Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 30/12/2014

  • Número del document GOV/0188/2014

  • Número de control 14364027

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-14364027-2014

Dades del DOGC
  • Número 6780

  • Data 31/12/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/188/2014, de 30 de desembre, pel qual es deixen sense efectes determinades mesures sobre reducció de jornada dels llocs de treball ocupats pel personal interí d'administració i tècnic i docent no universitari.


Mitjançant l’Acord GOV/28/2012, de 27 de març, es va aprovar el Pla d'ocupació per a la racionalització de l'organització i l'optimització del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya 2012-2014, el qual donava resposta al manament legal establert a la disposició transitòria cinquena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

Com a mesura d’intervenció immediata per a la contenció de la despesa en matèria de personal, el Pla d’ocupació va preveure, en el seu punt quart, la reducció en un 15% de la jornada dels llocs de treball ocupats per personal interí de l’àmbit de la Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic, d’acord amb l’article 47 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, com a mesura de prestació de serveis a temps parcial.

Aquesta mesura desplegava els seus efectes administratius i econòmics des de l’1 d’abril de 2012 fins al 31 de març de 2014, no obstant això i de conformitat amb la disposició transitòria cinquena de la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, la mesura ha estat perllongada durant l’exercici 2014 en els mateixos termes i condicions que els establerts en el Pla d’ocupació, per la qual cosa les disposicions previstes en el punt quart del Pla d’ocupació, han estat vigents i aplicables durant l’exercici de 2014. Atès que no ha estat possible aprovar els pressupostos per al 2015 per a què puguin entrar en vigor l’1 de gener de 2015, en aquesta mateixa data es produirà la seva pròrroga automàtica, circumstància que comportaria el perllongament de la mesura de reducció de jornada d’aquest col·lectiu.

Atesos els efectes derivats de la reducció natural de la plantilla del col·lectiu de personal d’administració i tècnic i en atenció als estudis de dimensionament i càrregues de treball es considera necessari deixar sense efecte la mesura de reducció en un 15% la jornada dels llocs de treball ocupats per personal interí de l’àmbit de la Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic, prevista al punt quart del Pla d'ocupació, als termes i condicions del qual es remet la disposició transitòria cinquena de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2014.

Al mateix temps resulta necessari deixar sense efectes el punt quart de l’Acord GOV/60/2012, de 26 de juny, pel qual es modifiquen l’Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, i l’Acord GOV/29/2012, de 27 de març, pels quals s’adopten mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015, el qual estableix l’adequació, a partir de l’1 de setembre de 2012, de la jornada del professorat interí docent nomenat per a la substitució transitòria dels funcionaris titulars del lloc de treball, segons preveu l’article 124.1.c) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, i l’article 10.1.b) de l’EBEP, de forma proporcional a les activitats de docència directa amb alumnes.

Un cop acomplert el tràmit de negociació sindical en el sí de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i vist que han estat informades les organitzacions sindicals amb representació a la Mesa Sectorial de Negociació del personal docent no universitari.

Per tot això, a proposta de la vicepresidenta del Govern, del conseller d’Economia i Coneixement i de la consellera d’Ensenyament, el Govern

 

Acorda:

 

1- Deixar sense efectes, a partir de l’1 de gener de 2015, la mesura de reducció en un 15% de la jornada dels llocs de treball ocupats per personal interí de l’àmbit de la Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic, prevista al punt quart del Pla d'ocupació per a la racionalització de l'organització i l'optimització del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya 2012-2014, aprovat per Acord GOV/28/2012, de 27 de març.

 

2- El canvi de jornada dels llocs de treball afectats tindrà efectes administratius i econòmics a partir del dia 1 de gener de 2015, sens perjudici que les modificacions de les relacions de llocs de treball s’aprovin amb posterioritat.

 

3- Deixar sense efecte, a partir de l’1 de gener de 2015, l’adequació de la jornada del professorat interí docent nomenat per a la substitució transitòria dels funcionaris titulars del lloc de treball prevista al punt quart de l’Acord GOV/60/2012, de 26 de juny.

 

4- Publicar aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 30 de desembre de 2014

 

Jordi Baiget i Cantons

Secretari del Govern

 

Amunt