Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 17/12/2014

  • Número del document ENS/2878/2014

  • Número de control 14356028

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-14356028-2014

Dades del DOGC
  • Número 6778

  • Data 29/12/2014

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2878/2014, de 17 de desembre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament.


Mitjançant la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010-2011.

Així mateix, l’Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, actualitza la taula de titulacions que capaciten per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat, als efectes de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent i autoritza la publicació al web del Departament d’Ensenyament; i per Ordre ENS/10/2014, de 20 de gener, s’ha actualitzat també la taula de titulacions que capaciten per impartir una llengua estrangera als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a professorat d'ensenyament secundari.

A la pàgina web del Departament d’Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament, a l’apartat de normativa, dins l’epígraf: borsa de treball de personal docent, s’ha publicat la Resolució de 26 de juny de 2014, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015 , i en el punt 3 s’estableix la prova per certificar la idoneïtat del professorat que forma part de l’esmentada borsa per impartir determinades especialitats, d’acord amb l'article 3.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.


En conseqüència,


Resolc:


-1 Convocar concurs públic per formar part de la borsa de treball de personal interí docent per a les especialitats docents que s'especifiquen a l'annex, dels cossos de mestres, de professors d'ensenyaments secundaris, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny en els serveis territorials del Departament d'Ensenyament o en el Consorci d'Educació de Barcelona on manquen candidats.


-2 El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 21 de gener fins al 9 de febrer de 2015, ambdós inclosos.

L'accés a l'aplicació telemàtica per tramitar la sol·licitud es troba a la pàgina d'internet del Departament d'Ensenyament http://www.gencat.cat/ensenyament.


-3 La participació i la formalització de sol·licituds s’han de dur a terme d’acord amb la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny.

A partir del curs 2012-2013 no és obligatori demanar tota l’àrea territorial quan se sol·licita treballar a jornada sencera. Es poden sol·licitar per ordre de preferència els municipis, comarques o l’àrea territorial on es vol treballar per cadascuna de les jornades sense que sigui necessari completar tot el territori. Únicament és obligatori demanar, al menys, una jornada i un municipi ( o un districte en el cas del Consorci d’Educació de Barcelona).

D’acord amb Resolució de 26 de juny de 2014, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015, publicada a la pàgina web del Departament d’Ensenyament http://www.gencat.cat/ensenyament, les proves per certificar la idoneïtat a què fa referència l’article 3.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, s’han de realitzar en els centres on les persones hagin estat nomenades per primera vegada i les comissions avaluadores estaran formades pel/per la director/a o el/la cap d’estudis del centre, el/la cap del Departament i un/a professor/a del Departament al qual s’ha d’incorporar la persona nomenada.

D’acord amb l’Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, a la pàgina web del Departament d’Ensenyament http://www.gencat.cat/ensenyament (anar a l’apartat Borsa de treball de Personal docent/Titulacions per impartir un ensenyament) es fan públics els requisits de capacitació a què fa referència l’apartat 1.1.i) de l’annex 1 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny.

A partir de l’1 de setembre de 2015, les persones que formin part de la borsa de treball de personal docent per especialitats del cos de professors tècnics de formació professional hauran d’acreditar la formació pedagògica i didàctica o la formació equivalent que s’estableix a l’apartat 1.1.f) de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, i l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s’estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a les persones que tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència i no poden realitzar els estudis de màster.


-4 Els candidats a formar part de la borsa de treball han de presentar la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en els registres dels serveis territorials de Departament d'Ensenyament, del Consorci d'Educació de Barcelona o de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona en funció de quin àmbit territorial hagin demanat com a preferent, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a la tramitació telemàtica de la sol·licitud, sens perjudici de presentar-la en qualsevol altre registre que permet la normativa vigent. Els que no presentin aquesta documentació en el termini establert seran declarats exclosos de la convocatòria.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.Barcelona, 17 de desembre de 2014P. d. (Resolució ENS/1839/2011, DOGC de 28.7.2011)

Alberto del Pozo Ortiz

Director general de Professorat i Personal de Centres PúblicsAnnex

Especialitats docents del cos de mestres, cos de professors d’ensenyaments secundaris, cos de professors tècnics de formació professional, cos de professors d'arts plàstiques i disseny, cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny i el cos de professors d'escoles oficials d'idiomes en els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i al Consorci d’Educació de Barcelona on manquen candidats:


Cos de mestres


Audició i llenguatge (ALL)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central


Educació infantil (INF)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Pedagogia terapèutica (EES)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Educació primària (PRI)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Catalunya Central


Educació primària, anglès (PAN)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central


Educació primària, educació física (PEF)

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona


Educació primària, francès (PFR)

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Lleida


Educació primària, música (PMU)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya CentralCos de professors d'ensenyament secundari


Alemany (AL)

Maresme-Vallès Oriental

 

Anglès (AN)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Catalunya Central


Aranès (AR)

Lleida


Cultura clàssica (CLA)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Biologia i geologia (CN)

Barcelona Comarques

Lleida

Catalunya Central


Dibuix (DI)

Maresme-Vallès Oriental

Lleida

Catalunya Central


Economia (ECO)

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Catalunya Central


Educació física (EF)

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Catalunya Central


Física i química (FQ)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Catalunya Central


Francès (FR)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Llengua catalana i literatura (LC)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Llengua castellana i literatura (LE)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Matemàtiques (MA)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Música (MU)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Catalunya Central


Orientació educativa (PSI)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Tecnologia (TEC)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Catalunya Central


Administració d'empreses (501)

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Anàlisi i química industrial (502)

Vallès Occidental


Assessoria i processos d'imatge personal (503)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central


Hoteleria i turisme (506)

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Terres de l'Ebre


Informàtica (507)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central


Navegació i instal·lacions marines (509)

Terres de l'Ebre


Organització i processos de manteniment de vehicles (511)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Lleida

Catalunya Central


Organització i projectes de fabricació mecànica (512)

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental


Processos sanitaris (518)

Girona

Catalunya Central


Processos i mitjans de comunicació (519)

Vallès Occidental


Processos i productes d'arts gràfiques (522)

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central


Processos i productes de fusta i mobles (523)

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Catalunya Central


Sistemes electrònics (524)

Barcelona Comarques

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Catalunya Central


Sistemes electrotècnics i automàtics (525)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Catalunya CentralCos de professors tècnics de formació professional


Cuina i pastisseria (601)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Equips electrònics (602)

Barcelona Comarques

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Catalunya Central


Estètica (603)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Fabricació i instal·lació fusteria i mobles (604)

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Catalunya Central


Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids (605)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Instal·lacions electrotècniques (606)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Catalunya Central


Manteniment de vehicles (609)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Catalunya Central


Màquines, serveis i producció (610)

Terres de l'Ebre


Mecanització i manteniment de màquines (611)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris (614)

Vallès Occidental


Operacions de processos (615)

Catalunya Central


Operacions i equips de producció agrària (616)

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona


Patronatge i confecció (617)

Vallès Occidental

Girona

Lleida


Perruqueria (618)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Procediments sanitaris i assistencials (620)

Catalunya Central


Producció en arts gràfiques (623)

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre


Serveis de restauració (626)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Sistemes i aplicacions informàtiques (627)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central


Soldadures (628)

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Tarragona


Tècniques i procediments d'imatge i so (629)

Vallès Occidental

Lleida

TarragonaCos de professors d'arts plàstiques i disseny


Conservació i restauració de document gràfic (706)

Consorci d'Educació de Barcelona


Disseny de moda (710)

Consorci d'Educació de Barcelona


Mitjans audiovisuals (721)

Catalunya Central


Mitjans informàtics (722)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Girona

Catalunya CentralCos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny


Brodats i puntes (802)

Lleida


Daurat i policromia (804)

Catalunya Central


Tècniques ceràmiques (813)

Girona

Catalunya Central


Tècniques de gravat i estampació (814)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques


Tècniques de patronatge i confecció (817)

Consorci d'Educació de Barcelona


Tècniques del metall (818)

Lleida


Tècniques tèxtils (820)

Consorci d'Educació de BarcelonaCos de professors d'escoles oficials d'idiomes


Alemany (133)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Àrab (134)

Consorci d'Educació de Barcelona

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona


Italià (135)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Lleida


Japonès (136)

Consorci d'Educació de Barcelona


Portuguès (137)

Consorci d'Educació de Barcelona


Rus (138)

Consorci d'Educació de Barcelona

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre


Xinès (139)

Consorci d'Educació de Barcelona


Espanyol (190)

Consorci d'Educació de Barcelona

Girona

Lleida


Grec modern (191)

Consorci d'Educació de Barcelona


Francès (192)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Anglès (193)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Català (195)

Consorci d'Educació de Barcelona

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona


Èuscar (198)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Amunt