Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 02/06/2015

  • Número del document 085/2015

  • Número de control 15154018

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-15154018-2015

Dades del DOGC
  • Número 6886

  • Data 05/06/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 85/2015, de 2 de juny, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, i se n'estableix el currículum.


L’Estatut d’autonomia de Catalunya determina, a l’article 131.1, que correspon a la Generalitat de Catalunya, en matèria d’ensenyament no universitari, la competència exclusiva dels ensenyaments postobligatoris que no condueixen a l’obtenció d’un títol o d’una certificació acadèmica amb validesa a tot l’Estat i sobre els centres docents en què s’imparteixin aquests ensenyaments.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, preveu, a l’article 53.4, que correspon al Govern determinar els currículums dels ensenyaments postobligatoris que condueixin a l’obtenció de titulacions pròpies de la Generalitat de Catalunya.

Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s’han regulat el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional.

La viabilitat de la creació d’aquest títol propi deriva de la inexistència d’un títol establert pel Govern de l’Estat que respongui a aquesta necessitat de qualificació.

La creació d'aquest títol i la definició del currículum respon a les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya, fruit de la col·laboració iniciada entre l'Administració educativa i les escoles teatrals agrupades en la respectiva associació, i ampliada a altres agents de l’àmbit teatral, així com la seva pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional.

El títol creat per aquest Decret ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l’equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau de l’alumnat i l’adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d’altra banda, la necessitat d’integració del cicle formatiu.

Aquest decret s’ha tramitat segons el que disposen l’article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i d’acord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d’això, a proposta de la consellera d’Ensenyament, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Objecte

Es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral i se n’estableix el currículum.

 

Article 2

Identificació del títol i perfil professional

1. Els elements d’identificació del títol són els que s’estableixen a l’apartat 1 de l’annex.

2. El perfil professional del títol és el que s’indica a l’apartat 2 de l’annex.

3. La relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, que són referent del perfil professional d’aquest títol, són les que s’indiquen a l’apartat 3 de l’annex.

4. El camp professional del títol és el que s’indica a l’apartat 4 de l’annex.

 

Article 3

Currículum

1. Els objectius generals del cicle formatiu són els que s’estableixen a l’apartat 5.1 de l’annex.

2. Aquest cicle formatiu s’estructura en els mòduls professionals i les unitats formatives que s’estableixen a l’apartat 5.2 de l’annex.

3. La descripció de les unitats formatives de cada mòdul s’estableix a l’apartat 5.3 de l’annex. Aquests elements de descripció són els resultats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i els continguts de procediments, conceptes i actituds.

En aquest apartat s’estableix també la durada de cada mòdul professional i de les unitats formatives corresponents i, si escau, les hores de lliure disposició del mòdul de què disposa el centre. Aquestes hores les utilitza el centre per completar el currículum i adequar-lo a les necessitats específiques del sector i/o àmbit socioeconòmic del centre.

4. Els elements de referència per l’avaluació de cada unitat formativa són els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació.

 

Article 4

Espais

Els espais i equipaments requerits per al desenvolupament d’aquest cicle formatiu són els que s’estableixen a l’apartat 6 de l’annex.

 

Article 5

Professorat

Els requisits de professorat es regulen a l’apartat 7 de l’annex.

 

Article 6

Efectes professionals del títol

Aquest títol té, en el territori de Catalunya, efectes professionals.

 

Article 7

Efectes acadèmics del títol

Aquest títol no té efectes acadèmics, sens prejudici que, d’acord amb la normativa vigent, pugui ser objecte de reconeixement o convalidació acadèmica.

 

Article 8

Correspondències

1. La correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que integren el currículum d’aquest cicle formatiu per a la seva convalidació o exempció es regula a l’apartat 8.1 de l’annex.

2. La correspondència dels mòduls professionals que conformen el currículum d’aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a la seva acreditació es fixa a l’apartat 8.2 de l’annex.

 

Article 9

Accés

1. Per accedir a aquest cicle formatiu es requereix:

a) Estar en possessió del títol de batxiller o un títol declarat equivalent, o d’un títol de tècnic o tècnica relacionat amb el títol al qual es vol accedir i una edat mínima de 18 anys complerts dins de l’any natural d’execució de la prova.

b) Haver superat la prova específica d’accés que permeti demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

2. La prova específica d’accés superada tindrà validesa durant el curs acadèmic corresponent a l’any en què es realitza la prova.

 

 

Disposicions addicionals

 

1. Aquest títol, en tot el que no es regula expressament en aquest decret, es regeix per la normativa prevista per als ensenyaments d’arts plàstiques i disseny.

 

2. La consellera d’Ensenyament ha de promoure, davant les autoritats educatives, el reconeixement i la convalidació acadèmica del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica en tècniques d’actuació teatral.

 

3. El Departament competent en matèria d’educació pot implantar el currículum del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral en els centres que en depenguin.

Per impartir aquest currículum, els centres privats autoritzats es regeixen pel procediment de comunicació i en el cas dels centres de titularitat municipal s’ha de preveure en el corresponent conveni de creació o en addenda posterior.

Així mateix, d’acord amb l’article 72 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, tindran la consideració de centre educatiu, a l’efecte de la impartició del currículum, els centres públics de la Generalitat, la titularitat dels quals no s’exerceix per l’administració educativa, que sol·licitin impartir aquests ensenyaments i compleixin els requisits. A aquest efecte, el Departament els ha d’inscriure en el registre de centres que gestiona.

 

 

Disposicions finals

 

1. La consellera d’Ensenyament pot desplegar aquest currículum, tant en la modalitat d’educació presencial com en la d’educació a distància, el pot adequar a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts.

 

2. La direcció general competent pot adequar aquest currículum a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, respectant els mòduls professionals establerts, en el cas de persones individuals i de centres educatius concrets, respectivament.

 

Barcelona, 2 de juny de 2015

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

 

Annex

 

1. Identificació del títol

1.1 Denominació: tècniques d’actuació teatral

1.2 Nivell: Cicle formatiu de grau superior

1.3 Durada: 2.000 hores

1.4 Referent europeu: CINE 5-b (Classificació internacional normalitzada de l’educació).

 

2. Perfil professional

2.1 Competència general

Aplicar les tècniques d’interpretació, de moviment i vocals per actuar en viu o en mitjans audiovisuals, per realitzar tasques de dinamització basades en l’actuació i per preparar en tècniques d’expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i de seguretat.

2.2 Competències professionals, personals i socials

a) Tenir la preparació física idònia i la consciència i la col·locació corporals adients per a l’actuació.

b) Aplicar l’expressivitat del cos, a través del gest i del moviment.

c) Emprar la veu com a instrument per a la interpretació parlada i cantada, per tal d’aplicar-la a una situació dramàtica concreta.

d) Construir personatges a partir de l’aplicació de diferents tècniques interpretatives.

e) Aplicar les eines i metodologies per al procés creatiu per tal de desenvolupar la proposta creativa.

f) Aplicar i integrar les tècniques d’interpretació, moviment i veu a l’actuació.

g) Construir i interpretar un personatge a partir de determinades pautes dramatúrgiques.

h) Adaptar-se a les directrius artístiques i tècniques.

i) Planificar, desenvolupar i avaluar activitats de preparació i entrenament en expressió.

j) Dissenyar, organitzar i avaluar activitats de dinamització basades en l’actuació.

k) Treballar amb criteris de seguretat.

l) Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius.

m) Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i el procediment establerts, definits des de l’àmbit de la seva competència.

n) Participar en el treball d’equip amb una actitud creativa, participativa i respectuosa.

o) Exercir els seus drets i complir les obligacions derivades de les relacions laborals d’acord amb el que estableix la legislació vigent.

p) Qüestionar la seva carrera professional analitzant-ne les oportunitats d’ocupació, autoocupació i aprenentatge.

q) Participar activament en la vida social, cultural i econòmica amb una actitud crítica i de responsabilitat.

2.3 Capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen la d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de presa de decisions.

 

3. Relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya (CQPC) incloses en el títol.

 

Qualificació completa: tècniques teatrals per a l’actuació en viu i en mitjans audiovisuals, la preparació en expressió i comunicació i la dinamització.

 

Unitats de competència:

 

UC_1-9994-11_3 Aplicar tècniques d’interpretació a l’actuació

UC_1-9993-11_3 Integrar tècniques de moviment a l’actuació

UC_1-9992-11_3 Integrar tècniques vocals a l’actuació

UC_1-9991-11_3 Preparar i entrenar en tècniques per a l’expressió i la comunicació

UC_1-9990-11_3 Desenvolupar activitats de dinamització basades en l’actuació

 

4. Camp professional

Treballarà, aplicant tècniques d’actuació teatral, de forma autònoma o per a altri en actuacions en viu i/o audiovisuals, i per a productores d’espectacles, empreses de serveis i/o entitats que realitzin espectacles, dinamització basada en l’actuació i/o preparació en tècniques d’expressió i comunicació.

 

5. Currículum

5.1 Objectius generals del cicle

a) Conèixer i aplicar l’anàlisi als diversos àmbits de l’expressió dramàtica.

b) Construir personatges a partir de l’aplicació de diferents tècniques interpretatives.

c) Emprar les eines i metodologies per al procés creatiu.

d) Assolir la preparació física idònia per a l’actuació.

e) Assolir una consciència i col·locació corporal apta per a l’actuació.

f) Aplicar l’expressivitat del cos, creant gestos i moviments.

g) Conèixer i aplicar tècniques específiques de moviment i/o dansa.

h) Dominar la postura i la respiració per utilitzar la veu com a instrument tant per a la interpretació parlada com per a la interpretació cantada.

i) Aplicar les tècniques de veu parlada i/o cantada a una situació dramàtica concreta adequant-la a les exigències del personatge i a les directrius escèniques.

j) Planificar, desenvolupar i avaluar activitats de preparació i entrenament en expressió aplicant les tècniques adequades.

k) Dissenyar, organitzar i avaluar activitats de dinamització basades en l’actuació.

l) Explorar i desenvolupar la proposta creativa.

m) Aplicar i integrar les tècniques d’interpretació, moviment i veu a l’actuació.

n) Assolir la interpretació d’un personatge dins d’una dramatúrgia.

o) Treballar amb disponibilitat segons les directrius artístiques i tècniques.

p) Relacionar-se en l’equip de treball, participant amb tolerància, respecte i sinceritat per mantenir relacions adequades al treball en equip.

q) Reconèixer drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzar el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà democràtic.

 

5.2 Relació de mòduls professionals

 

Mòdul professional 1: Tècniques d’interpretació

Durada: 462 hores

Unitats formatives que el componen:

UF1: Anàlisi i documentació. 66 hores

UF2: Entrenament actoral. 165 hores

UF3: Tècniques d’interpretació. 231 hores

 

Mòdul professional 2: Tècniques de moviment

Durada: 330 hores

Unitats formatives que el componen:

UF1: Condicionament físic teatral. 165 hores

UF2: Expressió corporal. 132 hores

UF3: Tècniques d'escalfament per al moviment. 33 hores

 

Mòdul professional 3: Tècniques de veu i cant

Durada: 330 hores

Unitats formatives que el componen:

UF1: Entrenament de la veu. 132 hores

UF2: Tècnica i expressió vocal. 165 hores

UF3: Tècniques d'escalfament de la veu. 33 hores

 

Mòdul professional 4: Entrenament en activitats comunicatives

Durada: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF1: Entrenament en activitats comunicatives. 33 hores

 

Mòdul professional 5: Activitats de dinamització

Durada: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF1: Activitats de dinamització

 

Mòdul professional 6: Pràctica escènica

Durada: 382 hores

Unitats formatives que el componen:

UF1: Treball d'escenes. 99 hores

UF2: Taller de muntatge escènic o audiovisual. 132 hores

UF3: Taller o enregistrament amb presentació final en públic. 151 hores

 

Mòdul professional 7: Formació i orientació laboral

Durada: 66 hores

Unitats formatives que el componen:

UF1: El marc legal. 22 hores

UF2: Incorporació al treball. 22 hores

UF3: Empresa i iniciativa emprenedora. 22 hores

 

Mòdul professional 8: Projecte integrat

Durada: 66 hores

Unitats formatives que el componen:

UF1: Projecte integrat. 66 hores

 

Mòdul professional 9: Pràctiques en empreses, estudis o tallers

Durada: 166 hores

Hores de lliure disposició: 133 hores

 

5.3 Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives

 

Mòdul professional 1: Tècniques d’interpretació

 

Durada: 462 hores

Unitats formatives que el componen:

UF1: Anàlisi i documentació

Durada: 66 hores

UF2: Entrenament actoral

Durada: 165 hores

UF3: Tècniques d'interpretació

Durada: 231 hores

 

UF1 Anàlisi i documentació

Durada: 66 hores

 

Resultats d’aprenentatge:

 

1. Analitza el material artístic en la seva estructura, gènere, context i registre interpretatiu.

 

Criteris d’avaluació:

1.1 Reconeix a quins gèneres pertany el text del projecte que s’analitza.

1.2 Explica el context del projecte.

1.3 Identifica en les directrius del projecte les premisses ideològiques escèniques i estètiques.

1.4 Es documenta sobre el personatge en l’entorn del projecte.

 

Continguts:

 

Anàlisi del projecte.

Documentació: proposta, partitura, text, guió; documentació contextual.

Gèneres i estils teatrals: tragèdia, drama, comèdia, teatre musical, entre d’altres.

Metodologies d’anàlisi.

 

UF2: Entrenament actoral

Durada: 165 hores

 

Resultats d’aprenentatge

 

1. Aprèn i memoritza el text del material artístic.

2. Incorpora al material après les directrius i condicionants de l’escena.

 

Criteris d’avaluació:

1.1 Memoritza el text segons la metodologia de treball.

1.2 Segmenta el text en unitats d’acció dramàtica i conflictes.

2.1 Identifica com afecten al text les directrius dramatúrgiques i escèniques.

2.2 Reprodueix el text d’acord amb l’estructura sintàctica i d’acció del projecte.

 

Continguts:

 

Treball amb el text.

Tècniques de memorització, retentiva i concentració.

Metodologies d’aprenentatge de textos, accions i indicacions escèniques.

Anàlisi del projecte en la seva estructura, gènere, context i registre interpretatiu.

Lectura, comprensió i anàlisi del projecte, el seu sentit i el context.

Anàlisi de material gràfic i audiovisual complementari.

Documentació de camp del projecte i context.

Memorització de l’estructura sintàctica de sentit i acció del text dramàtic del projecte.

 

UF3: Tècniques d’interpretació

Durada: 231 hores

 

Resultats d’aprenentatge:

 

1. Analitza el personatge.

2. Construeix el personatge partint d’un procés d’exploració creatiu.

 

Criteris d’avaluació:

1.1 Determina els aspectes del personatge i del seu entorn aplicables a la interpretació.

1.2 Identifica i relaciona, per a cada unitat d’acció, les vessants emocionals, psicològiques i físiques.

1.3 Relaciona aspectes del personatge amb les premisses ideològiques, escèniques i estètiques del projecte.

1.4 Concreta els objectius generals i locals del personatge en les diverses unitats d’acció.

1.5 Descriu les relacions entre personatges i com aquestes condicionen.

2.1 Mostra, aplicant les tècniques d’interpretació, les aptituds següents:

L’exercitació de la concentració específica.

La capacitat de resposta.

El reconeixement i l’exercitació de l’imaginari.

La ductilitat emocional.

La capacitat de proposta.

La capacitat de joc.

La capacitat d’expressar el sentit, l’emoció i la intenció.

El manteniment d’una actitud orgànica permanent.

La capacitat de reflexió pertinent i ajustada del treball interpretatiu.

2.2 Desenvolupa l’entrenament actoral més adient al projecte i al personatge en concret.

2.3 Explora la concreció de la línia d’acció, les emocions, el comportament i les actituds del personatge, segons:

L’anàlisi del personatge i del projecte prèviament efectuat.

L’aportació creativa de recursos propis.

Els condicionants externs provinents dels altres personatges, i de la relació amb l’espai i elements escènics.

2.4 Concreta la construcció del personatge, a partir dels resultats de l’exploració.

 

Continguts:

 

Anàlisi del personatge.

Facetes del personatge.

Metodologia d’anàlisi de personatges.

Documentació: fons o referents d’informació (audiovisuals, històrics, pictòrics, musicals, etc.).

Presa de dades i observació.

Directrius del projecte.

Premisses ideològiques, escèniques i estètiques.

Construcció del personatge.

Tècniques de concentració específica.

Joc simbòlic, expressiu, dramàtic i teatral.

Construcció de l’imaginari del personatge.

La recepció i capacitat de modificació.

Criteris objectius d’anàlisi sobre la pròpia praxis actoral.

Tipus d’assaigs d’exploració.

Tècniques formals d’interpretació per a la construcció del personatge.

Situació dramàtica (els fets, les circumstàncies, etc.).

Accions físiques, objectius, línia de pensament.

Interrelació de personatges.

Procediments i hàbits específics per a la concreció del treball.

Tècniques de preparació i planificació específica de l’exploració i improvisació.

 

 

Mòdul professional 2: Tècniques de moviment

 

Durada: 330 hores

Unitats formatives que el componen:

 

UF1: Condicionament físic teatral

Durada: 165 hores

UF2: Expressió corporal

Durada: 132 hores

UF3: Tècniques d'escalfament per al moviment

Durada: 33 hores

 

UF1: Condicionament físic teatral

Durada: 132 hores

 

Resultats d’aprenentatge:

 

1. Assoleix una òptima presència i col·locació corporal.

2. Prepara el propi cos, fent-lo dúctil i versàtil al servei de l’actuació.

 

Criteris d’avaluació:

1.1 Coneix els components del sistema musculoesquelètic relacionats amb l’activitat física.

1.2 Comprèn el funcionament de l’aparell locomotor, de l’aparell cardiorespiratori, del sistema nerviós i de la fisiologia d’aquests en relació amb l’activitat de l’actuació.

1.3 Reconeix el propi cos i en pren consciència mitjançant la propiocepció.

1.4 Valora la col·locació i postura corporal mitjançant l’autoavaluació.

1.5 Corregeix i optimitza la posició del cos mitjançant tècniques de correcció postural.

2.1 Coneix els conceptes més importants de la teoria de l’entrenament físic: escalfaments, retorn a la calma, estiraments i potenciació muscular.

2.2 Coneix tècniques d’entrenament i treball corporal per millorar les capacitats condicionals generals i evitar lesions.

2.3 Identifica les tècniques adequades per a la concentració en les sessions d’entrenament.

2.4 Controla les tensions musculars i els hàbits posturals i de moviment propis per a la pràctica i el domini d’un entrenament adequat.

2.5 Identifica les qualitats i capacitats de moviment del cos mitjançant exercicis d’entrenament específics i l’anàlisi de moviments.

2.6 Aplica mesures i protocols pertinents per evitar riscos o possibles lesions físiques.

2.7 Entrena el cos amb exercicis concrets per tal de fomentar les qualitats físiques condicionals o de base: resistència, flexibilitat, força i velocitat.

2.8 En un cas pràctic d’entrenament: programa els exercicis, pren mesures preventives, es concentra, escalfa adequadament, aplica tècniques d’entrenament i treball corporal, respira coordinadament amb el moviment i realitza el retorn a la calma i els estiraments que corresponen.

 

Continguts:

 

Coneixement del cos.

L’aparell locomotor.

Eixos i plànols de moviment.

Possibles alteracions dels eixos corporals.

El sistema nerviós.

Relació amb l’exterior: sentits.

L’equilibri i les seves formes de percepció.

Sensibilitat i memòria propioceptiva.

Aparell cardiorespiratori.

Preparació física.

Col·locació i postura corporal. Autoavaluació.

Entrenament corporal.

El llenguatge del moviment corporal en termes cinesiològics.

Percepció, identificació i control de la mobilitat corporal en relació amb el propi cos i l’espai.

Distribució del pes corporal, globalment i segmentària. Centre de gravetat, equilibri i postura.

Entrenament i millora de les capacitats condicionals i coordinatives: teoria de l’entrenament físic.

Tècniques de treball.

Concentració.

Escalfament, retorn a la calma i estiraments.

Taules d’escalfament.

Fases de l’escalfament.

Entrenament físic.

Programes d’entrenament.

Mesures de prevenció.

 

UF2: Expressió corporal

Durada: 132 hores

 

Resultats d’aprenentatge:

 

1. Desenvolupa l’expressió gestual i de moviment per a l’aplicació dels patrons i paràmetres espai-corporals bàsics.

2. Construeix un comportament físic dins una situació dramàtica.

3. Elabora una interpretació corporal escènica.

4. Utilitza tècniques específiques de dansa.

5. Incorpora a l’expressió corporal diferents tècniques específiques de moviment.

 

Criteris d’avaluació:

1.1 Reconeix diferents patrons i actituds de moviment en l’expressió: punts fixos, canvis de pes, amplituds, eixos corporals, direccions, volums, objectes, relació cos-objecte, energia, temps, entre d’altres.

1.2 En un cas pràctic convenientment caracteritzat, aplica de forma plàstica i coherent una sèrie enllaçada de diferents patrons i actituds de moviment.

1.3 Identifica les formes d’expressió amb el cos (col·locació, gest i moviment) de les emocions i intencions d’un personatge.

1.4 Entrena la col·locació, el gest i el moviment del cos per expressar i comunicar continguts emocionals i d’intenció.

1.5 Expressa determinades emocions i intencions mitjançant l’ús del cos.

2.1 Fa propostes de les possibilitats expressives del gest, l’actitud i el moviment en funció d’un guió textual o no textual d’accions i intencions concretes.

2.2 Planifica les accions físiques d’un comportament escènic per a l’aplicació de diferents paràmetres espai-temporals del moviment.

2.3 Construeix un comportament físic escènic coherent en funció d’un breu guió textual o no textual.

2.4 En una situació dramàtica ben caracteritzada, de construcció d’un comportament físic: n’identifica els condicionants físics, n’identifica les emocions i intencions, en reprodueix els condicionants físics i situacionals, n’expressa corporalment les emocions i intencions, enllaça de forma coherent i plàstica els patrons de moviment, ajusta la proposta en el gènere i l’estètica definits.

3.1 Desenvolupa les qualitats físiques psicomotrius de coordinació: ritme, lateralitat, agilitat, control de l’eix, destresa, gir i consciència del cos a l’espai.

3.2 Desenvolupa les qualitats físiques condicionals: equilibri, sentit del ritme, memòria corporal i flexibilitat.

3.3 Implementa les qualitats físiques de coordinació i sentit del ritme en una seqüència de moviment, assolint una interpretació coreogràfica.

3.4 Ajusta la interpretació coreogràfica individual al sentit general de la representació.

4.1 Reconeix els estils de dansa més habituals en l’àmbit de l’espectacle teatral occidental.

4.2 Identifica el llenguatge específic de la dansa com a tècnica de moviment per a l’actor.

4.3 Executa moviments bàsics de dansa.

4.4 Proposa tipus de coreografia per a espectacles amb el gènere, l’estil i l’estètica ben caracteritzats.

4.5 En un cas pràctic, convenientment caracteritzat, d’incorporació d’una coreografia a un espectacle:

Tria el tipus més adequat i en defineix una seqüència de moviments.

Executa els moviments corresponents incorporant-hi la coordinació i el sentit del ritme original.

Es coordina amb els altres personatges.

5.1 Identifica les diferents tècniques de moviment específiques associades als diversos llenguatges corporals de la representació.

5.2 En un cas pràctic d’implementació d’una tècnica específica de moviment en una situació dramàtica:

Utilitza els equipaments i el material associat a la tècnica segons els procediments de treball, i amb les mesures de seguretat corresponents.

Identifica els moviments associats a la tècnica implementada.

Desenvolupa els moviments associats a la tècnica que s’implementa.

Ajusta la interpretació coreogràfica individual al sentit general de la situació dramàtica i a la resta d’actors i actrius.

 

Continguts:

 

Paràmetres, patrons i actituds de moviment.

Punts fixos, canvis de pes, amplituds, eixos corporals, direccions, volums, objectes, relació cos-objecte, energia, temps, entre d’altres.

Tècniques d’expressió corporal d’emocions i intencions.

Guions textuals i no textuals.

Moviment escènic.

Tipologies de personatges.

Influència del gènere i de l’estètica.

L’exploració de camp.

Observació activa de comportaments.

Qualitats físiques de coordinació.

Dansa: bases tècniques.

Moviments bàsics de dansa.

Coreografies.

Integració de dansa i interpretació.

Tècniques específiques de moviment.

Mim, pantomima, màscara, tècniques de circ, lluita escènica i/o manipulació de titelles i objectes, entre d’altres.

Moviments i coreografies associats a les tècniques específiques de moviment.

 

UF3 Tècniques d'escalfament per a moviment

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge:

 

1. Prepara el propi cos, fent-lo dúctil i versàtil al servei de l’actuació

 

Criteris d’avaluació:

1.1 Valora l’estat físic, segons el coneixement del propi cos en el seu conjunt i de la biomecànica i fisiologia implicats en l’activitat de la interpretació.

1.2 Elabora una taula d’exercicis d’escalfament per a moviment personalitzada organitzada en les fases següents: condicionament físic general, condicionament físic específic i condicionament físic teatral.

1.3 Executa la taula d’escalfament per a moviment en les situacions escaients.

 

Continguts:

 

Taules d'escalfament.

Entrenament físic.

Mesures de prevenció.

 

 

Mòdul professional 3: Tècniques de veu i cant

 

Durada: 330 hores

Unitats formatives que el componen:

UF1: Entrenament de la veu

Durada: 132 hores

UF2: Tècnica i expressió vocal

Durada: 165 hores

UF3: Tècniques d'escalfament de la veu

Durada: 33 hores

 

UF1: Entrenament de la veu

Durada: 132 hores

 

Resultats d’aprenentatge:

1. Prepara el cos per utilitzar la veu com a instrument, mitjançant el domini de la postura i de la respiració.

 

Criteris d’avaluació:

1.1 Coneix el funcionament dels òrgans i parts del cos implicats en la correcta emissió de la veu: aparell respiratori i aparell fonador.

1.2 Pren consciència de l’estat del cos i dels òrgans implicats en l’emissió de veu.

1.3 Planifica els exercicis posturals i de respiració adequats després d’haver pres consciència de l’estat del cos i dels òrgans implicats per a un correcte funcionament de la veu.

1.4 Realitza els exercicis planificats de correcció postural i de respiració:

Diferents mecàniques respiratòries.

Exercicis de tècniques de correcció postural.

2.1 Planifica els exercicis d’escalfament de la veu adequats, segons procediments estàndards de treball.

2.2 Realitza els exercicis d’escalfament de la veu planificats.

2.3 En un espai concret d’actuació, ajusta l’emissió de sons en funció de les característiques de ressonància de l’espai.

2.4 Es responsabilitza de la veu a partir de l’aplicació dels hàbits d’higiene de la veu.

 

Continguts:

 

La veu com a instrument.

Anatomia i fisiologia de l’aparell respiratori, fonador, ressonadors i òrgans que hi estan implicats.

Funcionament de l’aparell fonador.

Tècniques de respiració.

L'emissió de so.

Components del so: intensitat, tonalitat, timbre, quantitat i ritme.

Recursos tecnicovocals.

Higiene de la veu.

Vocalitzacions.

 

UF2: Tècnica i expressió vocal

Durada: 165 hores

 

Resultats d’aprenentatge:

 

1. S’expressa correctament en funció de la llengua que s’utilitza.

2. Adequa la veu parlada a les característiques d’una situació dramàtica, i al gènere i estil dramàtic que s’interpreta.

3. Controla l’afinació i el ritme en el cant, adequant-lo als diferents gèneres i estils musicals.

 

Criteris d’avaluació:

1.1 Parla amb correcció fonètica i de dicció en llengua catalana.

1.2 Parla amb correcció fonètica i de dicció en llengua castellana.

2.1 En una situació dramàtica concreta:

Integra la veu a les característiques físiques i psíquiques.

Adequa l’expressió oral a les característiques situacionals.

Adequa l’expressió oral al gènere i estil dramàtic.

2.2 Domina els elements prosòdics d’entonació i ritme en funció de l’estil dramàtic i el gènere que s’interpreta.

3.1 Interpreta cançons amb sensibilitat musical i amb control de l’afinació i de l’emissió.

3.2 Coneix els diferents estils en el teatre musical.

3.3 En un cas pràctic d’un gènere i estil musical perfectament definits, ajusta el cant a la representació.

 

Continguts:

 

Fonètica i dicció.

Fonètica i dicció en llengua catalana.

Fonètica i dicció en llengua castellana.

Mètrica.

Vers i accentuació.

La veu en la interpretació.

Gèneres teatrals i estils declamatoris (líric, èpic, dramàtic, etc.).

Expressió oral en funció de variants socials i geogràfiques.

Expressió de patologies de la veu.

El cant.

El cant i l’aparell fonador.

Tipus de veu cantada.

Afinació i ritme.

Gèneres i estils musicals.

El sentiment en el cant.

 

UF3: Tècniques d'escalfament de la veu

Durada: 33 hores

 

Resultats d’aprenentatge:

 

1. Escalfa l’aparell fonador, adaptant-lo a l’espai d’actuació i seguint les mesures de prevenció de riscos.

 

Criteris d’avaluació:

1.1 Elabora una taula d’exercicis d’escalfament de la veu personalitzada.

1.2 Executa la taula d’escalfament de la veu en les situacions escaients.

 

Continguts:

 

Exercicis i taules d’escalfament.

Espai escènic: característiques i ressonància.

Mesures de prevenció.

 

 

Mòdul professional 4: Entrenament en activitats comunicatives

 

Durada: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF1: Entrenament en activitats comunicatives

Durada: 33 hores

 

Resultats d’aprenentatge:

 

1. Analitza les necessitats de preparació i entrenament de les persones o organitzacions que ho sol·liciten.

2. Organitza els plans de preparació i d’entrenament, adequats a les necessitats de les persones sol·licitants.

3. Aplica les activitats de preparació i entrenament en tècniques d'interpretació, de moviment o vocals d’acord amb la programació.

4. Dissenya eines d’avaluació del procés de preparació i entrenament i de l’assoliment dels objectius.

5. Emet informes d’avaluació.

 

Criteris d’avaluació:

1.1 Identifica les dades i indicadors a recollir necessaris per definir els objectius de la preparació i l’entrenament.

1.2 Elabora, en un cas pràctic suficientment definit, els instruments de presa de dades necessaris per detectar les necessitats de preparació i entrenament.

1.3 Identifica, en un cas pràctic convenientment definit, les necessitats de preparació i entrenament en tècniques d’expressió i comunicació de les persones sol·licitants i els requisits del context formatiu.

1.4 Formula els objectius de preparació i entrenament d’acord amb les necessitats detectades.

2.1 Planifica la preparació i l’entrenament a partir dels objectius i els condicionants externs i propis de les persones sol·licitants.

2.2 Construeix activitats de preparació i entrenament d’acord amb els objectius identificats i l’interès de la persona sol·licitant.

2.3 En un cas pràctic convenientment definit, programa les activitats de preparació i entrenament, preveient-ne l’avaluació i tenint en compte la planificació.

2.4 En un cas pràctic convenientment caracteritzat de desenvolupament d’activitats de preparació i entrenament:

Organitza els espais i els materials necessaris per desenvolupar la preparació i l’entrenament.

Temporitza les accions.

Proposa activitats d’ensenyament-aprenentatge en tècniques d’interpretació, de moviment i/o vocals.

Identifica les especificitats dels diferents participants.

3.1 Descriu procediments d’organització del temps, de les infraestructures i dels materials per a la preparació en tècniques d’interpretació, de moviment i vocals.

3.2 Relaciona les destreses a assolir (capacitats de participar, relacionar-se, parlar en públic, liderar, controlar la comunicació no verbal, entre d’altres) amb les tècniques específiques (desinhibició, moviment, vocal, entre d’altres).

3.3 Reconeix les metodologies actives d’ensenyament-aprenentatge més adequades per a les destreses a assolir.

3.4 Adapta el procés de preparació i entrenament a les necessitats específiques de cada participant.

4.1 Identifica sistemes d’avaluació de les accions de preparació i entrenament en tècniques d’interpretació, de moviment i vocals.

4.2 Formula els indicadors d’assoliment del procés de preparació i entrenament i dels objectius per ser avaluats.

4.3 Elabora, en un cas pràctic convenientment caracteritzat, protocols d’avaluació del procés i dels objectius de la preparació i l’entrenament.

5.1 En un cas pràctic, convenientment caracteritzat, a partir d’uns resultats d’avaluació, tant contínua com final:

Estima l’adequació del procés a les expectatives dels participants i als objectius de l’activitat.

Confirma el grau d’assoliment dels resultats d’avaluació per part de les persones que hi han participat.

Emet informes amb els resultats d’avaluació i propostes de millora del procés.

Implementa les propostes de millora al procés i per a futures accions de preparació en tècniques d’expressió i comunicació.

 

Continguts:

 

Determinació de necessitats de preparació.

Sistemes de presa de dades.

Planificació d’activitats de preparació en tècniques d'actuació.

Disseny de projectes: activitats de preparació.

Programació de la preparació.

El treball en equip.

Activitats de preparació en tècniques d'actuació per a l’expressió i la comunicació

Metodologies actives per a l’ensenyament-aprenentatge de tècniques d'actuació.

Atenció a la diversitat.

Espais i materials per a la preparació de l’activitat.

Metodologia i eines d’avaluació.

Indicadors d’assoliment.

Avaluació participativa dels participants.

Protocols i registres d’avaluació d’activitat.

Activitats d’avaluació.

Anàlisi de dades de l’avaluació de processos.

Anàlisi de dades d’avaluació d’objectius.

Informes i memòries de les activitats de preparació.

L’avaluació com a element de millora de l’acció formativa.

 

 

Mòdul professional 5: Activitats de dinamització

 

Durada: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF1: Activitats de dinamització

Durada: 33 hores

 

Resultats d’aprenentatge:

 

1. Identifica i caracteritza diferents tipus d’activitats de dinamització en funció dels promotors, les tipologies de participants i espectadors.

2. Concreta activitats de dinamització relacionant-les amb els grups als quals es dirigeixen i els mitjans i instal·lacions disponibles, detallant els aspectes operatius per al seu desenvolupament i aplicació pràctica.

3. Duu a terme la programació, executant les activitats previstes.

4. Aplica mètodes i instruments d’avaluació sobre procés i sobre resultats de les activitats de dinamització, d’acord amb els objectius establerts.

 

Criteris d’avaluació:

1.1 Relaciona interessos i preferències de diferents tipus de promotors i receptors amb diferents tipus d’activitats de dinamització.

1.2 Identifica les necessitats específiques dels diferents tipus de receptors tenint en compte les seves característiques: edat, discapacitats, malalties, dèficit de competències emocionals (tant personals com socials), entre d’altres.

1.3 Formula objectius específics de programació d’activitats de dinamització a partir de supòsits pràctics de projectes i d’orientacions de promotors.

1.4 Diferencia i caracteritza possibles activitats de dinamització segons diferents objectius previstos.

1.5 Identifica i descriu, en relació amb els tipus més freqüents d’activitats de dinamització: les característiques del projecte, els objectius del projecte, el paper i funció dels animadors, el paper i funció dels participants, els mitjans i instal·lacions necessaris.

2.1 Relaciona recursos humans, materials, equipaments i instal·lacions amb els diferents tipus d’activitats de dinamització.

2.2 Identifica els criteris més habituals a tenir en compte per a la selecció de les activitats i les tècniques de representació més adequades.

2.3 En l’elaboració d’un projecte de dinamització amb els objectius ben definits:

Identifica les característiques dels participants/receptors a qui es dirigeix.

Selecciona les activitats.

Defineix la metodologia de dinamització.

Proposa els rols dels participants/receptors.

Defineix la seqüència temporal.

Defineix els recursos humans i materials necessaris.

Planifica assajos.

Identifica les possibles contingències, riscos, barreres i obstacles que puguin interferir en el desenvolupament de l’activitat.

Preveu activitats d’avaluació o control.

Elabora la programació per al desenvolupament de l’activitat.

3.1 En supòsits pràctics d’activitats de dinamització amb programacions ben definides:

Assaja les activitats de dinamització.

Aplica dinàmiques de grup per a la bona integració dels participants.

Actua en l’activitat, si escau.

Coordina les diferents persones que hi participen, donant les orientacions i directrius necessàries.

Supervisa el grup de participants/receptors, solucionant les incidències que puguin sorgir.

3.2 Descriu les normes de seguretat en el desenvolupament de les activitats de dinamització i en l’ús i manteniment dels mitjans necessaris, tant per als animadors i tècnics com per als participants.

4.1 Descriu els instruments més habituals d’avaluació d’activitats de dinamització i els relaciona amb tipus de funció, objectius i característiques dels participants.

4.2 En un supòsit pràctic d’avaluació d’una activitat de dinamització ben definida:

Elegeix els indicadors per determinar l’avaluació de la qualitat (tant de procés com de resultat) de les activitats incloses en el projecte.

Aplica el procés d’avaluació d’acord amb les previsions fetes en la programació de l’activitat.

Emplena les fitxes de control segons els models previstos.

4.3 En un supòsit pràctic d’activitats de dinamització, aplica tècniques d’avaluació als diferents elements que la configuren.

4.4 Descriu les parts i els punts més rellevants d’un informe d’avaluació relatiu a activitats de dinamització.

4.5 En un supòsit pràctic d’anàlisi de l’avaluació d’una activitat de dinamització:

Elabora els informes corresponents segons criteris i procediments establerts.

Estableix els mecanismes per introduir les millores que el procés d’avaluació aconselli.

 

Continguts:

 

Activitats de dinamització.

Projectes de dinamització.

Classificació segons tipologia de col·lectiu destinatari.

Classificació segons el tipus de participació requerida: activa, passiva o compartida.

Objectius.

Tipus d’activitats de dinamització: presentació, dinamització sociocultural, d’esdeveniments, turística, col·laboració terapèutica, role-play, entre d’altres.

Col·lectius destinataris de les accions de dinamització.

Característiques específiques de col·lectius.

Dinàmiques de grup adients a cada grup de treball.

Competències emocionals personals.

Habilitats socials.

Organització d’activitats de dinamització.

Elaboració de programacions.

Mètodes de control de temps: descripció i aplicació.

Supervisió del desenvolupament.

Recursos humans i materials: animadors, recursos sonors i visuals, vestuari, escenografia, materials específics.

Metodologies d’intervenció en activitats de dinamització: fases de l’activitat, anàlisi del grup, control de contingències, funcions del dinamitzador, treball en equip.

Avaluació i control d’activitats de dinamització.

Mètodes d’avaluació.

Mesures correctores.

Tècniques i instruments d’avaluació.

Disseny i aplicació.

Registre de dades.

Informes d’avaluació: finalitat, estructura i presentació.

 

 

Mòdul professional 6: Pràctica escènica

 

Durada: 382 hores

Unitats formatives que el componen:

UF1: Treball d'escenes

Durada: 99 hores

UF2: Taller de muntatge escènic o audiovisual

Durada: 132 hores

UF3: Taller o enregistrament amb presentació final en públic

Durada: 151 hores

 

UF1: Treball d'escenes

Durada: 99 hores

 

Resultats d’aprenentatge:

 

1. Porta a terme el procés creatiu en el treball d’escenes.

2. Es prepara per a l’actuació en el treball d’escenes.

3. Es caracteritza segons el personatge que interpreta en el treball d’escenes.

 

Criteris d’avaluació:

1.1 Integra les tècniques d’interpretació, de veu, de cant i/o de moviment/cos segons l’adequació al projecte en el treball d’escenes.

1.2 Identifica diferents elements de caracterització i condicions tècniques necessàries per concretar-los en el treball d’escenes.

1.3 Ajusta la interpretació als requeriments tècnics i espacials en el treball d’escenes.

1.4 S’adequa als paràmetres necessaris del projecte: la línia d’acció, la projecció física i vocal, la coordinació del tempo, el ritme, els moviments escènics en el treball d’escenes.

1.5 Identifica els errors comesos, tant propis com d’altres en el treball d’escenes.

1.6 Corregeix els errors propis en el treball d’escenes.

1.7 Executa les indicacions acordades en el treball d’escenes.

2.1 S’adapta als aspectes que condicionen la representació: treball en equip i manteniment de directrius artístiques i tècniques en el treball d’escenes.

2.2 Aplica les tècniques i exercicis de preparació psicofísica acordades tant a nivell individual com grupal, amb el material necessari en el treball d’escenes.

3.1 Prepara els elements d’ús personal (vestuari, maquillatge i attrezzo) i en comprova l’estat en el treball d’escenes.

3.2 S’aplica els elements de caracterització necessaris en el treball d’escenes.

3.3 Manté en condicions òptimes el material en el treball d’escenes.

 

Continguts:

 

Procés creatiu en el treball d’escenes.

Integració de tècniques d’actuació teatral d’interpretació, de veu, de cant i/o de moviment/cos en el treball d’escenes.

Interrelacions d’actors en el treball d’escenes.

Assaig: elements i tipus.

Preparació per a l’actuació en el treball d’escenes.

Tècniques i exercicis de preparació psicofísica individuals i en grup.

Organització i agenda de treball.

Caracterització en el treball d’escenes: elements bàsics de maquillatge, vestuari, utillatge, perruqueria, complements i attrezzo, i/o màscara, entre d’altres.

 

UF2: Taller de muntatge escènic o audiovisual

Durada: 132 hores

 

Resultats d’aprenentatge:

 

1. Porta a terme el procés creatiu en el taller de muntatge escènic o audiovisual.

2. Es prepara per a l’actuació en el taller de muntatge escènic o audiovisual.

3. Es caracteritza segons el personatge que interpreta en el taller de muntatge escènic o audiovisual.

 

Criteris d’avaluació:

1.1 Integra les tècniques d’interpretació, de veu, de cant i/o de moviment/cos segons l’adequació al projecte en el taller de muntatge escènic o audiovisual.

1.2 Identifica diferents elements de caracterització i condicions tècniques necessàries per concretar-los en el taller de muntatge escènic o audiovisual.

1.3 Identifica els possibles riscos i les mesures de protecció adequades en el taller de muntatge escènic o audiovisual.

1.4 Ajusta la interpretació als requeriments tècnics i espacials en el taller de muntatge escènic o audiovisual.

1.5 S’adequa als paràmetres necessaris del projecte: la línia d’acció, la projecció física i vocal, la coordinació del tempo, el ritme, els moviments escènics en el taller de muntatge escènic o audiovisual.

1.6 Identifica els errors comesos, tant propis com d’altres en el taller de muntatge escènic o audiovisual.

1.7 Corregeix els errors propis en el taller de muntatge escènic o audiovisual.

1.8 Executa les indicacions acordades en el taller de muntatge escènic o audiovisual.

2.1 S’adapta als aspectes que condicionen la representació: treball en equip i manteniment de directrius artístiques i tècniques en el taller de muntatge escènic o audiovisual.

2.2 En un cas pràctic ben definit de canvis en els requeriments tècnics i/o espacials, sap incorporar modificacions a la interpretació en el taller de muntatge escènic o audiovisual.

2.3 Elabora una agenda de treball segons el projecte, tenint en compte el temps de preparació, d’actuació i de finalització, en el taller de muntatge escènic o audiovisual.

2.4 Aplica les tècniques i exercicis de preparació psicofísica acordades tant a nivell individual com grupal, amb el material necessari en el taller de muntatge escènic o audiovisual.

3.1 Prepara els elements d’ús personal (vestuari, maquillatge i attrezzo) i en comprova l’estat en el taller de muntatge escènic o audiovisual.

3.2 S’aplica i/o es deixa aplicar els elements de caracterització necessaris en el taller de muntatge escènic o audiovisual.

3.3 Manté en condicions òptimes el material en el taller de muntatge escènic o audiovisual.

 

Continguts:

 

Procés creatiu en el taller de muntatge escènic o audiovisual.

Integració de tècniques d’actuació teatral d’interpretació, de veu, de cant i/o de moviment/cos en el taller de muntatge escènic o audiovisual.

Interrelacions d’actors en el taller de muntatge escènic o audiovisual.

Elements tècnics i de caracterització en el taller de muntatge escènic o audiovisual.

Concreció del projecte en el taller de muntatge escènic o audiovisual: coordinació dels elements i llenguatges escènics i d’audiovisuals.

Preparació per a l’actuació en el taller de muntatge escènic o audiovisual.

Tècniques i exercicis de preparació psicofísica individuals i en grup.

Organització i agenda de treball en el taller de muntatge escènic o audiovisual.

Caracterització en el taller de muntatge escènic o audiovisual: maquillatge, vestuari, utillatge, perruqueria, complements i attrezzo, i/o màscara, entre d’altres.

 

UF3: Taller o enregistrament amb presentació final en públic

Durada: 151 hores

 

Resultats d’aprenentatge:

 

1. Duu a terme el procés creatiu en el taller o enregistrament amb presentació final en públic.

2. Es prepara per a l’actuació en el taller o enregistrament amb presentació final en públic.

3. Es caracteritza segons el personatge que interpreta en el taller o enregistrament amb presentació final en públic.

4. Representa un projecte davant del públic o l’enregistra en suport audiovisual.

5. Es comunica amb el públic i els mitjans de comunicació en situacions diverses.

 

Criteris d’avaluació:

1.1 Integra les tècniques d’interpretació, de veu, de cant i/o de moviment/cos segons l’adequació al projecte en el taller o enregistrament amb presentació final en públic.

1.2 Identifica diferents elements de caracterització i condicions tècniques necessàries per concretar-los en el taller o enregistrament amb presentació final en públic.

1.3 Identifica els possibles riscos i les mesures de protecció adequades en el taller o enregistrament amb presentació final en públic.

1.4 Ajusta la interpretació als requeriments tècnics i espacials en el taller o enregistrament amb presentació final en públic.

1.5 S’adequa als paràmetres necessaris del projecte: la línia d’acció, la projecció física i vocal, la coordinació del tempo, el ritme, els moviments escènics en el taller o enregistrament amb presentació final en públic.

1.6 Identifica els errors comesos, tant propis com d’altres en el taller o enregistrament amb presentació final en públic.

1.7 Corregeix els errors propis en el taller o enregistrament amb presentació final en públic.

1.8 Executa les indicacions acordades en el taller o enregistrament amb presentació final en públic.

2.1 S’adapta als aspectes que condicionen la representació: treball en equip i manteniment de directrius artístiques i tècniques en el taller o enregistrament amb presentació final en públic.

2.2 Elabora una agenda de treball segons el projecte, tenint en compte el temps de preparació, d’actuació i de finalització, en el taller o enregistrament amb presentació final en públic.

2.3 Aplica les tècniques i exercicis de preparació psicofísica acordades tant a nivell individual com grupal, amb el material necessari en el taller o enregistrament amb presentació final en públic.

3.1 Prepara els elements d’ús personal (vestuari, maquillatge i attrezzo) i en comprova l’estat en el taller o enregistrament amb presentació final en públic.

3.2 S’aplica i es deixa aplicar els elements de caracterització necessaris en el taller o enregistrament amb presentació final en públic.

3.3 Manté en condicions òptimes el material en el taller o enregistrament amb presentació final en públic.

4.1 Coneix els requisits específics dels contractes laborals (limitació de riscos, manteniment de la continuïtat o “raccord” físic, entre d’altres).

4.2 Identifica les mesures de prevenció de riscos laborals adequades.

4.3 Ajusta la interpretació segons els missatges emocionals transmesos pel públic.

4.4 En un cas pràctic ben definit, en el taller o enregistrament amb presentació final en públic, de canvis en els requeriments tècnics i/o espacials, sap incorporar modificacions a la interpretació.

5.1 En un cas concret, resumeix i explica el projecte de manera correcta i amena ajustant-se a les característiques del receptor.

5.2 Té una actitud positiva i empàtica en la comunicació envers el públic i els mitjans de comunicació.

 

Continguts:

 

Procés creatiu en el taller o enregistrament amb presentació final en públic:

Requeriments tècnics i espacials: espai, il·luminació, so, efectes especials. Equips tècnics i de gravació. Instruments musicals, orquestra.

Riscos laborals.

Actuació en el taller o enregistrament amb presentació final en públic:

L’actuació en públic.

Enregistrament d’audiovisuals.

Directrius.

Responsabilitats de l’actor o actriu.

El públic: característiques i comportament.

Preparació per a l’actuació en el taller o enregistrament amb presentació final en públic.

Organització i agenda de treball.

Compromisos implícits a la professió.

Caracterització en el taller o enregistrament amb presentació final en públic: maquillatge, vestuari, utillatge, perruqueria, complements i attrezzo, màscara i/o efectes especials.

Atenció al públic.

Resum de projectes.

Relació interpersonal, empatia.

Mitjans de comunicació.

Atenció als mitjans.

 

Mòdul professional 7: Formació i orientació laboral

 

Durada: 66 hores

Unitats formatives que el componen:

UF1: Regulació sociolaboral.

Durada: 22 hores

UF2: Incorporació al treball.

Durada: 22 hores

UF3: Empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 22 hores

 

UF1: Regulació sociolaboral

Durada: 22 hores

 

Resultats d’aprenentatge:

 

1. Identifica el marc legal i els procediments administratius que regulen els àmbits escènics i d'audiovisual.

2. Coneix els convenis col·lectius de l’artista, i les condicions sociolaborals en els àmbits escènics i audiovisuals públics.

3. Coneix la normativa referent a la formació de companyies, drets i deures (drets d'autor i drets d'imatge).

 

Criteris d’avaluació:

1.1 Determina les diferents eines de protecció, gestió, i els drets que es deriven del marc legal.

1.2 Identifica els tràmits administratius i els requisits tècnics necessaris per desenvolupar una activitat en diferents entorns del món de l’espectacle.

2.1 Determina les diferents eines de protecció, gestió, i els drets que es deriven de l’estatut de l’artista.

3.1 Coneix els drets i deures, la normativa i els processos i registres associats als drets d’imatge i de la propietat intel·lectual.

 

Continguts:

 

Regulació sociolaboral dels artistes.

Convenis col·lectius.

Drets de propietat intel·lectual i drets d’imatge.

Regulació de les companyies de teatre.

 

UF2: Incorporació al treball

Durada: 22 hores

 

Resultats d’aprenentatge:

 

1. Identifica els mecanismes d’accés, els sistemes de selecció del mercat de treball i les capacitats que en faciliten la incorporació així com els organismes institucionals, nacionals i comunitaris d’ajuda a la inserció laboral.

2. Identifica el marc legal del treball així com els drets i les obligacions que deriven de les relacions laborals.

3. Avalua el marc normatiu de seguretat i higiene en el treball i la seva repercussió en la qualitat de vida laboral i personal.

4. Distingeix, en els convenis col·lectius relacionats amb les arts escèniques, els tipus de contractes laborals i les relacions amb l’empresa que contracta.

 

Criteris d’avaluació:

1.1 Coneix les diferents vies d’accés a l’ocupació i a la formació permanent, així com les tècniques, organismes, institucions, programes i accions públiques i privades útils en el procés de recerca d’ocupació.

2.1 Coneix el marc legislatiu i els drets i les obligacions que deriven de les relacions laborals en el marc de les arts escèniques i les principals obligacions i prestacions en matèria de Seguretat Social.

3.1 Elabora conclusions argumentades respecte a la importància de les mesures de seguretat i higiene en el treball dins del marc normatiu específic.

 

Continguts:

 

Sistemes d’accés al món laboral: tècniques i instruments de recerca d’ocupació. Organismes i institucions nacionals i comunitàries que presten ajuda a la inserció laboral.

Sistemes d’accés a la formació permanent. Organismes, institucions, programes i accions públiques i privades, nacionals i comunitàries que realitzen formació permanent en el sector de les arts escèniques.

El marc jurídic de les relacions laborals: Estatut dels treballadors i reglamentació específica del sector. Elements del contracte de treball i modalitats de contractació. El temps de treball i la seva retribució. Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. La Seguretat Social i les seves prestacions.

Normativa de seguretat i higiene en el treball.

 

UF3: Empresa i iniciativa emprenedora

 

Durada: 22 hores

 

Resultats d’aprenentatge:

1. Identifica la normativa laboral, jurídica i fiscal que regula l’autoocupació i les iniciatives empresarials així com els organismes i els serveis institucionals, nacionals i comunitaris que faciliten ajudes econòmiques i subvencions.

2. Adquireix els coneixements econòmics, comercials i socials que li permeten funcionar com a professional autònom.

3. Determina els tràmits i la documentació associada necessaris per desenvolupar una activitat artística de l’espectacle en condicions administratives tècniques i laborals correctes.

 

Criteris d’avaluació:

1.1 Coneix les diferents vies d’accés a l’autoocupació i a les iniciatives emprenedores, així com els organismes, institucions, programes i accions públiques i privades útils en el procés de creació d’ocupació.

2.1 Distingeix en els convenis col·lectius relacionats amb el teatre, els audiovisuals i els serveis, els tipus de contractes laborals i les relacions amb l’empresa que contracta.

3.1 En un cas pràctic de presentació d’una oferta i signatura d’un contracte d’actuació:

Calcula el pressupost tenint en compte tots els conceptes: material, lloguers, tècnics, artistes, permisos, impostos, entre d’altres.

Elabora l’oferta de forma clara i en diferents formats.

Indica a l’oferta tots els requisits legals necessaris: empreses, NIF, servei a donar, valor econòmic, impostos, termini de validesa, forma de pagament, exclusions, imprevistos, entre d’altres.

Elabora un contracte d’actuació associat a l’oferta acceptada.

Elabora i tramita tota la documentació associada a una actuació realitzada (factures, rebuts, gestions bancàries, liquidació d’impostos, entre d’altres).

Estudia la seva viabilitat econòmica tenint en compte tots els costos de producció, difusió i representació.

 

Continguts:

 

Normativa laboral, jurídica i fiscal, i tràmits per a l’inici de l’activitat professional autònoma.

Organismes i institucions nacionals i comunitàries que presten ajuda a la iniciativa empresarial.

Finançament i comptabilitat d’empresa en la gestió de l’activitat.

Eines de difusió i promoció de l’activitat proposada.

Entorns virtuals per a la presentació i difusió de projectes.

Drets d’imatge.

 

 

Mòdul professional 8: Projecte integrat

 

Durada: 66 hores

Unitats formatives que el componen:

UF1: Projecte integrat

Durada: 66 hores

 

Resultats d’aprenentatge:

 

1. Identifica les necessitats del sector productiu, tot relacionant-les amb els projectes-tipus que se’n puguin derivar.

2. Dissenya projectes relacionats amb les competències expressades en el títol, tot incloent i desenvolupant les fases que el componen.

3. Planifica l’execució del projecte, en determina el pla d’intervenció i la documentació associada.

4. Defineix els procediments per al seguiment i control en l’execució del projecte, justificant la selecció de variables i instruments emprats.

 

Criteris d’avaluació:

1.1 Classifica les empreses de sector per les seves característiques organitzatives i de serveis que ofereixen.

1.2 Identifica les necessitats més demandades en el sector.

1.3 Valora les oportunitats de negoci en el sector.

1.4 Identifica el tipus de projecte necessari per donar sortida a les demandes previstes.

1.5 Determina les característiques específiques que requereix el projecte.

1.6 Determina les obligacions fiscals, laborals i de prevenció de riscos, i les condicions d’aplicació.

1.7 Identifica possibles ajuts o subvencions per al desenvolupament del projecte.

1.8 Identifica l’oportunitat d’incorporar les noves tecnologies de producció o de servei al projecte.

1.9 Elabora un guió de treball que se seguirà per a l’elaboració del projecte.

2.1 Recopila informació relativa als aspectes que s’abordaran en el projecte.

2.2 Realitza l’estudi de viabilitat del projecte.

2.3 Identifica les parts o fases que componen el projecte i el seu contingut.

2.4 Estableix els objectius que es volen aconseguir i n’identifica l’abast.

2.5 Preveu els recursos materials i personals necessaris per realitzar-lo.

2.6 Elabora el pressupost corresponent.

2.7 Identifica les necessitats de finançament per a la posada en marxa del projecte.

2.8 Defineix i elabora la documentació necessària per al seu disseny.

2.9 Identifica els aspectes que cal controlar per garantir la qualitat del projecte.

3.1 Seqüencia les activitats i les prioritza en funció de les necessitats de desenvolupament.

3.2 Determina els recursos i la logística necessaris per a cada activitat.

3.3 Identifica les necessitats de permisos i autoritzacions per portar a terme les activitats.

3.4 Determina els procediments d’actuació o execució de les activitats.

3.5 Identifica els riscos inherents a l’execució, definint un pla de prevenció de riscos i els mitjans i equips necessaris.

3.6 Planifica l’assignació de recursos materials i humans i els temps d’execució.

3.7 Fa la valoració econòmica que dóna resposta a les condicions de la posada en pràctica.

3.8 Defineix i elabora la documentació necessària per a l’execució.

4.1 Defineix el procediment d’avaluació de les activitats o intervencions.

4.2 Defineix els indicadors de qualitat per fer l’avaluació.

4.3 Defineix el procediment per a l’avaluació de contingències.

4.4 Defineix el procediment per gestionar possibles canvis en els recursos i activitats.

4.5 Defineix i elabora la documentació necessària per a l’avaluació de les activitats i el projecte.

4.6 Estableix el procediment per a la participació de l’usuari en l’avaluació i n’elabora la documentació específica.

4.7 Estableix un sistema per garantir l’acompliment del plec de condicions del projecte, si escau.

 

Continguts:

 

Eines d’anàlisi de l’entorn productiu del sector.

Tipologies de projectes.

Projectes-tipus aplicables al sector.

Les TIC en la planificació i disseny de projectes.

Suports per a l’elaboració de documentació.

Planificació de la logística, recursos humans i materials per a l’execució del projecte.

Planificació de l’execució de projectes.

Marc legal i gestió de riscos en la planificació i gestió de projectes.

Eines d’avaluació de projectes.

Eines per a la participació de l’usuari en els processos d’avaluació.

Indicadors de qualitat per a l’avaluació.

Eines per a la gestió de canvis i contingències.

 

 

Mòdul professional 9: Pràctiques en empreses, estudis o tallers

 

Durada: 165 hores

 

Resultats d’aprenentatge:

 

1. Identifica l’estructura, l’organització i les condicions de treball de l’empresa, entitat, companyia, centre o servei, relacionant-les amb les activitats que realitza.

2. Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l’activitat professional, d’acord amb les característiques del lloc de treball i els procediments establerts pel centre del treball.

3. Realitza les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de treball.

 

Criteris d’avaluació:

1.1 Identifica les característiques generals de l’empresa, entitat, companyia, centre o servei i l’organigrama i funcions de cada àrea.

1.2 Identifica els procediments de treball en el desenvolupament de l’activitat.

1.3 Identifica les competències dels llocs de treball en el desenvolupament de l’activitat.

1.4 Identifica les característiques del mercat o entorn, tipus d’usuaris i proveïdors.

1.5 Identifica les activitats de responsabilitat social de l’empresa, entitat, companyia, centre o servei cap a l’entorn.

1.6 Identifica el flux de serveis o els canals de comercialització o distribució més freqüents en aquesta activitat.

1.7 Relaciona avantatges i inconvenients de l’estructura de l’empresa, entitat, companyia, centre o servei, davant d’altres tipus d’organitzacions relacionades.

1.8 Identifica el conveni col·lectiu o el sistema de relacions laborals al qual s’acull l’empresa, entitat, companyia, centre o servei.

1.9 Identifica els incentius laborals, les activitats d’integració o de formació i les mesures de conciliació en relació amb l’activitat laboral.

1.10 Valora les condicions de treball en el clima laboral de l’empresa, entitat, companyia, centre o servei.

1.11 Valora la importància de treballar en grup per aconseguir amb eficàcia els objectius establerts en l’activitat i resoldre els problemes que es plantegen.

2.1 Compleix l’horari establert.

2.2 Mostra una presentació personal adequada.

2.3 És responsable en l’execució de les tasques assignades.

2.4 S’adapta als canvis de les tasques assignades.

2.5 Manifesta iniciativa en la resolució de problemes.

2.6 Valora la importància de la seva activitat professional.

2.7 Manté organitzada la seva àrea de treball.

2.8 Té cura dels materials, equips o eines que utilitza en la seva activitat.

2.9 Manté una actitud clara de respecte cap al medi ambient.

2.10 Estableix una comunicació i relació eficaç amb el personal de l’empresa, entitat, companyia, centre o servei.

2.11 Es coordina amb els membres del seu equip de treball.

3.1 Executa les tasques segons els procediments establerts.

3.2 Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, equips i eines.

3.3 Aplica les normes de prevenció de riscos laborals en l’activitat professional.

3.4 Fa servir equips de protecció individual segons els riscos de l’activitat professional i les normes establertes pel centre de treball.

3.5 Aplica les normes internes i externes vinculades a l’activitat.

3.6 Obté la informació i els mitjans necessaris per realitzar l’activitat assignada.

3.7 Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis de l’activitat.

3.8 Detecta anomalies o desviacions en l’àmbit de l’activitat assignada, n’identifica les causes i proposa possibles solucions.

 

6. Espais i instal·lacions mínimes

Aula polivalent de 45 metres quadrats.

Aula de moviment amb espai diàfan, terra adient i equip de so, i un mínim de 3,5 metres quadrats per alumne.

Aula d’interpretació amb espai diàfan, terra adient, i un mínim de 3,5 metres quadrats per alumne.

Aula-espai escènic amb possibilitat d’enfosquiment total, un espai escènic delimitat de 20 metres quadrats amb terra adient, barres de sostre practicables, focus, taula de llums, equip de so, espai per a espectadors.

Si l’aula d’interpretació o de moviment i l’aula-espai escènic són la mateixa, aquesta ha de contenir totes les característiques d’ambdues.

Espai per magatzem.

Piano o teclat.

Vestidors adients al nombre d’alumnes.

 

7. Perfil del professorat

7.1 Professorat de centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament

L’atribució docent dels mòduls professionals que constitueixen els ensenyaments d’aquest cicle formatiu correspon als professors del cos de catedràtics d’ensenyament secundari, del cos de professors d’ensenyament secundari, del cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, del cos de professors d'arts plàstiques i disseny, i al professorat especialista, segons s’escaigui, de les especialitats establertes a continuació, i a les persones que posseeixen la titulació que s’indica.

 

Professorat amb atribució docent en els mòduls professionals del cicle formatiu de tècniques d’actuació teatral:

 

Mòdul professional

Especialitat o titulació del professorat

Cos

Formació i orientació laboral

Formació i orientació laboral

Catedràtics d’ensenyament secundari

Professors d’ensenyament secundari

Formació i orientació laboral

Organització industrial i legislació

Catedràtics d'arts plàstiques i disseny

Professors d'arts plàstiques i disseny

Tècniques d’interpretació

Títol superior d’art dramàtic

Professor o professora especialista

-------

Tècniques de moviment

Títol superior de dansa

Títol superior d’art dramàtic

Tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral

Professor o professora especialista

 

-------

Tècniques de veu i cant

Música

 

Catedràtics d’ensenyament secundari

Professors d’ensenyament secundari

Títol superior d’art dramàtic Tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral

Professor o professora especialista

-------

Entrenament en activitats comunicatives

Intervenció sociocomunitària

Catedràtics d’ensenyament secundari

Professors d’ensenyament secundari

Títol superior d’art dramàtic

-------

Activitats de dinamització

Intervenció sociocomunitària

 

Catedràtics d’ensenyament secundari

Professors d’ensenyament secundari

Títol superior d’art dramàtic

-------

Pràctica escènica

Títol superior d’art dramàtic

Professor o professora especialista

-------

Projecte integrat

Títol superior d’art dramàtic

Llicenciatura o grau

Tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral

Professor o professora especialista

-------

 

 

 

7.2 Titulacions equivalents als efectes de docència

 

Cos

Especialitat del professorat

Titulació

Professors d’ensenyament secundari

Formació i orientació laboral

Diplomat o diplomada en ciències empresarials

Diplomat o diplomada en relacions laborals

Diplomat o diplomada en treball social

Diplomat o diplomada en educació social

Diplomat o diplomada en gestió i administració pública

 

 

 

7.3 Professorat de centres de titularitat privada o de titularitat pública diferent del Departament d’Ensenyament

 

Mòduls professionals

Titulació

Tècniques d’interpretació

Títol superior d’art dramàtic

Llicenciat o llicenciada o títol de grau

Professor o professora especialista

Tècniques de moviment

Títol superior de dansa

Títol superior d’art dramàtic

Llicenciat o llicenciada o títol de grau

Tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral

Professor o professora especialista

Tècniques de veu i cant

Títol superior de música

Títol superior d’art dramàtic

Llicenciat o llicenciada o títol de grau

Tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral

Professor o professora especialista

Entrenament en activitats comunicatives

Títol superior d’art dramàtic

Llicenciat o llicenciada o títol de grau

Activitats de dinamització

Títol superior d’art dramàtic

Llicenciat o llicenciada o títol de grau

Pràctica escènica

Títol superior d’art dramàtic

Professor o professora especialista

Projecte

Títol superior d’art dramàtic

Llicenciat o llicenciada o títol de grau

Tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral

Professor o professora especialista

Formació i orientació laboral

Llicenciat o llicenciada en dret o títol de grau equivalent

Llicenciat o llicenciada en administració i direcció d’empreses o títol de grau equivalent

Llicenciat o llicenciada en ciències actuarials i financeres o títol de grau equivalent

Llicenciat o llicenciada en ciències polítiques i de l’administració o títol de grau equivalent

Llicenciat o llicenciada en ciències del treball o títol de grau equivalent

Llicenciat o llicenciada en economia o títol de grau equivalent

Llicenciat o llicenciada en psicologia o títol de grau equivalent

Llicenciat o llicenciada en sociologia o títol de grau equivalent

Enginyer o enginyera en organització industrial o títol de grau equivalent

Diplomat o diplomada en ciències empresarials o títol de grau equivalent

Diplomat o diplomada en relacions laborals o títol de grau equivalent

Diplomat o diplomada en educació social o títol de grau equivalent

Diplomat o diplomada en treball social o títol de grau equivalent

Diplomat o diplomada en gestió i administració pública o títol de grau equivalent

 

 

 

8. Correspondències

8.1 Correspondències de les unitats de competència amb els mòduls professionals que formen part del currículum d’aquest cicle formatiu per a la seva convalidació

 

Unitats de competència del CQPC acreditades

Mòduls professionals inclosos en el títol convalidats

UC_1-9994-11_3 Aplicar tècniques d’interpretació a l’actuació

Mòdul professional 1: Tècniques d’interpretació

Mòdul professional 6: Pràctica escènica

UC_1-9993-11_3 Integrar tècniques de moviment a l’actuació

Mòdul professional 2: Tècniques de moviment

UC_1-9992-11_3 Integrar tècniques vocals a l’actuació

Mòdul professional 3: Tècniques de veu i cant

UC_1-9991-11_3 Preparar i entrenar en tècniques per a l’expressió i la comunicació

Mòdul professional 4: Entrenament en activitats comunicatives

 

UC_1-9990-11_3 Desenvolupar activitats de dinamització basades en l’actuació

Mòdul professional 5: Activitats de dinamització

 

 

 

 

8.2 Correspondència dels mòduls professionals que formen part d’aquest Decret amb les unitats de competència per a la seva acreditació

 

Mòduls professionals inclosos en el títol superats

Unitats de competència del CQPC acreditades

Mòdul professional 1: Tècniques d’interpretació

Mòdul professional 6: Pràctica escènica

UC_1-9994-11_3 Aplicar tècniques d’interpretació a l’actuació

Mòdul professional 2: Tècniques de moviment

UC_1-9993-11_3 Integrar tècniques de moviment a l’actuació

Mòdul professional 3: Tècniques de veu i cant

UC_1-9992-11_3 Integrar tècniques vocals a l’actuació

Mòdul professional 4: Entrenament en activitats comunicatives

UC_1-9991-11_3 Preparar i entrenar en tècniques per a l’expressió i la comunicació

Mòdul professional 5: Activitats de dinamització

UC_1-9990-11_3 Desenvolupar activitats de dinamització basades en l’actuació

 

Amunt