Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 24/02/2015

 • Número del document 016/2015

 • Número de control 15055101

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

  CVE CVE-DOGC-A-15055101-2015

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6819

 • Data 26/02/2015

 • Secció DISPOSICIONS

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 16/2015, de 24 de febrer, pel qual es crea el Comissionat per a la Transició Nacional.


La Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, estableix a l'article 24 que el Govern pot nomenar comissionats, als quals ha d'assignar un àmbit d'actuació específic i que ha d'adscriure al departament corresponent.

Fent ús de la possibilitat que preveu l'article 24 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, aquest Decret crea la figura del Comissionat per a la Transició Nacional, que s’adscriu al Departament de la Presidència, com a òrgan de proposta, impuls i coordinació de les mesures i actuacions preparatòries, de planificació, d’implementació i de seguiment de la creació de les estructures d’estat.

De conformitat amb el que s'ha exposat, atès el que estableixen la Llei 13/2008, de 5 de novembre, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat,

A proposta del conseller de la Presidència, i d’acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Creació

Es crea el Comissionat per a la Transició Nacional, adscrit al Departament de la Presidència, al qual corresponen les funcions inherents a l’impuls, la coordinació i la implementació de les mesures necessàries per a la culminació del procés de Transició Nacional i el seguiment de les estructures d’estat, d’acord amb les directrius fixades pel Govern i sota la superior direcció del titular del departament.

 

Article 2

Funcions

Són funcions del Comissionat per a la Transició Nacional:

a) La identificació de les actuacions preparatòries i de les mesures que cal implementar per tal de culminar el procés de Transició Nacional, mitjançant les actuacions necessàries, en el marc de la legalitat vigent, així com la programació dels estadis de la seva implementació.

b) La planificació, l’impuls i la coordinació de les actuacions a dur a terme per part dels departaments de la Generalitat i els organismes, empreses i entitats que s’hi adscriuen o s’hi relacionen durant els processos preparatori i d’implementació de les actuacions referides a la lletra anterior.

c) El seguiment del compliment de la programació establerta, del qual ha d’informar al conseller de la Presidència.

d) L’elaboració d’un informe sobre el balanç del procés d’implantació de les estructures d’estat, que haurà de lliurar al Govern el setembre de 2015.

 

Article 3

Assistència a les reunions del Govern

El comissionat per a la Transició Nacional assistirà a les reunions del Govern quan sigui especialment convocat per informar del desenvolupament de les funcions que té encomanades.

 

Article 4

Col·laboració i suport administratiu i logístic

4.1 Els departaments de la Generalitat i els organismes, empreses i entitats que s’hi adscriuen o s’hi relacionen col·laboraran amb el Comissionat per a la Transició Nacional en allò que sigui necessari per al desenvolupament de les funcions que té encomanades.

4.2 El Comissionat per a la Transició Nacional rep el suport administratiu i logístic del Departament de la Presidència.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 24 de febrer de 2015

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Francesc Homs i Molist

Conseller de la Presidència

 

Amunt