Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord

  • Data del document 19/03/2015

  • Número del document 015/2015

  • Número de control 15210019

  • Organisme emissor Institut Català de la Salut

    CVE CVE-DOGC-A-15210019-2015

Dades del DOGC
  • Número 6925

  • Data 31/07/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD 15/2015, de 19 de març, de la Comissió Executiva del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut, pel qual s’acorda l’estructura de la Direcció de Recursos Humans.


-1 Els serveis corporatius centrals de l’Institut Català de la Salut són els òrgans de gestió operativa que, integrats per direccions corporatives, constitueixen l'estructura directiva de suport al director o directora gerent de l'Institut, i coordinen i donen directrius als òrgans de gestió dels seus centres, serveis i establiments i als serveis corporatius dels centres, els serveis i els establiments (article 25,1 dels Estatuts de l'Institut Català de la Salut, aprovats pel Decret 13/2009, de 3 de febrer).

Els serveis corporatius centrals tenen com a missió l'establiment de les directrius per a la gestió i el control de l'activitat pròpia de l'Institut, la planificació de les actuacions de l'Institut, l'establiment de les polítiques corporatives i l'execució de les facultats atribuïdes d'acord amb allò que estableixin els Estatuts de l'Institut Català de la Salut i el Consell d'Administració (article 25.2 dels Estatuts de l'Institut Català de la Salut).

 

-2 El Consell d'Administració de l’Institut Català de la Salut ha de determinar l'atribució, l'abast, l'exclusivitat i les característiques de les facultats i de les competències que corresponguin a les direccions corporatives dels serveis corporatius centrals (art. 28 dels Estatuts de l’Institut Català de la Salut).

El Consell d'Administració pot delegar l'exercici de les seves funcions en la Comissió Executiva i en els òrgans de direcció dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut, en els termes i d'acord amb el que es disposa a la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut (article 5.2 dels Estatuts de l’Institut Català de la Salut).

 

-3 Els serveis corporatius centrals es poden dotar de les estructures de gestió que siguin necessàries per al seu funcionament, d'acord amb el que aprovi el Consell d'Administració (article 26.4 del Estatuts de l'Institut Català de la Salut).

 

-4 El Consell d'Administració té atribuïda la funció d’establir, a proposta del director o directora gerent o a iniciativa pròpia, d'acord amb els estatuts, l'estructura organitzativa dels òrgans de gestió de l'Institut; les normes de funcionament, i les normes i els criteris de desenvolupament organitzatiu (l'article 8.2.b de la Llei de l'Institut Català de la Salut).

Per Acord 3/2013, de 28 de febrer, del Consell d’Administració, publicat en el DOGC núm. 6353, d’11 d’abril de 2013, es deleguen en la Comissió Executiva de l’Institut Català de la Salut les funcions b), e), h), l), m), o), p), q), r), t) i la funció j) per als acords i convenis de col·laboració de contingut econòmic inferior a 500.000 euros, que s’estableixen a l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei de l’Institut Català de la Salut.

 

-5 La Llei de l'lnsitut Català de la Salut deroga els articles relatius a l'Institut continguts a la Llei 12/1983, del 14 de juliol, d'administració institucional de la sanitat, l'assistència i els serveis socials de Catalunya, i totes les normes que s'oposin a allò que en ella s'estableix, sens perjudici de la vigència d'una sèrie de disposicions que enuncia sempre que no la contradiguin i mentre no se n'aprovin les normes que la desenvolupin (disposició derogatòria).

Entre las disposicions derogades que mantenen la seva vigència de manera transitòria figura, a títol enunciatiu, el Decret 276/2001, de 23 d'octubre, de reestructuració de l'Institut Català de la Salut.

 

-6 Vista la proposta i la memòria econòmica formulada per la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut relativa a la Direcció de Recursos Humans de l’Institut, la Comissió Executiva del Consell d’Administració,

 

ACORDA

 

Primer

Aprovar les funcions i l'estructura de la Direcció de Recursos Humans de l'Institut Català de la Salut que figura a l'annex d'aquest Acord.

 

Segon

El llocs de treball necessaris per a l'adequada cobertura de les necessitats funcionals de l'estructura de la Direcció de Recursos Humans de l'Institut Català de la Salut són llocs de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, oberts al personal funcionari de la Generalitat de Catalunya. Els procediments de selecció d'aquests llocs de treball també poden determinar que la provisió es fa amb professionals vinculats per una relació de caràcter laboral.

 

Tercer

Es declaren a extingir tots els llocs de Subunitat i de Negociat de la Direcció de Recursos Humans.

La resta de llocs d’estructura de la Direcció de Recursos Humans de l’Institut Català de la Salut resten suprimits des de la data d’entrada en vigor d’aquest Acord.

 

Quart

Aquest Acord està dictat en virtut de les competències atribuïdes per l'article 8.2.b) de la Llei 7/2008, de 30 de juliol, al Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut que el faculta per establir l'estructura organitzativa dels òrgans de gestió de l'Institut, competències que han estat delegades en la Comissió Executiva de l’Institut.

 

Cinquè

Amb l'aprovació d'aquest Acord, i en virtut d'allò que estableix la disposició derogatòria de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, i la disposició transitòria del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut, deixa d'estar vigent el Capítol 1 del Títol 4 del Decret 276/2001, de 23 d'octubre, de reestructuració de l'Institut Català de la Salut, i l’article quart de l’Ordre de 24 d’octubre de 1985, per la qual es creen diversos negociats a l’Institut Català de la salut, i qualsevol altra norma que s'hi oposi.

 

Sisè

Aquest Acord entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

 

 

Annex

De la Direcció de Recursos Humans de l'Institut Català de la Salut

 

-1 Direcció de Recursos Humans

1.1 Corresponen a la Direcció de Recursos Humans les funcions que figuren a l’article 28.2.c) dels Estatuts de l’Institut Català de la Salut i les funcions següents:

a) Dissenyar, planificar i avaluar les polítiques corporatives en matèria de recursos humans.

b) Planificar i organitzar els llocs de treball de l’Institut Català de la Salut i el seu dimensionament.

c) Estudiar, coordinar i proposar les estructures organitzatives de l’Institut Català de la Salut.

d) Definir i impulsar polítiques i sistemes de detecció del talent, promoció, desenvolupament, formació i avaluació dels professionals.

e) Dirigir i planificar l’ordenació i l’execució dels processos d’administració i gestió de personal de l’Institut Català de la Salut, així com fer el seguiment de la despesa de personal i proposar mesures de reconducció.

f) Dirigir la negociació sindical i la política de relacions sindicals i els programes de salut i prevenció dels riscos laborals.

g) Vetllar pel manteniment d’un bon clima laboral, proposant les millores que es considerin adequades.

h) Dirigir, supervisar i assessorar les actuacions dels diferents responsables de recursos humans dels centres hospitalaris i de les direccions d’atenció primària.

i) L’exercici de les que li atribueixin els òrgans superiors.

1.2 Per a l'exercici de les seves funcions la Direcció de Recursos Humans s'estructura en quatre àrees, les persones titulars de les quals són personal amb funcions de comandament d'acord amb el que preveu l'article 21 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut:

Àrea de Gestió de Personal i d’Organització.

Àrea de Suport Jurídic-laboral i Normatiu.

Àrea de Salut i de Prevenció de Riscos.

Àrea de Desenvolupament i Gestió del Talent.

 

-2 Àrea de Gestió de Personal i d’Organització

2.1 Corresponen a l'Àrea de Gestió de Personal i d’Organització les funcions següents:

a) Elaborar les propostes de creació i modificació d’estructures, quantificar-ne els efectius de personal i definir-ne les funcions i la valoració retributiva dels llocs de treball.

b) Elaborar l'avantprojecte del capítol 1 dels pressupostos, fer-ne el seguiment en la fase d’execució i plantejar escenaris d’evolució.

c) Col·laborar en el disseny i supervisar la implementació del model de política retributiva.

d) Col·laborar en el disseny i avaluació de processos de gestió de personal i coordinar la seva implantació i la fixació i difusió dels criteris de gestió.

e) Gestionar el personal dels serveis corporatius centrals de l'Institut Català de la Salut i supervisar el procés de nòmina del mateix personal.

f) Coordinar el programari corporatiu de gestió de personal.

g) Col·laborar amb la Direcció de Recursos Humans en matèria de relacions sindicals i d’òrgans de negociació.

h) Supervisar l’elaboració del pla de comunicació interna de l’Institut Català de la Salut i la seva execució i avaluació continua.

i) Dur a terme aquelles altres funcions i tasques que li atribueixin els òrgans superiors relacionades amb el seu àmbit competencial.

2.2 Per a l'exercici de les seves funcions l'Àrea de Gestió de Personal i d’Organització s'estructura en dos unitats:

Unitat de Política Retributiva i de Pressupost de Personal.

Unitat de Processos d’Organització i de Gestió.

 

-3 Unitat de Política Retributiva i de Pressupost de Personal

Corresponen a la Unitat de Política Retributiva i de Pressupost de Personal les funcions següents:

a) Coordinar l'elaboració del projecte de Capítol I de pressupost i fer-ne el seguiment de la seva execució.

b) Coordinar la confecció de la nòmina dels serveis corporatius centrals.

c) Coordinar els processos de millora per a la confecció de la nòmina al Sistema Integrat de Personal (SIP) i de les cotitzacions a la Seguretat Social.

d) Elaborar i difondre els criteris comuns de l'organització en matèria de retribucions i cotitzacions i col·laborar en la valoració de llocs de treball i d’estructures organitzatives.

e) Gestionar els processos de productivitat variable pel compliment d’objectius, d’incentius, i altres mecanismes de productivitat, així com col·laborar en els processos de millora.

f) Dur a terme aquelles altres funcions i tasques que li atribueixin els òrgans superiors relacionades amb el seu àmbit competencial.

 

-4 Unitat de Processos d’Organització i de Gestió

Corresponen a la Unitat de Processos d’Organització i de Gestió les funcions següents:

a) Coordinar, impulsar i fer el seguiment de les propostes de creació i modificació d’estructures elaborant les descripcions dels llocs de treball i els corresponents organigrames garantint l’adequació dels professionals que les han d’ocupar als requisits fixats per a l’ocupació.

b) Coordinar i fer el seguiment de la gestió de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l'Institut Català de la Salut tant pels llocs de nova creació, com pels ja existents.

c) Coordinar, analitzar i fer el seguiment de les campanyes anuals i dels processos institucionals garantint la implementació en termini.

d) Fer el seguiment i control dels processos no delegats a les unitats de gestió territorials i els propis del Centre Corporatiu de l'Institut Català de la Salut cercant, en tot moment, la millora dels processos per garantir-ne l’eficàcia i l’eficiència i elaborant els criteris que, a nivell de gestió, s’emetran des de l’Àrea de Gestió de Personal i d’Organització.

e) Dur a terme aquelles altres funcions i tasques que li atribueixin els òrgans superiors relacionades amb el seu àmbit competencial.

 

-5 Àrea de Suport Jurídic-laboral i Normatiu

5.1 Les funcions que corresponen a l'Àrea de Suport Jurídic-laboral i Normatiu són les següents:

a) Supervisar les propostes de resolució de recursos administratius, reclamacions prèvies en matèria de personal.

b) Coordinació de l'assessorament jurídic en matèria de personal

c) Elaboració dels esborranys d'avantprojectes de normes, circulars i propostes d'Acord del Consell d'Administració en matèria de personal.

d) Establir els criteris dels informes destinats a la defensa judicial de la posició de l'Institut Català de la Salut en matèria de recursos humans.

e) Establir els criteris a seguir en la preparació dels informes dels convenis de col·laboració que tinguin afectació en matèria de recursos humans.

f) Establir els criteris a seguir en la preparació del respostes a preguntes, consultes o suggeriments formulats pel Parlament i pel Síndic de Greuges.

g) Controlar l'actuació disciplinària.

h) Dur a terme aquelles altres funcions i tasques que li atribueixin els òrgans superiors relacionades amb el seu àmbit competencial.

5.2 Per a l'exercici de les seves funcions l'Àrea de Suport Jurídic-laboral i Normatiu s'estructura en dos unitats:

Unitat de Processos Interns.

Unitat de Processos Externs.

 

-6 Unitat de Processos Interns

Les funcions que corresponen a la Unitat de Processos Interns són les següents:

a) Elaborar les propostes de resolució dels recursos administratius i de les reclamacions prèvies a la via jurisdiccional laboral.

b) Elaborar les resolucions derivades dels procediments disciplinaris.

c) Informar la defensa de la posició de l'Institut Català de la Salut en els recursos contenciosos administratius interposats contra resolucions sancionadores en matèria disciplinària.

d) Altres funcions que li encarregui el cap de l'Àrea.

 

-7 Unitat de Processos Externs

Les funcions que corresponen a la Unitat de Processos Externs són les següents:

a) Tramitar els expedients i elaborar els informes destinats a la defensa judicial de la posició de l'Institut Català de la Salut excepte en matèria disciplinària.

b) Tramitar les execucions de resolucions judicials.

c) Elaborar els informes sobre convenis administratius que tinguin afectació en matèria de recursos humans.

d) Preparar les respostes a les preguntes parlamentàries.

e) Preparar les respostes a les consultes o suggeriments sol·licitats pel Síndic de Greuges.

f) Fer el seguiment i actualitzar les novetats jurisprudencials i legislatives.

g) Altres funcions que li encarregui el cap de l'Àrea.

 

-8 Àrea de Salut i Prevenció de Riscos

8.1 Les funcions que corresponen a l'Àrea de Salut i Prevenció de Riscos són les següents:

a) Dissenyar i proposar les polítiques, els programes i els objectius en matèria de prevenció de riscos i promoció de la salut.

b) Coordinar actuacions que afavoreixin la integració de l’activitat preventiva en el conjunt d’activitats i decisions, processos, sistemes d’organització, així com en els diferents nivells jeràrquics.

c) Dirigir, coordinar, donar suport i supervisar les actuacions de les diferents unitats de prevenció.

d) Impulsar l’establiment del sistema de gestió de la prevenció així com el seu control i seguiment mitjançant mecanismes d’auditoria interna i externa amb la finalitat de facilitar a la Direcció, la informació necessària per a la presa de decisions en la matèria.

e) Promoure actuacions en matèries pròpies de les especialitats de medicina del treball, promoció de la salut, seguretat, higiene, ergonomia, psicosociologia, formació i informació i coordinació empresarial amb la finalitat d’establir una millora contínua de les condicions de seguretat i salut en el treball.

f) Assessorar a la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos així com als òrgans directius en matèria de prevenció de riscos i promoció de la salut.

g) Dur a terme aquelles altres funcions i tasques que li atribueixin els òrgans superiors relacionades amb el seu àmbit competencial.

8.2 L’Àrea de Prevenció de Riscos Laborals compta amb un responsable del Sistema de Gestió de la Prevenció i amb un coordinador de Medicina del Treball.

 

-9 Responsable del Sistema de Gestió de la Prevenció

Les funcions que corresponen al Responsable del Sistema de Gestió de la Prevenció són les següents:

a) Proposar, elaborar i implementar el Pla de prevenció de l’Institut Català de la Salut i els procediments que se’n deriven.

b) Desenvolupar les línies de treball de l’Àrea de Salut i Prevenció de Riscos que donin resposta als compromisos i objectius establerts en el Pla estratègic de responsabilitat social corporativa de l’Institut Català de la Salut.

c) Proposar i mantenir el programa de gestió per aconseguir els objectius marcats per la Direcció en matèria de prevenció de riscos.

d) Avaluar periòdicament la implantació i funcionament del Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals (SGPRL) coordinant els processos d’auditoria interna i externa amb l’objectiu de millora contínua.

e) Controlar la documentació que genera el sistema de gestió de prevenció de riscos.

f) Analitzar el disseny i la implantació dels sistemes d’informació emprats per garantir la coherència del sistema de gestió.

g) Donar suport tècnic a les Unitats Bàsiques de Prevenció (UBP).

h) Realitzar les activitats tècniques preventives corresponents a la seva categoria i formació en prevenció de riscos laborals.

 

-10 Coordinador de Medicina del Treball

Les funcions que corresponen al Coordinador de Medicina del Treball són les següents:

a) Impulsar la creació d’entorns laborals saludables en els centres de l’Institut Català de la Salut, proposant, planificant i implementant campanyes de promoció de la salut que incideixin sobre els condicionants de salut més prevalents dels professionals de l’Institut Català de la Salut.

b) Coordinar i supervisar les actuacions de la medicina del treball de les unitats bàsiques de prevenció, així com la seva integració amb la resta de disciplines preventives del servei de prevenció.

c) Dissenyar i desenvolupar línies de recerca i innovació en seguretat i salut en el treball fomentant la creació de grups consolidats de recerca en salut laboral.

d) Coordinar la implementació dels sistemes d’informació de la prevenció dins de l’àrea sanitària així com planificar i supervisar els seus evolutius.

e) Dissenyar, elaborar i interpretar estudis en l’àmbit de la vigilància de la salut col·lectiva per conèixer l’estat de salut dels treballadors de l'Institut Català de la Salut i proposar les mesures correctores oportunes.

f) Participar en l’avaluació periòdica de la implantació i funcionament de la part de medicina del treball del Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals (SGPRL) coordinant els processos d’auditoria interna i externa amb l’objectiu de millora contínua.

g) Organitzar la disciplina de vigilància de la salut del personal del Centre Corporatiu i del personal sanitari que presti els seus serveis en institucions penitenciàries i centres de justícia juvenil.

h) Representar l’Institut Català de la Salut en aquells organismes o institucions on es demani col·laboració en matèria de medicina del treball o activitats afins.

i) Dur a terme aquelles altres funcions i tasques que li atribueixin els òrgans superiors relacionades amb el seu àmbit competencial.

 

-11 Àrea de Desenvolupament i Gestió del Talent

11.1 Corresponen a l’Àrea de Desenvolupament i Gestió del Talent les funcions següents:

a) Coordinar els processos d’elaboració i la implantació dels plans corporatius de selecció, avaluació i desenvolupament professional, d’acord amb les polítiques de l’organització.

b) Establir i proposar el desenvolupament dels models i dels processos en matèries de selecció, provisió, avaluació de l’acompliment i desenvolupament professional, assegurant la seva qualitat.

c) Definir els plans i sistemes de detecció i potenciació del talent a l’organització.

d) Dissenyar i implantar de models i plans de carrera i successió per llocs directius i llocs clau.

e) Dissenyar i elaborar projectes d’avaluació de la qualitat de les polítiques i sistemes de gestió de persones i formular propostes de millora.

f) Incorporar a l’organització les millors pràctiques i potenciar la innovació en l’àmbit de la gestió de persones.

g) Dirigir els projectes de desenvolupament o implantació d’aplicacions informàtiques corporatives, assegurant la qualitat i la robustesa de les dades dels sistemes d’informació propis relatives a la gestió de persones.

h) Promoure la innovació, incorporant les innovacions metodològiques i instrumentals necessàries, així com les millors pràctiques, en la gestió de persones.

i) Totes aquelles altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin assignades per la direcció de recursos humans.

11.2 Per a l'exercici de les seves funcions l’Àrea de Desenvolupament i Gestió del Talent s'estructura en dos unitats:

Unitat de Gestió del Talent i Lideratge.

Unitat de Selecció i Provisió.

 

-12 Unitat de Gestió del Talent i Lideratge

Les funcions que corresponen a la Unitat de Gestió del Talent i Lideratge són les següents:

a) Coordinar i impulsar el disseny i l’execució dels plans de carrera i de successió per als llocs directius i llocs clau de l’organització.

b) Coordinar i impulsar el disseny i l’execució dels plans i programes de identificació del talent i el potencial tècnic i directiu.

c) Coordinar l’execució dels plans de desenvolupament directiu.

d) Coordinar la definició de les línies mestres del pla de formació de l’Institut Català de la Salut, conjuntament amb les diferents direccions, atenent les estratègies corporatives.

e) Coordinar l’elaboració i el posterior manteniment dels models de carrera professional, d’avaluació de competències i de resultats, fer-ne l’avaluació i realitzar propostes de millora.

f) Supervisar el procés de gestió curricular per garantir l’acompliment dels terminis i la qualitat del mateix.

g) Planificar i controlar el procés de gestió de la carrera professional, seguin els model que tingui establert l’organització en cada moment, garantint-ne la qualitat i l’acompliment dels terminis.

h) Totes aquelles altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin assignades pel cap de l’Àrea.

 

-13 Unitat de Selecció i Provisió

Les funcions que corresponen a la Unitat de Selecció i Provisió són les següents:

a) Planificar, dissenyar, i organitzar els processos de selecció, de provisió i de promoció dels professionals de l’Institut Català de la Salut, d’acord amb les necessitats de l’organització, per incorporar les millors persones professionals, aplicant els mecanismes de selecció adequats en cada cas.

b) Coordinar el suport procedimental, i logístic quan escaigui, en matèria de selecció, provisió i promoció del personal als òrgans competents de l’organització que el requereixin.

c) Elaborar les propostes tècniques de les convocatòries tant de provisió, selecció, com de mobilitat voluntària, amb especial referència a les bases, els barems i els temaris, amb la màxima seguretat jurídica.

d) Definir i proposar els requeriments funcionals dels sistemes d’informació corporatius en els àmbits de la selecció, provisió, mobilitat voluntària i promoció, fer-ne el manteniment i elaborar informes i estudis a partir d’aquestes dades.

e) Elaborar les propostes d’instruccions i els informes tècnics relatius als recursos que s’interposen contra les bases de les convocatòries o les actuacions dels tribunals de selecció

f) Elaborar les propostes de sistemes i metodologies d’avaluació periòdica per a la provisió de llocs de comandament i directiu, i coordinar la seva implantació i execució.

g) Totes aquelles altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin assignades pel cap de l’Àrea.

 

Barcelona, 19 de març de 2015

 

Carles Constante Beitia

President del Consell d’Administració

 

Eladi Medina Tejada

Secretari del Consell d’Administració

 

Amunt