Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 12/03/2015

  • Número del document TES/0559/2015

  • Número de control 15084051

  • Organisme emissor Agència de l'Habitatge de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-15084051-2015

Dades del DOGC
  • Número 6840

  • Data 27/03/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/559/2015, de 12 de març, per la qual es convoquen subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial per a l'any 2015, i se n'aproven les bases reguladores.


El programa de foment de la rehabilitació edificatòria del Reial decret 233/2013, de 5 d’abril, del Pla estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i rehabilitació urbanes, 2013-2016, determina les actuacions subvencionables, les condicions particulars, els requisits de les persones beneficiàries i el tipus i la quantia d’ajuts que es despleguen amb aquestes bases reguladores de la convocatòria de subvencions per al 2015.

En data 22 de juliol de 2014 s’ha signat el Conveni entre el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya per a l’execució del Pla estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i rehabilitació urbanes, 2013-2016, amb la redistribució dels recursos econòmics que s’assignen als diferents programes i la concreció de les dotacions que es destinen al programa de la rehabilitació edificatòria.

El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, aprovat per la Generalitat de Catalunya, estableix el programa de foment de la rehabilitació dels edificis d’habitatges i, concretament, el capítol tercer determina l’objecte, les actuacions protegibles, els criteris de legalitat i coherència tècnica, el pressupost protegible de les actuacions de rehabilitació, els aspectes relatius a l’execució de les obres, i els requisits temporals que s’han de complir.

L’article 5.2, lletra h), de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, modificat per l’article 75 de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, estableix que correspon al president o presidenta de l’Agència l’aprovació de les bases reguladores i de les convocatòries de subvencions i prestacions previstes en els plans per al dret a l’habitatge, sens perjudici que es pugui delegar la funció de concedir les subvencions o prestacions en altres òrgans de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Per la Resolució TES/992/2012, de 16 de maig, de delegació de competències de la persona titular de la presidència de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, la concessió de subvencions o prestacions en matèria de rehabilitació d’habitatges correspon a la persona titular de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, i a la persona titular de la direcció de l’Agència de l’Habitatge, en funció del seu import.

L’article 14 de l’annex que recull els Estatuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre, regula les funcions de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, entre les quals destaquen les dels apartats següents: a) seguir i controlar la política de rehabilitació d’habitatges; d) proposar les convocatòries d’ajuts, subvencions i prestacions en general, en l’àmbit de les seves competències; g) gestionar els plans de rehabilitació de la Generalitat de Catalunya.

Vist l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOGC núm. 6671, de 24.7.2014), i d’acord amb els articles 92.4 i 93.c)del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu Reglament, i a proposta de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge,


Resolc:


—1 Fer pública la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial per a l’any 2015.


—2 Aprovar les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública, per a obres de rehabilitació en edificis d’ús residencial que tenen per finalitat la conservació, la millora de la qualitat i de la sostenibilitat, o la realització d’ajustos raonables en matèria d’accessibilitat, que consten en l’annex 1.


—3 L’import màxim inicial de la dotació pressupostària d’aquestes subvencions és de 6.000.000 d’euros (sis milions d’euros) amb càrrec a la partida D/780.0001 del pressupost de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’any 2015. El crèdit inicial disponible es podrà modificar d’acord amb la normativa vigent.

Aquesta dotació prové de fons estatals, segons el Conveni signat en data 22 de juliol de 2014 entre el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya per a l’execució del Pla estatal 2013-2016.

3.1 La dotació es distribueix de la manera següent, en funció dels terminis de presentació de les sol·licituds, establerts al punt 4.

a) primer termini 5.000.000 d’euros.

b) segon termini 500.000 euros.

c) tercer termini 500.000 euros.

3.2 En el cas que la dotació pressupostària destinada a les sol·licituds presentades en algun dels terminis establerts en aquesta convocatòria no s’exhaureixi, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya incorporarà el romanent a la dotació del termini següent.

3.3 En el cas que no s’exhaureixi en la seva totalitat la dotació destinada a la convocatòria, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya destinarà el romanent a la mateixa finalitat per tal de cobrir les subvencions que es puguin concedir en posteriors convocatòries.

3.4 Aquesta dotació inicial es podrà ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries, mitjançant una resolució del president de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.


—4 S’estableixen tres terminis per a la presentació de sol·licituds, d’acord amb el que s’exposa:

El primer termini s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria i finalitza

el 30 de juny de 2015.

El segon termini s’inicia l’1 de juliol de 2015 i finalitza el 30 de setembre de

2015.

El tercer termini s’inicia l’1 d’octubre de 2015 i finalitza el 13 de novembre de

2015.


—5 Resten excloses d’aquesta convocatòria les sol·licituds per a actuacions de rehabilitació d’edificis d’ús residencial de la ciutat de Barcelona i de l’àrea metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les bases dels respectius consorcis d’habitatge.


De conformitat amb l’article 11 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició en els termes que estableix la legislació sobre el règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu, en els termes que estableix la legislació reguladora d’aquesta jurisdicció.


Barcelona, 12 de març de 2015


Carles Sala i Roca

PresidentAnnex 1

Bases


1. Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública no competitiva, per a les actuacions que regula la base 12.1 i en règim de concurrència pública competitiva per a les actuacions que regula la base 12.2, en la modalitat de convocatòria oberta, que estableix l’article 59 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per al finançament de les obres de rehabilitació d’elements comuns i d’espais privatius comunitaris en edificis de tipologia residencial col·lectiva o plurifamiliar, i en edificis d’un sol habitatge que compleixen les condicions de la base 4.3.c), amb les finalitats següents:

La conservació dels edificis.

La millora de la qualitat i de la sostenibilitat.

La realització dels ajustos raonables en matèria d’accessibilitat.

 

2. Persones i entitats destinatàries

Poden accedir a les subvencions les comunitats de propietaris o els propietaris d’edificis d’habitatges i, per a les actuacions en edificis d’habitatges destinats a lloguer, les persones llogateres en el cas que siguin les promotores de les obres degudament autoritzades per la propietat. També en poden ser beneficiaris les administracions públiques, organismes i altres entitats de dret públic propietaris dels immobles.


3. Requisits de les persones sol·licitants

Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que s’indiquen a continuació, i formular les següents declaracions responsables corresponents:

a) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Si s’han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada de l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda, si s’escau.

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

d) Complir la normativa sobre la propietat intel·lectual, si la realització de l’activitat objecte de la subvenció utilitza qualsevol element susceptible de generar drets d’autor.

e) En el cas que disposi d’una plantilla igual o superior a 50 persones treballadores, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l’empresa prevista a l’article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional que preveuen el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 322/2011, de 19 d’abril.

f) En el cas que disposi d’una plantilla igual o superior a 25 persones treballadores, indicar els mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d’acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

g) Complir els requisits dels articles 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte als centres laborals i, en les empreses que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, complir els requisits que estableixen els articles 32.1 i 32.3 d’aquesta Llei.

h) Fundacions i associacions: haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de l’anterior.

i) Fundacions: haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d’acord amb l’article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril.

 

4. Requisits dels edificis

4.1 Antiguitat

Els edificis d’ús residencial col·lectiu o plurifamiliar han d’haver estat construïts i acabats abans de l’any 1981.

4.2 Estat de les actuacions

Únicament poden acollir-se a la convocatòria les sol·licituds per obres de rehabilitació iniciades a partir de l’11 d’abril de 2013, data d’entrada en vigor del Reial decret 233/2013, de 5 d’abril, del Pla estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i rehabilitació urbanes, 2013-2016, sempre que compleixin els requisits establerts a l’article 19 i següents del Pla estatal esmentat i en aquestes bases.

4.3 Condicions i usos dels edificis

a) Com a mínim, el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l’edifici ha d’estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si aquesta és d’ús diferent al d’habitatge.

b) Com a mínim, el 70% dels habitatges de l’edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris.

c) Els edificis d’ús residencial han de tenir un mínim de 8 habitatges. No obstant això, s’admeten excepcionalment edificis de fins a un sol habitatge quan es compleixi un dels següents supòsits:

Quan les obres consisteixin en ajustos raonables en matèria d’accessibilitat i/o de millora de la qualitat i sostenibilitat i es realitzin simultàniament amb les obres de conservació.

Quan les obres consisteixin en ajustos raonables en matèria d’accessibilitat i/o de millora de la qualitat i sostenibilitat i en els edificis hi visquin persones amb discapacitat o més grans de 65 anys.

Per a aquests supòsits, en el cas d’edificis declarats béns d’interès cultural, catalogats o protegits o situats dins de conjunts historicoartístics, els serà d’aplicació el que disposa l’article 20.1.b) del Pla estatal 2013-2016.

Quan les obres consisteixin en actuacions de conservació per danys estructurals greus.

4.4 Inspecció tècnica prèvia

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud d’ajuts, de l’informe d’avaluació de l’edifici que acrediti la necessitat de l’actuació de rehabilitació amb els documents següents:

a) L’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE) regulat per la normativa vigent, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges.

b) El certificat d’eficiència energètica de l’edifici (CEEE) diligenciat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN).

c) L’avaluació de les condicions bàsiques d’accessibilitat, segons el model que consta a l’annex 3.

 

5. Termini d’execució i pròrroga

5.1 Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de sis mesos des de la data de notificació de la resolució inicial de concessió de la subvenció.

La persona o entitat beneficiària haurà de comunicar a la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’inici de les obres en un termini màxim d’un mes des del seu inici, amb la presentació del comunicat d’inici de les obres de rehabilitació segons el model normalitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la llicència municipal definitiva de les obres.

5.2 El termini per a l’execució de les obres de rehabilitació no pot excedir els 16 mesos comptats des de la data que consti en el certificat d’inici de les obres de rehabilitació. Aquest termini es podrà prorrogar excepcionalment fins a 18 mesos, quan es tracti d’edificis o actuacions que afectin 40 o més habitatges.

La pròrroga del termini d’execució s’ha de sol·licitar i concedir de forma expressa. Si en el termini d’un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de pròrroga no s’ha dictat resolució, s’entendrà denegada.

 

6. Sol·licituds

6.1 Les sol·licituds es formalitzaran en els impresos normalitzats que es poden obtenir a l’Oficina Virtual de Tràmits (http://tramits.gencat.cat).

6.2 Les sol·licituds i la documentació que cal acompanyar es poden presentar en les adreces de les oficines que s’indiquen a l’annex 5.

6.3 La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació de les bases reguladores d’aquestes subvencions i faculta l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per comprovar la conformitat de les dades que s’hi contenen o es declaren.

6.4 Les sol·licituds presentades fora del termini previst en la convocatòria no són admeses a tràmit.

6.5 Quan la persona o entitat sol·licitant autoritzin els òrgans que gestionen les sol·licituds a obtenir amb mitjans telemàtics la documentació que cal presentar, i més concretament, l’accés a les dades disponibles a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), al padró municipal corresponent, i al Registre de la Propietat, no serà necessari aportar aquesta documentació.

 

7. Inadmissió i desistiment

7.1 Inadmissió

L’incompliment dels requisits no esmenables, i del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases, o l’entrada de diverses sol·licituds per al mateix edifici d’habitatges dins dels diferents terminis de presentació que estableix aquesta convocatòria, comporta la inadmissió de la sol·licitud.

7.2 Desistiment

Comporta el desistiment de la sol·licitud la falta de presentació de qualsevol dels documents que preveu l’annex 2, apartats 1 i 2, o la falta d’esmena dels requisits dins el termini de 10 dies hàbils a comptar de la notificació del requeriment d’esmena.

Qualsevol sol·licitant pot desistir per escrit de la sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l’òrgan instructor ho haurà d’acceptar.

Amb caràcter previ a la proposta de resolució inicial de concessió de les subvencions, l’òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ho ha de notificar a les persones interessades.

 

8. Actuacions subvencionables

Són subvencionables les obres de rehabilitació que es descriuen a continuació, que tenen com a finalitat la conservació, la sostenibilitat i l’accessibilitat de l’edifici, segons les especificacions tècniques descrites a l’annex 4.

8.1 Les obres de seguretat i conservació dels edificis que disposin d’un informe d’inspecció tècnica de l’edifici d’habitatges (IITE), que qualifiqui com a greus les deficiències detectades en els seus elements comuns següents:

a) Obres relatives a l’estat de conservació dels fonaments, l’estructura i les instal·lacions de l’edifici.

b) Obres relatives a l’estat de conservació de les cobertes, terrats, façanes i mitgeres o altres elements comuns d’edificis d’habitatges declarats béns d’interès cultural, catalogats o protegits, o situats dins dels conjunts historioartístics.

Quan es tracti d’edificis que no tinguin la consideració anterior, aquests tipus d’obres només es poden subvencionar si s’executen simultàniament amb actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat de l’edifici.

c) Obres que es realitzin en les instal·lacions comuns d’electricitat, fontaneria, gas, sanejament, recollida i separació de residus i telecomunicacions, amb la finalitat d’adaptar-les a la normativa vigent.

En aquest cas no serà exigible que la deficiència estigui qualificada com a greu en l’informe d’inspecció tècnica del edifici d’habitatges (IITE).

8.2 Actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat de l’edifici.

El conjunt de les actuacions per fomentar la qualitat i sostenibilitat de l’edifici ha d’incloure una o diverses de les actuacions previstes en els apartats a), b), o c) de l’article 20.2 del Pla estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i rehabilitació urbanes, 2013-2016, aprovat pel Reial decret 233/2013, de 5 d’abril, de manera que s’aconsegueixi una reducció almenys d’un 30% de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l’edifici, referida a la certificació energètica. Per a la seva justificació s’hauran d’utilitzar els programes informàtics reconeguts pels ministeris de Foment, Indústria, Energia i Turisme, i aportar la documentació de l’annex 2.2.

8.3 Es consideraran actuacions per realitzar els ajustos raonables en matèria d’accessibilitat les que adeqüin els edificis i els accessos als habitatges i locals a la normativa vigent descrita a la base 25 i a les especificacions tècniques de l’annex 4, segons es descriu a l’article 20.3 del Pla estatal esmentat.

Aquestes actuacions han de permetre l’accés i l’ús per part de les persones, en condicions de seguretat i comoditat i de la forma més autònoma i natural possible, per adaptar-los segons la normativa vigent d’acord amb el que estableix la darrera actualització aprovada dels documents DB-SUA i SIA del Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, fins on sigui urbanísticament, tècnicament i econòmicament viable.

La modificació o l’ampliació d’ascensors existents per tal de donar accés a les plantes que no en disposin, restarà condicionada al fet que no hi hagi altres itineraris accessibles o alternatius.

En cas que amb la sol·licitud d’ajuts només s’aporti la sol·licitud de la llicència municipal d’obres, la resolució inicial de concessió de la subvenció queda expressament condicionada al fet que s’obtingui posteriorment la llicència municipal d’obres definitiva. L’obtenció d’aquesta llicència d’obres suposarà l’acreditació dels ajustos raonables projectats a la normativa d’accessibilitat.

 

9. Pressupost protegible per al càlcul de la subvenció

9.1 El pressupost protegible, als efectes del càlcul de la subvenció, està constituït pel pressupost d’execució material de l’empresa que realitza les obres de rehabilitació, els honoraris dels tècnics facultatius i, si s’escau, els costos de les diagnosis i estudis tècnics previs a l’elaboració del projecte de conformitat amb el que estableix l’article 20.4 del Reial decret 233/2013, de 5 d’abril. El pressupost d’execució material subvencionable és el de l’empresa o les empreses que, si s’escau, realitzen les obres de rehabilitació, i s’ha d’ajustar a la llicència municipal de les obres.

9.2 No s’inclouran en el pressupost protegible els impostos (IVA, impost sobre construccions d’obres i serveis, etc.), taxes o tributs que afectin les obres o els honoraris professionals.

9.3 Quan el pressupost de l’actuació de rehabilitació superi la quantia de 50.000 euros, d’acord amb el que estableix l’article 31, apartat 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en concordança amb l’article 138, apartat 3, del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, caldrà aportar tres ofertes de diferents empreses, excepte si no existeix en el mercat un nombre suficient d’entitats, o bé si la despesa s’ha efectuat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. Quan la persona sol·licitant no triï l’oferta econòmica més avantatjosa, haurà de presentar una memòria explicativa que ho justifiqui.

9.4 L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot adequar el pressupost protegible, als efectes del càlcul de la subvenció, als preus dels barems de la construcció reconeguts oficialment en el Boletín Económico de la Construcción per trimestre durant l’any 2015 o en el butlletí d’informació de l’Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya de l’any 2015 (ITEC).

 

10. Import de les subvencions

L’import de les subvencions es determina d’acord amb el següent:

10.1 La quantia màxima de la subvenció s’estableix en funció dels costos o despeses subvencionables del conjunt de les actuacions de rehabilitació de l’edifici. En el supòsit que les obres incloguin diverses actuacions de rehabilitació, el pressupost haurà de ser desglossat per a cadascuna de les actuacions que es poden subvencionar.

10.2 La quantia màxima de la subvenció per edifici no pot superar l’import que resulta de multiplicar 11.000 euros per cada habitatge i per cada 100 m2 de superfície útil de local que participi en les despeses de les actuacions.

10.3 L’import de la subvenció es calcula de la manera següent:

Es multiplica l’import que s’indica a continuació pel nombre d’habitatges i per cada 100 m2 de superfície útil de locals de l’edifici que consten a l’escriptura de divisió horitzontal o, si no, al Registre de la Propietat o al Cadastre:

a) 2.000 euros per a les actuacions de conservació. En aquest cas, si es realitzen simultàniament actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat, l’ajut anterior s’incrementarà en 1.000 euros, i si també es realitzen obres de millora de l’accessibilitat, s’incrementarà en 1.000 euros més.

b) 2.000 euros per a les actuacions de millora de la qualitat i sostenibilitat, quan es compleixin les condicions de la base 8.2, o de 5.000 euros com a màxim si, en compliment d’aquestes condicions, es redueix almenys en un 50% la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l’edifici.

c) 4.000 euros per a les actuacions per realitzar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat.

10.4 Les quanties indicades a l’apartat anterior es poden incrementar en un 10% quan es tracti d’edificis d’habitatges declarats béns d’interès cultural, estiguin catalogats o tinguin protecció integral d’acord amb l’instrument d’ordenació urbanística corresponent.

10.5 La quantia màxima de les subvencions per edifici no pot superar el 35% del cost subvencionable de l’actuació. No obstant això, i de manera excepcional, en el cas d’actuacions per a la realització d’ajustos raonables en matèria d’accessibilitat i només per aquest concepte, es pot arribar fins al 50%.

10.6 En els supòsits anteriors, per computar la quantia de l’ajut per cada 100 m2 de superfície útil de local, les persones sol·licitants han de presentar l’acord de participació dels propietaris dels locals en el cost d’execució de les obres, per poder conèixer i acreditar el percentatge del coeficient de participació d’aquestes entitats en el conjunt de les obres de rehabilitació.

 

11. Comissió de Valoració

11.1 Les sol·licituds les valora una Comissió de Valoració, de la qual formen part les persones de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya següents:

a) La persona titular de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, que actua com a president/a, i pot sol·licitar assessorament a òrgans especialitzats en matèria d’accessibilitat o altres qüestions tècniques que es considerin convenients.

b) La persona titular de l’Àrea de Control del Parc, Ordenació i R+D+I de l’Edificació.

c) La persona titular de la Direcció Operativa de Rehabilitació i Millora de l’Habitatge del Parc Públic.

d) La persona titular del Servei de Rehabilitació d’Habitatges.

e) La persona titular de cadascun dels serveis territorials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o persona en qui delegui.

f) Una persona en representació dels serveis jurídics.

g) Una persona en representació de l’òrgan de control financer.

h) La persona titular de la Secció de Tramitació del Servei de Rehabilitació d’Habitatges, que exercirà les funcions de secretari/ària.

11.2 Aquesta Comissió es regeix pel règim jurídic dels òrgans col·legiats que estableix la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

11.3 La Comissió de Valoració ha de valorar les sol·licituds de subvenció amb la documentació que determinen les bases de la convocatòria i d’acord amb els criteris de valoració i priorització descrits a la base 12, i formularà les propostes de les resolucions favorables o desfavorables.


12. Criteris de valoració

12.1 Es resolen pel procediment de concurrència pública no competitiva les sol·licituds que s’indiquen a continuació, les quals per les condicions excepcionals de la tipologia de les actuacions s’atorguen a mesura que es presenten en el Registre d’entrada amb la documentació completa que ha d’incloure l’informe tècnic inicial, sempre que les obres de rehabilitació no s’hagin iniciat abans de la publicació d’aquesta Resolució.

Són únicament subvencionables per aquest procediment les actuacions següents:

a) Actuacions per realitzar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat de la base 8.3 descrites en l’annex 4, excepte l’apartat d), quan a l’edifici hi resideixin persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, o més grans de 65 anys.

b) Actuacions en matèria de conservació previstes a la base 8.1.a).

12.2 La resta de sol·licituds es resolen mitjançant el procediment de concurrència pública competitiva, comparant les presentades a cadascun dels terminis establerts al punt 4 d’aquesta Resolució, i aplicant els criteris de valoració següents per poder establir un ordre de prelació entre elles:

a) 5 punts. Sol·licituds per obres de conservació d’edificis on, almenys el 60% dels propietaris dels habitatges formen part d’unitats de convivència amb ingressos ponderats no superiors a 6,5 vegades l’IPREM.

b) 4 punts. Sol·licituds per a actuacions en matèria de conservació previstes a la base 8.1.a).

c) Sol·licituds per a actuacions d’ajustos raonables en matèria d’accessibilitat:

4 punts quan a l’edifici hi resideixin persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, o més grans de 65 anys.

3 punts per a la resta.

d) 2 punts. Sol·licituds per a actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat de l’edifici, segons el que preveu la base 8.2.

e) 1 punt. Per a la resta de sol·licituds, en què la prioritat s’estableix en funció de la data d’entrada de la sol·licitud, presentada dins el termini establert a la convocatòria, amb la documentació completa que ha de incloure l’informe tècnic inicial.

Aquesta puntuació es acumulable en funció del tipus d’obra protegida per la mateixa sol·licitud d’ajut.

12.3 En cas d’empat entre sol·licituds amb la mateixa puntuació, tindran preferència les registrades abans, amb la documentació completa establerta a l’annex 2 i que ha d’incloure l’informe tècnic inicial.

12.4 Les sol·licituds presentades en algun dels terminis establerts a la convocatòria que, havent estat valorades favorablement, no s’han pogut resoldre per l’exhauriment de la dotació pressupostària assignada al termini corresponent, es poden tramitar amb càrrec a les dotacions pressupostàries assignades als terminis següents, d’acord amb el que estableix la base 12.2.


13. Procediment de concessió

13.1 El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases està sotmès als principis generals establerts a l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i es tramita, excepte per a les subvencions regulades a la base 12.1, en règim de concurrència competitiva, d’acord amb l’article 22, apartat 1 de l’esmentada Llei, i de conformitat amb el que preveuen les bases d’aquesta convocatòria.

13.2 El procediment de concessió, en règim de concurrència competitiva, és el de convocatòria oberta, que regula l’article 59 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que permet realitzar diversos procediments de selecció successius durant un exercici pressupostari, per a una mateixa línia de subvencions.

13.3 Els òrgans instructors d’aquesta convocatòria són els Serveis Territorials d’Habitatge de Girona, Lleida, Tarragona, Les Terres de l’Ebre, i el Servei de Rehabilitació d’Habitatges de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, amb la col·laboració de les oficines locals d’habitatge que subscriuen conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a aquests efectes.

L’òrgan instructor examina les sol·licituds presentades a l’empara de la convocatòria i ha de requerir els interessats que han presentat una sol·licitud amb defectes esmenables, amb manca de documentació preceptiva o amb documentació inexacta o defectuosa, perquè esmenin els defectes o aportin la documentació que hi manca, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació del requeriment.

Un cop avaluades les sol·licituds, i un cop vist l’informe de la Comissió de Valoració regulada a la base 11, l’òrgan instructor formula la proposta de resolució inicial de concessió o denegació de subvencions.

En matèria d’accessibilitat, si els ajustos raonables presentats no es consideren adequats, l’òrgan instructor traslladarà a la Comissió de Valoració definida a la base 11 un informe justificatiu conforme l’atorgament de l’ajut no es considera coherent tècnicament perquè aquesta Comissió pugui proposar-ne la denegació o, si s’escau, l’aprovació de la sol·licitud de l’ajut.

La proposta de resolució inicial de concessió o denegació de subvenció s’ha de fonamentar, ordinàriament, en els informes de la Comissió de Valoració. Quan l’òrgan que fa la proposta no segueixi els informes esmentats, ha de motivar-ne la discrepància.

La proposta de resolució inicial de concessió favorable de les subvencions ha de contenir la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions i les persones o entitats que formen part de la llista de reserva, si n’hi ha, degudament prioritzada en funció de l’aplicació dels criteris de valoració establerts a la base 12.

13.4 Atès el que estableix el punt 10.5 de l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i no competitiva, tramitats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, un cop avaluades les sol·licituds, l’òrgan instructor formularà directament la proposta de resolució inicial de concessió o denegació de la subvenció a l’òrgan competent per resoldre.

 

14. Notificació individual i electrònica

D’acord amb l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, les notificacions dels actes administratius que s’han de practicar en els tràmits d’aquesta convocatòria es faran de manera individualitzada a les persones i entitats sol·licitants, d’acord amb el que estableixen l’article 56 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Amb caràcter complementari, també es publicaran les notificacions mitjançant procediments electrònics habilitats, a través del tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i/o els que disposi l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

15. Resolució i terminis

15.1 Per delegació del president de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, segons la Resolució TES/992/2012, de 16 de maig, els òrgans competents per resoldre sobre les sol·licituds són:

a) Per al cas de subvencions fins a un import de 100.000 euros, la persona titular de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge.

b) Per al cas de subvencions des de 100.000 euros i fins a 300.000 euros, la persona titular de la direcció de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

c) Per al cas de subvencions d’un import superior a 300.000 euros, la concessió correspon a la persona titular de la presidència de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

15.2 El termini màxim per dictar la resolució inicial de concessió de la subvenció és de tres mesos a comptar de la data de finalització de cadascun dels terminis de presentació de les sol·licituds establerts al punt 4 d’aquesta Resolució.

Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa, les sol·licituds s’entenen desestimades per silenci administratiu, d’acord amb el que estableix l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

15.3 La resolució de concessió de la subvenció ha d’indicar l’import que es concedeix, el concepte subvencionat, i l’aportació de l’Administració estatal o de la Generalitat de Catalunya, si s’escau.

15.4 S’entén acceptada la subvenció per part de les persones o entitats beneficiàries si, en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de la data de la notificació, no han manifestat expressament la seva renúncia.

15.5 En la notificació de la resolució s’hi ha de fer constar que aquesta exhaureix la via administrativa, així com els recursos que s’hi poden interposar.

15.6 D’acord amb l’article 92.2, lletra g.bis), del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot acordar la reducció parcial o total de l’import de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva de concessió de subvenció, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

16. Règim de recursos

Contra les resolucions de concessió o denegació de les subvencions d’aquesta convocatòria, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació, o recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que s’exposa tot seguit:

a) En el cas de resolució dictada per la persona titular de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, el recurs potestatiu de reposició es pot interposar davant la direcció de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, o el recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan judicial competent.

b) En el cas de resolució dictada per la persona titular de la direcció de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, el recurs potestatiu de reposició es pot interposar davant la presidència de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, o el recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan judicial competent.

 

17. Obligacions de les persones o entitats beneficiàries

Les persones o entitats beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Realitzar les actuacions subvencionades d’acord amb el projecte de rehabilitació presentat i aprovat pels òrgans competents de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

b) Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya qualsevol modificació de la persona representant dels sol·licitants, de l’adreça de les notificacions, de les dades bancàries així com també de les actuacions, del projecte i/o planificació i estudi econòmic presentat i de la reassignació dels conceptes de despesa que preveuen els pressupostos inicialment presentats a l’òrgan instructor, amb anterioritat a la finalització del termini d’execució. Les modificacions, degudament motivades, s’han de sol·licitar i concedir de forma expressa per l’òrgan instructor corresponent. Si en el termini d’un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de modificació no s’ha dictat resolució, s’entendrà denegada.

Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa, poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de l’òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes i d’altres òrgans competents d’acord amb la normativa aplicable.

d) S’ha de comunicar l’inici de les obres en el termini previst a la base 5.1 o, si s’escau, la justificació motivada de la causa que n’impedeixi l’inici. L’incompliment de l’obligació de comunicar l’inici de les obres comporta que no s’autoritzi cap pròrroga del termini d’execució.

e) Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat i el seu import, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o comunitàries, a més de les ja consignades a la sol·licitud de subvenció. Si la persona o entitat beneficiària obté un ajut addicional, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot minorar la subvenció atorgada.

f) Comunicar a l’òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l’activitat subvencionada, obtinguts o demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s’haurà de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació dels fons rebuts.

g) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

h) Quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s’han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’execució de l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació, s’ha de fer d’acord amb els criteris d’eficiència i economia i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

i) Les persones o entitats beneficiàries han de fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o publicitat relacionats amb l’actuació subvencionada, l’expressió: “Amb el suport de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i de l’Administració estatal”. També s’inclourà el logotip amb les característiques i el disseny que es facilitarà a les persones i entitats beneficiàries de la subvenció.

j) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

k) Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i les bases reguladores de cada subvenció.

 

18. Incompatibilitats i compatibilitat

18.1 Les subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges previstes en aquesta Resolució són incompatibles amb altres ajuts que puguin concedir, per a la mateixa finalitat, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona i el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

18.2 Aquestes subvencions són compatibles amb ajuts d’altres administracions públiques, sempre que la suma dels imports concedits no superi la totalitat del pressupost de les obres de rehabilitació.

 

19. Justificació i pagament de les subvencions

19.1 La justificació de les actuacions subvencionades es fa, un cop acabades les obres, en el termini previst en la resolució inicial de concessió de la subvenció.

En el cas que s’hagi concedit una pròrroga, aquesta s’afegirà al termini anterior.

La justificació es fa mitjançant la presentació de la documentació de final d’obres que s’indica a l’annex 2, a la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge.

El comunicat de final d’obres i la justificació de la despesa de les obres subvencionades s’han de presentar amb el model normalitzat dins dels trenta dies naturals següents a l’acabament de les obres, acompanyats de les factures i rebuts originals, degudament emesos per l’empresa que ha realitzat les obres, que acreditin els imports de l’obra i el seu pagament.

19.2 Un cop finalitzades les obres, i presentada la documentació que s’indica al punt 1 d’aquesta base, l`òrgan competent per resoldre dictarà la resolució final de concessió de la subvenció, que podrà modificar l’import de la resolució inicial, en funció de les variacions introduïdes en el projecte i del cost final de l’actuació subvencionable.

19.3 El pagament de la subvenció es realitzarà de la forma a) o b) següent:

a) El pagament de l’import de la subvenció concedida, i en funció de la disponibilitat de la dotació pressupostària d’aquesta convocatòria, es tramita després de la justificació final de les obres, un cop avaluades les obres executades, i notificada la resolució final de concessió.

b) Excepcionalment, i en funció de la disponibilitat de la dotació pressupostària d’aquesta convocatòria, es podrà fer:

Un pagament a compte de fins a un màxim d’un 60% de l’import de la subvenció concedida, sempre que la comunitat de propietaris o la persona beneficiària presenti el comunicat d’inici d’obres segons model normalitzat, el certificat acreditatiu del seu inici per part dels facultatius de les obres, la llicència municipal d’obres, i una o més factures i rebuts originals de les obres realitzades per l’import equivalent.

El pagament de la resta de l’import de la subvenció concedida, i en funció de la disponibilitat de la dotació pressupostària d’aquesta convocatòria, es tramita després de la justificació final de les obres, un cop avaluades les obres executades, i notificada la resolució final de concessió.

19.4 Els imports de les factures i rebuts presentats a l’Administració determinen la quantia per al pagament de la subvenció final. L’import de la subvenció concedida no s’incrementa quan els costos de les obres són superiors al pressupost inicialment protegit.

19.5 És requisit previ al pagament de la subvenció que la persona o entitat beneficiària acrediti el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, mitjançant la presentació de les corresponents certificacions vigents. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot comprovar d’ofici si s’està al corrent d’aquestes obligacions.

19.6 El pagament dels imports de la subvenció previstos als apartats a) i b) de la base 19.3 es pot fer directament als professionals o a les empreses que executen les obres subvencionades, sempre que les entitats o persones beneficiàries hagin formalitzat el document de cessió de crèdit amb caràcter irrevocable degudament validat i amb la nota d’intervenció per part de l’òrgan competent de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, segons model normalitzat.

 

20. Supervisió i control

20.1 L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada, pot demanar documentació complementària amb la finalitat de comprovar el compliment de l’objecte de la subvenció que caldrà presentar, si s’escau, en formats específics per facilitar el seu tractament.

20.2 Les persones o entitats beneficiàries resten sotmeses a les actuacions de control que regula el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; les que estableixen el Reial decret 233/2013, de 5 d’abril, del Pla estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i rehabilitació urbanes, 2013-2016, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

20.3 L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot revisar les subvencions concedides i modificar-ne la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts, sens perjudici de les actuacions de control que es recullen en aquesta base i en el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

 

21. Publicitat

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les subvencions atorgades per un import igual o superior a 3.000,00 euros, d’acord amb el que estableixen l’article 94.6 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l’article 18.3.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

22. Revocació

Són causes de revocació de la subvenció l’incompliment de les obligacions descrites a la base 17, a més de les que s’estableixen a l’article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i als preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

L’òrgan concedent, amb la prèvia tramitació del procediment legalment establert, ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides, amb l’obligació per part del beneficiari de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent, en els supòsits que preveuen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d’exclusió de la convocatòria, és també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer la persona o entitat sol·licitant com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració.

 

23. Infraccions i sancions

23.1 A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s’hi oposi.

23.2 Si l’òrgan atorgant, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d’algun motiu d’infracció, hauran d’instar l’inici del procediment sancionador, d’acord amb el que disposen la secció cinquena del capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

24. Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d’obtenir la subvenció s’inclouen en el fitxer “Ajuts a instal·lacions, adequació i rehabilitació” de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que estableix l’Ordre TES/173/2014, de 2 de juny, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. La finalitat del fitxer és la gestió relativa a l’atorgament dels ajuts per a instal·lacions i per a l’adequació i rehabilitació d’habitatges i edificis d’habitatges.

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que la desplega, les dades personals dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria, d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa estableix.

Les persones interessades poden exercir els seus drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició, en relació amb les seves dades personals. Amb la presentació de la sol·licitud, es considera que accepten el tractament de les seves dades per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de manera expressa.

 

25. Normativa d’aplicació

En tot allò que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació les disposicions següents: el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, aplicable a l’exercici pressupostari corresponent.

També són d’aplicació els criteris tècnics bàsics del Reial decret 233/2013, de 5 d’abril, del Pla estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i rehabilitació urbanes, 2013-2016; el Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació energètica dels edificis; la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes; el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social; el Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març i els seus documents bàsics; el Reial decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no-discriminació de les persones amb discapacitat, i la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.Annex 2

Documentació


La documentació que s’indica a continuació està disponible a l’Oficina Virtual de Tràmits (http://tramits.gencat.cat).

Cal emplenar tots els formularis en format PDF autoemplenable, imprimir-los i signar-los quan sigui necessari. És imprescindible presentar-los en suport digital i en paper.


1. Documentació jurídicoadministrativa

Dades del sol·licitant.

DNI/NIF o NIE de la persona que signa la sol·licitud.

Documentació acreditativa de la representació amb la qual s’actua.

Acreditació de la propietat

a) Si es tracta d’una comunitat de propietaris:

Document d’identificació de la comunitat (NIF).

Autorització per sol·licitar dades a organismes oficials per a cadascun dels propietaris o llogaters a fi de comprovar el requisit de la base 4.3.b).

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris, acompanyada d’un annex amb la relació de les persones propietàries dels habitatges i amb la informació de les dades que consten en el models normalitzats. A l’acta caldrà fer constar el següent:

L’acord de nomenament de la persona representant de la comunitat, als efectes de les notificacions i de la presentació i seguiment de la tramitació de la sol·licitud de subvenció, així com el compromís del compliment de les obligacions que, com a beneficiària dels ajuts, correspongui a la comunitat.

L’acord per realitzar les obres i per sol·licitar la subvenció, l’import de les obres de rehabilitació per a les quals se sol·licita la subvenció i la designació de l’empresa o de les empreses que es contracten per executar les obres.

El percentatge del coeficient o l’import dels costos de les obres que assumeixen cadascun dels membres de la comunitat de propietaris.

b) Si es tracta de propietaris d’edificis d’habitatges:

Document d’identificació, DNI o NIE, de cadascun dels propietaris o NIF de la persona jurídica corresponent.

Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat relativa a la titularitat sobre les entitats objecte de les actuacions.

Documents de constitució de la persona jurídica.

Acta de la reunió corresponent, acompanyada d’un annex amb la relació dels propietaris dels habitatges i amb la informació de les dades que consten en el models normalitzats. A l’acta caldrà fer constar el que s’indica tot seguit:

L’acord de nomenament de la persona representant dels propietaris, als efectes de les notificacions i de la presentació i seguiment de la tramitació de la sol·licitud de subvenció, així com el compromís del compliment de les obligacions que com a beneficiaris dels ajuts corresponguin als titulars. Si s’escau, documentació acreditativa que faculti la persona representant per actuar i tramitar la sol·licitud de subvenció en nom dels titulars de les entitats objecte de les actuacions.

L’acord per realitzar les obres i per sol·licitar la subvenció, l’import de les obres de rehabilitació per a les quals se sol·licita la subvenció i la designació de l’empresa o de les empreses que es contracten per executar les obres.

c) En cas que la rehabilitació de l’edifici tingui per objecte destinar els habitatges a lloguer, la persona sol·licitant, mitjançant declaració responsable segons model normalitzat, s’haurà de comprometre a:

Que els habitatges constitueixin el domicili habitual i permanent dels seus arrendataris i es destinin a règim de lloguer durant almenys 10 anys, a comptar del pagament de la totalitat de la subvenció.

Inscriure al Registre de la Propietat, mitjançant una nota marginal, l’import de la subvenció i la data de cobrament. L’incompliment d’aquesta obligació suposa el retorn de l’import de la subvenció obtinguda, més els interessos legals corresponents. La nota registral podrà ser cancel·lada, a instància de qualsevol titular d’un dret sobre la finca, transcorreguts 10 anys des de la data d’inscripció, o mitjançant el document que acrediti la prèvia devolució dels ajuts rebuts.

d) Declaració responsable d’ajuts a la rehabilitació, segons model normalitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, relativa al compliment dels requisits establerts a la base 3 de la Resolució i de la Llei general de subvencions.

e) Si s’escau, autorització per sol·licitar dades a organismes oficials per comprovar si a l’edifici d’habitatges a rehabilitar hi viuen persones amb discapacitat i mobilitat reduïda o persones més grans de 65 anys.

Les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda han d’aportar el corresponent certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) acreditatiu del grau de limitació.

En ambdós casos s’ha d’indicar l’habitatge en què l’usuari té aquestes condicions.

f) Si s’escau, per optar als criteris de valoració de la base 12.2 en el cas d’obres de conservació en un edifici en què almenys el 60% dels propietaris dels habitatges formen part d’unitats de convivència amb ingressos ponderats no superiors a 6,5 vegades l’IPREM, caldrà aportar l’autorització per sol·licitar les dades a organismes oficials, segons model de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a cadascuna de les unitats de convivència que compleixin aquests requisits.

g) Si s’escau, en cas de rehabilitació de l’edifici amb arrendataris, cal acreditar que els habitatges estan destinats a residència habitual i permanent, amb l’aportació dels contractes de lloguer corresponents i l’autorització per sol·licitar les dades a organismes oficials, segons model de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a cadascun dels arrendataris.

h) Original del document de transferència bancària, segons model normalitzat, per al pagament de la subvenció. En el cas que les sol·licituds siguin presentades per comunitats de propietaris, cal indicar un compte bancari a nom de la comunitat.

i) Document que acrediti que, en el compte bancari de la comunitat de propietaris, s’ha dipositat un fons de reserva no inferior al 5% de les despeses comunes pressupostades, segons model normalitzat.


2. Documentació tècnica

2.1 Documentació a aportar amb la sol·licitud.

a) Certificat final d’obra o altre document que justifiqui l’antiguitat de l’edificació.

b) Original de l’informe d’avaluació de l’edifici, amb l’aportació dels informes descrits a la base 4.4. Pel que fa a l’avaluació de les condicions bàsiques d’accessibilitat segons model de l’annex 3, és imprescindible complimentar els camps editables del formulari que hi ha a la pàgina web. Tota aquesta documentació cal presentar-la segons models normalitzats i en suport digital.

c) Projecte bàsic i d’execució original i en suport digital, redactat per personal tècnic competent, que justifiqui l’adequació de l’actuació al Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, fins on sigui tècnicament, econòmicament o urbanísticament viable.

Si s’escau, en el cas de les actuacions d’ajustos raonables en matèria de accessibilitat, s’haurà d’aportar un informe tècnic redactat pels professionals tècnics de l’obra, acreditatiu del compliment de la normativa vigent en matèria d’accessibilitat.

Si s’escau, en el cas de les actuacions de millora de la qualitat i sostenibilitat, el projecte haurà de justificar la proposta de rehabilitació a realitzar prevista a la base 8.2, de manera que s’aconsegueixi una reducció almenys d’un 30% o un 50% de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l’edifici.

d) Original de les fitxes de compliment energètic: de l’edifici existent Rh(1) i del projecte Rh(2), segons models normalitzats. És imprescindible emplenar els camps editables del formulari que hi ha a la pàgina web.

També cal adjuntar en format digital (PDF signats pel tècnic competent) els certificats d’eficiència energètica de l’edifici existent i del projecte, conjuntament amb els respectius arxius informàtics generats (ex. CEX o equivalent). La certificació energètica de l’edifici existent caldrà diligenciar-la a l’Institut Català de la Energia (ICAEN-Etiqueta energètica).

En cas que es vulgui computar els locals existents en l’edifici a efectes de la sol·licitud d’ajuts, s’haurà d’aportar la mateixa documentació definida a l’apartat anterior.

e) Original i en suport digital del pressupost de contracte de l’empresa o empreses que realitzen les obres, degudament desglossat per a cada actuació, amb estat d’amidaments i preus unitaris. En cas d’haver-hi més d’una actuació, caldrà aportar el full resum del cost total de les obres, segons model normalitzat.

Per a l’actuació de qualitat i sostenibilitat, caldrà que hi hagi coherència tècnica amb la solució emprada tant pel que fa al projecte, al càlcul de la demanda i al pressupost.

f) Planificació i estudi econòmic de les obres a executar, realitzat pels/per les tècnics/ques facultatius/ives, on consti el cost total de les obres, els terminis d’execució i el tipus de finançament de la part del pressupost protegible que correspon aportar als veïns, descomptant la subvenció d’aquesta convocatòria.

g) Original i en suport digital de la llicència municipal d’obres o justificació de la seva sol·licitud.

2.2 Documentació tècnica complementària a aportar a l’inici de les obres.

a) Comunicat d’inici de les obres de rehabilitació segons model normalitzat.

b) Original i en suport digital, del certificat d’inici de les obres signat per personal tècnic competent, segons model oficial dels col·legis professionals respectius.

c) Original i en suport digital de la llicència municipal d’obres o autoritzacions municipals i, si s’escau, de les pròrrogues concedides. El permís d’obres ha d’estar vigent durant tota l’execució de les obres.

2.3 Documentació tècnica complementària a aportar al final de les obres.

a) Comunicat de final de les obres de rehabilitació, segons model normalitzat.

b) Original i en suport digital del certificat de final d’obres, signat per personal tècnic competent, segons model oficial dels col·legis professionals respectius.

c) Si s’escau, certificat d’alta de la posada en marxa i de compliment del Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, que aprova el Reglament d’aparells d’elevació i del seu manteniment, per les entitats col·laboradores (ECA o ICIT).

d) Si s’escau, en el cas de la instal·lació de remuntadors d’escales, plataformes elevadores verticals o inclinades o altres dispositius d’accessibilitat, caldrà aportar el certificat conforme la instal·lació compleix el que estableix el Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la instrucció tècnica complementària AEM 1, Ascensors, del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció aprovat per el Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, i l’Ordre EMO/254/2013, de 10 d’octubre, per la qual es regula l’aplicació a Catalunya del Reial decret 88/2013, així com les normes UNE-EN 81-40, EN 81-41, EN 81-42 i d’altres que siguin aplicables, conjuntament amb el contracte de gestió i manteniment de la instal·lació.

e) Original de la fitxa de compliment energètic: de l’edifici final Rh(3), segons model normalitzat. És imprescindible complimentar els camps editables del formulari que hi ha a la pàgina web. També cal adjuntar en format digital (PDF signat per un/a tècnic/a competent) el certificat d’eficiència energètica de l’edifici final, conjuntament amb el respectiu arxiu informàtic generat (ex. CEX o equivalent). La certificació energètica de l’edifici final caldrà diligenciar-la a l’Institut Català de l’Energia (ICAEN-Etiqueta energètica).

En cas que s’hagin computat els locals existents a l’edifici a efectes de la sol·licitud d’ajuts, s’haurà d’aportar la mateixa documentació definida en el apartat anterior.

En cas que la solució inicial proposada hagi sofert modificacions, caldrà aportar de nou un projecte d’obra acabada (as-built), amb les actuacions, productes, equips i sistemes definits a les especificacions descrites als informes de certificació/qualificació energètica presentats.

f) Justificació de la despesa realitzada, amb l’aportació dels originals i amb suport digital de les factures i rebuts corresponents.

g) Full resum de les factures i rebuts del cost de les obres, desglossats per a cada actuació subvencionada i relacionada amb el desglossament del pressupost aportat inicialment segons model normalitzat.

h) En cas de propietaris que hagin sol·licitat ajuts per a la rehabilitació de l’edifici amb destí a lloguer, caldrà aportar els contractes de lloguer.

i) Fotografies en color i en suport digital de les obres de rehabilitació realitzades.

 

 

Annex 3

Model d’avaluació de les condicions bàsiques d’accessibilitat

 

(Vegeu la imatge al final del document)Annex 4

Especificacions tècniques


Actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat de l’edifici segons l’article 20.2 del Pla estatal 2013-2016.

a) La millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici, per reduir la demanda energètica de calefacció i refrigeració, mitjançant actuacions de millora del seu aïllament tèrmic, la substitució de fusteries i envidraments dels forats, o d’altres, inclosa la instal·lació de dispositius bioclimàtics. En tot cas, s’haurà de complir, com a mínim, el document bàsic DB-HE1 del Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.

b) La instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració, producció d’aigua calenta sanitària i ventilació per al condicionament tèrmic o l’increment de la eficiència energètica dels elements existents, mitjançant actuacions com:

La substitució d’equips de producció de calor o fred.

La instal·lació de sistemes de control, regulació i gestió energètica, comptadors i repartidors de costos energètics per a instal·lacions centralitzades de calefacció.

L’aïllament tèrmic de les xarxes de distribució i transport o la substitució dels equips de moviment dels fluids termòfors.

La instal·lació de dispositius de recuperació d’energies residuals.

La implantació de sistemes de refredament gratuït per aire exterior i de recuperació de calor de l’aire de renovació, que millorin els sistemes existents.

c) La instal·lació d’equips de generació o d’equips que permetin la utilització d’energies renovables com l’energia solar, biomassa o geotèrmia, que redueixin el consum d’energia convencional tèrmica o elèctrica de l’edifici. Cal incloure la instal·lació de qualsevol tecnologia, sistema o equip d’energia renovable, com panells solars tèrmics, a fi de contribuir a la producció d’aigua calenta sanitària requerida per als habitatges, o la producció d’aigua calenta per a les instal·lacions de climatització.

d) La millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions comuns d’ascensors i il·luminació de l’edifici, o dels espais privatius comunitaris, mitjançant actuacions com la substitució de llums i lluminàries per altres de major rendiment energètic, generalitzant la il·luminació LED, les instal·lacions dels sistemes de control d’encesa i de regulació del nivell d’il·luminació i l’aprofitament de la llum natural.

e) La millora de les instal·lacions de subministrament i la instal·lació de mecanismes que afavoreixin l’estalvi d’aigua, i la implantació de xarxes de sanejament separatives en l’edifici, i d’altres sistemes que afavoreixin la reutilització de les aigües grises i pluvials en el mateix edifici o en la parcel·la, o que redueixin el volum d’abocament a la xarxa pública de sanejament.

f) La millora o el condicionament de les instal·lacions per a l’adequada recollida i separació dels residus domèstics en l’interior dels habitatges i en els espais comuns de les edificacions.

g) Les actuacions que millorin el compliment dels paràmetres establerts en el document bàsic DB-HR, protecció contra el soroll, del Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.

h) L’adequació dels espais privatius comunitaris per millorar l’estanquitat del sòl, per adaptar la jardineria a espècies de baix consum hídric, per optimitzar els sistemes de reg i altres actuacions bioclimàtiques.

Càlcul de la reducció de la demanda energètica de l’edifici existent

Quan es vulguin computar els locals existents en un edifici de tipologia residencial d’habitatge col·lectiu a efectes de la sol·licitud d’ajuts que regula el Reial decret 233/2013, l’informe d’avaluació de l’edifici exigit, en la part referida a la eficiència energètica, ha d’incloure, a més de la certificació per la part corresponent a l’ús d’habitatge, el certificat o certificats (segons correspongui tenint en compte la normativa vigent que regula aquesta certificació) per als locals d’ús diferent del d’habitatge que es vulguin computar, a efectes de la sol·licitud d’ ajuts.

En cas que es vulgui que els locals no computin a efectes de la sol·licitud d’ajuts que regula el Reial decret 233/2013, i atès que la normativa vigent en matèria de certificació energètica permet certificar una part de l’edifici, n’hi haurà prou que l’informe d’avaluació de l’edifici inclogui la certificació corresponent a la part de l’edifici que tingui ús d’habitatge.

Actuacions per realitzar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat, segons l’article 20.3 del Pla estatal 2013-2016

a) La instal·lació d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes o altres dispositius d’accessibilitat, inclosos els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial, així com la seva adaptació, una vegada instal·lats, a la normativa sectorial corresponent.

b) La instal·lació o dotació de productes de suport: grues o artefactes anàlegs que permetin l’accés i l’ús de les persones amb discapacitat als elements comuns dels edificis, com jardins, zones esportives, piscines i similars.

c) La instal·lació d’elements d’informació o d’avís, com senyals lluminosos o sonors que permetin l’orientació en la utilització de les escales i ascensors.

d) La instal·lació d’elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior, com videoporters i anàlegs.

Grau d’intervenció

Quan l’aplicació del Codi tècnic de l’edificació (CTE) no sigui urbanísticament, tècnicament o econòmicament viable o, si s’escau, sigui incompatible amb la naturalesa de la intervenció o amb el grau de protecció de l’edifici, es podran aplicar, sota el criteri i responsabilitat del projectista o, si escau, del/de la tècnic/a que subscrigui la memòria, les solucions que permetin el grau més alt possible d’adequació efectiva.

La possible inviabilitat o incompatibilitat d’aplicació o les limitacions derivades de raons tècniques, econòmiques o urbanístiques, es justificaran en el projecte o en la memòria, segons correspongui, i sota la responsabilitat i el criteri respectiu del projectista o del tècnic competent que subscrigui la memòria.

La documentació tècnica del projecte haurà de contenir plànols de plantes i seccions, on s’indiquin els paràmetres aplicats.Annex 5

Llocs de presentació de sol·licituds (oficines locals d’habitatge)


Ajuntament / Consell Comarcal

Adreça

Població

Barcelona

Ajuntament de Berga

Pl. Maragall, 1

Berga

Ajuntament de Caldes de Montbui

Pl. de la Font del Lleó, 11

Caldes de Montbui

Ajuntament de Cardona

Pl. de la Fira, 1

Cardona

Ajuntament de la Llagosta

Pl. Antoni Baqué, 1

Llagosta, la

Ajuntament de Malgrat de Mar

C. Segre, 1 (Centre Cívic)

Malgrat de Mar

Ajuntament de Manlleu

Pl. Fra Bernardí, 6, 3a planta

Manlleu

Ajuntament de Manresa

Pl. de la Immaculada, 3, baixos

Manresa

Ajuntament de Martorell

Pl. de la Vila, 7-A

Martorell

Ajuntament de Mataró

C. Pablo Iglesias 63, 1a planta, despatx 10

Mataró

Ajuntament de Mollet del Vallès

Pl. Major, 1, 1a planta

Mollet del Vallès

Ajuntament de Montmeló

Pl. de la Vila, 1

Montmeló

Ajuntament de Parets del Vallès

C. Major, 1

Parets del Vallès

Ajuntament de Rubí

C. General Prim, 33-35, 4a planta

Rubí

Ajuntament de Sabadell

C. Blasco de Garay, 17

Sabadell

Ajuntament de Sant Celoni

C. Bruc, 26 (edifici Bruc)

Sant Celoni

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Av. Pau Casals, 72-82

Sant Quirze del Vallès

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Av. Santiga, 7, local A

Santa Perpètua de Mogoda

Ajuntament de Sitges

C. Pruelles, 2

Sitges

Ajuntament de Terrassa

C. Pantà, 30, baixos

Terrassa

Ajuntament de Torelló

C. Ges d’Avall, 5

Torelló

Ajuntament de Vic

Pl. Santa Eulàlia, 1, baixos

Vic

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

C. Banys, 11, local

Vilafranca del Penedès

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

C. Josep Llanza, 1-7, 2n

Vilanova i la Geltrú

Ajuntament del Masnou

C. Roger de Flor, 23

Masnou, el

Ajuntament d’Igualada

Pl. de l’Ajuntament, 1

Igualada

Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Pl. Fèlix Figueras i Aragay, s/n

Olesa de Montserrat

Consell Comarcal de l’Alt Penedès

C. Hermenegild Clascar, 1-3

Vilafranca del Penedès

Consell Comarcal de l’Anoia

Pl. Sant Miquel, 5

Igualada

Consell Comarcal del Bages

C. Muralla Sant Domènec, 24

Manresa

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Ctra. Nacional N-340, p. q. 1249-Parc Torreblanca

Sant Feliu de Llobregat

Consell Comarcal del Berguedà

C. Barcelona, 49, 3r

Berga

Consell Comarcal del Garraf

Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8, bxs.

Vilanova i la Geltrú

Consell Comarcal del Maresme

Pl. Miquel Biada, 1

Mataró

Consell Comarcal d’Osona

C. Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 3r. (ed. El Sucre)

Vic

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Carretera N-150, km 15

Terrassa

Consell Comarcal del Vallès Oriental

C. Miquel Ricomà, 46

Granollers

Consorci per a la Promoció de Municipis del Moianès

C. Joies, 11-13, Can Carner

Moià

 

Girona

Ajuntament de Banyoles

Passeig de la Indústria, 19

Banyoles

Ajuntament de Castelló d’Empúries

Pl. Joc de la Pilota, 1

Castelló d’Empúries

Ajuntament de Girona

C. Pou Rodó, 4

Girona

Ajuntament de Palafrugell

C. Botines, 26, baixos

Palafrugell

Ajuntament de Puigcerdà

Pl. de l’Ajuntament, 1

Puigcerdà

Ajuntament de Ripoll

Pl. de l’Ajuntament, 3

Ripoll

Ajuntament de Salt

C. Dr. Ferran, 7, baixos

Salt

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

C. Gravina, 39-41

Sant Feliu de Guíxols

Ajuntament d’Olot

Pg. Bisbe Guillamet, 10

Olot

Consell Comarcal de la Selva

Pg. Sant Salvador, 25-27

Santa Coloma de Farners

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

C. Nou, 48

Figueres

Consell Comarcal del Baix Empordà

C. Tarongers, 12, Can Salamó

Bisbal d’Empordà, la

Consell Comarcal de la Garrotxa

Av. Onze de Setembre, 22

Olot

Consell Comarcal del Gironès

Riera de Mus, 1-A

Girona

 

Lleida

Ajuntament de Lleida

C. Cavallers, 14-20

Lleida

Ajuntament de Tàrrega

Pl. Major, 1

Tàrrega

Conselh Generau d’Aran

Passeg dera Libertat, 16

Vielha e Mijaran

Consell Comarcal de la Noguera

Pg. d’Angel Guimerà, 28-30

Balaguer

Consell Comarcal de la Segarra

Pg. de Jaume Balmes, 3

Cervera

Consell Comarcal de l’Alt Urgell

P. Joan Brudieu, 15

Seu d’Urgell, La

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

C. Victoriano Muñoz, 48

Pont de Suert, el

Consell Comarcal de les Garrigues

Av. Francesc Macià, 54

Borges Blanques, les

Consell Comarcal del Pallars Jussà

C. Soldevila, 18

Tremp

Consell Comarcal del Pallars Sobirà

C. del Mig, 9

Sort

Consell Comarcal del Pla d’Urgell

Av. Prat de la Riba, 1

Mollerussa

Consell Comarcal del Segrià

C. Canyeret, 12

Lleida

Consell Comarcal del Solsonès

C. Dominics, 12 (Pl. del Consell)

Solsona

Consell Comarcal de l’Urgell

C. Agoders, 16

Tàrrega

 

Tarragona

Ajuntament de Reus

C. Rosselló, 3

Reus

Ajuntament de Tarragona

C. Descalços, 11

Tarragona

Ajuntament de Valls

Pl. de Sant Jordi, 4, baixos

Valls

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

C. de Daroca, 1

Montblanc

Consell Comarcal de l’Alt Camp

C. Mossèn Martí, 3

Valls

Consell Comarcal del Baix Camp

C. Dr. Ferran, 8

Reus

Consell Comarcal del Baix Penedès

Pl. del Centre, 3, planta 3a

Vendrell, el

Consell Comarcal del Priorat

Pl. de la Quartera, 1

Falset

Consell Comarcal del Tarragonès

C. de les Coques, 3

Tarragona

 

Terres de l’Ebre

Ajuntament de Tortosa

Pl. d’Espanya, 1

Tortosa

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Pl. Sant Roc, 2

Móra d’Ebre

Consell Comarcal de la Terra Alta

C. Bassa d’en Gaire, 1

Gandesa

Consell Comarcal del Baix Ebre

C. Barcelona, 152

Tortosa

Consell Comarcal del Montsià

Pl. Lluís Companys, s/n

Amposta


En el cas que no hi hagi una oficina local d’habitatge propera a l’habitatge que es vol rehabilitar, es pot presentar la sol·licitud a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (carrer d’Aragó, 244-248, 08007 Barcelona; plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona; carrer Clot de les Monges, 6-8, 25007 Lleida; carrer Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14, 43005 Tarragona; i carrer Maria Rosa Molas, 41 (accés per passeig Joan Moreira), 43500 Tortosa.


Amunt