d’impressió de 256 ppp, un en color i un altre en blanc i negre.

 

Article 8

Documentació de l’escrit de presentació

8.1 L’escrit de presentació de cada candidatura ha d’expressar clarament la denominació, les sigles i el símbol del partit, federació, coalició o agrupació que la promou, així com el nom i els cognoms dels candidats que s’hi inclouen.

8.2 A l’escrit de presentació s’ha d’adjuntar la declaració d’acceptació de la candidatura, així com els documents acreditatius de les seves condicions d’elegibilitat.

8.3 Cada llista ha d’incloure tants candidats com càrrecs s’han d’escollir. En cas d’incloure-hi candidats suplents, el nombre d’aquests no podrà ser superior a deu, i s’hi ha d’indicar l’ordre de col·locació tant dels candidats com dels suplents.

 

Article 9

Publicació de les candidatures

9.1 Les candidatures presentades han de ser publicades d’acord amb el corresponent model d’edicte del portal de juntes electorals del Sistema de gestió electrònica plus (SGE+) del Departament de Governació i Relacions Institucionals, el vint-i-dosè dia posterior a la convocatòria, d’acord amb l’article 47.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

9.2 Dos dies després, les juntes electorals competents comuniquen als representants de les candidatures les irregularitats apreciades. El termini per a corregir-les és de quaranta-vuit hores.

9.3 Les juntes electorals competents realitzen la proclamació de candidats el vint-i-setè dia posterior a la convocatòria i les trameten electrònicament perquè es publiquin mitjançant el corresponent model d’edicte del portal de juntes electorals del Sistema de gestió electrònica plus (SGE+) del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

9.4 Les candidatures proclamades han de ser publicades en el DOGC el vint-i-vuitè dia posterior a la convocatòria.

 

Article 10

Recursos contra la proclamació de candidatures

A partir de la proclamació, qualsevol candidat exclòs i els representants de les candidatures proclamades o els representants de les candidatures la proclamació de les quals hagi estat denegada disposen de dos dies per interposar un recurs contra els acords de proclamació de les juntes, davant el jutjat contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’article 49 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

 

 

Capítol VI

Campanyes

 

Article 11

Campanya institucional

La Generalitat de Catalunya durà a terme una campanya de caràcter institucional, d’acord amb el que preveu la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional, i en allò que afecta la publicitat institucional per ràdio i televisió, es regirà per la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya.

 

Article 12

Campanya electoral

12.1 La campanya electoral té una durada de quinze dies. Comença el trenta-vuitè dia posterior al de la convocatòria i finalitza a les zero hores del dia anterior a l’assenyalat per a la votació.

12.2 Durant els cinc dies anteriors al de la votació, queda prohibida la publicació, la difusió total o parcial, la reproducció o el comentari dels elements o resultats de qualsevol enquesta o sondeig d’opinió, així com les operacions de simulació de vot realitzades a partir de sondejos d’opinió que estiguin directament o indirectament relacionats amb les eleccions.

 

Article 13

Espais gratuïts

13.1 De conformitat amb el que preveuen els articles 60 a 67 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, durant la campanya de propaganda els mitjans de comunicació de titularitat pública han de concedir espais gratuïts als grups polítics atenent el nombre total de vots obtinguts per cada partit, federació o coalició en les últimes eleccions al Parlament de Catalunya.

13.2 Els grups polítics no inclosos en l’apartat anterior poden dur a terme actes de campanya de propaganda amb els seus mitjans propis i estan legitimats per formular reclamacions davant de l’administració electoral.

13.3 Els espais es concediran en emissions de ràdio i televisió de titularitat pública, en hores de gran audiència.

13.4 Les trameses postals de propaganda per a les eleccions tenen franquícia i servei especial.

 

Article 14

Col·locació de pancartes

14.1 Els ajuntaments han de reservar llocs especials gratuïts per a la col·locació de cartells, pancartes i banderoles, d’acord amb el que estableixen els articles 55 i 56 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, amb les especificitats següents:

a) Els ajuntaments han de comunicar, preferentment mitjançant correu electrònic, a la junta electoral de zona que correspongui, durant els set dies posteriors al de la convocatòria, els llocs disponibles per a la col·locació de cartells, pancartes i banderoles, d’acord amb el model que trobaran al portal d’ajuntaments del Sistema de gestió electrònica plus (SGE+) del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

b) La junta electoral de zona assigna els espais corresponents i comunica, preferentment mitjançant correu electrònic, l’assignació dels llocs reservats per als seus cartells, pancartes i banderoles a cadascun dels representants dels grups polítics el segon dia posterior a la proclamació de candidats.

14.2 Els ajuntaments tenen l’obligació de reservar llocs oficials i llocs públics per a la realització gratuïta d’actes de campanya de propaganda, d’acord amb el que estableixen els articles 54 i 57 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general amb les especificitats següents:

a) Els ajuntaments comuniquen, preferentment per correu electrònic i d’acord amb el model que trobaran al portal d’ajuntaments del Sistema de gestió electrònica plus (SGE+) del Departament de Governació i Relacions Institucionals, durant els deu dies posteriors al de la convocatòria, a la junta electoral de zona corresponent, la relació dels llocs disponibles per a la realització d’actes de campanya de propaganda. Dins els 15 dies posteriors al de la convocatòria, es publica aquesta relació en el butlletí oficial de la província.

b) El desè dia posterior al de la convocatòria, els representants dels grups polítics poden sol·licitar a la junta electoral corresponent els locals i els llocs públics per a la realització d’actes de campanya.

c) El quart dia posterior a la proclamació de candidats, la junta electoral de zona corresponent ha de decidir sobre les sol·licituds rebudes, i comunicar als representants dels grups polítics els locals i els llocs assignats, la qual cosa ha de posar també en coneixement de la junta electoral provincial respectiva.

 

 

Capítol VII

Material electoral

 

Article 15

Urnes i cabines

15.1 El dia que tingui lloc la votació, cada mesa electoral disposarà, com a mínim, d’una urna transparent ajustada a les característiques que figuren en l’annex 1 d’aquest Decret.

15.2 Les urnes es lliuren, amb un justificant de recepció, a les juntes electorals de zona, les quals, al seu torn, i després del muntatge i precinte previst, les posen a disposició de les meses electorals.

15.3 Davant les meses electorals, i per assegurar el secret del vot, es disposa d’una cabina que s’ajustarà a les característiques i les dimensions assenyalades en l’annex 2 d’aquest Decret. Dins de la cabina hi ha d’haver en tot moment un nombre suficient de sobres i de paperetes de cada opció. En el cas que no se’n trobin dins la cabina, els sobres i les paperetes s’han d’ubicar en una taula prop d’aquesta.

 

Article 16

Documentació electoral

16.1 S’aproven els models de paperetes, sobres i documentació electoral, que han de complir les característiques i les condicions d’impressió assenyalades en l’annex 3 d’aquest Decret.

Tots els impresos inclosos en l’annex 3 d’aquest Decret tenen caràcter oficial i la seva confecció i distribució serà supervisada per l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Els electors d’Aran poden utilitzar també per a aquesta votació les paperetes i els sobres en aranès, segons el model trilingüe que figura en l’annex 3.

16.2 La votació es realitza per mitjà de paperetes ajustades al model que figura en l’annex 3 d’aquest Decret.

16.3 Són nul·les les paperetes que no s’ajustin al model oficial, aquelles en què s’haguessin modificat, afegit o guixat noms de candidats compresos en aquestes o alterat el seu ordre de col·locació, així com aquelles en què s’hagués introduït qualsevol llegenda o expressió, o produït qualsevol altra alteració de caràcter voluntari.

16.4 Es considera vot blanc el sobre que no contingui cap papereta. Quan el sobre contingui més d’una papereta de la mateixa opció, es computarà com un sol vot vàlid. Quan un sobre contingui diverses paperetes de diferents opcions, el vot es considera nul.

 

 

Capítol VIII

Vot per correspondència

 

Article 17

Vot per correspondència

17.1 El vot per correspondència es regeix pel que preveuen els articles 72 i següents de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, amb les especificitats següents:

a) A partir del dia de la convocatòria i fins al desè dia anterior al de la celebració de les votacions, els electors poden sol·licitar el vot per correu.

b) A partir del trenta-quatrè dia posterior al de la convocatòria i abans del sisè dia anterior al de la votació, l’Oficina del Cens Electoral tramet als electors a què fa referència l’apartat a), per correu certificat, la documentació electoral necessària per votar per correspondència.

c) Els electors poden trametre per correu certificat el seu vot fins al tercer dia previ al de la celebració de les eleccions.

17.2 El vot per correspondència, així com el dipòsit del vot en urna en les oficines o seccions consulars, dels residents absents que viuen a l’estranger es regeix pel que preveu l’article 75 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

El procediment per a la sol·licitud de vot dels electors residents absents que viuen a l’estranger es realitza d’acord amb allò establert a la Resolució de 9 de març de 2015 de l’Oficina del Cens Electoral.

17.3 El vot per correspondència dels ciutadans que es troben temporalment a l’estranger es regeix pel Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre, i s’hi poden acollir els electors que es trobin temporalment a l’estranger un cop feta la convocatòria d’eleccions i que prevegin quedar-s’hi fins al dia de la votació. Aquests han d’estar inscrits en el Registre de matrícula consular com a no residents i han de sol·licitar la documentació a la delegació provincial corresponent de l’Oficina del Cens Electoral abans del vint-i-cinquè dia posterior a la convocatòria.

 

Article 18

Vot de les persones amb discapacitat visual

Les persones amb discapacitat visual que ho desitgin poden sol·licitar a l’Administració convocant la utilització d’una documentació complementària en sistema Braille. Aquesta documentació acompanyarà les paperetes i sobres de votació normalitzats i els permetrà la identificació de l’opció de vot amb autonomia i plena garantia del secret de sufragi. El Reial decret 1612/2007, de 7 de desembre, regula aquest procediment i complementa el que disposa l’article 87.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

 

 

Capítol IX

Apoderats i interventors

 

Article 19

Designació

La designació d’apoderats i d’interventors es fa d’acord amb el que disposen els articles 76 i següents de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

 

 

Capítol X

Constitució de les meses i escrutini

 

Article 20

Formació i constitució de les meses electorals

20.1 Els actes de formació i de constitució de les meses electorals i de votació es regeixen pel que preveuen els articles 26.1 i del 80 al 94, respectivament, de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

20.2 Els sorteigs públics per a la designació del president o presidenta i dels vocals i les vocals de cada mesa tenen lloc entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors al de la convocatòria.

 

Article 21

Escrutini en les meses electorals

21.1 L’acte d’escrutini en les meses electorals es realitza de conformitat amb el que estableixen els articles del 95 al 102 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

21.2 El cap de l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars designarà un representant de l’Administració per a les meses electorals que es constitueixin, a l’efecte de recollir durant la jornada de votació la informació relativa a la participació d’electors i a la transmissió de dades dels resultats de l’escrutini provisional.

21.3 Un cop finalitzat l’escrutini, el president o presidenta de la mesa electoral té el deure d’expedir, amb caràcter prioritari, una còpia de l’acta d’escrutini al representant de l’Administració per tal de facilitar al màxim l’avanç provisional de resultats a càrrec de la Generalitat.

21.4 A l’efecte que s’esmenta en l’apartat anterior, el president o presidenta de la mesa electoral pot sol·licitar en qualsevol moment a la persona representant de l’Administració la presentació de la credencial corresponent.

21.5 El Govern de la Generalitat de Catalunya farà pública la informació provisional sobre els resultats de les eleccions en aplicació de l’article 98.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

 

Article 22

Escrutini general

22.1 L’escrutini general es realitza tal com preveuen els articles 75.10 i 11, els articles 103 a 108 i l’article 173 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

L’escrutini general es realitza el tercer dia següent al de la votació.

22.2 Els resultats es publiquen en el DOGC.

 

 

Capítol XI

Recursos

 

Article 23

Contenciós electoral

El recurs contenciós electoral s’ha de substanciar d’acord amb el que estableixen els articles del 109 al 117 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general.

 

 

Capítol XII

Permisos laborals

 

Article 24

Treballadors d’empreses privades

24.1 El dia de les eleccions, les empreses han de concedir als treballadors que tinguin la condició d’electors i que no gaudeixin de dia festiu en aquesta data un permís de fins a quatre hores dins la jornada laboral que els correspongui, que és en tot cas retribuït i no recuperable, d’acord amb el que estableix la normativa laboral vigent.

24.2 Els treballadors que acreditin la seva condició de membre de mesa electoral o d’interventor o interventora i que no gaudeixin de dia festiu el dia de la votació tenen dret a gaudir d’un permís retribuït i no recuperable durant la jornada completa del dia de la votació i, també, d’un permís retribuït durant les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

24.3 Els treballadors que acreditin la seva condició de membre de mesa electoral o d’interventor i que sí gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació tenen dret a un permís retribuït de les cinc primeres hores durant la jornada del dia immediatament posterior al de la votació.

24.4 Els treballadors que acreditin la seva condició d’apoderats i que no gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació tenen dret a un permís retribuït durant aquest dia.

 

Article 25

Personal al servei de l’Administració

El personal que presta serveis a l’Administració de la Generalitat, a les administracions locals de Catalunya i als seus organismes autònoms en règim administratiu, estatutari o laboral té dret als mateixos permisos retribuïts en circumstàncies idèntiques a les esmentades en l’article anterior.

 

 

Capítol XIII

Indemnitzacions

 

Article 26

Juntes electorals

26.1 Els membres de les juntes electorals provincials tenen dret, per a l’exercici de les seves funcions en el procés electoral, a percebre una indemnització, que es determina en funció del nombre de meses de les circumscripcions respectives, d’acord amb l’escala següent:

a) Circumscripcions amb un cens superior a 1.000 meses.

Presidents: 3.352 euros.

Secretaris: 3.142 euros.

Vocals judicials: 1.467 euros.

Vocals no judicials: 838 euros.

Delegat o delegada de l’Oficina del Cens Electoral: 1.467 euros.

b) Circumscripcions amb un cens de 501 a 1.000 meses.

Presidents: 3.142 euros.

Secretaris: 2.932 euros.

Vocals judicials: 1.341 euros.

Vocals no judicials: 754 euros.

Delegat o delegada de l’Oficina del Cens Electoral: 1.341 euros.

c) Circumscripcions amb un cens de fins a 500 meses.

Presidents: 2.932 euros.

Secretaris: 2.723 euros.

Vocals judicials: 1.258 euros.

Vocals no judicials: 670 euros.

Delegat o delegada de l’Oficina del Cens Electoral: 1.258 euros.

26.2 Els membres de totes les juntes electorals de zona percebran com a indemnització les quantitats següents:

Presidents: 2.515 euros.

Secretaris: 2.304 euros.

Vocals judicials: 1.047 euros.

Vocals no judicials: 586 euros.

26.3 Per indemnitzar els serveis extraordinaris que el personal col·laborador al servei de les juntes faci fora de l’horari habitual de treball, es destina, per a cada circumscripció, l’import total que resulti de multiplicar el nombre de meses electorals per 49 euros.

26.4 Quan els membres de les juntes electorals hagin de desplaçar-se fora del municipi de la seva residència per assistir a les reunions convocades, els seran abonades íntegrament les despeses de transport i, si utilitzen el seu vehicle particular, se’ls abonarà a raó de 30 cèntims d’euro per quilòmetre recorregut.

26.5 Les despeses de desplaçament dels jutges a les seus de les juntes electorals provincials per lliurar els sobres número 1 de la votació s’abonen de la manera exposada anteriorment, i sens perjudici de la indemnització que els ha estat assignada per un import de 60 euros.

 

Article 27

Secretaris d’ajuntament

27.1 Els secretaris dels ajuntaments perceben, en concepte de delegats de la junta electoral de zona i per les tasques realitzades amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya, una quantitat fixa determinada segons el nombre de meses electorals que hi hagi al municipi on actuïn, d’acord amb l’escala següent:

Municipis que tenen fins a 10 meses: 755 euros

Municipis que tenen entre 11 i 50 meses: 839 euros

Municipis que tenen més de 50 meses: 923 euros

27.2 Si es tracta de secretaries acumulades, s’abona el 100% de la xifra anterior per la secretaria de la qual siguin titulars, i el 50% per l’acumulada. Per múltiples acumulacions, s’abona el 40% per la tercera i el 30% per la quarta i següents.

En el cas que hi hagi un secretari o secretària titular que tingui diverses secretaries més acumulades, en cap cas no pot percebre una quantitat per totes les secretaries que superi dues vegades i mitja la quantia que li correspongui per la secretaria de la qual sigui titular.

 

Article 28

Membres de les meses electorals

Els membres de les meses electorals perceben: 70 euros el president o presidenta i 62 euros cadascun dels dos vocals, en concepte d’indemnització.

El president o presidenta de la mesa té inclòs en la indemnització l’import pel desplaçament per al lliurament dels sobres de la documentació electoral al jutjat de primera instància i/o de pau.

 

Article 29

Membres del Cos de Mossos d’Esquadra

Els serveis extraordinaris efectuats pels membres del Cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya amb motiu del procés electoral es retribueixen a raó de 120 euros per col·legi electoral.

 

Article 30

Representants de l’Administració

30.1 Les persones que actuïn com a representants de l’Administració el dia de les eleccions per a l’obtenció de les dades i transmissió dels resultats de l’escrutini percebran per la feina realitzada la quantitat de 120 euros per una mesa. En el cas d’acumular-ne dues o tres, la indemnització serà de 150 euros.

30.2 El Departament de Governació i Relacions Institucionals lliurarà als ajuntaments una bestreta de l’import que els correspon en concepte de representants de l’Administració en funció del nombre de meses, a l’efecte que aquests seleccionin i gestionin el pagament del personal que ha d’actuar com a representant.

 

Article 31

Despeses dels ajuntaments i les juntes electorals

31.1 El Departament de Governació i Relacions Institucionals ha implantat un Sistema de gestió electrònica plus (SGE+) automatitzat i amb signatura electrònica, que permet la gestió economicoadministrativa del procés amb els ajuntaments i amb les juntes electorals.

31.2 Els ajuntaments tenen dret a una indemnització en concepte de les despeses efectivament realitzades amb motiu de les eleccions que no són assumides pel Departament de Governació i Relacions Institucionals i que globalment inclouen: la gestió del pagament dels membres de les meses; el condicionament dels locals; l’empaquetat i distribució dels impresos, les paperetes i els sobres; el material d’escriptori per a les meses electorals; la seguretat addicional; les indemnitzacions del personal col·laborador, i la selecció i gestió del pagament dels representants de l’Administració. Mitjançant l’SGE+, els ajuntaments rebran, a partir de la convocatòria, una bestreta del 100% de l’import resultant de multiplicar els conceptes definits a continuació pel nombre de meses i/o col·legis, segons el cas:

Indemnitzacions dels membres de meses: 62 euros per cada vocal i 70 euros pel president o presidenta. Total: 194 euros per mesa.

Policia municipal/seguretat: 120 euros per col·legi electoral.

Representants de l’Administració: 150 euros pels representants amb dues o tres meses (sempre dins un mateix col·legi electoral) d’acord amb la distribució de meses per representants que faci l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars atenent a criteris d’eficiència; només en el cas que un col·legi tingui una única mesa, la mesa serà coberta per un representant, que cobrarà 120 euros. En el cas de municipis amb un nombre de meses electorals superior a 500, la gestió dels representants de l’Administració pot ser assumida, a petició de l’ajuntament, pel Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Resta de despeses: per a la resta de despeses efectuades amb motiu de les eleccions i indemnitzacions al personal col·laborador, cada ajuntament rebrà l’import de 168 euros per mesa. En el cas de municipis amb un nombre de meses electorals superior a 500 l’import resultant per aquest concepte s’incrementa, en concepte de suplement, un 18%.

Un cop finalitzat el procés electoral, els secretaris dels ajuntaments certificaran la despesa mitjançant signatura electrònica a l’SGE+.

31.3 Les juntes electorals rebran també les indemnitzacions mitjançant l’SGE+ d’acord amb els imports citats. A més rebran de l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars els recursos acordats amb cadascuna d’aquestes que els siguin necessaris per al seu funcionament durant el procés electoral.

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera

D’acord amb el que preveu l’article 119 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, els terminis assenyalats en aquest Decret són improrrogables i s’entenen referits a dies naturals.

 

Segona

Els terminis regulats en aquest Decret referits a la data de la convocatòria es computen a partir de l’endemà de la publicació del Decret de convocatòria en el DOGC.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

S’autoritza la consellera de Governació i Relacions Institucionals i el conseller d’Empresa i Ocupació perquè dictin les disposicions oportunes per al desplegament i l’execució d’aquest Decret, en l’àmbit de les seves competències respectives.

 

Segona

Aquest Decret entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 4 d’agost de 2015

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Meritxell Borràs i Solé

Consellera de Governació i Relacions Institucionals

 

 

Annexos

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

Amunt