Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 27/01/2015

  • Número del document 008/2015

  • Número de control 15028018

  • Organisme emissor Departament d'Interior

    CVE CVE-DOGC-A-15028018-2015

Dades del DOGC
  • Número 6800

  • Data 30/01/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 8/2015, de 27 de gener, pel qual s'aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.


L’article 132 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot cas, la regulació, la planificació i l'execució de mesures relatives a les emergències i la seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil, que inclouen els serveis de prevenció i extinció d'incendis, sens perjudici de les facultats dels governs locals en aquesta matèria, respectant el que estableixi l'Estat en exercici de les seves competències en matèria de seguretat pública.

La Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya, a l’article 5, atribueix als bombers i bomberes voluntaris la condició de ser part integrant dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya, i dedica el títol quart als bombers voluntaris de la Generalitat, que estan sota l’organització i la supervisió del departament competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments i es regeixen per la normativa que s’estableixi per reglament.

El marc normatiu actual del cos de bombers voluntaris de la Generalitat està determinat pel Decret 246/1996, de 5 de juliol, que aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 68/2000, de 8 de febrer, i pel Decret 172/2010, de 23 de novembre, del Consell de Bombers/eres Voluntaris/àries de la Generalitat de Catalunya. En aquest Reglament s’han desenvolupat qüestions com ara el sistema d’ingrés i de baixa, les càrregues i els drets inherents al nomenament; la formació; les obligacions, les categories, les funcions i l’organització. D’altra banda, el Decret 172/2010, de 23 de novembre, esmentat, regula les funcions, la composició, el règim d’elecció de membres i el funcionament del Consell de Bombers/eres Voluntaris/àries de la Generalitat de Catalunya, òrgan col·legiat d’assessorament i consulta en el qual els representants de les persones que formen part del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i de l’Administració harmonitzen els interessos respectius.

Davant la necessitat d’unificar en un sol text normatiu les diverses normes que regulen el cos de bombers voluntaris de la Generalitat per tal d’evitar la dispersió normativa i facilitar-ne així la comprensió i aplicació pels seus destinataris i la ciutadania en general, el present Decret refon els textos normatius dictats en aquesta matèria i l’actualitza d’acord amb les noves estructures organitzatives, alhora que també modifica algunes qüestions del marc normatiu del cos de bombers voluntaris per adaptar-lo a les noves realitats sorgides des que es va aprovar aquest marc jurídic l’any 1996.

Amb aquesta finalitat, el Reglament que s’aprova, a banda d’actualitzar, adaptar i especificar aspectes concrets de la regulació anterior, modifica la regulació del sistema d’ingrés a la Secció Activa del cos, a les seccions Juvenil i de Veterans i el règim de la suspensió temporal de funcions i de les compensacions econòmiques a què tenen dret les persones membres del cos de bombers voluntaris.

Així mateix, resulta del tot convenient regular de manera exhaustiva les tasques que desenvolupen els voluntaris i voluntàries que, com a membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat, col·laboren en el marc del sistema de prevenció i extinció d’incendis establert a la Llei 5/1994, de 4 de maig, abans esmentada, si escau, juntament amb els serveis professionals de bombers, tal com succeeix també en altres països de l’àmbit europeu.

Vist l’informe que, d’acord amb l’article 2.a) del Decret 172/2010, de 23 de novembre, ha emès el Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya;

Per tot el que s’ha exposat, a proposta del conseller d’Interior i d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Capítol 1

Disposicions generals

 

Article 1

Objecte

1.1 Aquest Reglament té per objecte establir les normes que regulen el cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i la seva organització, així com la regulació del Consell de Bombers Voluntaris.

1.2 El cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya s'estructura en agrupacions, d'acord amb la seva adscripció a parcs de bombers. A aquests efectes, tots els bombers i bomberes voluntaris d’un mateix parc integren una agrupació.

 

Article 2

Naturalesa i principis d'actuació

2.1 Són membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya les persones que, per la seva vocació benèfica social, presten d’una manera altruista les funcions de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, dins de la unitat directiva corresponent del departament competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.

2.2 Les persones membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat juntament amb el cos de Bombers de la Generalitat formen part dels serveis públics de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya. Els membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat no tenen la consideració de personal funcionari ni de personal laboral i han de sotmetre la seva actuació als principis bàsics assenyalats a l'article 2 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

 

 

Capítol 2

Seccions. Sistema d'ingrés i de baixa com a bomber voluntari

 

Secció 1

Seccions

 

Article 3

Classificació per seccions i definició

Els membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya es classifiquen en les seccions següents:

a) Secció Activa: formada pels membres del cos de bombers voluntaris la tasca dels quals és actuar al lloc del sinistre, realitzar serveis de prevenció i altres de no urgents. Així mateix, posteriorment al nomenament com a membre de la Secció Activa, la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments podrà habilitar, mitjançant resolució de la persona titular d’aquesta direcció general, per a determinades especialitats operatives bombers i bomberes voluntaris de la Secció Activa, d’acord amb el procediment establert per a aquestes. S’ha d’informar d’aquestes habilitacions el Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

b) Secció Especial: formada per experts professionals especialitzats en ciències o tecnologies relacionades amb l’àmbit de les emergències que determini la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments i que, pels seus coneixements i experiència, poden assessorar o participar de manera directa en els serveis de la seva especialitat. Els membres d’aquesta secció depenen orgànicament de la subdirecció general competent en l’àmbit operatiu o tècnic de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.

c) Secció de Veterans: formada pels membres del cos de bombers voluntaris que, amb l'aportació de la seva experiència i coneixements, tenen la missió d'assessorar en totes les tasques pròpies dels bombers. La direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments pot determinar les tasques de suport administratiu o logístic que aquesta secció pot realitzar.

d) Secció d'Honor: constituïda per persones, col·lectius, agrupacions o institucions, nacionals o estrangeres, que hagin contribuït d'alguna manera en favor dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de la Generalitat de Catalunya.

e) Secció Juvenil: cada agrupació pot comptar amb una Secció Juvenil, constituïda per joves que sentin una especial vocació de futur bomber o bombera voluntari.

 

Secció 2

Sistema d'ingrés a cada secció

 

Article 4

Nomenaments i baixes

Correspon a la persona titular del departament competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, a proposta de la persona titular de la direcció general competent en aquesta mateixa matèria, emetre les resolucions de nomenament dels membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya de totes les seccions en què es classifica, i també emetre'n les de baixa. Tant els nomenaments com les baixes s’han de comunicar al Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 5

Ingrés a la Secció Activa

5.1 L’ingrés a la Secció Activa es durà a terme mitjançant convocatòria pública, efectuada per la persona titular del departament competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.

5.2 Correspon a la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments tramitar les proves selectives, amb la col·laboració del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 6

Requisits d’admissibilitat a la convocatòria per ingressar a la Secció Activa

6.1 La persona interessada a ingressar a la Secció Activa ha de presentar, en el lloc indicat a la convocatòria pública, una sol·licitud adreçada a la persona titular del departament competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.

6.2 A la sol·licitud cal expressar com a màxim tres parcs de bombers als quals la persona participant vol ser adscrita, per ordre de preferència. A més, cal adjuntar-hi el currículum i els documents que acreditin que compleix els requisits següents:

a) Haver complert divuit anys.

b) Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d’obtenir-lo.

c) Tenir la residència a 15 quilòmetres de radi, com a màxim, del parc de bombers al qual vol ser adscrita.

d) No patir cap malaltia ni discapacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies de la secció.

6.3 El requisit establert a l’article 6.2.b) no és aplicable a les persones aspirants al cos de bombers voluntaris de la Secció Activa ni a les persones membres de la Secció Activa nomenades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reglament.

 

Article 7

Procés de selecció per a l’ingrés a la Secció Activa

7.1 El procés per ingressar a la Secció Activa es compon de les fases següents:

a) Proves.

b) Formació.

c) Pràctiques.

7.2 Totes les persones participants interessades a ingressar a la Secció Activa que compleixin els requisits de l’article anterior i altres requisits que, eventualment, determini la convocatòria han de ser convocades per a la superació, com a mínim, de les proves següents: prova de coneixements, prova de reconeixement mèdic, prova d’aptitud física, prova d’avaluació psicològica i entrevista personal.

Es podrà incloure qualsevol altre tipus de prova que permeti determinar la idoneïtat de les persones participants en relació amb les funcions a desenvolupar, atenent la connexió entre el tipus de prova a superar i l’adequació a les funcions pròpies de la Secció Activa.

El contingut de les proves es determinarà mitjançant una resolució de la persona titular del departament competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, amb l’informe previ del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya. S’ha d’informar del contingut de les proves el Consell.

7.3 Les persones participants que hagin superat la fase de proves seran convocades per accedir a la fase de formació i, un cop finalitzada i superada aquesta, a la fase de pràctiques.

7.4. La relació de persones participants declarades aptes i la puntuació assolida per cada una d’elles s’ha de fer pública en cada un dels parcs de bombers de les vacants convocades.

7.5 Un cop finalitzades i superades les tres fases del procés per ingressar a la Secció Activa, la persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments proposarà a la persona titular del departament competent la relació de participants declarats aptes que han de ser nomenats membres de la Secció Activa del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya. Es nomenaran com a màxim tants membres de la Secció Activa a cada parc de bombers com necessitats existents i que s’hagin convocat en cadascun dels parcs.

7.6 Les persones que siguin nomenades membres de la Secció Activa hauran de signar una declaració de reconeixement de la naturalesa voluntària de les funcions del bomber voluntari, d’acceptació de les normes d’aquest Reglament i de totes les disposicions i actes dictats per la Generalitat de Catalunya sobre organització i activitats dels membres del cos de bombers voluntaris, així com de compromís exprés de retornar, en el moment de la baixa, els elements identificatius i materials que li hagin estat lliurats per necessitats del servei.

7.7 Mitjançant instrucció de la persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments es podrà concretar el procediment d’habilitació per a determinades especialitats operatives dels bombers voluntaris de la Secció Activa.

 

Article 8

Ingrés, requisits d'admissibilitat i selecció dels membres de la Secció Especial

8.1 La persona que reuneixi les condicions expressades a l'article 3.b) d'aquest Reglament i que vulgui ser membre de la Secció Especial ha de presentar una sol·licitud adreçada a la persona titular del departament competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.

8.2 Cal adjuntar a la sol·licitud el currículum i els documents que acrediten haver complert divuit anys i els coneixements i l'experiència en les ciències o tecnologies que la persona sol·licitant al·lega que té.

8.3 La persona titular de la subdirecció general competent en l’àmbit operatiu o tècnic de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments ha d’emetre un informe sobre la sol·licitud, prèvia entrevista amb l’aspirant.

8.4 En funció de les tasques a realitzar pels professionals especialitzats que assenyala l’article 3.b), la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments determinarà el catàleg d’especialitats que requereixen la superació prèvia de les fases assenyalades a l’article 7.1.

8.5 L’aspirant que reuneixi els requisits anteriors, rebi un informe de valoració de mèrits positiu i superi, si escau, les fases assenyalades a l’article 7.1 serà proposat per al seu nomenament com a membre del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya de la Secció Especial, d'acord amb el que disposa l'article 4 d'aquest Reglament.

8.6 Les persones que siguin nomenades membres de la Secció Especial hauran de signar la declaració que estableix l’article 7.6.

 

Article 9

Ingrés i baixa a la Secció de Veterans

9.1 Poden sol·licitar l’ingrés a la Secció de Veterans els membres o exmembres de les seccions Activa i Especial del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya que es trobin en qualsevol dels supòsits següents:

a) Haver superat l’edat de cinquanta-cinc anys.

b) Patir una malaltia o discapacitat física, psíquica o sensorial que els impossibiliti per a l’exercici normal de les funcions.

c) Haver superat els vint anys de servei com a membre del cos de bombers voluntaris de les seccions esmentades.

9.2 També poden sol·licitar l’ingrés a la Secció de Veterans els membres del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, un cop jubilats.

9.3 Vistos la sol·licitud i els informes favorables del cap de l’agrupació i, si escau, cap de parc, i del cap de la regió d’emergències del parc de destí, es nomenaran els membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya de la Secció de Veterans d’acord amb el que disposa l’article 4 d’aquest Reglament.

9.4 La direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments pot iniciar d’ofici el procediment d’ingrés a la Secció de Veterans dels membres de les seccions Activa i Especial del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya quan, per les seves condicions físiques, no puguin exercir normalment les funcions pròpies de les seccions a què pertanyen, d’acord amb les revisions físiques i de medicina preventiva que estableix l’article 34.1.h), o pel fet de patir una malaltia o discapacitat que els impossibiliti l’exercici normal de les funcions.

9.5 Els membres de la Secció de Veterans seran baixa del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya en complir l’edat de setanta anys, llevat que sol·licitin el pas a la Secció d’Honor, de conformitat amb el que estableixen els articles 3.1.d) i 10 d’aquest Reglament, i la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments hi doni el vistiplau.

 

Article 10

Ingrés a la Secció d'Honor

Poden rebre el nomenament de bomber voluntari de la Secció d'Honor les persones físiques o jurídiques assenyalades a l'article 3.1.d), a títol individual o col·lectiu, i pels motius que s'hi especifiquen. Les persones membres d'aquesta Secció només ho són a títol honorífic.

 

Article 11

Ingrés i altres determinacions relatives a la Secció Juvenil

11.1 La persona que vulgui ser membre de la Secció Juvenil ha de presentar una sol·licitud adreçada a la persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments, ha d’indicar el parc de bombers que tingui constituïda una secció juvenil i hi ha d'adjuntar els documents que acrediten:

a) Haver complert catorze anys i no haver complert els divuit anys.

b) Autorització dels pares o tutors, d’acord amb el model que estableixi la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.

11.2 El cap d'agrupació, si s'escau, del lloc on el jove o la jove vulgui desenvolupar les seves activitats ha d'emetre informe sobre la sol·licitud, prèvia entrevista amb aquells.

L’aspirant que reuneixi els requisits establerts a l’apartat anterior i rebi un informe positiu serà proposat per al seu nomenament com a membre de la Secció Juvenil, d'acord amb el que disposa l'article 4.

11.3 Les activitats dels membres de la Secció Juvenil han de ser de caire cultural, esportiu i formatives relacionades amb les tasques de bomber, de conformitat amb la regulació específica que es dicti.

11.4 A l’efecte del desenvolupament de les activitats que assenyala l’apartat 3 d’aquest article, l’agrupació de bombers voluntaris on es constitueixi una secció juvenil ha de disposar de membres de la Secció Activa, Especial o de Veterans del cos de bombers voluntaris, o de membres del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, amb les ràtios i la formació específica que determini la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.

11.5 Els membres de la Secció Juvenil, quan assoleixin els divuit anys, seran donats de baixa com a membres d’aquesta Secció.

 

Article 12

Eficàcia parcial d'aquest Reglament en les seccions d'Honor i Juvenil

El contingut de la secció 3 del capítol 2, i també el dels capítols 3, 4, 5 i 6 d'aquest Reglament no són aplicables als membres de les seccions d'Honor i Juvenil, llevat dels supòsits que específicament s'hi assenyalen.

 

Secció 3

Baixa dels membres de les seccions Activa i Especial i suspensió temporal de les seves funcions

 

Article 13

Causes i procediment de baixa

13.1 Les baixes dels membres de les seccions Activa i Especial es produeixen en els supòsits següents:

a) A petició pròpia, mitjançant renúncia escrita.

b) Per malaltia o discapacitat física, psíquica o sensorial que els impossibiliti l’exercici normal de les funcions

c) Per haver complert l’edat de seixanta-cinc anys.

d) Per revocació del nomenament.

e) Pel fet d’adquirir la condició de funcionari del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

f) Per haver superat el termini màxim que estableix l’article 14.1.b) i, si s’escau, 14.2, sense que la persona interessada hagi sol·licitat reincorporar-se al servei actiu.

g) Per defunció.

13.2 La revocació a què es refereix la lletra d) de l'apartat anterior es produeix per alguna de les causes següents:

a) Per l’incompliment reiterat d’ordres d’un superior sense causa justificada, i també per l’abandonament del servei sense causa justificada.

b) Per haver faltat tres vegades en un mateix any a les pràctiques obligatòries, a les reunions convocades o a qualsevol altra activitat pròpia del parc respectiu, sense causa justificada.

c) Per no haver assistit als cursos obligatoris, o no haver assistit a cursos de formació contínua amb la inscripció admesa, sense causa justificada.

d) Per no haver complert, sense causa justificada, el percentatge d’activitat establert en la regulació específica que dicti la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, en relació amb el parc al qual s’està adscrit i per a la qual hagi estat cridat.

e) Per l'incompliment reiterat de les obligacions i disposicions recollides en aquest Reglament o en la regulació específica que dicti la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.

f) Per actes i conductes que atemptin contra la dignitat d'altres membres del cos, dels empleats públics o dels ciutadans, contra la imatge del cos, o bé contra el prestigi i la consideració deguts a la Generalitat de Catalunya i a la resta d'institucions o que vagin en contra dels principis d'actuació assenyalats a l'article 2.2 d'aquest Reglament.

g) Pel fet d'embriagar-se o de consumir drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques de manera que repercuteixi o pugui repercutir en el servei, o el fet de negar-se injustificadament a les comprovacions mèdiques i tècniques ordenades per l'Administració.

h) Els membres de la Secció Activa que no compleixin l’obligació que assenyala l’article 34.2.

13.3 La tramitació de les baixes per revocació correspon a la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, si s’escau previ informe motivat dels fets elaborat pel cap d’agrupació o pel cap de parc, i ratificat pel cap de la regió d’emergències.

13.4 El procediment de revocació l’inicia d’ofici la persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, inclou el tràmit d’audiència i es resol en el termini màxim de sis mesos, d’acord amb el que disposa l’article 4.

13.5 Un cop s’hagi resolt la revocació del nomenament ha de transcórrer un període mínim de cinc anys perquè la persona interessada pugui tornar a sol·licitar participar en el procés de selecció per a l’accés al cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la secció 2 d’aquest capítol.

 

Article 14

Suspensió temporal de les funcions

14.1 La persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments resoldrà la suspensió temporal de funcions dels membres de les seccions Activa o Especial en els supòsits següents:

a) Quan no acrediti el manteniment correcte de les condicions personals, d’acord amb el que assenyala l'article 34.1.h) d'aquest Reglament. La resolució ha de determinar el termini de la suspensió, que s'ha de deixar sense efecte si la persona interessada certifica la recuperació de les condicions per tornar a prestar el servei. En cas contrari, la suspensió pot donar lloc a la baixa com a membre del cos de bombers voluntaris, la qual s'ha de tramitar d'acord amb el que disposa l'article 13 d'aquest Reglament.

b) Per causes personals justificades. La resolució ha de ser adoptada a sol·licitud de la persona interessada, amb l’informe previ del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya si la duració de la suspensió és superior a un any, i amb expressió del temps de l'autorització de suspensió, que no pot ser superior als dos anys.

c) D’ofici, per haver superat el concurs oposició per accedir al cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, la suspensió s’allargarà fins al nomenament com a funcionari del cos de Bombers, moment en què serà baixa definitiva com a bomber voluntari, d’acord amb l’article 13.1.e).

d) D’ofici o a petició de la persona interessada perquè es troba en situació de gestació i, a sol·licitud de la persona interessada, mentre duri el període de lactància.

e) D’ofici, com a mesura cautelar, per causa justificada i de forma motivada, mentre ho requereixin els fets que hagin donat lloc a la tramitació de l’expedient de revocació establert a l’article 13.

14.2 En tots els supòsits del punt anterior, llevat dels apartats c) i e), a sol·licitud de la persona interessada i amb l’informe del Consell de Bombers Voluntaris es podrà ampliar el període de la suspensió temporal de funcions fins a quatre anys com a màxim.

14.3 Les suspensions temporals de funcions esmentades a l’apartat 1 d’aquest article s’han de comunicar al Consell de Bombers Voluntaris.

 

 

Capítol 3

Drets i deures inherents al nomenament

 

Secció 1

Carnet, uniformes i distintius, compensacions econòmiques, assegurança i defensa jurídica

 

Article 15

Carnet, uniformes i distintius

15.1 Els membres de totes les seccions del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya han de rebre juntament amb el seu nomenament el carnet d'identificació, la forma i característiques del qual figuren a l'annex 1 d'aquest Reglament. Els membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya tenen l'obligació de portar sempre el carnet d'identificació i de comunicar-ne immediatament la pèrdua al superior jeràrquic per escrit, segons el model determinat per la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de Catalunya. Així mateix, han de retornar-lo a la direcció general esmentada, temporalment o definitivament segons correspongui, en el cas de suspensió temporal de funcions o baixa.

15.2 La direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de Catalunya ha de determinar, amb la consulta prèvia al Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, els elements de la modalitat diària de l'uniforme de servei, de l'equip personal complementari d'intervenció i de l'equipament específic, establerts a la reglamentació sobre uniformes del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, que els membres del cos de bombers voluntaris de la Secció Activa i de la Secció Especial tenen dret a rebre.

15.3 Els membres de la Secció de Veterans tenen dret a rebre els elements que determini la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de la modalitat diària de l'uniforme de servei, establerta a la reglamentació sobre uniformes del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

15.4 Els membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya n'acrediten la pertinença mitjançant els distintius que s'esmenten a continuació, els quals s'incorporen obligatòriament a l’uniforme corresponent. Els tipus de distintius són: institucional, galó i xarretera, les característiques dels quals són les establertes per la reglamentació sobre uniformes del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, amb l'adaptació, pel que fa al galó i a la xarretera, que figura a l'annex 2 d'aquest Reglament.

15.5 La persona titular del departament competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, amb la consulta prèvia al Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, pot autoritzar l'ús de distintius complementaris per d'identificar agrupacions de bombers voluntaris.

 

Article 16

Drets i obligacions inherents a la uniformitat

16.1 Els drets inherents a la uniformitat són els següents:

a) Rebre els elements de l'uniforme a l'inici de les seves activitats i un cop rebin el nomenament corresponent.

b) Renovar els elements de l'uniforme en els supòsits de dany o pèrdua, quan aquest sigui causat per raons del servei, amb un informe escrit previ segons el model determinat per la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de Catalunya.

c) Renovar els elements de l'uniforme a mesura que es desgastin per l'ús, en funció de les tasques atribuïdes o de l'especialitat assignada.

d) Rebre informació sobre les condicions tècniques i de seguretat de tots els elements de l'uniforme, els quals han de complir les condicions tècniques i de seguretat corresponents, que són determinades per les disposicions específiques aplicables.

16.2 Les obligacions inherents a la uniformitat són les següents:

a) Dur la modalitat diària de l'uniforme de servei sempre que la persona membre del cos de bombers voluntaris estigui de guàrdia al parc, i quan s'efectuïn sortides per raó del servei, dur l'equip personal complementari d'intervenció i, si s'escau, l'equipament específic.

b) Utilitzar els elements de l'uniforme de conformitat amb les instruccions d'ús determinades per la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments.

c) Dur i mantenir en condicions correctes tots els elements de l'uniforme i no malmetre'ls.

d) Comunicar immediatament al superior jeràrquic i per escrit, segons el model determinat per la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, la pèrdua de qualsevol dels elements de l'uniforme.

e) Retornar tots els elements de l'uniforme a la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments temporalment o definitivament, segons correspongui, en el cas de suspensió temporal de funcions o per baixa. En cas que no es retornin s’iniciarà, previ advertiment, el procediment corresponent per al seu retorn o exigència de responsabilitats d’acord amb la normativa vigent.

f) No utilitzar l'uniforme en situacions alienes al servei.

g) Exhibir sobre l'uniforme únicament els distintius autoritzats en funció de la categoria corresponent.

 

Article 17

Compensacions econòmiques

17.1 Les compensacions corresponents a les prestacions dels membres del cos de bombers voluntaris no tenen caràcter de retribució salarial sinó que indemnitzen pels conceptes següents:

a) Incapacitat temporal per accidents produïts en exercici de les seves funcions.

b) Per assistència a les pràctiques, d’acord amb l’article 34.1.f) d’aquest Reglament.

c) Per assistència a cursos, d’acord amb l’article 34.1.f) d’aquest Reglament.

d) Per les despeses generades per l’assistència a sinistres i serveis de rereguarda amb un màxim de mil hores en còmput anual.

e) Per les despeses generades per la realització de tasques complementàries de manteniment d’instal·lacions, materials i vehicles amb un màxim de dotze hores mensuals per parc.

17.2 Les quanties corresponents a cada concepte es fixen per ordre conjunta del departament competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments i el departament competent en matèria de pressupostos. Així mateix, aquesta ordre pot establir, si escau, els criteris de valoració corresponents per a la concreció de les compensacions.

 

Article 18

Principis generals de les compensacions

18.1 Els imports de les compensacions econòmiques pels conceptes establerts a l’article 17 es percebran i gestionaran d’acord amb el procediment i l’ordre a què fa referència l’article següent.

18.2 Amb exclusió de les compensacions per incapacitat temporal produïda per accidents en acte de servei i per assistència a cursos i a pràctiques, d’acord amb l’article 34.1.f) d’aquest Reglament, així com la percepció dels drets per l’assistència a reunions del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, que sempre seran personals, les compensacions també es podran percebre directament o, a opció de la persona membre del cos de bombers voluntaris, en benefici de les associacions de bombers voluntaris que estiguin inscrites en el registre d’associacions de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.

18.3 L’opció en benefici de les associacions l’ha de fer directament la persona membre del cos de bombers voluntaris mitjançant un escrit adreçat a l’associació i a la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments en el qual han de figurar les seves dades identificatives i el nom de l’associació en favor de la qual exerceix l’opció.

18.4 El control de l’aplicació correcta del procediment regulat en aquest Decret correspon als comandaments de la regió d’emergències respectiva.

 

Article 19

Sol·licitud i justificació de les compensacions

19.1 Totes les compensacions econòmiques s’han de sol·licitar mitjançant el model oficial elaborat per la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, el qual ha d’anar signat pel cap d’agrupació o de parc i acompanyat de la documentació que per cada un dels casos, si s’escau, estableixi la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.

19.2 Les sol·licituds de compensacions econòmiques s’adreçaran mensualment a la regió d’emergències respectiva, la qual, prèvia comprovació de la seva procedència i correcta justificació, adreçarà la proposta de pagament a la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.

19.3 Per ordre de la persona titular del departament competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments es podrà regular el procediment per a la gestió de l’abonament de les compensacions.

 

Article 20

Assegurança d'accidents

20.1 Els membres de la Secció Activa i de la Secció Especial, incloses les persones aspirants mentre reben la formació bàsica, són beneficiaris d'assegurança amb cobertura de risc de mort i incapacitat permanent per accidents produïts en l’exercici de les seves funcions. Així mateix, els membres de les seccions de Veterans i Juvenil són beneficiaris d'una assegurança amb cobertura de risc de mort i incapacitat permanent per accidents produïts en l'exercici de les seves tasques o funcions.

20.2 La quantia de cada indemnització ha de ser igual a la dels membres del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

20.3 Les despeses derivades de l'assistència medicofarmacèutica de la persona membre del cos de bombers voluntaris en cas d'accident de qualsevol mena produït en exercici de les seves funcions, i sempre que la persona interessada no tingui un altre tipus de cobertura, són a càrrec de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 21

Defensa jurídica

Els membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya tenen dret a gaudir de la defensa jurídica necessària en les causes instruïdes com a conseqüència d'actuacions dutes a terme en l'exercici de les seves funcions.

 

Secció 2

Distincions

 

Article 22

Distincions

Amb la finalitat de reconèixer l'esforç, la dedicació i el lliurament en l'exercici de les seves funcions, la Generalitat de Catalunya pot atorgar als membres de les seccions Activa, Especial i de Veterans els tipus de distincions següents:

a) Medalla d'honor.

b) Menció honorífica.

 

Article 23

Tipus de medalla d'honor

Els supòsits en què s'atorga la medalla d'honor són per antiguitat i per serveis excepcionals.

 

Article 24

Medalla d'honor per antiguitat

La medalla d'honor per antiguitat s'atorga a les persones membres del cos de bombers voluntaris que hagin mostrat una especial dedicació i lliurament en l'exercici de les seves funcions al llarg dels anys, i té tres categories:

a) Medalla de bronze: s'atorga a les persones membres del cos de bombers voluntaris que hagin prestat vint anys de servei efectiu.

b) Medalla d'argent: s'atorga a les persones membres del cos de bombers voluntaris titulars de la medalla de bronze que hagin prestat vint-i-cinc anys de servei efectiu.

c) Medalla d'or: s'atorga a les persones membres del cos de bombers voluntaris titulars de la medalla d'argent que hagin prestat trenta-cinc anys de servei efectiu. No obstant això, a títol excepcional, la medalla d'or es pot concedir a la persona membre del cos de bombers voluntaris després de trenta anys de servei en el moment de la seva baixa.

 

Article 25

Medalla d'honor per serveis excepcionals

25.1 La medalla d'honor per serveis excepcionals s'atorga a la persona membre del cos de bombers voluntaris que sigui particularment distingida per la realització d'actes d'especial rellevància i repercussió per a les persones o la col·lectivitat en l'exercici de les seves funcions, i té les categories següents:

a) Medalla d'argent.

b) Medalla d'or.

25.2 La concessió de la medalla d'honor per serveis excepcionals es pot fer a títol col·lectiu pels mateixos motius que a títol individual, però aplicats a un equip o grup de treball.

25.3 En tot cas, quan l'exercici de les funcions pròpies de la persona membre del cos de bombers voluntaris ocasioni la seva mort o incapacitat permanent, s'atorgarà la medalla d'or per serveis excepcionals. En cas de mort, s'ha d'atorgar al cònjuge supervivent o als hereus legítims.

 

Article 26

Diploma i insígnia

Juntament amb la medalla d'honor s'ha de lliurar un diploma explicatiu dels motius concrets pels quals la persona membre del cos de bombers voluntaris és distingida i una insígnia identificadora de la medalla atorgada.

 

Article 27

Proposta d'atorgament de la medalla d'honor

Correspon a la persona titular del departament competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments atorgar la medalla d'honor, a proposta del director general competent en aquesta mateixa matèria, per iniciativa pròpia o a proposta del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 28

Característiques de la medalla, el diploma i la insígnia

La forma i les característiques de la medalla d'honor i la insígnia són les establertes en el règim de distincions del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Ho són també la forma i característiques del diploma, amb l'adaptació de la referència a bomber voluntari en aquest cas.

 

Article 29

Menció honorífica

29.1 Els membres de les seccions esmentades a l'article 22 d'aquest Reglament poden ser distingits, en supòsits diferents dels que poden donar lloc a l'atorgament de la medalla d'honor, per compensar les trajectòries professionals i les actuacions que es considerin meritòries.

29.2 Les mencions honorífiques les atorga la persona titular del departament competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments, a proposta de la persona titular de la direcció general competent en aquesta mateixa matèria, i s’han de reflectir documentalment.

29.3 Les mencions honorífiques poden ser públiques, privades, individuals o col·lectives.

 

Article 30

Caràcter honorífic de les distincions

Les distincions que estableix aquest Reglament tenen caràcter exclusivament honorífic i han de constar a l'expedient individual de la persona membre del cos de bombers voluntaris.

 

 

Capítol 4

Formació

 

Article 31

Formació

31.1 La formació dels membres del cos de bombers voluntaris correspon a l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, la qual ha d'expedir i enregistrar els certificats i títols corresponents.

31.2 La formació a què tenen dret els membres del cos de bombers voluntaris és la de capacitació per a les funcions següents: de caporal, de sergent i d'oficial. Així mateix, les persones membres del cos de bombers voluntaris tenen dret a formació contínua i d’especialització.

 

Article 32

Formació contínua i d’especialització

32.1 L'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya organitzarà, a sol·licitud de la subdirecció general competent en l’àmbit operatiu o tècnic i en horaris i dies que siguin adequats als membres del cos de bombers voluntaris, cursos de perfeccionament sobre matèries i riscos propis dels diferents àmbits territorials.

32.2 Els membres del cos de bombers voluntaris podran assistir també, amb les condicions establertes en cada cas, a altres activitats organitzades per l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, com ara cursos, jornades, congressos i simposis.

 

Article 33

Activitats teoricopràctiques de perfeccionament i consolidació

Els membres de la Secció Activa i, si escau, de la Secció Especial han de mantenir una constant activitat teoricopràctica de perfeccionament i consolidació dels coneixements i les tècniques adquirides mitjançant la formació en matèria de prevenció i extinció d’incendis i salvaments. Aquesta activitat s’ha de realitzar de manera reglada als parcs de bombers respectius o a les seus que determini la respectiva regió d’emergències, en funció d’una programació anual, procurant que aquesta es realitzi en horaris i dies adequats al col·lectiu de cada parc.

 

 

Capítol 5

Obligacions, categories, funcions i organització

 

Secció 1

Obligacions dels membres del cos de bombers voluntaris

 

Article 34

Obligacions dels membres del cos de bombers voluntaris

34.1 Les obligacions generals pròpies dels membres de les seccions Activa i Especial del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya són les següents:

a) Obeir les ordres dels seus superiors i complir les disposicions de les presents normes i les que, per a la bona marxa del cos, es dictin.

b) Acudir al parc amb celeritat quan se'ls avisi o bé quan tinguin notícia dels sinistres per altres mitjans.

c) Atendre els serveis de reguarda.

d) En cas d'haver intervingut en algun sinistre estant lliures de servei, donar compte de la seva actuació al seu superior immediat.

e) Dur a terme els treballs que tenen per finalitat mantenir en condicions correctes d'ús els locals, els vehicles, els materials, els estris i també l'equip personal, a fi que puguin servir en tot moment per als usos a què estan destinats.

f) Assistir a les pràctiques, a les activitats d’implantacions i als cursos que determini, amb caràcter obligatori, la subdirecció general competent en l’àmbit operatiu.

g) Assistir a les reunions convocades pels seus superiors.

h) Sotmetre's periòdicament a les revisions físiques i de medicina preventiva per tal d'assegurar el manteniment de les condicions necessàries per a la seguretat personal.

i) Facilitar i, si s'escau, actualitzar les dades personals de contacte als seus superiors.

j) Totes les altres pròpies de les seves funcions que estableixi la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.

34.2 Els membres de la Secció Activa han de disposar del permís de conducció de vehicles de la categoria C, en vigor, o permís equivalent d’acord amb la normativa aplicable, com a màxim en el termini de cinc anys des del seu nomenament. Aquesta obligació no és aplicable a les persones membres de la Secció Activa nomenades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reglament.

 

Secció 2

Categories i funcions

 

Article 35

Categories

35.1 El cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya s'ordena jeràrquicament en les categories següents, de més alta a més baixa:

a) Oficial.

b) Sergent.

c) Caporal.

d) Bomber.

35.2 Correspon al departament competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments establir les categories que pot tenir cada parc de bombers i el nombre de membres del cos de bombers voluntaris que, d'acord amb aquest Reglament, puguin pertànyer a cadascuna d'elles, tenint en compte la dotació d’efectius, el nombre d'habitants del sector d'actuació o les característiques de cada parc.

 

Article 36

Requisits dels membres del cos de bombers voluntaris aspirants a cada categoria

36.1 Les persones membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya que aspirin a exercir les funcions d'oficial, sergent o caporal han de reunir els requisits esmentats en aquest article i ser nomenades conforme al sistema establert a la secció tercera d’aquest capítol.

36.2 Els requisits de l’aspirant a oficial són els següents:

a) Ser membre de la Secció Activa.

b) Haver superat satisfactòriament el curs d'oficial, sergent i caporal.

c) Tenir un mínim de tres anys d'antiguitat de servei en actiu en la categoria de sergent.

d) Estar adscrit al parc en què l’aspirant vol exercir les funcions corresponents.

36.3 Els requisits de l’aspirant a sergent són els següents:

a) Ser membre de la Secció Activa.

b) Haver superat satisfactòriament el curs de sergent i el de caporal.

c) Tenir un mínim de tres anys d'antiguitat de servei en actiu en la categoria de caporal.

d) Estar adscrit al parc en què l’aspirant vol exercir les funcions corresponents.

36.4 Els requisits de l’aspirant a caporal són els següents:

a) Ser membre de la Secció Activa.

b) Haver superat satisfactòriament el curs de caporal.

c) Tenir un mínim de tres anys d'antiguitat de servei en actiu en la categoria de bomber.

d) Estar adscrit al parc en què l’aspirant vol exercir les funcions corresponents.

 

Article 37

Cap d'agrupació i cap de parc

Cada agrupació de bombers voluntaris ha de tenir un cap o una cap d'agrupació membre del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya. En els parcs amb adscripció exclusiva de membres del cos de bombers voluntaris, el cap o la cap d'agrupació és a la vegada cap de parc.

 

Article 38

Funcions del caporal

Correspon al caporal exercir les funcions següents:

a) Vetllar per la seguretat dels membres del parc sota la seva dependència, per la rapidesa de l'actuació i per l'eficàcia del servei que es presti, tendents a reduir al màxim possible els efectes dels sinistres, en primer lloc sobre les persones i també sobre els béns públics i privats.

b) Transmetre, de forma fidel, les ordres dels seus superiors als membres del parc sota la seva dependència.

c) Inspeccionar totes les dependències i instal·lacions del parc, i també els vehicles, materials, estris, equips personals i condicions personals dels membres del cos de bombers voluntaris sota la seva dependència, en finalitzar les maniobres i serveis i, si és necessari, prendre les mesures per esmenar les anomalies detectades, i donar-ne compte als seus superiors.

d) Prendre nota en els llibres de control de totes les novetats que es refereixin als serveis prestats, a les dependències i instal·lacions, vehicles, materials, estris i membres del cos de bombers voluntaris sota la seva dependència.

e) Totes les assenyalades a l'article següent en els parcs on no hi hagi sergents.

 

Article 39

Funcions del sergent

Correspon al sergent exercir les funcions següents:

a) Dirigir els membres del parc en els sinistres, fins que no s'hi presenti un superior, a qui cal informar per tal de garantir la continuïtat.

b) Dirigir el parc per delegació expressa del cap de parc.

c) Dirigir la formació pràctica del parc.

d) Assegurar que es prenguin les dades en els sinistres i les intervencions del parc, per a la confecció dels comunicats i la redacció dels informes tècnics corresponents.

e) Acomplir qualsevol altra funció que sigui necessària per a l'execució dels serveis que ha de prestar o qualsevol altra tasca que li encomanin els seus superiors.

 

Article 40

Funcions de l'oficial

Les funcions de l’oficial són les assenyalades als punts a), d) i e) de l’article 39 i, a més:

a) Controlar i supervisar la formació pràctica dels membres del cos de bombers voluntaris del parc.

b) Controlar i supervisar els treballs dels membres del cos de bombers voluntaris del parc en les tasques d’inspecció i prevenció d’incendis i de salvaments per ordre del comandament de la regió d’emergències.

c) Assumir, si escau, funcions específiques de coordinació en un àmbit d’actuació superior al parc, i de representació de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, mitjançant resolució que ho autoritzi en cada cas emesa per la persona titular d’aquesta direcció general i amb l’informe previ del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 41

Funcions dels caps d'agrupació

41.1 Correspon als caps d’agrupació exercir les funcions següents:

a) Assumir les funcions de cap de parc en els parcs compostos únicament per membres del cos de bombers voluntaris. És a dir, assumir-ne la direcció superior i exercir la representació institucional de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments dins del seu àmbit d’actuació.

b) Assistir als sinistres que es produeixin dins del seu sector d’actuació o delegar l’assistència en els comandaments establerts prèviament.

c) Tenir cura que es compleixi el Reglament del cos de bombers voluntaris.

d) Organitzar els membres del cos de bombers voluntaris en sortides, equips de reserva i equips de vigilància (guàrdies).

e) Proposar el nomenament del sotscap d’agrupació i dels caporals i sergents que exerciran les funcions durant el seu mandat.

f) Distribuir els efectius en cadascuna de les sortides, en funció de les seves aptituds i coneixements.

g) Controlar i supervisar la preparació pràctica i teòrica dels efectius i la revisió de les maniobres amb les persones i material del parc.

h) Procurar que les dependències, les instal·lacions, els materials i els vehicles al seu càrrec estiguin en òptimes condicions de funcionament.

i) Assegurar el tràmit de la documentació referent als diferents aspectes de les persones, béns i comptabilitat.

j) Prendre les mesures necessàries per a la bona marxa de l’agrupació i donar compte de les seves activitats, per escrit, al comandament de la regió d’emergències.

k) Donar compte per escrit dels sinistres on intervingui l’agrupació i revisar l’informe tècnic corresponent elaborat pel responsable de l’actuació.

l) Col·laborar en els treballs i inspeccions de prevenció d’incendis per ordre del comandament de la regió d’emergències.

m) Proposar i suggerir tot el que cregui convenient per a la bona marxa i millora del servei.

n) Convocar de forma periòdica reunions per tal d’analitzar la marxa de l’agrupació i treure ensenyaments dels sinistres en els quals s’ha participat.

o) Assistir a les reunions convocades pel comandament de la regió d’emergències.

p) Realitzar les entrevistes i els informes corresponents de les persones aspirants a ingressar a la Secció de Veterans i a la Secció Juvenil del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

q) En els parcs on hi hagi cap d’agrupació i cap de parc del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, el cap d’agrupació exerceix les funcions assenyalades als apartats anteriors dins de l’àmbit exclusiu dels membres del cos de bombers voluntaris.

41.2 És responsabilitat del cap d’agrupació i, si escau, cap de parc l’organització de tots els efectius de l’agrupació per poder assumir la cobertura de totes les incidències i serveis que s’esdevinguin.

 

Article 42

Funcions dels sotscaps d’agrupació

Correspon als sotscaps d’agrupació assumir les funcions del cap d’agrupació en absència seva o per delegació expressa d’aquest. El sotscap d’agrupació ha de ser una persona membre de la Secció Activa i ha d’estar adscrita al parc en què hagi d’exercir les funcions corresponents.

 

Article 43

Funcions coincidents

Totes les funcions coincidents assenyalades als articles 38 a 42 d'aquest Reglament ho són per tal de permetre la substituïbilitat entre les persones membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya. En cas de coincidència de funcions i presència simultània de categories, preval sempre el comandament de la categoria superior, inclòs el cap de parc.

 

Secció 3

Elecció de caps d’agrupació i sotscaps d’agrupació. Nomenament de caps d’agrupació, sotscaps d’agrupació, oficials, sergents i caporals.

 

Article 44

Elecció i nomenament dels caps d’agrupació i sotscaps d’agrupació

44.1 Cada agrupació de bombers voluntaris ha de ser comandada per una persona membre del cos de bombers voluntaris escollida com a cap d’agrupació, la qual ha de complir els requisits següents:

a) Ser membre de la Secció Activa i estar en servei actiu.

b) Estar adscrita al parc en què vol exercir les funcions corresponents.

44.2 Les persones membres de les seccions Activa i Especial en servei actiu, incloses les suspeses temporalment de conformitat amb l’article 14.1.d), i adscrites al parc, han d’escollir, mitjançant votació i per a un període de quatre anys, el seu cap d’agrupació i el sotscap a proposta d’aquest, entre els membres del cos de bombers voluntaris que reuneixin els requisits esmentats a l’apartat anterior. Seran escollides cap d’agrupació i sotscap les persones incloses en la candidatura que hagin obtingut el nombre més alt de vots d’acord amb el procediment regulat en aquest Decret.

44.3 Els caps d’agrupació i els sotscaps d’agrupació inclosos en les seves candidatures d’acord amb el que disposa l’article 46.6 d’aquest Reglament són nomenats per resolució del director general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, d’acord amb el resultat de les votacions corresponents. Els sergents i els caporals també són nomenats pel director general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments d’acord amb la proposta que formuli el cap d’agrupació que hagi estat elegit.

 

Article 45

Principis generals del procediment d’eleccions

45.1 L’elecció dels caps d’agrupació i dels sotscaps d’agrupació del cos de bombers voluntaris s’ha d’ajustar al procediment establert en aquest Reglament i amb caràcter general s’ha de fer de manera simultània a tots els parcs de bombers de totes les regions d’emergències, llevat dels supòsits previstos en aquest Reglament.

45.2 Sens perjudici de l’autonomia i la capacitat d’autoorganització del cos de bombers voluntaris, el sistema d’elecció dels caps d’agrupació serà tutelat per la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, per mitjà dels caps de les regions d’emergències del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, o de l’òrgan en qui es delegui de forma expressa.

45.3 Tenen la condició d’electors totes les persones membres del cos de bombers voluntaris de l’agrupació respectiva de les seccions Activa i Especial en servei actiu, incloses les suspeses temporalment de conformitat amb l’article 14.1 d), incorporades en el cens electoral.

 

Article 46

Promoció d’eleccions i cens electoral

46.1 Correspon al cap de la regió d’emergències promoure la celebració d’eleccions trenta dies abans de l’expiració del mandat de quatre anys dels caps d’agrupació. La proposta s’adreçarà al cap de l’agrupació respectiva, que l’exposarà en el tauler d’anuncis.

46.2 Juntament amb l’escrit de promoció, el cap de l’agrupació exposarà en el tauler d’anuncis el cens de l’agrupació o del parc referent a les persones membres de les seccions Activa i Especial en servei actiu i adscrites al parc, amb indicació de l’obertura d’un termini de deu dies per esmenar errors. El cens haurà d’incloure el nom i els cognoms, i la designació de les persones del parc que integren la mesa electoral. Correspon al cap de l’agrupació o, si s’escau, cap de parc mantenir constantment actualitzat aquest cens.

46.3 Les meses electorals estaran compostes per tres membres de les seccions Activa o Especial de l’agrupació respectiva que es trobin en servei actiu: la persona de més edat, la de menys edat i la persona que designi el cap de la regió d’emergències respectiva d’acord amb el cap de l’agrupació. Atenent criteris equivalents d’edat i de lliure designació per part del cap de la regió d’emergències respectiva d’acord amb el cap de l’agrupació, es designaran tres membres suplents en servei actiu. No poden ser membres de la mesa electoral les persones del cos de bombers voluntaris que estiguin incloses en alguna candidatura o en suspensió temporal de funcions. La mesa s’haurà de constituir formalment en el termini de tres dies des de la recepció del nomenament i se n’aixecarà acta, que haurà de ser signada pels tres membres i serà adreçada al cap de l’agrupació i exposada en el tauler d’anuncis. En cas d’absència o renúncia motivada, els membres de la mesa seran substituïts pels suplents corresponents.

46.4 Corresponen a la mesa electoral les funcions següents:

a) Fer els preparatius perquè les votacions es desenvolupin amb normalitat.

b) Vetllar per la transparència i objectivitat del procés electoral.

c) Resoldre les queixes que se li dirigeixin durant el procés electoral.

46.5 Durant tot el procés electoral el cap de l’agrupació sortint continuarà exercint la seva tasca en funcions. Un cop proclamats els resultats de les eleccions, la persona candidata elegida exercirà el càrrec de cap d’agrupació en funcions fins que sigui nomenada.

46.6 Dins el termini de vint dies des de la promoció d’eleccions es podran presentar candidatures mitjançant un escrit adreçat a la mesa electoral de l’agrupació. Aquestes candidatures inclouran, juntament amb les dades d’identificació i la documentació acreditativa del compliment dels requisits per part de la persona candidata, les dades identificatives de la persona que ha d’acomplir les funcions de sotscap d’agrupació durant el seu mandat.

 

Article 47

Procediment electoral

47.1 Finalitzat el termini de presentació de candidatures i mitjançant un escrit del cap de l’agrupació, que s’adreçarà al cap de la regió d’emergències respectiva, s’obrirà el procediment electoral. Aquest escrit inclourà la proclamació de les candidatures presentades amb indicació dels membres que les integren i el dia i l’hora de la votació.

47.2 La data de votació es farà pública a les agrupacions mitjançant l’exposició en el tauler d’anuncis durant un període mínim de quinze dies abans de la data assenyalada per fer la votació.

47.3 El vot és lliure, secret, personal i directe i es realitza amb la metodologia que estableix la mesa electoral.

47.4 Correspon als membres de la mesa electoral el control de la identitat dels votants, el control del vot i el recompte dels vots emesos, que serà públic. S’aixecarà acta amb el resultat de la votació, que haurà de ser signada pels tres membres i adreçada al cap de la regió d’emergències. D’aquesta acta, que inclourà el nombre d’electors que han votat, el nombre de vots vàlids, vots nuls i vots en blanc i els vots obtinguts per les candidatures, se’n donarà còpia al cap de l’agrupació, el qual l’exposarà en el tauler d’anuncis de l’agrupació.

 

Article 48

Nomenament

Rebuda l’acta de la mesa electoral, el cap de la regió d’emergències remetrà els resultats a la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, juntament amb una còpia de l’acta, a l’efecte de l’elaboració de la resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments per la qual seran nomenats els nous caps i sotscaps d’agrupació.

 

Article 49

Convocatòria extraordinària

49.1 En cas de cessament, dimissió o impossibilitat continuada del cap de l’agrupació per a l’exercici de les seves funcions, el mateix cap de l’agrupació o, si no n’hi ha, el sotscap, pot demanar la convocatòria d’eleccions anticipades. En aquests mateixos supòsits, si no es produeix la sol·licitud del cap o el sotscap d’agrupació en el termini de tres dies, com també en els casos de creació de noves agrupacions i situacions anàlogues, correspondrà al cap de la regió d’emergències convocar eleccions d’ofici. En tots aquests casos, la convocatòria inclourà el calendari i les previsions necessàries per al desenvolupament correcte del procés electoral. Així mateix, la promoció de les següents eleccions s’ha d’efectuar amb caràcter simultani al de la resta de parcs en règim ordinari.

49.2 Es pot sol·licitar un vot de censura mitjançant un escrit avalat per les dues terceres parts dels membres del cos de bombers voluntaris de l’agrupació adreçat al cap de la regió d’emergències corresponent. En aquest supòsit, el cap de la regió d’emergències convocarà reunió general extraordinària de l’agrupació afectada en la qual se sotmetrà a votació la gestió del cap de l’agrupació. Si en aquesta votació el cap de l’agrupació no obté el suport de la majoria simple de membres de l’agrupació, el cap de la regió d’emergències en proposarà el cessament al director general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.

 

Article 50

Reclamacions o impugnacions

Les reclamacions o impugnacions s’adreçaran al cap de la regió d’emergències durant els cinc dies posteriors a la votació. El cap de la regió d’emergències, prèvia consulta amb la mesa electoral, resoldrà en el termini de tres dies i declararà la validesa o la nul·litat del procés.

 

Article 51

Nomenament dels oficials

Els oficials són nomenats per la persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments amb l'informe previ del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

 

Secció 4

Àmbit d'actuació, adscripció i equips de guàrdia

 

Article 52

Àmbit d'actuació

L'àmbit d'actuació del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya és tot el territori de Catalunya. També pot actuar fora del territori de Catalunya, en casos excepcionals o d'emergència, si la naturalesa del servei a prestar ho requereix i a petició de l'autoritat competent.

 

Article 53

Adscripció

53.1 Els membres de la Secció Activa s'adscriuen als parcs de bombers de la Generalitat de Catalunya. La direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, amb l’informe previ del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, pot adscriure membres de la Secció Activa a altres serveis logístics o operatius de la mateixa direcció general.

53.2 La persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments pot autoritzar per resolució, amb els informes previs dels caps de parc, caps d'agrupació o caps dels serveis logístics o operatius afectats, el canvi del parc de bombers o servei al qual el membre de la secció Activa estigui adscrit, per causa justificada del seu canvi de residència.

53.3 La persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, per raons excepcionals i justificades, pot autoritzar un canvi d’adscripció per motiu diferent del canvi de residència. Aquest canvi d’adscripció s’ha de comunicar al Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 54

Equips de guàrdia

54.1 Els membres del cos de bombers voluntaris adscrits a parcs s'organitzen en equips de guàrdia i han de ser localitzables per poder atendre les sortides i, eventualment, per a la presència en els parcs mentre duren les sortides.

54.2 La direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments ha de proveir els equips de guàrdia amb la tecnologia necessària per garantir la seva localització immediata.

 

Article 55

Composició de l'equip de guàrdia

L'equip de guàrdia està format per sis membres de la Secció Activa, d'entre els quals cal garantir que dos tinguin el carnet de la categoria que permeti conduir els vehicles del parc.

 

Article 56

Dotació d'equips de guàrdia per parc

Els parcs amb adscripció exclusiva de membres del cos de bombers voluntaris han de tenir una dotació mínima de dos i una dotació màxima de cinc equips de guàrdia, a més del cap de parc.

 

Article 57

Modificació de la composició i dotacions dels equips de guàrdia

57.1 La direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments pot modificar, a proposta de la subdirecció general competent en l’àmbit operatiu, la composició o les dotacions dels equips de guàrdia dels parcs, amb l’informe previ del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, correspon al departament competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments fixar el nombre total d’efectius de bomber voluntari de la Generalitat de Catalunya, i també les necessitats que s’han de cobrir anualment d’acord amb les disponibilitats pressupostàries existents.

57.2 En els parcs amb adscripció de membres del cos de bombers voluntaris i de membres del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, l'eventual organització dels membres del cos de bombers voluntaris en equips de guàrdia, així com la seva composició i dotació, l’ha de determinar la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, amb l’informe previ del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Capítol 6

El Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya

 

Article 58

Definició

El Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya és l’òrgan col·legiat d’assessorament i consulta en el qual els representants dels membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i de l’Administració harmonitzen els interessos respectius. Aquest òrgan està adscrit a la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, on té la seu.

 

Article 59

Funcions

Corresponen al Consell de Bombers Voluntaris les funcions següents:

a) Emetre informe sobre les disposicions de caràcter general que afectin els membres del cos de bombers voluntaris.

b) Proposar criteris d’interpretació i de desplegament del Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i altres normes que els siguin aplicables.

c) Elaborar estudis i propostes que afectin les funcions de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments exercides pels membres del cos de bombers voluntaris.

d) Estudiar i proposar l’adopció de mesures preventives encaminades a la prevenció i l’extinció d’incendis i de salvaments, especialment pel que fa a l’equipament i a la dotació dels parcs.

e) Fer estudis en relació amb els riscos d’incendis potencials i els membres del cos de bombers voluntaris mobilitzables en el territori de Catalunya.

f) Informar de totes les qüestions relatives als membres del cos de bombers voluntaris, a petició de les associacions legalment constituïdes de membres del cos de bombers voluntaris.

g) Proposar criteris de coordinació, cooperació i assistència entre els membres del cos de bombers voluntaris.

h) Proposar mesures a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per millorar la formació, el perfeccionament i la capacitació dels membres del cos de bombers voluntaris.

i) Aprovar la proposta de planificació de les activitats formatives anuals adreçades als membres del cos de bombers voluntaris.

j) Donar suport a la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments en la tramitació de la convocatòria d’accés a la Secció Activa del cos de bombers voluntaris

k) Emetre informe previ en els supòsits previstos en aquest Reglament.

l) Totes aquelles altres que legalment o reglamentàriament li siguin atribuïdes.

 

Article 60

Composició

60.1 El Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya està integrat per les persones següents:

a) La persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, la qual presideix el Consell.

b) Les persones representants del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, una per cadascuna de les regions d’emergències, llevat de la Regió d’Emergències de Lleida que en seran dues, en què s’organitza territorialment el cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, les quals són elegides de la manera que determina aquest Decret.

c) Les persones representants del departament competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, en un nombre equivalent al de les persones representants del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, designades per la persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments d’entre els caps de regió d’emergències i les persones amb rang de subdirector general de l’esmentada direcció general, procurant que aquesta designació afavoreixi una representació equilibrada d’homes i dones en el si del Consell.

60.2 Així mateix, assistirà al Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, com a secretària, amb veu i sense vot, una persona funcionària designada per la persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, que canalitzarà i assumirà la coordinació i el seguiment dels acords presos pel Consell.

60.3 La durada de l’exercici del càrrec dels representants dels membres del cos de bombers voluntaris en el Consell serà de quatre anys.

 

Article 61

Elecció dels membres del Consell. Principis generals

61.1 Els representants dels membres del cos de bombers voluntaris que han de formar part del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya seran elegits de la manera que disposa el present Decret.

61.2 El nomenament d’aquests representants correspon a la persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, d’acord amb el procediment regulat en aquest Decret.

61.3 Sens perjudici de l’autonomia i la capacitat d’autoorganització del cos de bombers voluntaris, el sistema d’elecció dels seus representants en el Consell el coordinarà la persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, per mitjà de la persona titular de la subdirecció general competent en matèria de recursos humans de la dita direcció general, dels caps de regió d’emergències o de l’òrgan en qui es delegui de forma expressa.

 

Article 62

Elecció dels representants del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya

62.1 Tenen la condició d’elegibles com a membres del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya en representació del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya totes les persones membres d’aquest cos que, en l’àmbit de la regió d’emergències respectiva, tinguin la condició de cap d’agrupació o sotscap d’agrupació i hagin presentat candidatura, la qual haurà d’estar avalada per un mínim de dos caps d’agrupació de la mateixa regió d’emergències. Les candidatures inclouran el nom i cognoms d’una persona suplent que haurà de tenir la condició de cap d’agrupació o sotscap d’agrupació de la regió d’emergències en què es presenti la candidatura. La persona suplent substituirà la titular, en cas que aquesta sigui finalment nomenada representant, en supòsits degudament justificats que impedeixin la seva assistència a les sessions del Consell.

62.2 Tenen la condició d’electors els caps d’agrupació de la regió d’emergències respectiva i es pondera el seu vot en funció del nombre de membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya que formin la seva agrupació de les seccions Activa i Especial en actiu, inclosos els suspesos temporalment de conformitat amb l’article 14.1.d), considerant que cada bomber o bombera voluntari és un vot.

62.3 La presentació de candidatures es farà mitjançant un escrit de la persona candidata adreçat al cap de regió d’emergències respectiu, en el qual hauran de constar, juntament amb les dades d’identificació de la persona candidata, les signatures dels caps d’agrupació que avalen la seva candidatura. Aquestes candidatures s’hauran de presentar en el termini d’un mes des de la finalització del període de quatre anys establert a l’article 60.3 d’aquest Decret.

62.4 Finalitzat el termini de presentació, els caps de regió d’emergències faran pública la llista de candidatures vàlides, amb indicació dels caps d’agrupació que les avalen, en els parcs de les regions d’emergències respectives amb una antelació de deu dies a l’inici del termini establert per a la votació dels caps d’agrupació.

62.5 El vot dels caps d’agrupació es manifestarà mitjançant un escrit adreçat al cap de la regió d’emergències corresponent dins el termini que s’estableixi a aquest efecte en el moment de donar publicitat a les candidatures. Aquest escrit anirà acompanyat del cens de membres del cos bombers voluntaris de l’agrupació pertanyents a les seccions Activa i Especial que assenyala l’apartat 2 d’aquest article a l’efecte de la seva ponderació. L’Administració procurarà posar a l’abast d’aquest procés els mitjans electrònics adients per a la seva realització.

62.6 Finalitzat el termini i rebudes les votacions dels caps d’agrupació, els caps de regió d’emergències, amb la comprovació prèvia de la condició de cap d’agrupació o sotscap d’agrupació de les persones candidates proposades i de la ponderació correcta del vot de les persones electores, proposarà a la persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments el nomenament de la persona representant que resulti d’acord amb el cens de les agrupacions de la regió d’emergències respectiva.

62.7 Correspon al cap de la regió d’emergències donar publicitat al nomenament en l’àmbit de la seva regió, amb indicació de les agrupacions que li han donat suport i la ponderació del vot que representen.

 

Article 63

Sessió constitutiva

La sessió constitutiva del nou Consell tindrà lloc en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de nomenament dels representants del cos de bombers voluntaris.

 

Article 64

Cobertura de vacants abans de la finalització del termini de quatre anys

La cobertura de les vacants que es produeixin en la representació dels membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya en el Consell abans de la finalització del termini de quatre anys d’exercici correspon a la persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, a iniciativa del Consell. La persona titular d’aquesta direcció general nomenarà la substituta a proposta de la titular de la subdirecció general competent en matèria de recursos humans de l’esmentada direcció general o del cap de la regió d’emergències respectiva, la qual s’ha de fer, en primer lloc, en favor de la persona suplent inclosa en la candidatura de la substituïda i, posteriorment, d’acord amb els resultats obtinguts en el procediment d’elecció, en favor de la persona candidata que després de la substituïda hagi obtingut un nombre més alt de vots dels caps d’agrupació. Els representants nomenats així perllongaran l’exercici del seu càrrec pel temps que resti fins a la finalització de l’exercici del càrrec de la resta de representants del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya en el Consell.

 

Article 65

Funcionament

65.1 El Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya es reuneix en sessió ordinària un cop per trimestre. Extraordinàriament, també es pot reunir a iniciativa de la persona que el presideix o quan ho sol·licitin cinc membres com a mínim. En aquest últim cas, la reunió tindrà lloc en un termini de vint-i-un dies a comptar de la data de la sol·licitud.

65.2 Per a la constitució vàlida del Consell es requereix la presència de la persona que el presideix i, com a mínim, de la majoria de vocals que el componen, entre els quals hi ha d’haver de forma paritària representants del departament competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments i del cos de bombers voluntaris de la Generalitat.

65.3 De les reunions del Consell, la persona que n’ocupa la secretaria estendrà l’acta corresponent, en la qual ha de constar la llista d’assistents, els assumptes tractats i les altres manifestacions que els seus membres demanin que hi siguin incloses.

65.4 En tot el que no regula el present Decret, el Consell es regeix pel que disposa la normativa vigent en matèria d’òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

65.5 El càrrec de membre no és retribuït. No obstant això, poden percebre els drets d’assistència corresponents a les reunions del Consell els representants del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, que es concretaran a l’ordre a la qual fa referència l’article 17.2 d’aquest Reglament.

 

 

Capítol 7

Les associacions de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya

 

Article 66

Les associacions de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya

66.1 Les associacions de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya són associacions constituïdes exclusivament per membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya a l’empara de la legislació general d’associacions i que tenen per finalitat protegir i promoure els interessos comuns i genèrics dels seus membres dins l’àmbit territorial de l’associació.

Les associacions esmentades legalment constituïdes, un cop inscrites en el Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya, poden sol·licitar la inscripció en el Registre especial d’associacions de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya adscrit a la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.

Les associacions de bombers voluntaris de la Generalitat, per tal d’accedir al Registre especial d’associacions de bombers voluntaris de la Generalitat, han de tenir el seu àmbit territorial d’actuació referit a un parc de bombers i han d’estar integrades per deu socis com a mínim.

Les associacions inscrites en el Registre especial esmentat són considerades associacions d’interès per als serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments de competència de la Generalitat de Catalunya i, així mateix, es podran agrupar en una o més federacions d’associacions de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

66.2 Les associacions de bombers voluntaris inscrites en el Registre especial d’associacions de bombers voluntaris de la Generalitat han de facilitar al departament competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments la informació que els sigui requerida i també comunicar qualsevol variació de les dades que han de constar en el dit Registre, i gaudeixen dels beneficis següents:

a) Dret a rebre les ajudes econòmiques, tècniques i de qualsevol tipus que atorgui la Generalitat de Catalunya d’acord amb la normativa vigent.

b) Dret a percebre les compensacions econòmiques dels seus associats en els termes que regula aquest Reglament.

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera

Tractament del gènere en les denominacions referides a persones

En aquest Reglament s'entén que en les referències fetes a col·lectius que poden ser constituïts tant per homes com per dones, el masculí té valor genèric.

 

Segona

Val d’Aran

Els membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya adscrits al Conselh Generau d'Aran es regeixen, quant al seu règim jurídic, pel que disposa aquest Reglament, i la seva aplicació correspon als òrgans competents d’Era Val d'Aran.

 

Tercera

Excepcions al límit màxim d’hores establert a l’article 17.1.d)

El límit màxim d’hores establert a l’article 17.1.d) d’aquest Reglament s’elevarà fins a mil dues-centes hores en còmput anual quan la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments apreciï situacions d’especial risc d’incendi, en supòsits de calamitat pública o necessitats d’operacions extraordinàries degudament autoritzades.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

Persones nomenades aspirants

Les persones que a l’entrada en vigor d’aquest Reglament estiguin nomenades aspirants a la Secció Activa d’acord amb els articles 5.1 i 6 del Decret 246/1996, de 5 de juliol, que aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, mantindran el nomenament fins que superin el primer procés de selecció per a l’ingrés a la Secció Activa que es convoqui amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Decret. La no-presentació o la no-superació de la convocatòria esmentada comportarà la baixa del cos de bombers voluntaris.

 

Segona

Convalidacions de formació

L'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha de determinar els tipus de convalidacions entre la formació exigida per aquest Reglament i la formació exigida anteriorment als membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat.

 

Tercera

Secció de Veterans

Els nomenaments dels membres de la secció de Veterans que a l'entrada en vigor d'aquest Reglament hagin complert els setanta anys restaran sense efecte. No obstant això, els membres de la secció de Veterans que a l’entrada en vigor d’aquest Reglament hagin complert els setanta anys podran demanar el pas a la Secció d’Honor, en el termini màxim de tres mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret.

 

Quarta

Secció Juvenil

Els membres de la Secció Juvenil que a l’entrada en vigor d’aquest Reglament tinguin menys de catorze anys mantindran el seu nomenament fins que compleixin divuit anys.

 

 

Disposició derogatòria

Queden derogades les normes següents:

a) El Decret 246/1996, de 5 de juliol, que aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

b) El Decret 68/2000, de 8 de febrer, de modificació del Decret 246/1996, de 5 de juliol, que aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

c) El Decret 172/2010, de 23 de novembre, del Consell de Bombers/eres Voluntaris/àries de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Disposició final

Aquest Reglament entra en vigor al cap d’un mes de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 27 de gener de 2015

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Ramon Espadaler i Parcerisas

Conseller d’Interior

 

 

Annex 1

Forma i característiques del carnet d'identificació

 

El carnet d'identificació està confeccionat amb plàstic PVC dur de color blanc, i les mides són de 85 mm per 54 mm, amb ribetejat d'1 mm d'amplada i color vermell, situat a 3 mm de les vores. A la part davantera figura, a l'angle superior esquerre, l'anagrama oficial de la Generalitat de Catalunya, amb tres colors, vermelles les barres, groc al fons i daurat l'entorn exterior. Al costat, amb lletres tipus helvètica fina, "Generalitat de Catalunya"; a sota, la referència a la denominació del departament competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, i a sota, amb helvètica negreta, la referència a la denominació de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.

 

Al centre del carnet figura una fotografia, gravada, de 25 mm d'amplada i 28 mm d'alçada. A sota de la fotografia figuren les paraules "BOMBER VOLUNTARI", “BOMBERA VOLUNTÀRIA” amb helvètica majúscules i negreta, de 4 mm d'alçada la paraula "BOMBER", “BOMBERA” i de 3,5 mm d'alçada la paraula "VOLUNTARI", “VOLUNTÀRIA”. A continuació, amb lletra fina, la secció, la categoria i el número de bomber voluntari.

 

Al dors i en sentit vertical hi ha una banda magnètica codificada de 10 mm d'amplada. A la part superior i al costat de la banda magnètica figuren el nom, el primer i segon cognom i, a continuació, el número del DNI del bomber voluntari.

 

A la part central hi ha un plafó de signatura, de 34 mm per 25 mm, per a la persona membre del cos de bombers voluntaris; i a sota, un altre destinat a la signatura de la persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, amb les mides de 34 mm per 25 mm.

 

carnet

 

 

Annex 2

Distintius dels membres del cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

Amunt