Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 03/08/2015

  • Número del document 174/2015

  • Número de control 15215098

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-15215098-2015

Dades del DOGC
  • Número 6927

  • Data 04/08/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 174/2015, de 3 d'agost, de convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya i de la seva dissolució.


D’acord amb el que disposen els articles 66 i 75 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya;

 

De conformitat amb el que estableix l’article 56 i la disposició transitòria segona de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que manté en vigor la disposició transitòria quarta de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979; l’article 10.c) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; i la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general,

 

Decreto:

 

Article 1

Convocatòria

Es convoquen eleccions al Parlament de Catalunya, que tindran lloc el dia 27 de setembre de 2015.

 

Article 2

Dissolució del Parlament

Queda dissolt el Parlament de Catalunya elegit el dia 25 de novembre de 2012.

 

Article 3

Diputats

D’acord amb el que s’estableix a la disposició transitòria segona de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que manté en vigor la disposició transitòria quarta de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979, les circumscripcions electorals de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona elegiran, respectivament, 85, 17, 15 i 18 diputats.

 

Article 4

Campanya electoral

La campanya electoral durarà 15 dies, començarà a les zero hores del dia 11 de setembre de 2015 i acabarà a les vint-i-quatre hores del dia 25 de setembre de 2015.

 

 

Disposició addicional

Les eleccions convocades mitjançant aquest Decret es regiran per l’establert a l’article 56 i a la disposició transitòria segona de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que manté en vigor la disposició transitòria quarta de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979; per les normes corresponents de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general; pel Decret de normes complementàries d’aquestes eleccions; i per les altres disposicions legals d’aplicació a aquest procés electoral.

 

 

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 3 d’agost de 2015

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Amunt