Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 15/01/2015

  • Número de control 15015055

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-15015055-2015

Dades del DOGC
  • Número 6793

  • Data 21/01/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Afectacions
Afectacions passives (1)
Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 15 de gener de 2015, sobre una resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat d'aprovació definitiva del Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona.


Exp.: 2014/53560/B

Catàleg del Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona

 

El conseller de Territori i Sostenibilitat ha resolt, en data 11 de desembre de 2014, l’assumpte que s’indica a continuació:

 

-1 Aprovar definitivament el Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona.

 

-2 Publicar aquesta resolució d’aprovació definitiva del Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona al DOGC.

 

Contra aquesta resolució, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l'article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, a l’arxiu de planejament de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres feiners.

 

Barcelona, 15 de gener de 2015

 

Agustí Serra i Monté

Director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme

 

Amunt