Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 17/03/2015

  • Número del document GOV/0039/2015

  • Número de control 15076097

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-15076097-2015

Dades del DOGC
  • Número 6834

  • Data 19/03/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/39/2015, de 17 de març, pel qual s'aprova la modificació de la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l'explotació de les autopistes Montgat-Palafolls (C-31/C-32) i Barcelona-Montmeló (C-33).


La Generalitat de Catalunya té atribuïda la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit de Catalunya, que inclou l’establiment del règim jurídic i financer de les vies que l’integren. Entre aquestes hi figuren les autopistes Montgat-Palafolls (C-31/C-32) i Barcelona-Montmeló (C-33), gestionades en règim de concessió administrativa.

La concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l’explotació de les autopistes Montgat-Palafolls (C-31/C-32) i Barcelona-Montmeló (C-33), titularitat d’Infraestructures Viàries de Catalunya, SA, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, té el seu origen en el Decret 165/1967, de 26 de gener, pel qual es va adjudicar a Autopistas, Concesionaria Española, SA, la concessió per a la construcció, la conservació i l’explotació de les autopistes Barcelona-la Jonquera i Montgat-Mataró, i el Reial decret 902/1995, de 2 de juny, pel qual l’Estat va traspassar a la Generalitat de Catalunya la titularitat de les autopistes Barcelona-Montmeló i Montgat-connexió amb la carretera GI-600 de Blanes a Hostalric, i aquesta es va constituir en l’Administració concedent de les autopistes esmentades. Mitjançant l’Acord del Govern de la Generalitat, de 14 de desembre de 2010, i el Reial decret 1203/2011, de 19 d’agost, es va autoritzar la cessió, per part d’Autopistas, Concesionaria Española, SA, a favor d’Infraestructures Viàries de Catalunya, SA, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, de la branca d’activitat corresponent a la concessió de la qual és titular la Generalitat de Catalunya.

El creixement econòmic i social dels municipis del Maresme i el Vallès Oriental per on transcorren les autopistes Montgat-Palafolls (C-31/C-32) i Barcelona-Montmeló (C-33) va fer necessari concretar nous criteris d’homogeneïtat tarifària, prenent en consideració les característiques de les pròpies vies, la seva mobilitat local i la seva viabilitat concessional i pressupostària per a la Generalitat de Catalunya, mitjançant una modificació de la concessió aprovada per l’Acord GOV/185/2013, de 23 de desembre.

La necessitat de continuar afavorint la mobilitat del territori del Maresme ha determinat que esdevingui una qüestió d’interès general la millora de l’accessibilitat a determinats municipis que estan a l’entorn de l’autopista C-32 i que per raó del seu atractiu turístic són fonamentals en el desenvolupament econòmic de Catalunya, en particular de les poblacions de Blanes i Lloret de Mar.

Per garantir aquesta mobilitat, el Govern de la Generalitat considera necessària la construcció d’un ramal d’accés des de l’autopista C-32 a les poblacions esmentades, la qual cosa comporta una modificació de la concessió per integrar en el seu objecte el nou ramal accessori a l’autopista C-32.

En conseqüència, de conformitat amb el que estableix l’article 25 de la Llei 8/1972, de 10 de maig, de construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de peatge;

Vist l’informe del Departament d’Economia i Coneixement;

Per tot això, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, i d’acord amb la Comissió Jurídica Assessora, el Govern,

 

Acorda:

—1 Modificar la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l’explotació de les autopistes Montgat-Palafolls (C-31/C-32) i Barcelona-Montmeló (C-33), titularitat d’Infraestructures Viàries de Catalunya, SA, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, adjudicada mitjançant el Decret 165/1967, de 26 de gener, en els termes que es recullen en el Conveni incorporat a aquest Acord.

—2 Autoritzar el conseller de Territori i Sostenibilitat per a la signatura d’aquest Conveni i per adoptar les mesures necessàries per al desplegament d’aquest Acord.

—3 Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 17 de març de 2015

 

Jordi Baiget i Cantons

Secretari del Govern

 

 

CONVENI

entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i Infraestructures Viàries de Catalunya, SA, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, d’ampliació de l’autopista Montgat-Palafolls fins a la GI-600 (C-31/C-32), en el seu ramal accessori de Blanes a Lloret de Mar.

 

A la ciutat de Barcelona,

 

Reunits

D’una part, l’Honorable Senyor Santi Vila i Vicente, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que actua en nom i representació de la Generalitat de Catalunya, autoritzat per a aquesta signatura per l’Acord GOV/39/2015, de 17 de març.

De d’altra, el senyor (nom i cognoms), que actua en nom i representació d’Infraestructures Viàries de Catalunya, SA, Concessionària de la Generalitat de Catalunya (en endavant, “Invicat”), en virtut dels poders que té atorgats i que declara vigents.

 

Manifesten

1. La concessió de les actuals autopistes C-31/C-32 Montgat-Mataró i C-33 Barcelona-Montmeló va ser inicialment adjudicada per l’Administració General de l’Estat mitjançant el Decret 165/1967, de 26 de gener, conjuntament amb els trams Granollers-Maçanet, Maçanet-Girona i Girona-la Jonquera de l’actual autopista AP-7. Per mitjà del Reial decret 1547/1990, de 30 de novembre, es van modificar determinades clàusules de la concessió anterior, i per mitjà del Reial decret 483/1995, de 24 de març, es va ampliar el tram Mataró-Palafolls (Malgrat de Mar) de l’autopista A-19 (actual C-32) fins a la seva connexió amb la carretera GI-600 de Blanes a Hostalric.

2. Posteriorment, mitjançant el Reial decret 902/1995, de 2 de juny, i el Reial decret 912/1995, de 2 de juny, es van segregar i donar de baixa de la xarxa de carreteres de l’Estat i es va traspassar a la Generalitat de Catalunya el caràcter d’Administració concedent de les autopistes C-31/C-32 (antiga A-19) i la C-33 (antiga A-17), fins aleshores dins de la concessió unificada amb les autopistes AP-7 la Jonquera-Salou i AP-2 Saragossa-Mediterrani que gestionava ACESA. En aquests reials decrets es va establir que tant la concessió matriu com la concessió segregada es regirien pel mateix règim jurídic, fiscal, administratiu i de qualsevol altra mena pel qual s’estaven regint.

3. La Generalitat de Catalunya i ACESA, actualment Invicat, com a concessionària de la C-32, van subscriure en data 29 de gener de 2010 el Conveni marc de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i Autopistas Concesionaria Española, SA, (Unipersonal) sobre diverses actuacions en la C-32 al seu pas pel Maresme, d’acord a l’aprovació efectuada pel Govern de la Generalitat de Catalunya en data 16 de desembre de 2009. En aquell Conveni ambdues parts van establir un marc de col·laboració per a futures actuacions conjuntes a la comarca del Maresme, com la que és objecte del present Conveni.

4. Per l’Acord del Govern de la Generalitat de 14 de desembre de 2010, es va autoritzar la cessió per part d’Autopistas, Concesionaria Española, SA, a favor d’Invicat, de la branca d’activitat corresponent a la concessió de titularitat de la Generalitat, integrada per les autopistes C-31/C-32, Montgat-Mataró-Palafolls fins a la seva connexió amb la carretera GI-600, i C-33, Barcelona-Montmeló.

5. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aplicat un conjunt de polítiques destinades a aconseguir la implantació harmònica d’un nou model de gestió d’infraestructures d’altes prestacions i la millora de la gestió de la mobilitat per fer-la més sostenible.

En aquesta direcció el Decret 427/2011, de 27 de desembre, va aprovar un nou sistema de descomptes d’aplicació homogènia a les autopistes de titularitat de la Generalitat de Catalunya tot considerant la millora de gestió de la mobilitat, i establint un sistema de descomptes acumulatiu que pot arribar a ser del 100% en el peatge, d’acord amb els criteris de recurrència, vehicles d’alta ocupació (VAO) i vehicles amb baix nivell d’emissions (ECO).

6. Amb la voluntat d’aprofundir en aquest model, el Govern de la Generalitat va impulsar un nou Pla d’homogeneïtzació dels peatges que tenia com a objectiu equiparar territorialment les tarifes (€/km) d’acord amb les característiques de la via, establir el pagament segons el recorregut real de l’usuari, executar diferents obres de millora de la seguretat i la capacitat de les vies en benefici de contribuir a la recuperació del sector i la inversió pública i revertir part dels beneficis generats per la mobilitat en vehicle privat en polítiques de transport públic. Aquesta modificació de la concessió va ser aprovada per l’Acord GOV/185/2013, de 23 de desembre.

7. Que, vista la necessitat de millorar la mobilitat a la comarca del Maresme, de reforçar l’accessibilitat a municipis catalans de màxima afluència turística com són Blanes i Lloret de Mar i de resoldre la insuficiència funcional que pateix actualment la infraestructura quant a l’accessibilitat als nuclis de població existents al darrer tram del seu recorregut, el Govern de la Generalitat de Catalunya i en execució dels compromisos derivats del Conveni marc de col·laboració sobre diverses actuacions a la C-32 en el seu pas pel Maresme, aprovat pel Govern de la Generalitat en data de 16 de desembre de 2009, i signat en data 29 de gener de 2010 esmentat a la manifestació tercera, considera necessari per a l’interès públic general la construcció a l’autopista C-32 d’un ramal de connexió de l’autopista C-32 amb les poblacions de Blanes i Lloret de Mar. La seva integració en l’autopista com un element funcional accessori d’aquesta també té sentit des d’una perspectiva econòmica en tractar-se d’un ramal lliure de peatge.

Per tot això, de conformitat amb l’article 25.1 de la Llei 8/1972, de 10 de maig, de construcció, conservació i explotació d’autopistes, i amb la clàusula 103 del Decret 215/1973, de 25 de gener, pel qual s’aprova el plec de clàusules generals per a la construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de concessió, ambdues parts acorden la signatura d’aquest Conveni de conformitat amb les següents

 

Clàusules

 

Primera

Objecte

Aquest Conveni té per objecte l’ampliació de la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l’explotació de l’autopista C-31/C-32, Montgat-Mataró-Palafolls fins a la seva connexió amb la carretera GI-600, amb la construcció, la conservació i l’explotació d’un nou ramal, lliure de peatge, per connectar directament l’autopista amb les poblacions de Blanes i Lloret de Mar.

La societat concessionària construirà, conservarà i explotarà aquest nou ramal, inclosos tots els seus elements funcionals, fent execució dels compromisos derivats del Conveni marc de col·laboració sobre diverses actuacions a la C-32 al seu pas pel Maresme, aprovat pel Govern de la Generalitat en data de 16 de desembre de 2009, i signat en data 29 de gener de 2010.

 

Segona

Definició de l’obra i calendari d’execució

Invicat presentarà en el termini màxim d’un mes des de la signatura d’aquest Conveni, un Projecte de traçat perquè l’aprovi la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, que desenvolupi i consideri l’Estudi informatiu i estudi d’impacte ambiental “Nova autopista C-32. Nou itinerari Palafolls-Tossa de Mar, de claus EI/IA-DG-93024.1”, aprovat en data 27 de desembre de 2000.

Una vegada aprovat el Projecte de traçat esmentat, Invicat presentarà en el termini de dos mesos el corresponent Projecte de construcció, perquè l’aprovi la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre.

La posada en servei de les obres es produirà dins del termini de 30 mesos des de l’aixecament de l’acta de comprovació de replanteig de les obres i inici de treballs, amb la prèvia disponibilitat dels terrenys necessaris per a la construcció i de l’obtenció dels permisos i/o autoritzacions que siguin necessaris per part d’altres organismes públics o privats afectats per aquesta actuació.

En cas d’incompliment d’algun d’aquests terminis per causa imputable a Invicat, l’Administració podrà imposar les penalitats establertes a l’article 212.4 i apartats següents del TRLCSP. Els imports d’aquestes es faran efectius sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït. L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret l’Administració originats per la demora del contractista.

 

Tercera

Import estimat d’execució de les obres

Invicat es farà càrrec de l’import d’execució de les obres previstes en aquest Conveni, incloses, en la seva condició de beneficiari, les eventuals expropiacions i la reposició de serveis i servituds.

Als efectes del present Conveni, el valor de la inversió a efectuar s’estima que té un cost previst de 69,55 M€ PEC sense benefici industrial; amb expropiacions de 70,25 M€.

En tot cas, l’import que es considerarà a efectes de la seva compensació per part de la Generalitat de Catalunya es determinarà en funció del cost de la inversió real d’acord amb els termes previstos a la clàusula setena i a l’annex I del present Conveni.

En cas que s’aprovin modificacions a instància de l’Administració en les obres estipulades en aquest Conveni es procedirà a ajustar i incorporar l’efecte econòmic d’aquestes modificacions a l’alça o a la baixa, en els valors de la inversió previstos al sistema de compensació.

 

Quarta

Contractació de les obres

Invicat contractarà l’execució de les obres amb tercers, tot respectant les normes de publicitat, lliure concurrència, capacitat, solvència i classificació establertes a la normativa aplicable en matèria de contractació pública a través de procediment obert i en els termes fixats en la normativa d’autopistes.

L’empresa constructora que resulti adjudicatària del procediment de licitació de l’execució de les obres haurà de complir els requisits establerts en l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i concordants del Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, que la desplega, així com l’article 35 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública.

Els subcontractistes quedaran obligats només davant de la societat concessionària que assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb aquest plec i la restant documentació contractual.

El coneixement que tingui la Generalitat de Catalunya dels subcontractes subscrits no alterarà la responsabilitat exclusiva de la societat concessionària.

La societat concessionària no podrà en cap cas concertar l’execució del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en algun dels supòsits de l’article 60 del TRLCSP.

 

Cinquena

Garanties de construcció i explotació

Pel que fa al règim de garanties de construcció i d’explotació, caldrà atenir-se al que disposa la Llei 8/1972, de 10 de maig, de construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de concessió, en les seves quanties mínimes.

 

Sisena

Integració de les obres en l’objecte de la concessió

Executades les obres, instal·lacions, i elements funcionals, quedaran integrades en l’actual concessió de l’autopista C-32 de la que és titular Invicat a tots els efectes, especialment els relacionats amb la seva conservació i explotació.

 

Setena

Sistema de compensació i reequilibri

7.1 Sens perjudici del sistema de compensació establert en el Conveni marc de col·laboració sobre diverses actuacions a la C-32 al seu pas pel Maresme, aprovat pel Govern de la Generalitat en data 16 de desembre de 2009, la inversió de l’obra del ramal Blanes-Lloret de Mar es compensarà mitjançant el sistema específic establert a continuació.

A fi de restablir l’equilibri econòmic i financer de la concessió alterat com a conseqüència de les prestacions i obligacions assumides pel concessionari en el present Conveni, s’estableix que la compensació corresponent a la inversió de l’obra del ramal Blanes-Lloret de Mar es computi en un compte de compensació específic.

A l’annex del present Conveni es detalla el mètode de càlcul del saldo de compensació final i la manera que caldrà fixar anualment (saldo de compensació anual) el seu import per raó de la inversió per l’obra del ramal Blanes-Lloret de Mar fins a la data de finalització de la concessió.

L’import del saldo de compensació existent al final de la concessió per raó de la inversió per l’obra del ramal Blanes-Lloret de Mar serà compensat per l’Administració mitjançant l’atorgament d’un període addicional de durada de la concessió d’acord amb el règim jurídic propi del contracte de concessió adjudicat a Invicat.

Al venciment actual de la concessió, establert per al 31 d’agost de 2021, es determinarà el nou termini de durada addicional de la concessió que es correspondrà amb el moment en què l’import dels futurs fluxos de caixa lliures estimats de la concessió, descomptats a la taxa definida a l’annex I del present Conveni, sigui equivalent al saldo de compensació final. No obstant això, si en algun moment abans del finiment del període addicional, s’assolissin els fluxos necessaris per a la recuperació del total del saldo, la concessió finirà anticipadament, sense que per raó d’aquesta resolució anticipada la concessionària pugui demanar cap tipus de rescabalament.

Amb una antelació mínima de sis mesos al venciment del període concessional, Invicat comunicarà formalment al Departament de Territori i Sostenibilitat el saldo de compensació final adjuntant la corresponent liquidació provisional als efectes adients.

7.2 Invicat, en el moment de presentació dels seus comptes anuals per a la formulació de la censura prèvia d’acord amb la clàusula 50 del Decret 215/1973, de 25 de gener, ha d’aportar la documentació acreditativa necessària per determinar el saldo de compensació anual, que haurà de ser objecte de reconeixement en l’esmentada censura de comptes

D’acord amb això, s’autoritza a Invicat la titulització/monetització d’aquests saldos de compensació provisional anual, amb la prèvia comunicació al Departament de Territori i Sostenibilitat, i poden emetre valors que representin una participació en un o diversos drets de crèdit en favor del concessionari, en els termes recollits a l’article 260 del Reial decret 3/2001, de 14 de novembre. Aquesta autorització en tot cas no afectarà ni condicionarà la facultat de l’Administració reconeguda al punt següent.

7.3 La Generalitat de Catalunya té el dret de compensar aquest saldo de compensació final al venciment actual de la concessió mitjançant qualsevol altra mesura compensatòria ajustada a la normativa reguladora de la contractació del sector públic i que sigui conforme al règim jurídic propi del contracte de concessió adjudicat a Invicat. En tot cas, a partir del present Conveni, cal que el Govern, al venciment actual de la concessió, precisi mitjançant un acord la mesura compensatòria que s’adopti en compliment de la modificació actual. En cas que l’Administració de la Generalitat opti per modificar el sistema de compensació de la pròrroga per un altre que s’ajusti a la normativa reguladora del sector públic i el règim jurídic del contracte, s’haurà de procedir a una modificació del present Conveni, amb els informes previs corresponents, tot mantenint el saldo de compensació final que no podrà ésser en cap cas objecte de modificació.

Així mateix, la Generalitat de Catalunya té el dret a reduir totalment o parcialment el saldo de compensació acumulat derivat d’aquest Conveni en qualsevol moment abans del venciment de la concessió, mitjançant pagaments anticipats o qualsevol altra mesura compensatòria, que es deduiran del saldo de compensació, sense que les quantitats amortitzades anticipadament meritin més interessos des d’aleshores. Aquests pagaments anticipats hauran de considerar els efectes fiscals en relació amb l’impost de societats que s’hagin produït des de l’inici del període de meritació del saldo i els que generi el pagament, de manera que el seu impacte fiscal sigui neutre per a la concessionària, respectant així una taxa de capitalització anual del 6,5% neta d’impostos.

El pagament de l’eventual saldo de compensació final, en l’eventual cas que s’exerceixi aquesta opció, s’haurà de fer dins el primer semestre a comptar de l’extinció de l’actual termini de concessió respectant la neutralitat de l’impacte fiscal per a la societat concessionària en els mateixos termes previstos al paràgraf anterior. L’endarreriment en el pagament del saldo de compensació final meritarà interessos legals fins a la data del seu abonament efectiu.

La compensació establerta en aquesta clàusula, atesa la seva naturalesa d’indemnització, no està subjecta a IVA (article 78.3, núm. 1, LIVA), i la Generalitat de Catalunya assumirà exclusivament qualsevol cost i perjudici que per aquest motiu es pugui generar en cas contrari, de manera que si se’n merita resulti neutra per a la concessionària.

7.4 Invicat ha de lliurar la documentació i informació per a la comprovació, el seguiment i la verificació de les dades assenyalades en aquest Conveni d’acord amb les instruccions que li siguin comunicades pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

 

Vuitena

Pla econòmic financer

D’acord amb el que estipula la clàusula 47 del plec de clàusules generals per a la construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de concessió, aprovat pel Decret 215/1973, de 25 de gener, quan finalitzin les obres es procedirà a l’adaptació del pla econòmic i financer vigent en aquell moment a la concessió administrativa de titularitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, elaborat d’acord amb la normativa aplicable.

 

Novena

Règim jurídic de la concessió

El règim jurídic de la concessió serà l’actualment vigent per a aquesta, incloent-hi el que estableixen el Conveni marc de col·laboració sobre diverses actuacions a la C-32, aprovat pel Govern de la Generalitat en data 16 de desembre de 2009, i el Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i Infraestructures Viàries de Catalunya, SA, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, que recull les modificacions de la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l’explotació de les autopistes Montgat-Palafolls (C-31/C-32) i Barcelona-Montmeló (C-33), aprovat per l’Acord GOV/185/2013, de 23 de desembre, en tot el que no quedi modificat com a conseqüència d’aquest Conveni i de l’Acord que l’aprova. En conseqüència quedaran sense efecte les estipulacions concessionals que siguin contradictòries amb el que s’estableix en el present Conveni.

Aquest Conveni s’estableix en el marc de la relació concessional establerta entre la Generalitat de Catalunya i Invicat i, en conseqüència, té naturalesa juridicoadministrativa.

Atès que el contingut del present Conveni forma un tot unitari, en el cas que es produïssin modificacions substancials del que s’ha pactat, existirà la facultat per a les parts de la seva denúncia, sens perjudici dels drets que legalment poguessin correspondre.

 

Desena

Jurisdicció

Les parts intentaran resoldre de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i interpretació del present Conveni amb caràcter previ a la seva submissió davant la jurisdicció contenciosa administrativa, la qual és la competent d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Onzena

Inici de l’aplicació del Conveni

El present Conveni és d’aplicació i produirà efectes des de la data de la seva signatura.

 

I per tal que consti i, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.

 

Santi Vila i Vicente

Conseller de Territori i Sostenibilitat

 

[*] d’Infraestructures Viàries de Catalunya, SAU, Concessionària de la Generalitat de Catalunya

 

 

Annex

Sistema compensatori

 

A) Determinació del saldo de compensació anual

El saldo de compensació al tancament de cada exercici per raó de la inversió de l’obra del ramal Blanes-Lloret de Mar i que servirà exclusivament a efectes de la seva imputació als comptes anuals de la societat concessionària i per al càlcul del termini addicional que si s’escau correspongui en cas que el Govern de la Generalitat optés per aquest mecanisme de liquidació, s’obté de l’aplicació de la fórmula següent:

 

SC = Cn + SCn-1 (1+taxa)

 

en què:

Cn: valor real de les inversions executades en cada exercici.

SCn-1: saldo de compensació al tancament de l’exercici immediatament anterior.

Taxa: taxa de capitalització anual, establerta en un 8,0%,

 

El concepte valor real de les inversions inclourà el cost real de construcció de les obres i execució d’instal·lacions, el cost de les expropiacions i reposició de serveis afectats, el cost de redacció dels estudis i projectes i direcció i control de qualitat de les obres, i altres exigències d’inversió cultural.

 

B) Reequilibri de la concessió. Saldo de compensació final:

El saldo de compensació final serà l’import romanent del saldo de compensació anual acumulat per raó de la inversió de l’obra del ramal Blanes-Lloret de Mar a la data de venciment de la concessió.

Aquest saldo es compensarà mitjançant un termini de durada addicional o mitjançant altra mesura compensatòria ajustada a la normativa reguladora de la contractació del sector públic.

En cas d’optar-se pel seu pagament al final de concessió, el saldo es computarà de manera que el seu impacte fiscal sigui neutre per a la concessionària, respectant els termes de capitalització previstos a la clàusula 7.3 d’aquest Conveni.

Si la compensació s’articula com un termini addicional de concessió, es definiran prèviament els futurs fluxos de caixa lliures esperats de la concessionària, descomptant-los a la taxa de descompte definida més avall, fixant el termini de durada addicional com el coincident amb el moment temporal en què aquells fluxos actualitzats assoleixin l’import del saldo de compensació final.

El termini addicional que s’autoritzi, en cap cas podrà superar el termini màxim legal establert per a la concessió. En el cas que abans de la finalització del termini actual de la concessió (2021) es preveiés que l’ampliació fins al termini màxim legal no serà suficient per a la compensació de la totalitat del saldo de compensació de liquidació, l’Administració prendrà les mesures adients per adequar-la i per al rescabalament de la totalitat del saldo de compensació final resultant.

Si abans de la finalització d’aquest nou termini addicional prefixat l’any 2021 s’assolissin els fluxos necessaris per compensar el saldo de compensació de liquidació, es donarà per finalitzat el contracte, sense dret a reclamació per part de la societat concessionària. D’altra banda, si en la data inicialment prefixada no s’haguessin assolit aquests fluxos, la durada de la concessió s’estendrà fins que aquests s’assoleixin completament, i la Generalitat de Catalunya adoptarà les mesures de rescabalament que siguin necessàries en cas que es pugui arribar a sobrepassar el termini màxim d’extensió legalment aplicable conforme al règim jurídic d’Invicat.

Taxa de descompte per al càlcul del termini addicional:

La taxa de descompte utilitzada serà la que acordin les parts el 2021, tenint en compte les condicions de mercat d’aquell moment, que es determinaran per l’interès legal del diner més 375 punts bàsics, amb un límit inferior del 6,5% i un límit superior del 8,5 %.

Els futurs fluxos de caixa lliures de la concessionària es calcularan d’acord amb la següent fórmula:

 

FCLn = marge d’explotación x (1- tipus impositiu) – Inversionsn + Amortitzacions inversionsn x (tipus impositiu)

 

en què:

FCLn: flux de caixa lliure generat a l’any “n”

Marge d’explotación: ingressos d’explotació menys despeses d’explotació.

Tipus impositiu: tipus impositiu de l’impost de societats vigent en el moment de determinar els fluxos.

Inversionsn: inversions realitzades per la concessionària, d’acord amb el seu contracte en l’any “n”.

Amortitzacions inversionsn: amortitzacions de l’any “n” associades a les inversions realitzades per la concessionària.

 

El venciment de la concessió, per tant, està determinat per:

 

formula

 

 

Amunt