Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 09/12/2014

  • Número del document GOV/0170/2014

  • Número de control 14343102

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-14343102-2014

Dades del DOGC
  • Número 6768

  • Data 11/12/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/170/2014, de 9 de desembre, pel qual es traspassa la gestió de serveis socials especialitzats al Consorci de Serveis Socials de Barcelona amb els mitjans econòmics corresponents.


La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, preveu a la disposició transitòria segona, apartat cinquè, que les mesures de desconcentració i descentralització dels serveis propis de la Generalitat que s’estableixen s’han d’entendre sens perjudici del que fixa la Carta municipal de Barcelona.

La Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, va crear el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, i va establir que es constitueix com a sector regional, d’acord amb la classificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa de les lleis 12/1983, del 14 de juliol, 26/1985, del 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials. Aquest Decret legislatiu estructurava els serveis socials en tres nivells i atorgava al sector regional la gestió dels serveis socials de tercer nivell, ara objecte de traspàs.

Mitjançant el Decret 113/2006, de 25 d’abril, es va constituir el Consorci de Serveis Socials de Barcelona. A la disposició transitòria es preveia la creació d’una comissió mixta de traspassos per determinar els criteris de prioritat, terminis i procediments per a l’assumpció progressiva de les funcions del Consorci i els traspassos de serveis i mitjans personals i econòmics corresponents.

En virtut d’aquesta previsió, l’any 2008 es va dur a terme el primer traspàs de gestió de diversos serveis especialitzats al Consorci mitjançant l’Acord GOV/91/2008, de 27 de maig, pel qual es traspassa la gestió de determinats serveis socials especialitzats al Consorci de Serveis Socials de Barcelona i els corresponents mitjans materials, personals i econòmics. Aquest Acord va ser complementat posteriorment per l’Acord GOV/63/2009, de 21 d’abril, pel qual s’actualitza la relació del personal de la Generalitat de Catalunya afectat pel traspàs de gestió de serveis socials especialitzats de la Generalitat al Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

Amb posterioritat, els anys 2010 i 2013 es van dur a terme dos nous blocs de traspassos de serveis socials especialitzats al Consorci, que es van formalitzar mitjançant l’Acord GOV/208/2010, de 16 de novembre, i l’Acord GOV/181/2013, de 17 de desembre.

Amb l’objectiu de continuar amb aquest procés progressiu de traspassos, la Comissió Mixta del Consorci de Serveis Socials de Barcelona va elaborar una nova proposta de traspassos en la sessió de 24 d’abril de 2014, la qual va aprovar el Consell de Govern del Consorci en la sessió de 28 de juliol de 2014.

A proposta de la consellera de Benestar Social i Família i del conseller d’Economia i Coneixement, el Govern

 

Acorda:

 

–1 Traspassar al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, pel que fa a l’àmbit del municipi de Barcelona, la gestió dels serveis socials especialitzats que es detallen a l’annex 1.

 

–2 Traspassar al Consorci de Serveis Socials de Barcelona la part corresponent dels crèdits que preveuen els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al finançament dels costos derivats de la prestació dels serveis socials objecte d’aquest traspàs, d’acord amb el que estableix l’annex 2.

 

–3 El traspàs té efectes des de l’1 de gener de 2015. Tanmateix, pel que fa a la Residència per a Persones amb Discapacitat Física Esclat Marina, el traspàs tindrà efectes a partir de la data de formalització, per part del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, del contracte de gestió de serveis públics corresponent en la modalitat de concert.

 

–4 El Consorci de Serveis Socials de Barcelona se subroga en els drets i les obligacions derivats dels traspassos, els ha d’assumir, ha d’assegurar la prestació dels serveis socials i ha de mantenir el nivell de cobertura i el contingut assistencial del moment del traspàs.

 

–5 Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 9 de desembre de 2014

 

Jordi Baiget i Cantons

Secretari del Govern

 

 

Annex 1

Traspàs de serveis

 

Es traspassa al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, pel que fa a l’àmbit del municipi de Barcelona, la gestió dels serveis socials especialitzats que consten detallats a continuació:

 

Àrea d’actuació: atenció a persones amb discapacitat intel·lectual

 

Centre

Tipus de gestió

Places

Llar Residència per a Persones amb Discapacitat Psíquica Valldaura, pg. Fabra i Puig, 443, de Barcelona

Delegada

24

Total

24

 

Àrea d’actuació: atenció a persones amb discapacitat física

 

Centre

Tipus de gestió

Places

Residència per a Persones amb Discapacitat Física Esclat Marina, c. Tortosa, 22, de Barcelona

Subvencionada

44

Total

44

 

Àrea d’actuació: atenció a la infància i l’adolescència

 

Cases d’infants

 

Centre

Tipus de gestió

Places

Casa d’Infants Paulo Freire, av. República Argentina, 63, entresòl 2a, de Barcelona

Concertada

8

Casa d’Infants Alexandre Galí, av. Madrid, 23-25, 4t 1a, de Barcelona

Concertada

8

Total

16

 

 

Annex 2

Traspàs de crèdits pressupostaris

 

–1 Es traspassa al Consorci de Serveis Socials de Barcelona la part corresponent dels crèdits que preveuen els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al finançament dels costos derivats de la prestació de serveis en els centres objecte de traspàs, d’acord amb l’estimació següent del cost anual per a l’exercici 2015:

 

Centre

Gestió de 2014

Servei

Aplicació de la despesa de 2014

Previsió per a  2015 (en euros)

Llar Residència per a Persones amb Discapacitat Psíquica Valldaura, pg. Fabra i Puig, 443, de Barcelona

Delegada 5000 D/227000700/315N/0000 510.237,15

Residència per a Persones amb Discapacitat Física Esclat Marina, c. Tortosa, 22, de Barcelona

Subvencionada 5000 D/482000100/315O/0000 1.634.265,60*
Casa d’Infants Paulo Freire, av. República Argentina, 63, entresòl 2a, de Barcelona

Concertada

BE06 D/251000200/318B/0000 425.208,00

Casa d’Infants Alexandre Galí, av. Madrid, 23-25, 4t 1a, de Barcelona

Concertada

BE06 D/251000200/318B/0000                                     425.208,00

Import total a traspassar el 2015

2.994.918,75

 

 

* Aquest import es correspon amb els mòduls per a la gestió mitjançant concert (44 places de residència x 101,76 euros/plaça x 365 dies).

 

–2 En la transferència de crèdits s’ha de deduir l’import que ingressi el Consorci en concepte de copagament, en aplicació de la normativa vigent.

 

–3 Aquests crèdits s’han d’actualitzar anualment d’acord amb els costos de referència dels serveis socials, condicionats a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici. La Comissió Mixta de Traspassos ha de resoldre les discrepàncies en relació amb l’actualització de les valoracions econòmiques.

 

Amunt