Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 07/07/2015

  • Número del document GOV/0106/2015

  • Número de control 15188103

  • Organisme emissor Departament de Governació i Relacions Institucionals

    CVE CVE-DOGC-A-15188103-2015

Dades del DOGC
  • Número 6909

  • Data 09/07/2015

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/106/2015, de 7 de juliol, pel qual es modifica l'Acord GOV/8/2011, de 18 de gener, pel qual s'estableix el nombre de llocs de treball reservat a personal eventual i es regulen determinats aspectes del seu règim.


Mitjançant el Decret 111/2015, de 22 de juny, es nomena vicepresidenta del Govern la persona titular del Departament de Benestar Social i Família.

Atesa la necessitat d’adaptar la distribució entre els diferents departaments del nombre màxim de llocs de treball reservats a personal eventual com a conseqüència de la nova composició del Govern de la Generalitat de Catalunya,

A proposta de la consellera de Governació i Relacions Institucionals, el Govern

 

Acorda:

 

—1 Modificar els punts 3 i 4 de l’Acord GOV/8/2011, de 18 de gener, pel qual s'estableix el nombre de llocs de treball reservat a personal eventual i es regulen determinats aspectes del seu règim, que passen a tenir la redacció següent:

“—3 El Departament del qual sigui titular el/la vicepresident/a del Govern pot tenir personal eventual sense excedir de 12 llocs.

—4 La resta dels departaments de la Generalitat poden tenir fins a un màxim de 8 llocs de treball reservats a personal eventual”.

 

—2 Disposar la publicació d’aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 7 de juliol de 2015

 

Jordi Baiget i Cantons

Secretari del Govern

 

Amunt