Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 22/07/2015

  • Número del document ENS/0237/2015

  • Número de control 15209028

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-15209028-2015

Dades del DOGC
  • Número 6924

  • Data 30/07/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Portal Jurídic de Catalunya
Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/237/2015, de 22 de juliol, d'aplicació de la correspondència entre els ensenyaments professionals del sistema educatiu i la formació professional de l'àmbit laboral.


La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional ha impulsat la integració de les ofertes formatives a partir de l’establiment de les qualificacions professionals i de la seva inclusió en els corresponents ensenyaments del sistema educatiu i dels certificats de professionalitat de l’àmbit laboral.

La Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’Ocupació, estableix en l’apartat 7 de l’article 26 que el certificat de professionalitat és l’instrument d’acreditació, en l’àmbit laboral, de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals adquirides a través de processos formatius o del procés de reconeixement de l’experiència laboral i de les vies no formals de formació.

L’art. 39.4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, disposa que la formació professional en el sistema educatiu ha de permetre la progressió de l’alumne tant en el sistema educatiu com en el de la formació professional per a l’ocupació.

Així mateix, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, preveu a l’article 62.4 que per facilitar la correspondència entre els diversos subsistemes de la formació professional, els títols de formació professional inicial han de tenir una estructura modular, integrada per unitats de competència i per mòduls professionals, construïts com a unitats de formació.

El Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, regula el reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral i estableix, en el seu article 19, els efectes de les acreditacions obtingudes en els processos d’avaluació i reconeixement de l’experiència laboral, tant en el sistema educatiu com en el laboral.

El Servei d’Ocupació de Catalunya té entre les seves funcions gestionar els programes de formació professional per a l’ocupació i garantir-ne la coordinació amb la formació professional inicial del sistema educatiu.

La Disposició addicional primera, punt 1, del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, disposa que l’Administració laboral expedirà a qui ho sol·liciti el certificat de professionalitat corresponent sempre que, a través dels ensenyaments cursats en el sistema educatiu, hagin obtingut la certificació acadèmica que acrediti la superació de la totalitat dels mòduls professionals associats a les unitats de competència que conformen el certificat de professionalitat esmentat.

I, en el punt 2, que les unitats de competència acreditades per un certificat de professionalitat o una acreditació parcial acumulable, expedida per l’Administració laboral competent, seran reconegudes per l’Administració educativa i produiran els efectes de convalidació del mòdul o mòduls professionals corresponents d’acord amb els reials decrets pels quals s’estableixen cadascun dels títols de formació professional, a qui ho sol·liciti.

El Servei d’Ocupació de Catalunya té entre les seves funcions gestionar els programes de formació professional per a l’ocupació i garantir-ne la coordinació amb la formació professional inicial del sistema educatiu.

D’acord amb l’article 32.2 f) del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, els cicles formatius han de contribuir a fer realitat el sistema integrat de formació professional i han d’establir la correspondència entre mòduls professionals i unitats de competència incloses en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Així mateix l’article 6 preveu que els mòduls professionals, segons la seva naturalesa estaran associats a unitats de competència.

Així mateix, segons s’estableix a l’article 52.6 del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, les Administracions laborals competents han d’expedir, a qui ho sol·liciti, el certificat de professionalitat corresponent, sempre que mitjançant els ensenyaments professionals cursats en el sistema educatiu s’hagi obtingut la certificació acadèmica que acrediti les unitats de competència que conformen aquest certificat de professionalitat.

Un cop establert el procediment per al reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral i un cop definides les ofertes formatives associades a les qualificacions professionals, escau establir el procediment per l’aplicació efectiva de la correspondència entre els ensenyaments professionals del sistema educatiu i els certificats de professionalitat.

La correspondència entre els ensenyaments professionals del sistema educatiu, els certificats de professionalitat i les competències professionals acreditades a través del reconeixement de l’experiència laboral i la formació no formal, és la conseqüència de la integració de la formació professional.

La Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals indica, en el seu preàmbul, que un dels seus objectius principals és l'aplicació de les correspondències entre els títols del sistema educatiu i els certificats de professionalitat de l’àmbit laboral. L’article 44 desenvolupa aquest principi i determina la necessitat d’establir els criteris dels procediments per a facilitar i promoure la utilització de les correspondències.

Les certificacions acreditatives de les unitats de competència seran progressivament substituïdes per la certificació electrònica.

Per tant, i per tal de concretar l’aplicació de la correspondència entre els ensenyaments professionals del sistema educatiu, els certificats de professionalitat i les competències professionals acreditades a través del reconeixement de l’experiència laboral i la formació no formal, a proposta de la consellera d’Ensenyament i del conseller d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’article 40.2 de la llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte

Establir el procediment per l’aplicació de la correspondència entre els ensenyaments professionals del sistema educatiu i la formació professional acreditable mitjançant els certificats de professionalitat.

 

Article 2

Àmbit d'aplicació

1. Aquesta Ordre s’aplica entre els ensenyaments del sistema educatiu, la formació professional acreditable mitjançant els certificats de professionalitat i les competències professionals acreditades a través del reconeixement de l’experiència laboral i la formació no formal, per als quals estigui establerta la correspondència mitjançant unitats de competència de les qualificacions professionals.

2. Aquesta Ordre en concret s’aplica:

a) Als ensenyaments i programes de formació professional acreditats mitjançant els certificats acadèmics.

b) A la formació professional acreditada mitjançant els certificats de professionalitat.

c) A les competències professionals acreditades a través del reconeixement de l’experiència laboral i la formació no formal, certificades a l’empara del Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, pel qual es regula el reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.

 

Article 3

Emissió de les certificacions

1. Certificat dels ensenyaments professionals del sistema educatiu.

Els centres educatius, i en el seu cas els establiments, tant de titularitat pública com privada, i a sol·licitud de la persona interessada, han d’emetre els certificats acadèmics corresponents als ensenyaments superats amb continguts associats a unitats de competències respecte dels expedients acadèmics sotmesos al seu arxiu i custòdia amb el contingut mínim assenyalat a l’annex 1.

2. Certificat d’unitats de competència incloses en certificats de professionalitat.

El Servei d’Ocupació de Catalunya, a sol·licitud de la persona interessada, ha d’emetre les acreditacions parcials acumulables de les unitats de competència, així com dels certificats de professionalitat, corresponents als mòduls formatius superats, amb el contingut mínim que consta a l’annex 2.

3. Certificat d’unitats de competència acreditades mitjançant l’experiència laboral i la formació no formal.

L’Institut Català de les Qualificacions Professionals certifica, a sol·licitud de la persona interessada, les unitats de competència acreditades mitjançant l’experiència laboral i la formació no formal, que constin en el seu Registre i que tenen la condició d’acreditació parcial acumulable.

Les comissions avaluadores constituïdes per a l’execució de convocatòries de reconeixement de competències professionals adquirides per l’experiència laboral i la formació no formal, i , en el seu cas, el centre docent que arxivi i custodiï la documentació de la convocatòria, han d’emetre, a sol·licitud de la persona interessada, el certificat dels resultats de l’avaluació de les unitats de competència demostrades i que tenen la consideració d’acreditació parcial acumulable.

El contingut d’aquestes certificacions, ha d’incloure, en tot cas, la referència a les unitats de competència o qualificació professional acreditades tant del Catàleg de Qualificacions professionals de Catalunya, com del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

 

Article 4

Sol·licitud de correspondència i efectes de les certificacions del sistema educatiu respecte de l’àmbit laboral.

1. Les persones que posseeixen una certificació del sistema educatiu que acredita la superació de la totalitat dels mòduls professionals associats a les unitats de competència d’un certificat de professionalitat, inclosa la realització de la formació pràctica en centres de treball o la seva exempció, poden obtenir un certificat de professionalitat, mitjançant la presentació d’una sol·licitud al Servei d’Ocupació de Catalunya.

Les sol·licituds, a les quals s’ha adjuntar el certificat acadèmic del sistema educatiu, s’han de presentar d’acord amb les instruccions indicades a la “Guia informativa sobre la tramitació via web de la sol·licitud de certificats de professionalitat i acreditacions parcials acumulables” publicada a la web del Servei d’Ocupació de Catalunya i segons el model normalitzat (G146NCPRO-008-00) que és troba a la pàgina web del Servei d’Ocupació de Catalunya (http://www.oficinadetreball.gencat.cat).

Aquesta sol·licitud s’ha d’ adreçar a la persona que ostenta la direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya, presentant-la, un cop mecanitzada i impresa, en suport paper amb la documentació complementària, l’original i una còpia, preferentment al registre de l’ Oficina de Treball corresponent que s’indicarà a la pròpia sol·licitud.

La presentació de les sol·licituds també es pot realitzar d’acord amb els supòsits que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. L’acreditació d’unitats de competència obtingudes a través de la superació dels mòduls professionals dels ensenyaments del sistema educatiu associats a les esmentades unitats de competència generen els efectes d‘exempció del mòdul o mòduls formatius dels certificats de professionalitat.

 

Article 5

Sol·licitud de correspondència i efectes de les certificacions d’unitats de competència incloses en els certificats de professionalitat respecte del sistema educatiu.

1. Les persones que posseeixen una acreditació parcial acumulable o un certificat de professionalitat, i que alhora posseeixin els requisits acadèmics per accedir a l’ensenyament corresponent, poden completar la formació del sistema educatiu, matriculant-se en un centre docent que imparteixi l’ensenyament escollit.

Un cop matriculades en el centre docent han de presentar una sol·licitud a la direcció del centre docent, adjuntant la certificació de les unitats de competència acreditades incloses en els certificats de professionalitat.

El model de sol·licitud es troba a l’adreça http://ensenyament.gencat.cat

Si en el moment de la matriculació no s’ha expedit el certificat oficial per part del Servei d’Ocupació de Catalunya, la persona podrà documentar-ho amb la resolució positiva de la seva sol·licitud i el resguard del pagament efectuat quan sigui necessari.

2. L’acreditació d’unitats de competència obtingudes a través de la superació dels mòduls formatius dels certificats de professionalitat generen els efectes de convalidació del mòdul o mòduls professionals dels ensenyaments del sistema educatiu associats a les esmentades unitats de competència.

 

Article 6

Sol·licitud de correspondència i efectes de les certificacions d’unitats de competència acreditades a través del reconeixement de competències professionals adquirides per l’experiència laboral i la formació no formal en el sistema educatiu i en l’àmbit laboral.

1. Dins de l’àmbit dels ensenyaments educatius, les persones que posseeixen una acreditació parcial acumulable o una qualificació professional sencera i estiguin interessades en finalitzar els estudis corresponents amb els ensenyaments del sistema educatiu, han d’estar prèviament matriculades en un centre docent que imparteixi l’ensenyament i aquestes unitats de competència es tindran en compte a tots els efectes.

Un cop matriculades en el centre docent, han de presentar una sol·licitud a la direcció del centre docent d’acord amb model de sol·licitud que es troba a l’adreça http://ensenyament.gencat.cat, demanant l’aplicació de la correspondència a la qual cal d’adjuntar la certificació de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals de les unitats de competència acreditades.

2. L’acreditació d’unitats de competència obtingudes a través del reconeixement de competències professionals adquirides per l’experiència laboral i la formació no formal generen els efectes de convalidació del mòdul o mòduls professionals dels ensenyaments del sistema educatiu associats a les esmentades unitats de competència.

3. Dins de l’àmbit dels certificats de professionalitat, les persones que acreditin una qualificació professional sencera poden obtenir el certificat de professionalitat presentant una sol·licitud al Servei d’Ocupació de Catalunya d’acord amb el que estableix l’article 4.1, el qual ho comprovarà mitjançant consulta al Registre d’unitats de competència Professionals del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), o si s’escau, mitjançant consulta al Registre d’unitats de competència de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals.

4. Les persones que posseeixen una acreditació parcial acumulable i estiguin interessades en acreditar la resta d’unitats de competència d’un certificat de professionalitat a través de la formació professional per l’ocupació, estaran exemptes de realitzar els mòduls formatius associats a les unitats de competència ja acreditades, segons les relacions establertes en cadascun dels certificats de professionalitat.

 

Article 7

Expedició de títols o de certificats de professionalitat.

Per a l’expedició dels títols o dels certificats de professionalitat les persones interessades han d’acreditar que reuneixen els requisits per obtenir-los.

 

Article 8

Accés a registres electrònics

A mesura que s’implantin els registres electrònics corresponents, les certificacions previstes a l’article 3 podran ser substituïdes per la certificació electrònica obtinguda per la unitat que ha d’aplicar la correspondència, mitjançant la consulta de dades feta amb la autorització prèvia atorgada per la persona interessada.

 

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la Consellera d'Ensenyament o el Conseller d'Empresa i Ocupació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 22 de juliol de 2015

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d'Ensenyament

 

Felip Puig i Godes

Conseller d'Empresa i Ocupació

 

 

Annex 1

Contingut mínim del certificat acadèmic

 

El contingut mínim del certificat acadèmic emès pel centre o establiment per expedir certificat de professionalitat ha de contenir les següents dades:

Dades del centre o de l’establiment

Dades de qui certifica (nom i cognoms, DNI i càrrec)

Dades de l’alumne/a (nom, cognom, DNI/NIE)

Dades del cicle formatiu matriculat (codi, nom, reial decret que el regula) o programa formatiu (nom, ordre que el regula)

Requisits d’accés al·legat per l’alumne/a.

Qualificació final mòduls superats (MP i MPCT) (Codi/ denominació/qualificació obtinguda/convocatòria/any)

Correspondència dels mòduls professionals superats amb les unitats de competència del CNQP per a l’acreditació d’UC.

Lloc i data del certificat i signatura de qui certifica

Segell

 

 

Annex 2

Contingut mínim d’una acreditació parcial acumulable o d’un certificat de professionalitat

 

Dades de la persona que certifica (director/a del Servei d’Ocupació de Catalunya)

Dades de la persona participant (nom i cognoms, data naixement)

Dades de les unitats de competències acreditades (codi, nom)

Dades del certificat de professionalitat (nom, reial decret-nivell de qualificació)

Lloc i data

Signatura de qui certifica

Clau de registre

 

Amunt