Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 04/05/2015

  • Número de control 15134001

  • Organisme emissor Consorci Localret

    CVE CVE-DOGC-A-15134001-2015

Dades del DOGC
  • Número 6877

  • Data 22/05/2015

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Organismes
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre publicació dels Estatuts.


En compliment del que disposen els articles 313 i 160 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es publica íntegrament l’acord de modificació dels Estatuts del Consorci Localret, aprovat inicialment mitjançant acord de l’Assemblea General del Consorci en sessió extraordinària de 27 de novembre de 2014, ratificats per les entitats consorciades en els termes de l’acord amb la consideració que, atès que en el tràmit d’informació pública no s’han presentat al·legacions, aquell acord esdevé definitiu.

El Consorci Localret assumeix el tràmit conjunt i únic d'informació pública, i es determina que els anuncis relatius a l'aprovació de la modificació dels estatuts tinguin caràcter col·lectiu i substitueixin els que haurien de publicar separadament cadascuna de les institucions membres del consorci.

ACORD DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET

“VIST que la Disposició Final Segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL), incorpora la disposició addicional 20ª a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant la qual s’introdueixen modificacions en el règim jurídic dels consorcis.

Atès que la Disposició transitòria Sisena de la LRSAL, estableix que els consorcis ja creats en el moment de l’entrada en vigor de la Llei, hauran d’adaptar els seus estatuts en el termini d’un any.

Atès que, d’acord amb aquesta modificació, els estatuts de cada consorci determinaran l’Administració Pública a la qual estarà adscrit, segons uns criteris de prioritat referits a la situació en el primer dia de l’exercici pressupostari i per tot aquest període, en aplicació dels quals, el Consorci Localret queda adscrit a l’Ajuntament de Barcelona i, per tant, subjecte al seu règim pressupostari, de comptabilitat i control.

VIST que els articles 12 a 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa, regulen el dret de separació, dissolució i liquidació dels consorcis i que, d’acord amb el seu article 16, els consorcis ja creats a l’entrada en vigor de la llei hauran d’adaptar els seus estatuts a aquestes previsions en el termini de 6 mesos.

Vistos els articles 271 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 316 i 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Atenent a l’article 13.2, apartat a) dels estatuts que atribueix a l’Assemblea General la competència per a l’aprovació de la modificació dels estatuts, aquesta Presidència proposa a l’Assemblea General l’adopció dels següents:

 

ACORDS

 

Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a annex):

“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET

Article 2

L’article 2 incorpora un últim apartat:

“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”.

Article 7

L‘article 7 incorpora un tercer apartat:

“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”.

Article 23

L’article 23 queda redactat de la següent manera:

“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”.

Article 25

L’article 25 queda redactat de la següent manera:

“Personal

25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, i que estarà constituït per:

a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.

b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la normativa local i pressupostària.

25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.

25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”.

Article 26

L’article 26 queda redactat de la següent manera:

“Secretaria i Intervenció

26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.

26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació superior en dret.

26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”.

Article 29

L’article 29 queda redactat de la següent manera:

“Règim pressupostari, comptable i de control

29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona.

29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa d’aplicació.

29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en pagaments. Tots els actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la denominació d’Intervenció general.

29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona”

Article 29 bis

S’incorpora un article 29 bis

“Autoritzacions

Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona per:

a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.

b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i avals”.

Article 32

L’article 32 queda redactat de la següent manera:

“Separació del Consorci

32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General del Consorci.

32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents.

32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”.

Article 33

L’article 33 queda redactat de la següent manera:

“Dissolució del Consorci

33.1 El Consorci es dissoldrà per les causes següents:

a) Acord unànime de tots els membres que l’integren.

b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants.

c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.

d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria absoluta dels seus membres.

e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.

33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.

33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador. A manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci.

33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el Consorci.

33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva.

33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els objectius del Consorci”.

 

Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini.

 

Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”.

S’adjunta com a Annex el Text Refós dels Estatuts.

 

Barcelona, 4 de maig de 2015

 

Jordi Cases i Pallarès

Secretari

 

 

ANNEX

 

TEXT REFÓS

 

ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET

 

 

TÍTOL I

 

Capítol I

 

Article 1

Amb la denominació Localret es constitueix un Consorci a l'empara del que preveuen l'article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i els articles 269 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya a fi i efecte d'impulsar la implantació de xarxes de telecomunicacions i el foment de la Societat de la Informació.

 

Article 2

El Consorci és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a l'acompliment dels seus fins, format per les següents entitats:

2.1 Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci.

2.2 Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les Diputacions provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

2.3 L'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.

El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona.

 

Article 3

3.1 El Consorci podrà ser ampliat amb l'admissió d'aquells municipis catalans, Diputacions provincials, consells comarcals i l’Àrea metropolitana de Barcelona, quan així ho acordin llurs respectius òrgans de govern i sigui aprovat pel Consell d’Administració del Consorci.

3.2 La integració en el Consorci de nous municipis serà automàtica des del moment en què acreditin haver adoptat l'acord d'adhesió i d'aprovació dels estatuts, passant a exercir els seus drets i obligacions immediatament.

3.3 La integració en el Consorci de les altres entitats locals de caràcter territorial esmentades a l’article 2.2, s’articularà mitjançant la signatura d’un conveni de cooperació interadministrativa, i serà efectiva una vegada s’acrediti haver adoptat l’acord d’adhesió i d’aprovació dels estatus i sigui aprovada pel Consell d’Administració del Consorci.

 

Article 4

El domicili del Consorci serà al carrer Llacuna, 166, 9a planta, de la ciutat de Barcelona.

El domicili podrà ser modificat per acord de l'Assemblea general.

 

Capítol II

Règim jurídic

 

Article 5

El Consorci, en tant que entitat pública de caràcter associatiu, voluntària i constituïda per temps indefinit, es regeix per aquests estatuts, pels reglaments interns que regulin la seva organització, el funcionament i l'ordenació de les diverses activitats i, supletòriament, per les disposicions legals que li siguin aplicables.

 

Article 6

El Consorci regulat en aquests estatuts està dotat de personalitat jurídica plena, i independentment de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i dret privat que requereix la realització dels seus propis objectius.

En conseqüència el Consorci, per mitjà dels seus òrgans representatius, a més de les facultats que com a subjecte actiu de l'Administració Pública li corresponen, podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, celebrar contractes, assumir obligacions, establir i explotar serveis, interposar recursos i exercir les accions que preveuen les Lleis i en general realitzar tots els actes necessaris per al compliment de les finalitats que li són atribuïdes, d'acord amb el que disposen aquests estatuts i la legislació aplicable.

Com a administració pública, i d'acord amb el que estableix l'article 8 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon al Consorci en l'àmbit de les seves competències i en els termes establerts per la legislació de règim local, les potestats i prerrogatives següents:

a) La reglamentària i d'autoorganització.

b) La tributària, referida exclusivament a l'establiment de preus públics, taxes i contribucions especials, i la financera.

c) La de programació i planificació.

d) La d'investigació, d'atermenament i de recuperació d'ofici de llurs béns.

e) La d'execució forçosa i la sancionadora.

f) La de revisió d'ofici de llurs actes i acords.

g) La presumpció de legitimitat i la d'executivitat de llurs actes i acords.

h) La d'inembargabilitat de llurs béns i drets, en els termes establerts per les Lleis, i les de prelació, de preferència i altres prerrogatives reconegudes a la Hisenda pública en relació a llurs crèdits, sense perjudici de les que corresponen a la Hisenda de l'Estat i de la Generalitat.

i) La d'exempció dels impostos de l'Estat i de la Generalitat en els termes establerts per les Lleis.

 

Article 7

Relacions de col·laboració del Consorci amb les entitats consorciades.

7.1 El Consorci podrà establir relacions de col·laboració amb les entitats consorciades per a la realització d’actuacions d’interès públic

7.2 Les relacions mencionades en el punt anterior es formalitzaran a través d’un conveni de col·laboració que, necessàriament, haurà d’incloure les finalitats d’interès públic que es pretenen aconseguir, els drets i deures de cadascuna de les parts intervinents i el seu finançament que, en tot cas, haurà de limitar-se al reemborsament dels costos reals de les actuacions realitzades.

7.3 El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats

 

Capítol III

Finalitats i funcions

 

Article 8

Constitueixen els objectius del Consorci els següents:

a) Fomentar, impulsar i coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’àmbit dels ens locals catalans.

b) Assessorar i coordinar els membres del Consorci en el desenvolupament de propostes i iniciatives relatives al desplegament d’infraestructures i xarxes de comunicacions electròniques, i en la prestació de serveis en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.

c) Impulsar i assessorar sobre l’administració electrònica.

d) Coordinar i supervisar tècnicament en nom dels ens locals consorciats el procés d'implantació i construcció d’infraestructures i xarxes de comunicacions electròniques i, en cas de delegació d'algun d'aquests ens locals, exercir les funcions de direcció del procés.

e) Assessorar sobre la prestació de serveis de comunicacions electròniques, concloure acords marc i impulsar i portar a terme la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions i d’altres serveis en l’àmbit de les TIC, d'acord amb els principis de concurrència, neutralitat, transparència i no discriminació.

f) Supervisar l'aplicació de la normativa fiscal aplicable als operadors en relació als tributs i preus públics de caràcter local i assumir la gestió de la recaptació en el cas que se li delegui.

g) Prestar i gestionar, per delegació dels municipis consorciats, serveis o aplicacions municipals a través de xarxes o sistemes de comunicacions electròniques.

h) Representar i coordinar la participació dels ens locals catalans en el Consorci AOC i davant d’altres Consorcis, institucions i organismes, en l’àmbit de les TIC.

i) Establir relacions de col·laboració amb altres entitats públiques no consorciades per a la realització d’actuacions d’interès públic, d’acord amb allò disposat en l’article 7.

j) Qualsevol altra finalitat que els ens locals consorciats li encomanin o deleguin en relació al desplegament de xarxes i prestació de serveis de comunicacions electròniques, i en general, en el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

 

Article 9

Per acomplir els seus objectius, el Consorci realitzarà entre d'altres les funcions següents:

a) Representar als ens locals consorciats davant tota mena d’Administracions, d'empreses i organismes relacionats amb el desplegament i explotació de xarxes i amb la prestació de serveis de comunicacions electròniques.

b) Representar als ens locals consorciats davant de les altres Administracions i de les institucions i empreses, en els assumptes relacionats amb l’administració electrònica i el foment de les tecnologies de la informació i la comunicació.

c) Redactar informes, estudis, projectes i plans per tal d'assolir les finalitats esmentades en l'àmbit dels ens locals consorciats.

d) Redactar propostes de normes tècniques i reglamentàries que s'hauran de seguir en la implantació de les TIC.

e) Actuar quan escaigui com a òrgan d'execució de projectes i dirigir, realitzar, contractar i fiscalitzar les accions corresponents.

f) Realitzar la contractació d'obres, serveis i subministraments, així com de serveis específics i d'assessorament especial.

g) Contractar i/o gestionar la prestació de serveis TIC en l'àmbit dels ens locals consorciats, actuant com a central de contractació i/o aprovant acords marc.

h) Impulsar i/o participar directament en el desenvolupament d'aplicacions i serveis, pels ens locals consorciats.

i) Exercir, per delegació dels municipis consorciats, les funcions de gestió tributària i recaptatòries dels tributs, preus públics i cànons de caràcter local que hagin de satisfer els operadors de telecomunicacions.

j) Sol·licitar i acceptar subvencions, donatius i qualsevol tipus d'ajudes.

k) Exercir accions, interposar recursos i tot tipus de reclamacions, davant tot tipus d'autoritats i administracions, davant de tot tipus de jurisdiccions.

l) Actuar, en les matèries objecte del Consorci, com a òrgan d'assessorament dels ens consorciats.

m) Ostentar els títols legals pertinents per a l’explotació de xarxes la prestació de serveis de comunicacions electròniques.

n) Col·laborar amb persones o entitats públiques i privades per l’acompliment de les finalitats exposades en els punt anteriors, i subscriure els convenis de col•laboració necessaris.

En general, les finalitats esmentades en aquest article les podrà portar a terme el propi Consorci, ja sigui directament o bé mitjançant les formes de gestió de serveis establertes per la legislació de règim local.

 

 

TÍTOL II - Òrgans de govern

 

Article 10

10.1 Són òrgans de Govern del Consorci

- L'Assemblea general, en règim de Plenari i de Comissió delegada.

- El Consell d’Administració.

- El President.

- Quatre Vicepresidents, que seran designats pel President i que hauran de correspondre a cadascuna de les quatre demarcacions definides a l’article 11 del presents estatuts.

- La Comissió executiva.

- El Director general.

També seran òrgans del Consorci les comissions específiques que es considerin adients.

10.2 Els representants dels ens locals en els òrgans de govern del Consorci hauran de ser necessàriament membres electes de les respectives corporacions i seran nomenats i substituïts lliurement pels respectius municipis consorciats. Llur mandat coincidirà amb el període que duri el del consistori que li hagi encomanat l'esmentada representació.

10.3 La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres dels col·legiats coincidirà amb la de les Corporacions Locals. Una vegada finalitzat aquest mandat, continuaran en les seves funcions sols per a la gestió ordinària fins a la convocatòria i celebració de la sessió del Plenari de l’Assemblea general per a la renovació dels seus membres. Aquesta sessió s’haurà de celebrar preceptivament en el termini màxim de quatre mesos des de la constitució de les Corporacions Locals.

 

Article 11

Les demarcacions territorials definides a l’acord signat entre la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Generalitat de Catalunya en data de 21 de març de 1996 i que varen constituir l’àmbit territorial per al desplegament de la xarxa de cable segons ordres del Ministeri de Foment de data 18 de febrer de 1997 (publicades en el BOE de data 26 de febrer de 1997), constitueixen l’àmbit territorial d’agrupació i representació dels municipis consorciats per a la determinació de la composició i la formació de la voluntat dels òrgans de govern del Consorci, en els termes indicats en els presents estatuts i respectant el sistema de representació establert a l’acord fundacional del Consorci.

Per tal d’articular la representació i participació de les entitat locals de caràcter territorial esmentades a l’article 2.2 dels presentes estatuts, es constitueix una quarta demarcació no territorial integrada per dits ens locals i als sols efectes de determinació de la composició i formació de la voluntat dels òrgans de govern del consorci

A aquest únics efectes existiran quatre àmbits (tres de territorials i un de no territorial) que seran : Demarcació Oest, Demarcació Nord-est, Demarcació Barcelona – Besòs i Demarcació no territorial.

 

Capítol I

De l'Assemblea general

 

Article 12

12.1 L’Assemblea general és l’òrgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per adoptar quantes resolucions consideri escaients per al bon funcionament i assoliment del seu objecte i finalitats.

12.2 L'Assemblea general assumeix la més alta representació del Consorci.

12.3 L'Assemblea general elegirà un president del Consorci que, preceptivament, haurà de ser Alcalde d’un municipi consorciat.

12.4 Es podrà delegar el vot per cada sessió de l'Assemblea general en aquells ens consorciats que estiguin dins del mateix tram de població de la respectiva demarcació territorial.

12.5 La Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques tindran un representant cadascuna a l'Assemblea general, que assistirà amb veu i sense vot a les reunions de l'esmentada Assemblea.

12.6 L’Assemblea general podrà funcionar en règim de Plenari i de Comissió delegada.

 

Article 13

De l'Assemblea general en règim de Plenari.

13.1 Composició:

El Plenari de l’Assemblea General estarà integrat per:

a) Un representant de cadascun del municipis que formin part del consorci.

b) Un representant de cadascuna de les diputacions que formin part del consorci.

c) Un representant de cadascun dels consell comarcals que formin part del consorci.

d) Un representant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el cas de que formi part del consorci.

13.2 Funcions:

Correspondran al Plenari de l’Assemblea general els acords relatius a:

a) La modificació dels Estatuts.

b) La dissolució i liquidació del Consorci.

c) La separació de membres del Consorci.

d) L'aprovació del programa general d'actuació biennal del Consorci.

e) L'aprovació i la modificació dels pressupostos.

f) L'aprovació de comptes.

g) L'aprovació del Reglament de Règim Intern i de Serveis del Consorci.

h) L'elecció, mitjançant votacions per demarcacions, del President i dels membres del Consell d’Administració.

i) L’elecció dels membres de la Comissió delegada de l’Assemblea general segons els criteris de distribució territorial i poblacional indicats a l’article 14.

j) La deliberació sobre altres qüestions de caràcter general que afecten a les finalitats i objectius del Consorci.

k) Exercir les facultats atribuïdes per aquests estatuts a la Comissió delegada de l’Assemblea general sempre que sigui requerit.

l) La creació d’ens instrumentals amb personalitat jurídica pròpia.

L’aprovació del pressupost, l’aprovació dels comptes i la creació d’ens instrumentals poden ser exercides per la Comissió delegada de l’Assemblea en el termes que s’indiquen a l’article 14.

 

Article 14

De la Comissió delegada

14.1 Composició.

La Comissió delegada estarà integrada pels membres següents:

a) El President del Consorci.

b) Tretze (13) electes locals corresponents a l’àmbit territorial de la demarcació Nord-est segons la següent representació:

- El vicepresident corresponent a aquest àmbit territorial.

- 3 representants de municipis fins a 10.000 habitants.

- 3 representants de municipis entre 10.001 i 30.000 habitants.

- 3 representants de 30.001 i 100.000 habitants.

- 3 representants de municipis de més de 100.000 habitants.

c) Dotze (12) electes locals corresponents a l’àmbit territorial de la demarcació Barcelona-Besòs, segons la següent representació:

- El vicepresident corresponent a aquest àmbit territorial.

- 8 representants del municipi de Barcelona.

- 3 representants d'altres municipis.

d) Tretze (13) electes locals corresponents a l’àmbit territorial de la demarcació Oest segons la següent representació:

- El vicepresident corresponent a aquest àmbit territorial.

- 3 representants de municipis fins a 10.000 habitants.

- 3 representants de municipis entre 10.001 i 30.000 habitants.

- 3 representants de 30.001 i 100.000 habitants.

- 3 representants de municipis de més de 100.000 habitants.

e) Deu (10) electes locals, com a màxim, corresponents a la demarcació no territorial d’altres entitats locals, segons la següent representació:

- El Vice-president corresponent a aquest col·legi.

- 1 representant per cada Diputació Provincial.

- 1 representant per cada tram de deu Consells comarcals amb un màxim de quatre. S’assignarà un representant com a mínim, cas de no arribar a constituir un primer tram de deu Consells.

- 1 representant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

f) Els membres del Consell d’Administració

14.2 Funcions

La Comissió delegada de l’Assemblea general, que actuarà per delegació d’aquesta, tindrà atribuïdes les funcions que li assignen el presents estatuts més aquelles que li pugui delegar el Plenari de l’Assemblea per acord adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres.

Correspon a la Comissió delegada de l’Assemblea:

a) L'aprovació i la modificació dels pressupostos.

b) L'aprovació de comptes.

c) L’aprovació de plantilla orgànica i de la relació de llocs de treball.

d) La creació d’ens instrumentals amb personalitat jurídica pròpia.

e) Acordar la participació del Consorci en altres institucions, organismes i consorcis.

f) La deliberació sobre altres qüestions de caràcter general que afecten a les finalitats i objectius del Consorci

 

Article 15

Funcionament i règim de sessions del Plenari de l’Assemblea general.

15.1 L'Assemblea general en règim de Plenari celebrarà una sessió cada dos anys com a mínim.

15.2. L'Assemblea general es podrà reunir en sessió extraordinària:

A instància del seu President.

Quan ho decideixi la majoria del Consell d’Administració.

15.3. La convocatòria de les sessions de l'Assemblea general es farà per escrit amb el corresponent ordre del dia i es notificarà a cadascun dels representants dels membres del Consorci amb una antelació mínima de quinze dies.

15.4. La convocatòria extraordinària es farà, almenys, amb 7 dies d'antelació i per escrit.

15.5. En casos d'urgència, es convocarà en el termini de 72 hores per qualsevol mitjà del que hi hagi constància.

15.6. Per tal de poder celebrar sessió en primera convocatòria, caldrà l'assistència de, com a mínim, un terç dels membres que la formen i en segona convocatòria (que es constituirà mitja hora després de la primera) serà suficient amb els membres presents.

 

Article 16

Adopció d’acords

Els acords de l'Assemblea general s'adoptaran per majoria de vots emesos expressats per trams de població i per demarcació, d'acord amb el que segueix:

16.1 Tots els ens locals membres del Consorci estaran representats a l’Assemblea general en règim de Plenari i votaran per demarcacions. Cada demarcació tindrà un quart dels vots del Plenari de l'Assemblea general.

16.2 Els municipis membres del Consorci de les demarcacions Nord-est i Oest votaran dins del tram de població i de la demarcació a la que pertanyin en funció de la relació següent:

- Els municipis fins a 10.000 habitants tindran un vot cada municipi i el resultat majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la demarcació.

- Els municipis entre 10.001 i 30.000 habitants tindran un vot cada municipi i el resultat majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la demarcació.

- Els municipis entre 30.001 i 100.000 habitants tindran un vot cada municipi i el resultat majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la demarcació.

- Els municipis de més de 100.000 habitants tindran un vot cada municipi i el resultat majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la demarcació.

- Les capitals de comarca amb una població inferior a 10.000 habitants s'integren en el tram de població entre 10.001 i 30.000 habitants.

16.3 Els municipis de la Demarcació Barcelona-Besòs votaran dins la seva demarcació en funció de la següent relació:

- Barcelona:75%

- La resta de municipis: 25%

16.4 Les entitats locals de la Demarcació no territorial votaran dins de la seva demarcació en funció de la següent relació:

- Diputacions catalanes: 45%

- Consells Comarcals: 45%

- Àrea Metropolitana de Barcelona:10%

Mentre no s’integri l’AMB, l’esmentat 10% serà distribuït entre la representació de les Diputacions i dels Consell Comarcals.

16.5. Els acords adoptats amb les formalitats i el quòrum exigit per la Llei i els Estatuts obligaran als ens consorciats en la mesura que els afectin.

16.6 En cas d'empat en el si d'una demarcació, tindrà vot de qualitat el tram de població en el que la relació entre membres de dret i membres de fet sigui major en el moment d'efectuar-se la votació.

16.7 No podran exercir el dret a vot a l'Assemblea General els ens locals que no estiguin al corrent de les seves obligacions econòmiques amb el Consorci.

 

Article 17

Funcionament i règim de sessions de la Comissió delegada

17.1. La Comissió delegada de l’Assemblea general celebrarà una sessió cada dos anys com a mínim, coincidint amb l’any en que no se celebri sessió Plenària de l’Assemblea general.

17.2 Si per acord del Consell d’Administració es resol convocar sessió plenària de l’Assemblea general l’any que correspondria sessió de la Comissió delegada, el Plenari actuarà en la seva condició d’òrgan superior i no serà necessària la convocatòria de la Comissió delegada.

17.3 La Comissió delegada de l’Assemblea general es podrà reunir en sessió extraordinària:

a) A instància del seu President.

b) Quan ho decideixi la majoria del Consell d’Administració.

17.4 La convocatòria de les sessions de la Comissió delegada de l'Assemblea general es farà per escrit amb el corresponent ordre del dia i es notificarà a cadascun dels seus membres amb una antelació mínima de quinze dies.

17.5 La convocatòria extraordinària es farà, almenys, amb 7 dies d'antelació i per escrit.

17.6 En casos d'urgència, es convocarà en el termini de 72 hores per qualsevol mitjà del que hi hagi constància.

17.7 Per tal de poder celebrar sessió en primera convocatòria, caldrà l'assistència de, com a mínim, un terç dels membres que la formen i en segona convocatòria (que es constituirà mitja hora després de la primera) serà suficient amb els membres presents.

17.8 Els acords de la Comissió delegada s’adoptaran en les mateixes proporcions que els indicats per al Plenari de l’Assemblea general.

 

Capítol II

Del Consell d’Administració

 

Article 18

18.1. Composició.

El Consell d’Administració del Consorci estarà format per un mínim de 16 i fins un màxim de 38 electes locals elegits per l'Assemblea general, respectant sempre una igual representació de cadascuna de les demarcacions, d’acord amb la següent composició:

- El President del Consorci

- Els quatre Vicepresidents

- De quatre a vuit membres corresponents a la demarcació territorial Nord-est, un o dos per cada tram de població, assignats en la Comissió delegada de l’Assemblea.

- De quatre a vuit membres en representació de la Demarcació Oest, un o dos per cada tram de població, assignats en la Comissió delegada de l’Assemblea .

- De quatre a vuit membres en representació de la Demarcació de Barcelona-Besòs.

- Un mínim d’un i un màxim de nou electes locals, elegits per l’Assemblea General, entre els representants de les altres entitats locals territorials de la demarcació no territorial, amb el següent criteri:

- D’un a quatre membres en representació de les Diputacions catalanes que s’hagin integrat en el consorci.

- D’un a quatre membres en representació dels consell comarcals que s’hagin integrat en el consorci. S’assignarà un representant per cada tram de deu Consells comarcals amb un representant com a mínim, cas de no arribar a constituir un primer tram de deu Consells.

- In membre de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

- Tindran també la condició de membres del Consell d’Administració amb veu però sense vot, el Director general del Consorci, un representant de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i un representant de la Federació de Municipis de Catalunya.

18.2 El vot en el si del Consell d’Administració serà delegable i, en cas d'empat, correspondrà al President exercir el vot de qualitat.

18.3 Tindran també la condició de membres del Consell d’Administració amb veu però sense vot, el Director general del Consorci, un representant de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i un representant de la Federació de Municipis de Catalunya.

 

Article 19

19.1 El Consell d’Administració tindrà les següents atribucions:

a) Donar compliment als acords de l'Assemblea general en règim de Plenari i de Comissió delegada.

b) Determinar els recursos propis de caràcter tributari amb les limitacions establertes a la Llei i desenvolupar la gestió econòmica conforme amb el pressupost aprovat.

c) Aprovar els projectes d'obres, instal·lacions i serveis i la seva contractació conforme els Plans del Consorci.

d) Acordar la realització d'activitats i la prestació de nous serveis relacionats amb les finalitats del Consorci i establir les contraprestacions a percebre.

e) Administrar, adquirir i alienar el patrimoni del Consorci.

f) Organitzar els serveis tècnics i administratius del Consorci.

g) Aprovar la celebració de tota mena de convenis.

h) Aprovar les contractacions i concessions a partir del límit fixat per la normativa aplicable en matèria de contractació del Sector Públic.

i) Formular la proposta de pressupost del Consorci, l'inventari, els balanços, els comptes de resultats, liquidacions i comptes generals del pressupost.

j) Adoptar els acords d'admissió dels nous membres.

k) Realitzar totes aquelles activitats que l'Assemblea general li delegui i les que resultin d'aquests Estatuts.

l) Nomenar el Director General.

m) Qualsevol altra no atribuïda expressament a un altre òrgan de govern.

19.2. El Consell d’Administració es reunirà, com a mínim, un cop cada 3 mesos.

 

Capítol III

Del President

 

Article 20

Correspondrà al President:

a) Representar el Consorci.

b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar totes les sessions dels òrgans del Consorci i dirigir les deliberacions dirimint els empats amb el vot de qualitat.

c) Supervisar l'administració i els serveis del Consorci.

d) Ordenar la publicació dels acords del Consorci, executar i fer complir els acords i dictar les disposicions particulars que exigeixi el seu millor compliment.

e) L'exercici de les atribucions que li deleguin l'Assemblea general i el Consell d’Administració en matèries de les seves respectives competències.

f) Exercir en cas d’urgència les funcions encomanades a l’Assemblea general i al Consell d’Administració, donant compte de les resolucions que adopti a la següent reunió dels òrgans col·legiats.

g) Aprovar la liquidació del pressupost.

h) Aprovar les contractacions i concessions fins el límit fixat per la normativa aplicable en matèria de contractació del Sector Públic.

 

Article 21

Dels vicepresidents

21.1 El President designarà quatre vicepresidents, un per cadascuna de les demarcacions definides a l’article 11, que hauran de ser representants locals.

21.2 Correspon a les Vicepresidències les funcions de substitució de la Presidència en els casos d’absència, vacant, malaltia o deure legal d’abstenció. L’ordre dels vicepresidents a efectes de l’exercici de les funcions de substitució de la Presidència serà determinat pel President del Consorci.

21.3 Les Vicepresidències podran exercir, a més, totes aquelles altres funcions i comeses específiques que la Presidència els delegui.

 

Capítol IV

De la Comissió executiva

 

Article 22

22.1 La Comissió executiva estarà integrada pel President i els quatre Vicepresidents del Consorci amb l’assistència del Director general.

22.2 Correspon a la Comissió executiva l’assistència a la Presidència en l’exercici de les seves funcions i la realització del seguiment de la gestió ordinària del Consorci. En aquest sentit, assistirà a la Presidència en la formació de l’ordre del dia de l’Assemblea general i del Consell d’Administració.

22.3 Així mateix, la Comissió executiva exercirà les atribucions que li pugui delegar el President o el Consell d’Administració del Consorci.

22.4 La Comissió Executiva celebrarà sessió amb periodicitat mensual.

22.5 A les sessions deliberatives i per exercir les funcions de assistència no serà necessària la presència del secretari, que serà d’assistència preceptiva en les sessions resolutòries per exercir les funcions delegades.

 

Capítol V - Del Director General

 

Article 23

El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció.

 

Article 24

El Director General tindrà les següents funcions:

a) Dirigir i inspeccionar l'administració, el personal i els serveis del Consorci i fer executar els acords del Consell d’Administració.

b) Assumir la representació del Consorci quan no sigui exercida per la Presidència.

c) Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer obligacions dins dels límits de la delegació que li atorgui el Consell d’Administració o el President i, amb el mateix límit, ordenar pagaments i aprovar contractes.

d) Elevar una memòria anual de l'actuació del Consell d’Administració a l'Assemblea general.

e) Assistir a les sessions del òrgans del Consorci amb veu però sense vot.

f) Altres funcions que l'Assemblea general o el Consell d’Administració li deleguin.

 

 

TÍTOL III Règim de personal, patrimonial i econòmic

 

Article 25

Personal

25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, i que estarà constituït per:

a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.

b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la normativa local i pressupostària.

25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.

25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables.

 

Article 26

Secretaria i Intervenció

26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.

26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació superior en dret.

26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona.

 

Article 27

El patrimoni del Consorci, que podrà consistir en béns i drets de qualsevol classe, quedarà reflectit al corresponent inventari, que revisarà i aprovarà anualment el Consell d’Administració.

 

Article 28

28.1 Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:

a) Rendiment dels serveis que presti i activitats que desenvolupi.

b) Aportacions dels ens locals consorciats.

c) Subvencions, ajudes i donatius.

d) Productes del seu patrimoni.

e) Qualssevol altres que puguin correspondre al Consorci d'acord amb les lleis.

28.2 Les aportacions econòmiques dels municipis del Consorci destinades al seu finançament es calcularan d'acord amb la participació de cada municipi en el tram de població i demarcació que li correspongui, de tal manera que cada demarcació haurà d'aportar una quantitat proporcional al pes del vot que té en el conjunt de la demarcació.

28.3 Les aportacions econòmiques de les altres entitats territorials esmentades a l’article 2.2, es calcularan d’acord amb allò que disposi el conveni de cooperació a què es refereix l’article 3.3.

 

Article 29

Règim pressupostari, comptable i de control

29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona.

29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa d’aplicació.

29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en pagaments. Tots els actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la denominació d’Intervenció general.

29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Article 29 bis

Autoritzacions

Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona per:

a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.

b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i avals.

 

Article 30

30.1 La Comissió especial de comptes estarà integrada pel President del Consorci i un màxim de cinc vocals a designar per l’Assemblea general en règim de Plenari, entre representants els seus membres i que no formin part del Consell d’Administració.

30.2 Correspon a la Comissió l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes del Consorci en els termes indicats del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals.

 

 

TÍTOL IV - Procediment de modificació dels Estatuts. Separació i dissolució del Consorci

 

Article 31

Procediment de modificació dels Estatuts

El procediment de modificació dels Estatuts és el següent:

- Aprovació inicial de la modificació estatutària per l’Assemblea General del Consorci.

- Sotmetiment a informació pública durant 1 mes, amb publicació al DOGC i notificació als ens locals consorciats.

- Cas de no presentar-se reclamacions ni al·legacions, l’aprovació esdevindrà definitiva.

 

Article 32

Separació del Consorci

32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General del Consorci.

32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents.

32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”.

 

Article 33

Dissolució del Consorci

33.1 El Consorci es dissoldrà per les causes següents:

f) Acord unànime de tots els membres que l’integren.

g) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants.

h) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.

i) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria absoluta dels seus membres.

j) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.

33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.

33.3 L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador. A manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci.

33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el Consorci.

33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva.

33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els objectius del Consorci.

 

Amunt