Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 10/03/2015

  • Número del document GOV/0033/2015

  • Número de control 15069130

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-15069130-2015

Dades del DOGC
  • Número 6829

  • Data 12/03/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/33/2015, de 10 de març, sobre la recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.


L’article 34.1 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, va autoritzar el Govern a adoptar mesures excepcionals de reducció de la despesa de personal que podien afectar les pagues addicionals dels conceptes que tinguessin consideració de complement específic o equivalent. A l’empara d’aquesta previsió, el Govern va dictar l’Acord GOV 44/2012, de 29 de maig, pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l'exercici 2012 i s'adequa l'Acord de Govern de 28 de febrer de 2012, que fixava la reducció retributiva en un import equivalent al 5% de les retribucions íntegres percebudes l’exercici 2012, i els acords, GOV/45/2012, de 29 de maig, pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l'exercici pressupostari 2012 en l'àmbit de l'Administració de justícia a Catalunya, i GOV/46/2012, de 29 de maig, pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l'exercici pressupostari 2012 en l'àmbit de les universitats públiques catalanes i entitats dependents, que feien extensives les reduccions retributives al personal de l’Administració de justícia a Catalunya i al de les universitats públiques catalanes i entitats dependents, respectivament.

El Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, va disposar, amb caràcter bàsic per a totes les administracions públiques, la reducció de les retribucions del personal funcionari i laboral de tot el sector públic en les quanties que corresponia percebre en el mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional del complement específic o equivalents de l’esmentat mes.

Als efectes que no en resultessin afectades acumulativament les retribucions del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, així com el personal de les universitats públiques catalanes i el personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya, el Govern va aprovar l’Acord GOV/78/2012, de 24 de juliol, d’adequació de les mesures de reducció retributives dels acords del Govern de 28 de febrer i de 29 de maig de 2012.

La Llei de 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 2015, ha possibilitat, amb caràcter bàsic, la recuperació de part de la paga extraordinària, així com de la paga addicional del complement específic o pagues addicionals equivalents, per un import equivalent a la part proporcional corresponent als primers 44 dies de l’esmentada paga. Així mateix, s’estableix l’obligació de retornar el 24,04% dels imports deixats de percebre pel personal al servei de l’Administració de Justícia a Catalunya.

Finalment, el Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives aprovat pel Ple del Parlament de Catalunya en data 4 de març de 2015, habilita el Govern perquè possibiliti aquesta recuperació parcial i, en ús de l’esmentada habilitació, el present Acord concreta aquesta recuperació i estableix els criteris per la seva aplicació efectiva.

Vist que s’ha dut a terme la negociació sindical en el si de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

D’acord amb l’anterior, a proposta de la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals i del conseller d’Economia i Coneixement, el Govern

 

Acorda:

 

1- Àmbit d’aplicació.

Aquest Acord és d’aplicació al personal funcionari, estatutari, eventual i laboral al servei de l’Administració de la Generalitat, inclòs el personal funcionari i interí dels cossos de l’Administració de justícia a Catalunya; Servei Català de la Salut; Institut Català de la Salut; entitats autònomes de caràcter administratiu; entitats autònomes de caràcter comercial o financer; entitats de dret públic; societats mercantils amb participació total o majoritària de la Generalitat; els consorcis amb participació majoritària de la Generalitat; les fundacions amb participació total o majoritària de la Generalitat, i les universitats públiques catalanes, al qual se li van adequar les retribucions el mes desembre de 2012 mitjançant l’Acord GOV/78/2012, de 24 de juliol, i com a conseqüència de l’aplicació del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

 

2- Recuperació d’una part de la paga extraordinària, paga addicional del complement específic o pagues addicionals equivalents del mes de desembre de 2012.

2.1- En l’exercici 2015 s’abonaran les quantitats equivalents a la part proporcional corresponent als primers 44 dies de la paga extraordinària, paga addicional del complement específic o pagues addicionals equivalents, objecte de supressió en el mes de desembre de 2012.

2.2- Les quantitats esmentades s’abonen en concepte de recuperació dels imports deixats de percebre de forma efectiva en aplicació del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

 

3- Criteris d’aplicació.

3.1- En els casos en què no hagués estat procedent reconèixer la totalitat de la paga extraordinària i addicional de desembre de 2012, com a conseqüència de no haver prestat serveis durant la totalitat d’aquest període, els primers 44 dies es reduiran proporcionalment al temps treballat.

3.2- Les quantitats que s’abonaran per aquest concepte al personal funcionari i interí dels cossos de l’Administració de justícia a Catalunya seran les equivalents a un 24,04% de l'import deixat de percebre.

Aquest mateix import percebrà el personal el règim retributiu del qual no prevegi la percepció de pagues extraordinàries, les percebi prorratejades o en percebi més de dues a l'any.

3.3- El còmput de la part de la paga extraordinària, paga addicional del complement específic i pagues addicionals que correspon als primers 44 dies, en relació amb el nombre de dies totals que comprenen la paga extraordinària i pagues addicionals o equivalents del mes de desembre de 2012 que van ser suprimides es realitzarà per a cada tipus de personal, conforme al règim jurídic vigent en el moment en què es van deixar de percebre.

a) Sempre que els convenis col·lectius vigents no disposin expressament una altra cosa, el nombre de dies totals a què es fa referència en el paràgraf anterior serà de 183 i, en qualsevol cas, les quantitats que s’abonaran seran equivalents a un 24,04% de l’import deixat de percebre.

b) Les quantitats a abonar en compliment d’aquest Acord seran objecte d’adequació, en aplicació de l’Acord GOV/78/2012, de 24 de juliol, conforme al qual les reduccions retributives resultants de l’any 2012 s’han de correspondre, com a mínim, a un import equivalent a un 5% en els termes previstos en els acords del Govern de 28 de febrer de 2012 i de 29 de maig de 2012. Aquesta regla s’aplicarà, si s’escau, en unitat d’acte i en la mateixa nòmina en què es faci efectiu l’abonament de les quantitats corresponents.

c) En els casos en què s’hagin percebut quanties equivalents per a aquest concepte en execució de sentència o d’altres resolucions judicials, o per altres circumstàncies, les quantitats resultants també seran objecte d’adequació, com a màxim, a la nòmina del mes de juny de 2015.

En els casos que es percebin quanties equivalents per aquest concepte en execució de sentència o d'altres resolucions judicials o d'altres circumstàncies, les quanties resultants també seran objecte d'adequació a la mateixa nòmina on es facin efectives.

 

4- Acreditació en la nòmina i procediment.

4.1- L’abonament de les quantitats a què fa referència aquest Acord s’acreditarà en la nòmina del mes de març de 2015 amb els conceptes retributius “Recuperació de la paga extraordinària/ complement addicional específic/ complement addicional de desembre de 2012”. En la mateixa nòmina es farà constar expressament l’adequació retributiva que pugui practicar-se amb el concepte “Aplicació Acord de Govern 78/2012”. Els ens, organismes o entitats del sector públic i les universitats públiques de Catalunya concretaran, respecte del seu personal, el moment en què s’acreditarà en la nòmina l’abonament d’aquestes quantitats dins l’exercici 2015. D’acord amb la normativa fiscal aplicable, les quantitats abonades per aquest concepte s’imputen a l’any 2015.

4.2- L’abonament i l’acreditació en la nòmina es realitzarà d’ofici per a tot el personal en servei actiu o en situació assimilada en la data d’entrada en vigor de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 sempre que, en el mes de desembre de 2012, prestessin serveis en la mateixa Administració, ens, organisme o entitat.

L’abonament es produirà amb càrrec al pressupost de l’organisme, ens o entitat a qui li hagués correspost abonar els primers 44 dies de la paga extraordinària, paga addicional del complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012. En l’àmbit dels departaments de la Generalitat l’abonament correspondrà al departament on es prestin serveis en la data d’entrada en vigor de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015. En el cas d’entitats o organismes extingits, les obligacions derivades d’aquest acord s’assumiran pel departament, entitat o organisme que l’hagi succeït o assumit les seves funcions.

4.3- L’abonament d’aquestes quantitats es produirà a sol·licitud de les persones interessades quan aquestes, en la data d’entrada en vigor de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, hagin deixat de prestar serveis en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, els seus organismes, ens o entitats, i les universitats públiques i entitats que en depenen, així com les persones que hagin canviat de destinació entre els diferents àmbits.

En aquest cas, el termini per presentar la sol·licitud serà de tres mesos des de la publicació del present Acord i l’abonament es realitzarà el mes següent a la verificació de la seva procedència.

A aquest efecte, i en funció de les dades de què es disposin, els serveis de gestió personal dels departaments i els centres gestors de personal dels ens, organismes o entitats del sector públic, comunicaran al personal que al seu moment restava en actiu o situació assimilada el seu dret a sol·licitar l’abonament de les quantitats que li corresponguin.

En cas de defunció, la sol·licitud correspon als hereus conforme a les normes del dret civil.

A aquest efecte, el model de sol·licitud estarà disponible en el portal de l’empleat públic i en la pàgina web del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

 

5- Autoritzacions.

5.1- S’autoritza els departaments de Governació i Relacions Institucionals i d’Economia i Coneixement perquè, mitjançant la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal del Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració, emetin les instruccions necessàries per a l’efectivitat i el control d’aquest Acord. Així mateix, el Consell Interuniversitari de Catalunya pot acordar, per mitjà de la seva junta permanent, les mesures necessàries per a la coordinació de la correcta aplicació d’aquest Acord i el seu control.

5.2- El Departament d’Economia i Coneixement emetrà les instruccions necessàries sobre control financer d’aquest Acord respecte dels ens, organismes o entitats del sector públic, així com pel que fa a la seva aplicació a les entitats concertades dels àmbits sanitari i social.

5.3. S’autoritza el Departament d’Ensenyament a retornar al personal a què fa referència l’Acord GOV/80/2012, de 30 de juliol, una quantitat equivalent a tots els efectes a l’establerta en aquest Acord per al personal funcionari docent no universitari.

 

6- Publicació i entrada en vigor.

Aquest Acord entra en vigor el dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 10 de març de 2015

 

Jordi Baiget i Cantons

Secretari del Govern

 

Amunt