Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 08/01/2015

  • Número de control 15012008

  • Organisme emissor Departament d'Interior

    CVE CVE-DOGC-A-15012008-2015

Dades del DOGC
  • Número 6789

  • Data 15/01/2015

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI pel qual es fa pública la formalització d’un contracte de subministrament (exp. IT 2014 343-1/2015).


Es fa públic per a coneixement general, i de conformitat amb el que estableix l’article 154 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, que s’ha formalitzat el contracte següent:

 

–1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Departament d’Interior, carrer Diputació, 355, 08009 Barcelona.

b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i Patrimoni.

c) Número d’expedient: IT 2014 343-1/2015.

d) Adreça d’Internet del perfil de contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat.

 

–2 Objecte del contracte

a) Tipus: subministrament.

b) Descripció: subministrament de 4.500 jaquetes lleugeres d’intervenció per al cos de Bombers de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.

 

–3 Tramitació i procediment

a) Tramitació: anticipada.

b) Procediment: obert.

 

–4 Formalització

a) Data: 19 de desembre de 2014.

b) Contractista: Iturri, SA.

c) Import: 586.971 €, IVA inclòs.

 

Barcelona, 8 de gener de 2015

 

M. del Carme Virgili i Vilanova

Directora de Serveis

 

Amunt