Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 05/12/2014

  • Número de control 14351044

  • Organisme emissor Ajuntament de Mataró

    CVE CVE-DOGC-A-14351044-2014

Dades del DOGC
  • Número 6776

  • Data 23/12/2014

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró (522/14).


El Ple de l'Ajuntament de Mataró, en sessió ordinària celebrada en la data de 4 de desembre de 2014, aprovà inicialment la modificació dels estatuts del Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró. D’acord amb el previst a l’article 322 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació amb l’article 313.3 i 160.1 de l’esmentat text legal, es sotmet l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies als efectes de que es puguin presentar les reclamacions o al·legacions que es considerin oportunes.

L’expedient es podrà consultar al Servei de Secretaria General de l’Ajuntament de Mataró, ubicat a La Riera, 48, 2a. planta, de Mataró, de 9.00 a 14.00 hores.

Transcorregut el període d'informació pública sense haver-se presentat reclamacions ni al·legacions, aquest acord i el text modificat dels estatuts del Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró s'entendran definitivament aprovats

 

Mataró, 5 de desembre de 2014

 

Manuel Monfort i Pastor

Secretari general

 

Amunt