Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Ordre

 • Data del document 28/04/2015

 • Número del document EMO/0129/2015

 • Número de control 15131052

 • Organisme emissor Departament d'Empresa i Ocupació

  CVE CVE-DOGC-A-15131052-2015

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6870

 • Data 13/05/2015

 • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE EMO/129/2015, de 28 d'abril, per la qual s'estableix l'equivalència entre el certificat de l'assignatura Competències TIC de la Universitat Oberta de Catalunya i el certificat mitjà de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).


El Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) (DOGC núm. 5398, d’11.6.2009), defineix l’ACTIC com el certificat que acredita la competència digital, entesa aquesta com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones exerceixen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Els continguts de les competències dels certificats ACTIC són els que descriu l'annex 2 del Decret 89/2009, de 9 de juny, abans esmentat, i s’han revisat i actualitzat mitjançant l'Ordre EMO/417/2012, de 27 de novembre (DOGC núm. 6277, de 19.12.2012).

El Rectorat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l’any 2007, va crear l’assignatura Competències TIC de la UOC, que va ser aprovada posteriorment per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Aquesta assignatura, que s’adapta a la realitat de cada grau de la UOC, té com a principal finalitat iniciar els estudiants de manera gradual i integrada en l'adquisició de la competència pròpia de la UOC Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional. Aquesta competència inclou l'ús racional i crític de les TIC per treballar i estudiar en la societat de la informació. La superació de l’assignatura s’acredita mitjançant un certificat emès pel vicerector de Docència i aprenentatge de la Universitat Oberta de Catalunya.

Per tal de fer l’estudi sobre l’equivalència entre els certificats de l’ACTIC i l’assignatura Competències TIC de la UOC s’han tingut en compte els currículums, la metodologia de treball i el sistema d’avaluació de l’assignatura que s’apliquen a partir del curs acadèmic 2014/2015.

L’Oficina Gestora de l’ACTIC, un cop estudiada i valorada la idoneïtat de l’equivalència entre els certificats ACTIC i els de l’assignatura Competències TIC de la UOC, d’acord amb el que estableix l’article 12.2.e) del Decret 89/2009, de 9 de juny, ha proposat l’equivalència entre el certificat mitjà de l’ACTIC i el de l’assignatura Competències TIC de la UOC.

La disposició addicional tercera del Decret 89/2009, de 9 de juny, abans esmentat, faculta la persona titular del Departament competent en matèria de societat de la informació per establir, mitjançant l’aprovació d’una ordre, els títols, els diplomes i els certificats que es considerin equivalents als que regula el mateix Decret 89/2009, de 9 de juny.

Per tot això exposat, a proposta del director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació,

 

Ordeno:

 

Article únic

El certificat de l’assignatura Competències TIC de la UOC, en qualsevol de les seves variants relatives als diversos graus impartits per la Universitat, emès pel vicerector de Docència i aprenentatge de la Universitat Oberta de Catalunya, es considera equivalent al certificat mitjà de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) referit als continguts aprovats per l'Ordre EMO/417/2012, de 27 de novembre, per la qual es revisen i s’actualitzen els continguts de les competències digitals detallats en l’annex 2 del Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) (DOGC núm. 6277, de 19.12.2012).

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera

L’equivalència que estableix aquesta Ordre es començarà a aplicar al certificat de l’assignatura Competències TIC de la UOC obtingut a partir del curs acadèmic 2014/2015.

 

Segona

Al certificat de l’assignatura Competències TIC de la UOC es farà constar que aquesta assignatura és equivalent al nivell mitjà de l'ACTIC que preveu l’Ordre EMO/417/2012, de 27 de novembre.

 

Tercera

-1 Per tal de mantenir l’equivalència que estableix aquesta Ordre, quan s’aprovi una nova ordre de revisió i actualització de continguts ACTIC, caldrà que en el termini màxim d’un any la Universitat Oberta de Catalunya actualitzi els currículums de l’assignatura Competències TIC de la UOC i que s’emeti, si s’escau, una ordre del Departament competent en matèria de societat de la informació que en reconegui l’equivalència esmentada.

-2 En cas que la Universitat Oberta de Catalunya suprimeixi o modifiqui substancialment els currículums o el sistema d’avaluació de l’assignatura Competències TIC, la persona titular del Departament competent en matèria de societat de la informació haurà de revisar l’equivalència.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 28 d’abril de 2015

 

Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació

 

Amunt