Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 25/06/2015

  • Número del document TES/1558/2015

  • Número de control 15190028

  • Organisme emissor Agència de l'Habitatge de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-15190028-2015

Dades del DOGC
  • Número 6911

  • Data 13/07/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/1558/2015, de 25 de juny, per la qual es convoquen subvencions per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans, per a l'any 2015, i se n'aproven les bases reguladores.


El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, aprovat per la Generalitat de Catalunya, regula el programa de foment de la rehabilitació que inclou els ajuts destinats a diferents actuacions de rehabilitació, entre les quals hi ha les obres en els interiors dels habitatges, per adequar-los a les condicions mínimes d’habitabilitat vigents.

La necessitat social derivada de l’envelliment de la població, unida a un nou marc normatiu que fomenta el suport a l’autonomia personal i l’atenció a la dependència, requereix l’aprovació d’unes bases reguladores i la convocatòria d’ajuts, adreçades al col·lectiu de les persones grans.

L’article 5.2, lletra h), de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, estableix que correspon al president o presidenta de l’Agència l’aprovació de les bases reguladores i de les convocatòries de subvencions i prestacions previstes en els plans per al dret a l’habitatge, sens perjudici que es pugui delegar la funció de concedir les subvencions o prestacions en altres òrgans de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

La Resolució TES/992/2012, de 16 de maig, de delegació de competències de la persona titular de la presidència de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, disposa que la concessió de subvencions o prestacions en matèria de rehabilitació d’habitatges correspon a la persona titular de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, i a la persona titular de la direcció de l’Agència de l’Habitatge, en funció del seu import.

L’article 14 de l’annex que recullen els Estatuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre, regula les funcions de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, entre les quals destaquen les dels apartats següents: a) seguir i controlar la política de rehabilitació d’habitatges; d) proposar les convocatòries d’ajuts, subvencions i prestacions en general, en l’àmbit de les seves competències; g) gestionar els plans de rehabilitació de la Generalitat de Catalunya.

Vist l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic de Catalunya (DOGC núm. 6671, de 24.7.2014), i d’acord amb els articles 87.3, 92.4 i 93.c) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de les subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu Reglament, i a proposta de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge,

 

Resolc:

—1 Aprovar les bases reguladores de les subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans, en règim de concurrència competitiva, que consten a l’annex 1, i fer pública la convocatòria per a l’any 2015.

—2 L’import màxim inicial de la dotació pressupostària d’aquestes subvencions és d’1.500.000 euros (un milió cinc-cents mil euros) amb càrrec a la partida D/780.0001 del pressupost de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’any 2015. El crèdit inicial disponible es podrà modificar d’acord amb la normativa vigent.

En el cas que no s’exhaureixi en la seva totalitat la dotació destinada a la convocatòria, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya destinarà el romanent a la mateixa finalitat, per cobrir les subvencions que es puguin concedir en posteriors convocatòries.

Aquesta dotació inicial es podrà ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries, mitjançant una resolució del president de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

—3 El termini per a la presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria i finalitza el 21 de novembre de 2015.

—4 L’àmbit territorial de les actuacions objecte d’aquesta convocatòria està constituït per les demarcacions de Girona, Tarragona, Lleida i les Terres de l’Ebre.

 

De conformitat amb l’article 11 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició en els termes que estableix la legislació sobre el règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu, en els termes que estableix la legislació reguladora d’aquesta jurisdicció.

 

Barcelona, 25 de juny de 2015

 

Carles Sala i Roca

President

 

 

Annex 1

Bases

 

1. Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans, situats al territori de Catalunya, a les demarcacions de Girona, Tarragona, Lleida i les Terres de l’Ebre.

 

2. Persones destinatàries

Poden accedir a les subvencions les persones físiques de 65 anys o més, que visquin als habitatges objecte de l’arranjament.

 

3. Requisits de les persones sol·licitants

Per poder obtenir la subvenció, s’han de complir els requisits i les condicions que s’indiquen a continuació, i formular les declaracions responsables corresponents :

a) L’habitatge objecte de les actuacions ha de constituir el domicili habitual i permanent de la persona beneficiària.

b) La persona que viu a l’habitatge ha de tenir 65 anys o més i ha de complir alguna de les condicions següents:

b.1) No tenir prou autonomia per realitzar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o altres similars.

b.2) Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o tenir reconeguda una pensió d’incapacitat permanent, en el grau de total, absoluta o gran invalidesa o ser pensionista de classes passives que tingui reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, o acreditar algun grau de dependència, d’acord amb l’establert a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència.

b.3) La persona ha de viure a l’habitatge sola o amb una altra persona de 65 anys o més, o amb una altra persona en situació de dependència.

c) Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar 1,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya ponderat (IRSC) com s’indica a l’annex 3.

d) Si la persona de 65 anys o més que viu a l’habitatge és el propietari, no pot

tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi.

e) Si la persona de 65 anys o més que viu a l’habitatge és l’arrendatari, no pot tenir cap habitatge en propietat en el territori de Catalunya, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi.

f) No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per poder ser beneficiària de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

g) No haver demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat.

h) Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.


4. Requisits dels habitatges

Els habitatges objecte de les actuacions han de complir els requisits següents:

4.1 Haver obtingut de l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya o de les oficines locals d’habitatge col·laboradores un informe intern d’idoneïtat tècnica de l’habitatge, que inclogui la valoració de les obres.

4.2 Les actuacions subvencionables d’arranjament de l’interior de l’habitatge s’han d’ajustar a les tipologies d’obres descrites a la base 11.

4.3 Les obres no poden estar iniciades abans de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ni abans de la data de la inspecció de l’habitatge per part de les entitats col·laboradores de l’Agència de l’Habitatge Catalunya, per a la realització de l’informe intern d’idoneïtat tècnica.

4.4 El pressupost de les obres d’arranjament subvencionables no pot superar l’import de 2.500 euros per habitatge.


5. Termini d’execució i pròrroga

5.1 Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de tres mesos des de la data de notificació de la resolució provisional de concessió de la subvenció.

La persona beneficiària haurà de comunicar a la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’inici de les obres en un termini màxim d’un mes des del seu inici, amb la presentació del comunicat d’inici de les obres de rehabilitació segons el model normalitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i de l’autorització municipal definitiva de les obres.

5.2 El termini per a l’execució de les obres no pot excedir els tres mesos, comptats des de la data que consti en el certificat d’inici de les obres.

5.3 La pròrroga del termini d’execució s’ha de sol·licitar i concedir de forma expressa. Si en el termini d’un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de pròrroga no s’ha dictat resolució, s’entendrà denegada.

 

6. Sol·licituds

6.1 Les sol·licituds es formalitzen amb els impresos normalitzats que es poden obtenir al web de tràmits de la Generalitat de Catalunya (tramits.gencat.cat).

6.2 Les sol·licituds i la documentació que cal acompanyar es poden presentar en les adreces de les oficines locals d’habitatge que s’indiquen a l’annex 2.

6.3 Amb l’autorització prèvia de la persona interessada, el personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores; el personal adscrit als serveis socials municipals i comarcals i la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC) podran presentar les seves sol·licituds i la documentació.

6.4 La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació de les bases reguladores d’aquestes subvencions i faculta l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per comprovar la conformitat de les dades que s’hi contenen o es declaren.

6.5 Amb la presentació de la sol·licitud s’autoritza a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya perquè realitzi la inspecció de l’habitatge amb la finalitat de valorar la idoneïtat tècnica de les obres sol·licitades, directament o mitjançant les entitats col·laboradores amb les quals ha signat conveni.

6.6 Les sol·licituds presentades fora del termini previst en la convocatòria no són admeses a tràmit.

 

7. Realització de les obres d’arranjament interior per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

D’acord amb el que estableix l’article 83.7 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, s’estableix la possibilitat que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’encarregui de l’execució de les obres d’arranjament, amb la signatura prèvia d’un document d’acceptació de la subvenció i de compromís amb la persona beneficiària, un cop notificada la resolució provisional de concessió.

Aquest document de compromís haurà d’incloure els aspectes següents:

L’import de la subvenció concedida, l‘acceptació per part de la persona beneficiària i la seva conformitat perquè l’Agència de l’Habitatge de Catalunya destini l’import de la subvenció a cobrir la totalitat o una part de la despesa de les obres d’arranjament, en funció del seu cost final.

L’habilitació a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per gestionar les obres de rehabilitació subvencionades, amb la licitació, el seguiment i el control de la seva execució.

 

8. Documentació

Documentació juridicoadministrativa

8.1 Juntament amb la sol·licitud, cal presentar la documentació següent:

a) Declaració responsable d’ajuts a la rehabilitació, segons model normalitzat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, relativa al compliment dels requisits establerts a la base 3 de la Resolució, i de la Llei general de subvencions, així com del compliment dels requisits establerts a la convocatòria i de no concórrer en cap dels motius d’exclusió que s’hi estableixen.

b) Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s’ha d’ingressar la subvenció.

c) Autorització de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir per mitjans telemàtics dades relacionades amb la tramitació i el seguiment de la sol·licitud a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), al padró municipal corresponent, al Departament de Benestar Social i Família, al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), a la Direcció General de Policia, a la Direcció General del Cadastre i al Registre de la Propietat, no serà necessari aportar la documentació establerta als apartats següents:

c.1) DNI/NIF o NIE de la persona sol·licitant i, si s’escau, de l’altre membre de la unitat de convivència.

c.2) Persones titulars dels habitatges: nota simple informativa actualitzada del registre de la propietat relativa a la titularitat sobre l’entitat objecte de les actuacions. En el seu cas, documents acreditatius de la constitució de persona jurídica.

c.3) Les persones amb discapacitat, dependència o situacions similars, han d’aportar el corresponent certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) acreditatiu del grau de limitació o document equivalent. Les persones que no disposin d’aquests certificats, i que no tinguin prou autonomia per realitzar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o similars, han d’aportar un informe acreditatiu d’aquestes circumstàncies, emès pels serveis socials corresponents.

c.4) Certificat d’empadronament i volant de convivència, si la persona sol·licitant conviu amb una altra.

c.5) Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de l’altre membre que pugui integrar la unitat de convivència. Els ingressos cal acreditar-los de la manera següent:

c.5.1) Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), corresponent al període impositiu de l’any 2014, amb termini de presentació vençut a la data de presentació de la sol·licitud, de la persona sol·licitant i, si s’escau, de l’altre membre de la unitat de convivència.

c.5.2) En el cas que la persona sol·licitant o l’altre membre de la unitat de convivència no estigui obligada a presentar la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF), cal aportar el certificat d’imputacions subministrat per l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).

c.5.3) Si s’escau, declaració responsable d’ingressos, en situacions excepcionals en les quals la persona que sol·licita l’ajut o l’altre membre de la unitat de convivència no puguin justificar els ingressos amb la documentació esmentada als punts anteriors.

c.5.4) Si s’escau, justificació dels ingressos de l’any en curs, quan la persona sol·licitant o l’altre membre de la unitat de convivència hagin tingut un canvi important en relació amb la seva situació laboral o d’ingressos respecte al període general a acreditar d’acord amb la convocatòria.

d) Si s’escau, el contracte de lloguer de l’habitatge a nom de la persona sol·licitant i l’autorització de la propietat per poder fer l’arranjament. Quan els efectes del contracte siguin a partir de l’1 de juny de 2013, l’acreditació del compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador, de conformitat amb la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans; la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes, el seu Reglament, i altres disposicions concordants.

En el cas de lloguers no documentats mitjançant contracte, per acreditar la condició d’arrendatari de la persona sol·licitant serà suficient la presentació dels rebuts dels pagaments mensuals.

8.2 Documentació tècnica

Excepte en el supòsits en què la persona sol·licitant vulgui acollir-se a l’opció regulada a la base 7 anterior, juntament amb la sol·licitud, s’ha d’aportar la documentació següent:

1. Documentació tècnica a aportar juntament amb la sol·licitud:

a) Document original del pressupost de contracte de l’empresa que inclogui una memòria descriptiva de les obres d’arranjament a realitzar, que haurà d’estar degudament desglossat per a cada actuació, amb estat d’amidaments i preus unitaris. En cas d’haver-hi més d’una actuació, caldrà aportar el full resum del cost total de les obres, segons model normalitzat.

b) Original de l’autorització municipal d’obres o document acreditatiu d’haver-la sol·licitat.

c) Fotografies en color de l’estat general de l’habitatge i dels elements objecte de l’arranjament.

2. Documentació tècnica complementària a aportar a l’inici de les obres:

a) Comunicat d’inici de les obres d’arranjament segons model normalitzat.

b) Original de l’autorització municipal d’obres. El permís d’obres ha d’estar vigent durant tota l’execució de les obres.

3. Documentació tècnica complementària a aportar al final de les obres:

a) Comunicat de final de les obres d’arranjament segons model normalitzat.

b) Si s’escau, en cas d’arranjament de la instal·lació elèctrica, de l’aigua o del gas, caldrà aportar el butlletí de l’instal·lador degudament formalitzat per l’òrgan corresponent.

c) Si s’escau, en el cas de la instal·lació de dispositius d’accessibilitat, caldrà aportar el certificat acreditatiu que la instal·lació compleix la normativa vigent, conjuntament amb el contracte de gestió i manteniment de la instal·lació.

d) Si s’escau, en cas de renovació o substitució de finestres i altres obertures exteriors, caldrà aportar per part de la empresa subministradora o instal·ladora el document de marcatge CE on s’indiqui la transmitància tèrmica del conjunt, i en el cas que la zona climàtica ho comporti, el valor del factor solar modificat.

e) Justificació de la despesa realitzada, segons el descrit a la base 22.

f) Fotografies en color de les obres d’arranjament realitzades.

8.3 Els models, formularis i declaracions responsables es troben disponibles al web de tràmits de la Generalitat de Catalunya (tramits.gencat.cat).

8.4 L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada, pot demanar documentació complementària amb la finalitat de comprovar el compliment de l’objecte de la subvenció que caldrà presentar, si s’escau, en formats específics per facilitar el seu tractament.

 

9. Entitats col·laboradores

Les oficines locals d’habitatge de les localitats on estan situats els habitatges col·laboren amb l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya en la realització de l’informe intern d’idoneïtat tècnica dels habitatges objecte de l’arranjament, que acrediti les mancances o el deteriorament dels serveis, les instal·lacions o altres elements que configuren l’habitatge, així com en la tramitació de les sol·licituds i les actuacions d’inspecció.

 

10. Inadmissió i desistiment

10.1 Inadmissió

L’incompliment dels requisits no esmenables, i del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases, comporta la inadmissió de la sol·licitud.

10.2 Desistiment

Comporta el desistiment de la sol·licitud la falta de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 8 o la falta d’esmena dels requisits dins el termini de 10 dies hàbils a comptar de la notificació del requeriment d’esmena.

Qualsevol sol·licitant pot desistir per escrit de la sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l’òrgan instructor ho haurà d’acceptar.

Amb caràcter previ a la proposta inicial de concessió de les subvencions, l’òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ho ha de notificar a les persones interessades.

 

11. Actuacions subvencionables

Són subvencionables les obres d’arranjament interior que tenen com a finalitat l’adequació de les peces i dels elements que conformen l’habitatge a fi de mantenir les condicions d’habitabilitat; l’adequació de les instal·lacions a la normativa vigent i l’adaptació interior per a la millora de l’accessibilitat, segons les especificacions tècniques descrites a continuació:

a) Manteniment de les condicions d’habitabilitat: actuacions destinades a la substitució de les obertures exteriors deteriorades per millorar l’eficiència energètica; actuacions per a la millora de l’aïllament tèrmic dels paraments massissos que conformen l’habitatge; actuacions destinades a aconseguir l’estanquitat de l’habitatge; actuacions d’adequació dels paviments per millorar-ne la seva capacitat lliscant i la substitució d’aparells sanitaris en mal estat.

b) Adequació a la normativa vigent de les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament. Instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d’estanquitat o de fugues en les instal·lacions, sistemes automàtics destinats a facilitar l’obertura de persianes o similars.

c) Adaptació interior per a la millora de l’accessibilitat:

c.1) Cambra higiènica. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar l’accessibilitat per facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal: intervencions com la substitució de la banyera per un plat de dutxa o les adaptacions de banyera/dutxa; els canvis d’aixetes; la substitució o l’adaptació del WC o lavabo; l’eliminació del bidet o d’altres elements per facilitar la mobilitat; el tractament antilliscant de paviments i la col·locació d’ajudes tècniques.

c.2) Cuina. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat per facilitar les activitats de la vida diària a la cuina: substitució de les plaques de gas canalitzat /butà per plaques elèctriques; adaptació del taulell de cuina; el tractament antilliscant de paviments, o bé la instal·lació d’ajudes tècniques.

c.3) Altres peces. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de realitzar adaptacions o proporcionar suports a l’entorn general del domicili, per tal de facilitar la mobilitat general de la persona dins el seu habitatge. Aquestes són: les intervencions que es realitzen en zones comunes o de pas, com passadissos o rebedors, i que consisteixen en actuacions com l’ampliació d’una porta; el canvi de gir d’una porta; l’eliminació d’algun graó que dificulta l’accessibilitat o la instal·lació d’ajudes tècniques com barres o agafadors, entre d’altres.

 

12. Pressupost protegible per al càlcul de la subvenció

12.1 El pressupost protegible, als efectes del càlcul de la subvenció, està constituït pel pressupost d’execució material de l’empresa que realitza les obres d’arranjament interior, el cost de les llicències o autoritzacions administratives, els tributs que gravin les actuacions, les despeses generals i el benefici industrial i, si s’escau, els costos de les diagnosis o estudis tècnics previs i els honoraris dels tècnics facultatius. El pressupost d’execució material subvencionable és el de l’empresa o les empreses que, si s’escau, realitzen les obres d’arranjament interior, i s’ha d’ajustar a l’autorització municipal de les obres.

12.2 L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot adequar el pressupost protegible, als efectes del càlcul de la subvenció, als preus dels barems de la construcció reconeguts oficialment en el Boletín Económico de la Construcción per trimestre durant l’any 2015, o en el butlletí d’informació de l’Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya de l’any 2015 (ITEC).

 

13. Import de les subvencions i límits

L’import de les subvencions es determina d’acord amb el següent:

13.1 La quantia màxima de la subvenció s’estableix en funció dels costos o despeses subvencionables del conjunt de les obres d’arranjament de l’habitatge acreditades per la persona sol·licitant amb un límit de 2.500 euros per habitatge.

 

14. Comissió de Valoració

14.1 Les sol·licituds les valora una Comissió de Valoració, de la qual formen part les persones de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya següents:

a) La persona titular de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, que actua com a president/a, i pot sol·licitar assessorament a òrgans especialitzats en matèria d’accessibilitat o altres qüestions tècniques que es considerin convenients.

b) Les persones titulars dels serveis territorials d’habitatge de Girona, Lleida, Tarragona o les Terres de l’Ebre, en funció de l’àmbit territorial on estigui situat l’habitatge.

c) Una persona en representació dels serveis jurídics.

d) Una persona en representació de l’òrgan de control financer.

e) La persona titular del Servei de Rehabilitació d’Habitatges, que exerceix les funcions de secretària de la Comissió.

14.2 La Comissió valora separadament les sol·licituds de les demarcacions de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre, amb la finalitat de resoldre en funció de la distribució de la dotació pressupostària que s’assigna a cada territori, d’acord amb els percentatges següents :

Per a la demarcació de Girona, un 30%.

Per a la demarcació de Tarragona, un 30%.

Per a la demarcació de Lleida, un 30%.

Per a la demarcació de les Terres de l’Ebre, un 10%.

La direcció de l’Agencia de d’Habitatge de Catalunya pot modificar aquests percentatges en funció del nombre de sol·licituds presentades en cadascuna de les demarcacions.

14.3 La Comissió ha de valorar les sol·licituds de subvenció amb la documentació que determinen les bases de la convocatòria, d’acord amb els criteris de valoració que estableix la base 15, i formula les propostes de les resolucions favorables o desfavorables.

14.4 La Comissió es regeix pel règim jurídic dels òrgans col·legiats que estableix la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.


15. Criteris de valoració

15.1 Les sol·licituds es resolen mitjançant el procediment de concurrència pública competitiva, aplicant els criteris de valoració següents per poder establir un ordre de prelació entre elles:

a) 4 punts: persones que visquin a l’habitatge, ja sigui amb títol de propietat o amb contracte d’arrendament, que formen part d’unitats de convivència, amb ingressos ponderats no superiors a 1 vegada l’indicador de renda de suficiència de Catalunya ponderat (IRSC), com s’indica a l’annex 3.

b) 3 punts: sol·licituds d’actuacions per a l’adaptació interior per a la millora de l’accessibilitat.

c) 2 punts: sol·licituds d’actuacions per a l’adequació a la normativa vigent de les instal·lacions.

d) 1 punt: sol·licituds d’actuacions per al manteniment de les condicions d’habitabilitat.

Aquesta puntuació és acumulable per a una mateixa sol·licitud.

15.2 Per resoldre situacions d’igualtat en la puntuació final, després de l’aplicació dels criteris anteriors es donarà prioritat a l’ordre d’entrada de la sol·licitud al registre, amb la documentació completa.


16. Procediment de concessió

16.1 El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases està sotmès als principis generals establerts a l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i es tramita en règim de concurrència competitiva, d’acord amb l’article 22, apartat 1, de la Llei esmentada, i de conformitat amb el que preveuen les bases d’aquesta convocatòria.

16.2 Els òrgans instructors d’aquesta convocatòria són els serveis territorials d’habitatge de Girona, Lleida, Tarragona, i les Terres de l’Ebre, amb la col·laboració de les oficines locals d’habitatge dels respectius territoris que subscriuen conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a aquests efectes.

L’òrgan instructor examina les sol·licituds presentades, conjuntament amb el corresponent informe d’idoneïtat tècnica que acredita la necessitat de les actuacions d’arranjament interior de l’habitatge, i ha de requerir les persones interessades que han presentat una sol·licitud amb defectes esmenables, amb manca de documentació preceptiva o amb documentació inexacta o defectuosa, perquè esmenin els defectes o aportin la documentació que hi manca, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació del requeriment.

16.3 Un cop avaluades les sol·licituds, i vist l’informe de la Comissió de Valoració regulada a la base 14, l’òrgan instructor formula la proposta de resolució inicial de concessió o denegació de subvencions.

La proposta de resolució inicial de concessió o denegació de subvenció s’ha de fonamentar, ordinàriament, en els informes de la Comissió de Valoració. Quan l’òrgan que fa la proposta no segueixi els informes esmentats, ha de motivar-ne la discrepància.

La proposta de resolució inicial de concessió favorable de les subvencions ha de contenir la llista de les persones sol·licitants proposades per ser beneficiàries de les subvencions i les persones que formen part de la llista de reserva, si n’hi ha, degudament prioritzada en funció de l’aplicació dels criteris de valoració establerts a la base 15.

16.4 Atès el que estableix el punt 10.5 de l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, un cop avaluades les sol·licituds, l’òrgan instructor formularà directament la proposta inicial de concessió o denegació de la subvenció a l’òrgan competent per emetre resolució.

 

17. Notificació individual i electrònica

Segons l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, les notificacions dels actes administratius que s’han de practicar en els tràmits d’aquesta convocatòria es faran de manera individualitzada a les persones sol·licitants, d’acord amb el que estableixen l’article 56 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Amb caràcter complementari, també es publicaran les notificacions mitjançant procediments electrònics habilitats, a través del tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i/o els que disposi l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

18. Resolució i terminis

18.1 Per delegació del president de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, segons la Resolució TES/992/2012, de 16 de maig, l’òrgan competent per resoldre les sol·licituds d’aquesta convocatòria és la persona titular de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

18.2 El termini màxim per dictar la resolució provisional de concessió de la subvenció és de tres mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds establert al punt 3 d’aquesta Resolució.

Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa, les sol·licituds s’entenen desestimades per silenci administratiu, d’acord amb el que estableix l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

18.3 La resolució provisional de concessió de la subvenció ha d’indicar l’import que es concedeix i el concepte subvencionat.

18.4 S’entén acceptada la subvenció per part de les persones beneficiàries si, en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de la data de la notificació, no han manifestat expressament la seva renúncia, excepte en el supòsit regulat a la base 7.

18.5 En la notificació de la resolució s’hi ha de fer constar que aquesta exhaureix la via administrativa, així com els recursos que s’hi poden interposar.

18.6 D’acord amb l’article 92.2, lletra g bis), del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot acordar la reducció parcial o total de l’import de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva de concessió de subvenció, com a conseqüència de les restriccions que es derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

19. Règim de recursos

Contra les resolucions de concessió o denegació de les subvencions d’aquesta convocatòria, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu, en els termes que estableix la legislació reguladora d’aquesta jurisdicció.

 

20. Obligacions de les persones beneficiàries

Excepte en el supòsit de persones que s’acullin a l’establert a la base 7, les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Realitzar les actuacions subvencionades d’acord amb la memòria descriptiva de l’arranjament presentada i aprovada pels òrgans competents de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

b) Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya qualsevol modificació de la persona representant dels sol·licitants, de l’adreça de les notificacions, de les dades bancàries així com també de les actuacions, i de la reassignació dels conceptes de despesa que preveuen els pressupostos inicialment presentats a l’òrgan instructor, amb anterioritat a la finalització del termini d’execució. Les modificacions, degudament motivades, s’han de sol·licitar i concedir de forma expressa per l’òrgan instructor corresponent. Si en el termini d’un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de modificació no s’ha dictat resolució, s’entendrà denegada.

Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa, poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de l’òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i d’altres òrgans competents d’acord amb la normativa aplicable.

d) S’ha de comunicar l’inici de les obres en el termini establert a la base 5.1.

e) S’ha de comunicar el final de les obres i la justificació de la seva despesa dins els trenta dies naturals següents a l’acabament de les obres o, si s’escau, presentar documentació acreditativa de la causa que n’impedeixi la seva finalització.

f) Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat i el seu import, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o comunitàries, a més de les ja consignades a la sol·licitud de subvenció. Si la persona o entitat beneficiària obté un ajut addicional, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot minorar la subvenció atorgada.

g) Comunicar a l’òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l’activitat subvencionada, obtinguts o demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s’haurà de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació dels fons rebuts.

h) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

i) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

j) Justificar les actuacions subvencionades, d’acord amb el que estableix la base 22.

k) Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i les bases reguladores de cada subvenció.

 

21. Compatibilitat

Aquestes subvencions són compatibles amb ajuts d’altres administracions públiques, sempre que la suma dels imports concedits no superi la totalitat del pressupost de les obres de rehabilitació.

 

22. Justificació de les actuacions subvencionades

22.1 Excepte per a les persones que s’acullin al que estableix la base 7, la justificació de les actuacions subvencionades es fa, un cop acabades les obres, en el termini previst en la resolució provisional de concessió de la subvenció.

En el cas que s’hagi concedit una pròrroga, aquesta s’afegirà al termini anterior.

22.2 La justificació es fa mitjançant la presentació del compte justificatiu regulat al punt 3 d’aquesta base, i de la documentació de final d’obres que s’indica a la base 8.2.3.

El comunicat de final d’obres i el compte justificatiu s’han de presentar dins dels trenta dies naturals següents a l’acabament de les obres, acompanyat de les factures i rebuts originals, degudament emesos per l’empresa que ha realitzat les obres, que acreditin els imports de l’obra i el seu pagament.

22.3 D’acord amb el que estableix l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, la modalitat per a les regulades en aquestes bases és la de compte justificatiu simplificat, que estableix l’article 9 de l’Ordre esmentada, que ha de contenir la informació següent:

a) Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’acció, activitat o projecte subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

b) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament.

En el cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, s'ha de presentar una liquidació on s’indiquin i, en el seu cas, es motivin les desviacions respecte al pressupost inicial.

Es considera efectivament pagada la despesa, als efectes de la seva consideració com a subvencionable, amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa realitzada o amb el lliurament a aquests d’un efecte mercantil, garantit per una entitat financera o companyia d’assegurances.

c) Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les despeses s’imputin parcialment a d’altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

d) En el seu cas, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats així com dels interessos que se’n derivin.

 

23. Resolució definitiva i pagament de la subvenció

23.1 El reconeixement de l’obligació i el pagament posterior de la subvenció a la persona beneficiària es produeix un cop l’òrgan concedent ha comprovat la justificació adequada de les despeses que se li imputen, la realització de la totalitat de l’objecte de la subvenció i el compliment de les condicions i les seves finalitats.

Un cop finalitzades les obres, i presentada la documentació justificativa que s’indica a la base 22, l’òrgan competent per emetre resolució dictarà la resolució definitiva de concessió de la subvenció, que podrà modificar l’import de la resolució provisional, en funció de les variacions introduïdes en el projecte i del cost final de l’actuació subvencionable.

23.2 El pagament de l’import de la subvenció concedida, en funció de la disponibilitat de la dotació pressupostària d’aquesta convocatòria, es tramita després de la justificació final de les obres, un cop avaluades les obres executades i notificada la resolució definitiva de concessió.

23.3 Els imports de les factures i rebuts presentats a l’Administració determinen la quantia per al pagament de la subvenció final. L’import de la subvenció concedida no s’incrementa quan els costos de les obres són superiors al pressupost inicialment protegit.

23.4 És requisit previ al pagament de la subvenció que la persona o entitat beneficiària acrediti el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, mitjançant la presentació de les corresponents certificacions vigents. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot comprovar d’ofici si s’està al corrent d’aquestes obligacions.

23.5 El pagament de la subvenció es pot fer directament als professionals o a les empreses que executen les obres subvencionades, sempre que les persones o entitats beneficiàries hagin formalitzat el document de cessió de crèdit amb caràcter irrevocable, degudament validat i amb la nota d’intervenció per part de l’òrgan competent de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, segons model normalitzat.

 

24. Supervisió i control

24.1 Les persones o entitats beneficiàries resten sotmeses a les actuacions de control que regula el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

24.2 L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb l’aplicació de tècniques de mostreig estadístic a un volum d’entre el 5 i el 10% de les sol·licituds amb resolució favorable, comprovarà els justificants que consideri oportuns i que permetin obtenir evidència raonable sobre l'adequada destinació de la subvenció, per a la qual cosa requerirà al beneficiari la remissió dels justificants de despesa seleccionats.

24.3 L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot revisar les subvencions concedides i modificar-ne la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts, sens perjudici de les actuacions de control que es recullen en aquesta base, en el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i les altres disposicions concordants.

 

25. Revocació

Són causes de revocació de la subvenció l’incompliment de les obligacions descrites a la base 20, a més de les que s’estableixen a l’article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i als preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

L’òrgan concedent, amb la tramitació prèvia del procediment legalment establert, ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides, amb l’obligació per part de la persona beneficiària de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent, en els supòsits que preveuen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d’exclusió de la convocatòria, és també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer la persona o entitat sol·licitant com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració.

 

26. Infraccions i sancions

26.1 A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s’hi oposi.

26.2 Si l’òrgan atorgant, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la intervenció general, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d’algun motiu d’infracció, hauran d’instar l’inici del procediment sancionador, d’acord amb el que disposen la secció cinquena del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

27. Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d’obtenir la subvenció s’inclouen en el fitxer “Ajuts a instal·lacions, adequació i rehabilitació” de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que estableix l’Ordre TES/173/2014, de 2 de juny, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. La finalitat del fitxer és la gestió relativa a l’atorgament dels ajuts per a instal·lacions i per a l’adequació i rehabilitació d’habitatges i edificis d’habitatges.

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que la desplega, les dades personals de les persones sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria, d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa estableix.

Les persones interessades poden exercir els seus drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició, en relació amb les seves dades personals. Amb la presentació de la sol·licitud es considera que accepten el tractament de les seves dades per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de manera expressa.

 

28. Normativa d’aplicació

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació les disposicions següents: el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, aplicable a l’exercici pressupostari corresponent.

També són d’aplicació els criteris tècnics bàsics del Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació energètica dels edificis; la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes; el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social; el Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, i els seus documents bàsics; el Reial decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no-discriminació de les persones amb discapacitat; el Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat i la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.Annex 2

Llocs de presentació de sol·licituds (oficines locals d’habitatge)


Ajuntament / Consell Comarcal

Adreça

Població

Girona

Ajuntament de Banyoles

Passeig de la Indústria, 19

Banyoles

Ajuntament de Castelló d’Empúries

Pl. Joc de la Pilota, 1

Castelló d’Empúries

Ajuntament de Girona

C. Pou Rodó, 4

Girona

Ajuntament de Palafrugell

C. Botines, 26, baixos

Palafrugell

Ajuntament de Puigcerdà

Pl. de l’Ajuntament, 1

Puigcerdà

Ajuntament de Ripoll

Pl. de l’Ajuntament, 3

Ripoll

Ajuntament de Salt

C. Dr. Ferran, 7, baixos

Salt

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

C. Gravina, 39-41

Sant Feliu de Guíxols

Ajuntament d’Olot

Pg. Bisbe Guillamet, 10

Olot

Consell Comarcal de la Selva

Pg. Sant Salvador, 25-27

Santa Coloma de Farners

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

C. Nou, 48

Figueres

Consell Comarcal del Baix Empordà

C. Tarongers, 12, Can Salamó

Bisbal d’Empordà, la

Consell Comarcal de la Cerdanya

Pl. del Rec ,5

Puigcerdà

Consell Comarcal de la Garrotxa

Av. Onze de Setembre, 22

Olot

Consell Comarcal del Gironès

Riera de Mus, 1-A

Girona

Lleida

Ajuntament de Lleida

C. Cavallers, 14-20

Lleida

Ajuntament de Tàrrega

Pl. Major, 1

Tàrrega

Conselh Generau d’Aran

Passeg dera Libertat, 16

Vielha e Mijaran

Consell Comarcal de la Noguera

Pg. d’Angel Guimerà, 28-30

Balaguer

Consell Comarcal de la Segarra

Pg. de Jaume Balmes, 3

Cervera

Consell Comarcal de l’Alt Urgell

P. Joan Brudieu, 15

Seu d’Urgell, La

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

C. Victoriano Muñoz, 48

Pont de Suert, el

Consell Comarcal de les Garrigues

Av. Francesc Macià, 54

Borges Blanques, les

Consell Comarcal del Pallars Jussà

C. Soldevila, 18

Tremp

Consell Comarcal del Pallars Sobirà

C. del Mig, 9

Sort

Consell Comarcal del Pla d’Urgell

Av. Prat de la Riba, 1

Mollerussa

Consell Comarcal del Segrià

C. Canyeret, 12

Lleida

Consell Comarcal del Solsonès

C. Dominics, 12 (Pl. del Consell)

Solsona

Consell Comarcal de l’Urgell

C. Agoders, 16

Tàrrega

Tarragona

Ajuntament de Reus

C. Rosselló, 3

Reus

Ajuntament de Tarragona

C. Descalços, 11

Tarragona

Ajuntament de Valls

Pl. de Sant Jordi, 4, baixos

Valls

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

C. de Daroca, 1

Montblanc

Consell Comarcal de l’Alt Camp

C. Mossèn Martí, 3

Valls

Consell Comarcal del Baix Camp

C. Dr. Ferran, 8

Reus

Consell Comarcal del Baix Penedès

Pl. del Centre, 3, planta 3a

Vendrell, el

Consell Comarcal del Priorat

Pl. de la Quartera, 1

Falset

Consell Comarcal del Tarragonès

C. de les Coques, 3

Tarragona

Terres de l’Ebre

Ajuntament de Tortosa

Pl. d’Espanya, 1

Tortosa

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Pl. Sant Roc, 2

Móra d’Ebre

Consell Comarcal de la Terra Alta

C. Bassa d’en Gaire, 1

Gandesa

Consell Comarcal del Baix Ebre

C. Barcelona, 152

Tortosa

Consell Comarcal del Montsià

Pl. Lluís Companys, s/n

Amposta

 

 

En el cas que no hi hagi una oficina local d’habitatge propera a l’habitatge que es vol rehabilitar, es pot presentar la sol·licitud a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: Plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona; carrer Clot de les Monges, 6-8, 25007 Lleida; carrer Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14, 43005 Tarragona; i carrer Maria Rosa Molas, 41 (accés pel passeig Joan Moreira), 43500 Tortosa.

 

 

Annex 3

IRSC 2014 ponderat d’acord amb els coeficients que estableix l’article 4 del Decret 75/2014, de 27 de maig.

 

1,00 IRSC

1 membre

2 membres

A

10.623,64

10.952,21

B

9.959,66

10.267,69

C

9.373,80

9.663,71

D

7.967,73

8.214,15

 

1,50 IRSC

1 membre

2 membres

A

15.935,46

16.428,31

B

14.939,49

15.401,54

C

14.060,70

14.495,57

D

11.951,60

12.321,23

 

 

En el supòsit que algun membre de la unitat familiar o de convivència estigui afectat per alguna discapacitat, en les condicions que estableix la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques, s’aplicarà el tram següent de la composició familiar.

 

Amunt