Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 29/05/2015

  • Número del document ENS/0161/2015

  • Número de control 15153057

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-15153057-2015

Dades del DOGC
  • Número 6885

  • Data 04/06/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/161/2015, de 29 de maig, per la qual es creen els preus públics per la matrícula en el nivell bàsic dels ensenyaments d'idiomes i en els cursos d'actualització i especialització impartits per les escoles oficials d'idiomes.


La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, organitza els ensenyaments d’idiomes en els nivells bàsic, intermedi i avançat, i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix que els ensenyaments reglats d’idiomes corresponents al nivell bàsic es poden impartir també en centres privats autoritzats.

La disposició addicional primera del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial (DOGC núm. 5297, de 15.1.2009), disposa que les escoles oficials d'idiomes poden organitzar i impartir cursos especialitzats per al perfeccionament de competències en idiomes.

La Resolució ENS/1365/2012, de 20 de juny, ha organitzat els cursos d’actualització i especialització equivalents al nivell C-1 per al perfeccionament de competències en els estudis d’alemany, anglès i francès, i estableix les escoles oficials d’idiomes que els imparteixen (DOGC núm. 6168, d’11.7.2012) i la Resolució EDU/1707/2010, de 20 de maig, ha organitzat experimentalment els cursos d'actualització i especialització per al perfeccionament de competències en els estudis de català per a no catalanoparlants i les escoles oficials d'idiomes que els imparteixen (DOGC núm. 5642, de 3.6. 2010).

En aquest marc normatiu es considera convenient establir el preu públic per la matrícula en el nivell bàsic dels ensenyaments d’idiomes i en els cursos d’actualització i especialització C-1 i C-2, impartits a les escoles oficials d’idiomes, així com els coeficients aplicables en el cas de matrícula per segona o tercera vegada.

Per això, d’acord amb el que estableix el Capítol III del Títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, a proposta de la Direcció General de Centres Públics i d’acord amb els informes favorables de la Intervenció Delegada i de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Coneixement,

 

Ordeno:

 

Article 1

Creació

Es creen els següents preus públics per la matrícula en el nivell bàsic dels ensenyaments d’idiomes i en els cursos d’actualització i especialització impartits per les escoles oficials d’idiomes:

a) Matrícula i serveis per a alumnes oficials del nivell bàsic, C-1 i C-2, per curs.

b) Matrícula i serveis per a alumnes oficials del nivell bàsic, C-1 i C-2, si el curs s’ofereix en dos blocs horaris quadrimestrals, per cada bloc.

 

Article 2

Imports

2.1. Els imports dels preus públics creats a l’article 1 d’aquesta Ordre, es fixen a partir del curs 2015-2016 en els següents:

a) Per la matrícula i els serveis per a alumnes oficials del nivell bàsic, C-1 i C-2, per curs: 275,00 euros.

b) Per la matrícula i els serveis per a alumnes oficials del nivell bàsic, C-1 i C-2, si el curs s’ofereix en dos blocs horaris quadrimestrals, per cada bloc: 137,50 euros.

2.2. L’import del preu públic quan es fa la matrícula per segona vegada en el mateix curs o bloc del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient d’1,3 a l’import previst.

Aquest import és exigible a les matrícules que es facin per als cursos 2015-2016 i següents.

2.3. L’import del preu públic quan es fa la matrícula per tercera vegada en el mateix curs o bloc del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient d’1,8 a l’import previst.

Aquest import és exigible a les matrícules que es facin per als cursos 2016-2017 i següents.

 

Article 3

Exigibilitat

Aquests preus públics són exigibles abans de la prestació del servei.

 

Article 4

Bonificacions i exempcions generals

A l’alumnat que utilitzi aquest servei, li són aplicables, amb la justificació prèvia documental, les bonificacions i exempcions següents:

4.1. Bonificacions

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50% del preu públic.

4.2. Exempcions

Estan exemptes dels preus públics:

a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.

b) Les persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les persones víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles.

e) Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció.

f) Les persones víctimes de violència de gènere.

 

Article 5

Exempcions específiques

Estan exemptes del pagament del preu públic corresponent, prèvia acreditació documental, les persones que es trobin en qualsevol de les situacions següents:

a) L’alumnat que en el curs acadèmic immediatament anterior hagi obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

b) L’alumnat que en el mateix curs acadèmic obtingui una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Aquesta exempció no és acumulable, en el mateix curs acadèmic, a l’exempció prevista a l’apartat anterior.

En aquests casos, els alumnes que sol·licitin la beca han d’ingressar l’import del preu públic que els correspongui quan es matriculin i, un cop hagin obtingut la beca o l’ajut, ho han d’acreditar davant de la direcció del centre, que els retornarà el 100% de l’import del preu públic pagat.

 

 

Disposició addicional

Les quantitats obtingudes d’acord amb aquesta Ordre s’han d’ingressar al compte de preus públics de centres educatius del Departament d’Ensenyament.

 

Barcelona, 29 de maig de 2015

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

Amunt