Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 20/03/2015

  • Número del document ENS/0621/2015

  • Número de control 15091029

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-15091029-2015

Dades del DOGC
  • Número 6845

  • Data 07/04/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/621/2015, de 20 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2014-2015.


L’Ordre ENS/85/2011, de 10 de maig, estableix el procediment per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat, i preveu que correspon a la direcció general competent convocar-los anualment.

Per això,


Resolc:


—1 Obrir convocatòria pública per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2014-2015, d’acord amb les bases que es detallen a l’annex.


—2 Donar publicitat d’aquesta Resolució al DOGC, al web del Departament d’Ensenyament (Departament > Premis), al Portal de centres públics i al Portal de centres d’altres titularitats.


Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 20 de març de 2015


Teresa Pijoan i Balcells

Directora general d’Educació Secundària Obligatòria i BatxilleratAnnex

Bases de la convocatòria


—1 Requisits dels participants

Pot optar al premi l’alumnat que compleixi els requisits següents:

a) Haver cursat i superat els dos cursos de batxillerat.

b) Haver finalitzat els ensenyaments de batxillerat a Catalunya en el curs 2014-2015.

c) Tenir una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.


—2 Inscripció al Premi

2.1 La sol·licitud d’inscripció s’ha de presentar dins del termini del 27 de maig al 5 de juny de 2015, a la secretaria del centre en el qual l’aspirant ha finalitzat el batxillerat, d’acord amb el formulari de sol·licitud de participació als Premis Extraordinaris de Batxillerat, que es descarrega en el web del Departament d’Ensenyament.

2.2 Els centres han de lliurar les inscripcions al cap de la Inspecció del Consorci d’Educació de Barcelona o als serveis territorials corresponents, fins al 19 de juny de 2015.

2.3 La inscripció no està subjecta a taxa.


—3 Data i lloc de realització de les proves

Les proves es realitzen el dia 30 de juny de 2015, a partir de les 8.30 hores del matí, i tenen lloc simultàniament en els centres següents:

Institut Montserrat (per als alumnes el primer cognom dels quals comenci per les lletres A a L), i l’Institut Menéndez i Pelayo (per als alumnes el primer cognom dels quals comenci per les lletres M a Z), ambdós de Barcelona, per a l’àmbit territorial corresponent al Consorci d’Educació de Barcelona.

Institut Pau Claris, de Barcelona, per als Serveis Territorials a Barcelona Comarques, per als Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental i per als Serveis Territorials al Baix Llobregat.

Institut Pere Calders, de Cerdanyola del Vallès, per als Serveis Territorials al Vallès Occidental.

Institut Santiago Sobrequés, de Girona, per als Serveis Territorials a Girona.

Institut Màrius Torres, de Lleida, per als Serveis Territorials a Lleida.

Institut Martí Franquès, de Tarragona, per als Serveis Territorials a Tarragona i a les Terres de l’Ebre.

Institut Lluís de Peguera, de Manresa, per als Serveis Territorials a la Catalunya Central.


—4 Contingut de les proves

Les proves per optar als Premis Extraordinaris de Batxillerat s’estructuren de la manera següent:

El primer exercici té dues parts:

Part a: consisteix en la redacció del comentari d’un text literari.

Part b: consisteix en la redacció del comentari d’un text històric.

Una de les parts s’ha de respondre en català i l’altra en castellà. La durada total d’aquest primer exercici és de 2 hores i mitja.

El segon exercici té dues parts:

Part a: consisteix a respondre de forma escrita a qüestions relacionades amb la primera llengua estrangera cursada per l’alumne.

Part b: consisteix a respondre qüestions proposades sobre una de les matèries de modalitat, triada per l’alumnat entre les que ha cursat a segon curs de batxillerat amb continuïtat a la cursada amb el mateix nom a primer curs.

La durada total d’aquest segon exercici és de 2 hores i mitja.


—5 Material per a les proves

A la web del Departament d’Ensenyament es publicarà el material específic que, si escau, l’alumat haurà de portar el dia de les proves per a matèries determinades.

 

—6 Puntuació

6.1 Les proves es puntuen sobre un total de 40 punts. Cadascuna de les quatre parts dels exercicis es qualifiquen d’1 a 10 punts.

6.2 La puntuació mínima exigida per obtenir un Premi Extraordinari de Batxillerat és de 34 punts.

 

—7 Tribunals

7.1 Es constitueix un únic tribunal a Catalunya, format per un president, un secretari i almenys cinc vocals, nomenats per la secretària general del Departament d’Ensenyament, a proposta de la Subdirecció General de la Inspecció d’Educació, d’entre funcionaris del Departament d’Ensenyament que exerceixin la funció inspectora o docent, i que siguin especialistes en els ensenyaments respectius. Es nomena el mateix nombre de membres suplents. En el cas d’un nombre elevat de participants, els vocals suplents col·laboraran amb els titulars en les tasques de vigilància i correcció. En aquest cas, els vocals suplents tindran dret a percebre les assistències que preveu la base 7.4.

7.2 El president o presidenta del tribunal està facultat per resoldre les incidències que, si s’escau, sorgeixin per l’aplicació d’aquesta Resolució.

7.3 El tribunal farà arribar la relació de les persones que obtinguin el premi als respectius centres de procedència, fent avinent l’obligació d’anotar-ne l’obtenció a l’expedient acadèmic.

7.4 Els membres del tribunal tenen dret a les assistències que estableix el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei (DOGC núm. 5170, de 10.7.2008).

 

—8 Resultats i publicitat

Un cop qualificades les proves i fets públics els resultats als centres on es realitza la prova i als serveis territorials del Departament d’Ensenyament, el tribunal trametrà a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat l’acta en què constin les qualificacions obtingudes per l’alumnat, i la còpia dels fulls d’inscripció de l’alumnat premiat. La Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat proposarà la publicitat al DOGC de l’alumnat premiat.

 

—9 Protecció de dades

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades recollides s’incorporen al fitxer Premis i concursos de la Secretaria de Polítiques Educatives, que té per finalitat la tramitació i la resolució de les convocatòries de premis que gestionen els òrgans que depenen de la Secretaria de Polítiques Educatives. S’hi poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria de Polítiques Educatives (Via Augusta, 202-226; 08021 - Barcelona).

 

—10 Comunicació al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

La Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat comunicarà al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport la relació de l’alumnat que hagi obtingut un Premi Extraordinari de Batxillerat, per tal que pugui optar al Premi Nacional de Batxillerat, d’acord amb la convocatòria general que es fa per a tot l’Estat.

 

Amunt