Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 22/12/2014

  • Número del document JUS/2992/2014

  • Número de control 15016029

  • Organisme emissor Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

    CVE CVE-DOGC-A-15016029-2015

Dades del DOGC
  • Número 6792

  • Data 20/01/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/2992/2014, de 22 de desembre, per la qual s'atorguen beques per a la recerca, els estudis i les anàlisis en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia i el dret civil català, durant l'any 2015.


Atesa l’Ordre JUS/297/2014, de 18 de setembre, publicada al DOGC núm. 6722, de 7.10.2014, per la qual es va obrir la convocatòria de beques per a la recerca, els estudis i les anàlisis en els àmbits de l’execució penal, la mediació penal, l’atenció a la víctima, l’Administració de justícia i el dret civil català, durant l’any 2015;

Vista la proposta de resolució definitiva de l’òrgan instructor de data 4 de desembre de 2014;

Vista la documentació addicional presentada pels proposats beneficiaris i les seves acceptacions, i d’acord amb les comprovacions d’ofici fetes segons la base 7 de la convocatòria,


Resolc:


-1 Atorgar a les persones que tot seguit es detallen una beca, a càrrec de la partida núm. D/480000100/2150/0000 del pressupost de despeses del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada per a l’any 2015, per a la recerca, els estudis i les anàlisis en els àmbits de l’execució penal, la mediació penal, l’atenció a la víctima, l’Administració de justícia i el dret civil català, durant l’any 2015. L’atorgament de beques resta condicionat al fet que en els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2015 hi hagi crèdit adequat i suficient en la partida pressupostària corresponent.


Àmbit de l’Administració de justícia i el dret civil català

Modalitat A:

Genètica forense en autòpsies blanques per a prevenció de mort sobtada de familiars. Autors: Josep Castellà García (2.500 €) i M. Carmen Rebollo Soria (2.500 €).

Les causes del desistiment en la mediació. Autors: Maria Pilar Cid Horta (1.500 €), Isabel Viola Demestre (2.000 €), Josep Fité Guarro (1.000 €) i Montserrat Nequi Palomar (500 €).

Avaluació de la satisfacció dels usuaris del SATAF. Autores: Lorena García Soto (2.500 €) i Raquel Domínguez Segura (2.500 €).

Modalitat B:

Conservació del contracte en casos d’asimetria econòmica: l’avantatge injust, la rescissió per lesió i l’alteració sobrevinguda de les circumstàncies. Autores: Gemma Rubio Gimeno (2.000 €), Maria Rosa Llacer Matacas (1.500 €) i Rosa Barceló Compte (1.500 €).

Comentaris a la nova regulació de les tinences intermèdies. Autors: Sergio Nasarre Aznar (1.250 €), Héctor Simón Moreno (750 €), Estela Rivas Nieto (750 €), Elga Molina Roig (750 €), Rosa Maria Garcia Teruel (750 €) i Núria Lambea Llop (750 €).

Aplicació de les neurociències a l’àmbit judicial: imputabilitat i capacitat. Autors: Àngel Cuquerella Fuentes (2.500 €) i Dolors Giménez Pérez (2.500 €).

SMIS: servei de mediació intrajudicial social. Autores: Sara Daví Fernández (1.500 €), Visitación Rico Flor (1.500 €), Sandra Vázquez Varela (1.500 €) i Lorena García Cotarelo (500 €).

L’aplicació de la clàusula rebus sic stantibus en període de crisi econòmica. Autora: Cristina Villó Travé (5.000 €).


Àmbit de l’execució penal, la mediació penal i l’atenció a la víctima

Modalitat A:

Incidència del TLP en dones encarcerades. Anàlisi de conseqüències i disseny de tractament. Autors: Juan Carlos Navarro Pérez (556 €), M. Teresa Capell Amenós (556 €), M. Eulàlia Luque Reina (556 €), Álvaro Muro Álvarez (556 €), Daniel Vega Moreno (556 €), Sílvia Mora de la Torre (555 €), M. José Ramos Miravet (555 €), Mariela Tamarit Borges (555 €) i M. Oliva Benítez Jiménez (555 €).

Avaluació i validació del programa Mirall per a l’abordatge de la violència en joves infractors. Autors: Federico Diego Espuny (715 €), Nicolás Barnes Méndez (715 €), Sergio Navarro González (714 €), Aida Solano Marquina (714 €), Sara Repiso Amigo (714 €), Jordi Burcet Solé (714 €) i Àngel Gràcia Murillo (714 €).

Factors de vulnerabilitat en mares que pateixen violència filio-parental. Autors: Arantzazu Herrador Carabante (2.000 €), M. del Mar Rey Lede (1.500 €) i Antonio Cano Martín (1.500 €).

Modalitat B:

La motivació al canvi dels agressors de parella que realitzen un programa formatiu: Aplicació pilot del Pla d’intervenció motivacional (PIM). Autores: Ana Martínez Catena (0 €), Thi Hong Thuy Nguyen Vo (0 €), Núria Civit Bel (1.667 €), Núria Iturbe Ferré (1.667 €) i Alba Muro Marquina (1.666 €).

Programa modular en competències socials per a la resolució positiva de conflictes. Autors: Esther Luna González (1.100 €), Cristina Blasco Romera (300 €), M. Pilar Lozano Fernández de Pinedo (600 €), M. del Carmen Polo Carbayo (300 €), Elena Monllaó Manzanares (300 €), Miquel Àngel Tapias Jaén (300 €), Edgar Rosés Benlliure (300 €), Jordi Giralt Vidal (300 €), M. del Mar Pérez Moreso (300 €), Carme Panchón Iglesias (600 €) i Sara Marín Herrando (600 €).

Validesa predictiva de l’SVR-20 i l’Static-99 en una mostra d’agressors sexuals a Catalunya. Autors: Thi Hong Thuy Nguyen Vo (4.000 €) i Antonio Andrés Pueyo (1.000 €).

La reinserció de les persones que finalitzen la condemna de presó en règim ordinari. Autors: Aina Ibáñez Roig (2.500 €) i Josep Cid Moliné (2.500 €).

La presó per impagament de multa a Catalunya: diagnòstic del problema i propostes de solució. Autors: Víctor Gómez Martín (1.250 €), Mirentxu Corcoy Bidasolo (1.250 €), Sergi Cardenal Montraveta (750 €), Juan Carlos Hortal Ibarra (750 €), Juan Sebastián Vera Sánchez (500 €), Vicente Valiente Iváñez (250 €) i Mireia Balaguer Bataller (250 €).


-2 D’acord amb l’article 25.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions es declara, de manera expressa, la desestimació de la resta de sol·licituds presentades.


-3 Notificar-ho a les persones interessades mitjançant la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i al web del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (http://justicia.gencat.cat/cejfe). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.


-4 D’acord amb l’apartat 6 de la convocatòria, aquesta Resolució no exhaureix la via administrativa, i en contra s’hi pot interposar recurs d’alçada davant el conseller de Justícia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que estableixen l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


Barcelona, 22 de desembre de 2014


Josep Xavier Hernández i Moreno

Director


Amunt