Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 20/07/2015

  • Número de control 15202093

  • Organisme emissor Ajuntament de Castellbisbal

    CVE CVE-DOGC-A-15202093-2015

Dades del DOGC
  • Número 6921

  • Data 27/07/2015

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE sobre aprovació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual.


Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament de Castellbisbal, en la sessió extraordinària celebrada el dia 13 de juliol de 2015, va aprovar l’acord següent del qual se’n transcriu la part dispositiva:

 

“PRIMER.- Determinar el nombre, les característiques i les retribucions del personal eventual d’aquest Ajuntament, en els termes següents:

Nombre: 1

Característiques

Denominació: Responsable del desenvolupament cultural, patrimonial i turístic

Adscripció. Àrea de Cultura

Titulació: grup C, subgrup C1

Retribucions brutes anuals:

28.000€

 

Nombre 2

Característiques

A determinar

Retribucions brutes anuals

A determinar

D’acord al límit establert a l’article 104 bis.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del Règim local, respecte als municipis amb població superior a 10.000 i inferior a 20.000 habitants, es procedeix a la creació de dos llocs de treball segon correspon a la nostra escala segons població. Es preveu que en una propera sessió del Ple, es procedirà a la determinació de les característiques i retribució del segon lloc de treball corresponent a personal eventual.

 

SEGON.- Determinar la dedicació i les funcions assignades al lloc de treball creat en els següents termes:

- Dedicació:

Jornada laboral: 40 hores setmanals

Distribució horària: de dilluns a divendres, amb jornada flexible en base a les necessitats del servei, sobre tot pel que fa a la cobertura d’actes, que podran tenir lloc en horari de tarda o caps de setmana, establint de les 9 a les 15 hores de presència habitual.

- Contingut funcional del lloc de treball:

L’objectiu fonamental del lloc és el de dissenyar i proposar les estratègies polítiques i procediments de l’Ajuntament en matèria de desenvolupament cultural, patrimonial i turístic, per assolir els objectius que, en aquest àmbit, hagi establert l’equip de govern, assignant-se a aquest les següents funcions generals:

- Fomentar i impulsar les activitats de l’àmbit de cultura popular (entitats, festes majors, esdeveniments varis...), patrimoni cultural (Museus, Can Pedrerol, Sant Joan de Benviure...) i turístic (rutes, difusions...).

- Promoure noves activitats, recuperar-ne d’antigues o millorar i promocionar les existents.

- Treballar per mantenir l’essència i la memòria històrico-cultural del municipi.

- Potenciar el turisme al municipi tenint en compte el patrimoni cultural i els actes que s’organitzen.

- Estrènyer les relacions entre les escoles, inclosa l’ escola municipal de música, i la cultura per cercar futures col·laboracions.

- Coordinar, promoure i desenvolupar projectes, programes i actuacions endegades des de l’àmbit.

- Treballar de manera transversal amb els tècnics de les àrees i regidories on operarà.

- Gestionar els recursos materials i econòmics de la regidoria, informant de qualsevol desviació i/o necessitat econòmica no prevista inicialment.

- Efectuar les tasques puntuals que li puguin ser assignades per part de les regidories d’Educació i Promoció Econòmica.

- Cobrir actes on es sol·liciti i que s’organitzin des de Cultura i, puntualment, des d’Educació i Promoció econòmica.

- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

TERCER.- Establir que les retribucions anuals brutes acordades, seran abonades en 14 mensualitats, dues de les quals correspondran a les pagues extraordinàries de juny i desembre i que es revisaran anualment en els mateixos termes que es revisin les retribucions de la resta de personal al servei de la Corporació.

 

QUART.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en compliment del que estableixen els articles 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’art. 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

CINQUÈ.- Publicar semestralment a la seu electrònica i al BOP el número de llocs reservat a personal eventual, i informar al Ple de l’Ajuntament amb caràcter trimestral el compliment del previst a l’art. 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del Règim local (article introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local).”

 

Castellbisbal, 20 de juliol de 2015

 

Joan Playà Guirado

Alcalde

 

Amunt