Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 04/11/2014

  • Número del document CLT/0336/2014

  • Número de control 14321021

  • Organisme emissor Departament de Cultura

    CVE CVE-DOGC-A-14321021-2014

Dades del DOGC
  • Número 6753

  • Data 19/11/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE CLT/336/2014, de 4 de novembre, del Consell de l'Associacionisme Cultural.


L’article 13 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural estableix que el departament competent en matèria de cultura ha d’impulsar les polítiques necessàries per a contribuir a la consecució dels objectius que estableixen els capítols II i III d'aquesta Llei. Aquest mandat legal es refereix a la dinamització sociocultural i a les associacions culturals que, amb les diferents manifestacions de la cultura popular, són la base que sustenta la vida cultural d’un país.

L’associacionisme cultural, en diferents formes i concrecions, ha estat molt present en la societat catalana, especialment durant els segles XIX i XX, quan va arribar al seu apogeu, i és una gran escola de civisme, solidaritat i catalanitat, un moviment portador de valors humans, socials i de país. Històricament les associacions culturals catalanes també han tingut la capacitat de generar vincles de pertinença a una comunitat, de promoure la cohesió social i de ser unes grans transformadores de l’espai públic. Han desenvolupat una funció organitzadora i potenciadora de la societat civil i han estat unes eines imprescindibles en els processos de participació ciutadana.

Des de l’entrada en vigor de la Llei 2/1993, de 5 de març, el Departament de Cultura ha comptat amb l’assessorament de persones de prestigi reconegut dels diferents sectors implicats en l’activitat cultural i associativa, i ha desplegat instruments de planificació i d’estructuració d’accions polítiques vinculades a l’associacionisme i a la cultura popular. El Consell de la Cultura Popular i Tradicional ha estat l’òrgan consultiu del Departament esmentat en les matèries que són objecte de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural. La Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, va derogar l’article 14 de la Llei 2/1993, de 5 de març, que regulava el Consell de la Cultura Popular i Tradicional, perquè no calia que un òrgan consultiu fos regulat per llei. A través de l’Ordre CLT/220/2012, de 17 de juliol, es va crear novament el Consell de la Cultura Popular i Tradicional amb una nova regulació.

El 2013 el Departament de Cultura va elaborar el Pla de l’associacionisme cultural i, entre altres actuacions, proposa crear un òrgan consultiu per a l’assessorament en el seguiment i l’avaluació de les polítiques en matèria d’associacionisme cultural. En aquest sentit, l’objecte d’aquesta Ordre és crear el Consell de l’Associacionisme Cultural que, integrat per les principals entitats representatives d’aquest àmbit, actuarà com a òrgan de participació, d’impuls i de coordinació amb el sector de l’associacionisme cultural, amb l’objectiu d’augmentar el seu reconeixement i la seva visibilitat. Se suprimeix el Consell de la Cultura Popular i Tradicional perquè gran part de les seves funcions són assumides pel Consell de l’Associacionisme Cultural. El nou Consell dóna més protagonisme a les associacions, federacions i confederacions de l’àmbit de l’associacionisme cultural i acota els seus objectius i les seves funcions a l’associacionisme cultural, estretament vinculat amb l’àmbit de la cultura popular catalana.

Aquesta Ordre configura el Consell de l’Associacionisme Cultural com el màxim òrgan consultiu del departament competent en matèria de cultura en relació amb la cultura popular, la dinamització sociocultural i l’associacionisme cultural. Regula les seves funcions, composició i funcionament. Correspon al Consell desenvolupar funcions assessores, com emetre informes i dictàmens no vinculants o formular recomanacions o orientacions en la implementació, el seguiment i l'avaluació de les polítiques de foment, protecció i difusió de l’associacionisme cultural. Cal posar de relleu la funció de col·laborar amb el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts en l’elaboració de l’informe anual sobre l’estat de la cultura i de les arts de Catalunya en els àmbits de la cultura popular i l’associacionisme cultural. El Consell funciona en Ple i en grups de treballs especialitzats en determinats àmbits.

D’acord amb el que disposen els articles 12.d i 22 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i l’article 39.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

 

ORDENO:

 

Article 1

Definició i adscripció

1. El Consell de l’Associacionisme Cultural és el màxim òrgan consultiu del departament competent en matèria de cultura en relació amb la cultura popular, la dinamització sociocultural i l’associacionisme cultural.

2. Aquest Consell s’adscriu a la direcció general competent en matèria de cultura popular i associacionisme cultural, que li dóna suport administratiu i logístic.

 

Article 2

Finalitat

El Consell de l’Associacionisme Cultural té per finalitat ser un òrgan de participació, d’impuls i de coordinació amb el sector de l’associacionisme cultural, per contribuir al seu reconeixement i a la seva visibilitat.

 

Article 3

Funcions

Són funcions del Consell de l’Associacionisme Cultural les següents:

a) Elaborar, a petició del departament competent en matèria de cultura o per iniciativa pròpia, informes i dictàmens no vinculants.

b) Prestar assessorament tècnic en les matèries i qüestions que li siguin sotmeses pel departament competent en matèria de cultura en l’àmbit del foment i la protecció de l’associacionisme cultural.

c) Donar suport i col·laborar amb el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts en l’elaboració de l’informe anual sobre l’estat de la cultura i de les arts de Catalunya i dels informes, estudis i dictàmens que hagi d’emetre aquesta entitat i que afectin l’àmbit de l’associacionisme cultural.

d) Facilitar al departament competent en matèria de cultura recomanacions i orientacions en la implementació, el seguiment i l’avaluació de les polítiques establertes en relació amb el foment, la protecció i la difusió de l’associacionisme cultural.

e) Proposar iniciatives i actuacions en àmbits com la formació, la detecció de noves fonts de finançament, l’eficàcia en la gestió de les entitats i dels seus equipaments, o en altres aspectes que incideixin en la millora de les funcions i les activitats associatives.

f) Fer el seguiment de l’estat i detectar les necessitats dels diversos sectors de l’associacionisme cultural.

g) Aprovar la memòria anual d’activitats del Consell de l’Associacionisme Cultural i trametre-la a la direcció general competent en matèria de cultura popular i associacionisme cultural perquè sigui publicada.

h) Proposar al departament competent en matèria de cultura la modificació de la regulació del seu funcionament que s’estableix en aquesta Ordre.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomani la persona titular del departament competent en matèria de cultura.

 

Article 4

Composició

1. El Consell de l’Associacionisme Cultural l'integren la presidència, les vocalies i la secretaria.

2. La presidència correspon a la persona titular de la direcció general competent en matèria de cultura popular i associacionisme cultural.

3. Les vocalies les exerceixen els representants de les associacions, federacions i confederacions següents:

a) Àmbit de la festa i l’artesania:

1. Associació Catalana de Puntaires.

2. Federació Catalana d’Entitats Catifaires.

3. Federació Catalana de Pessebristes.

4. Federació Catalana dels Tres Tombs.

b) Àmbit de l’ateneisme cultural:

1. Associació Cultural XarxAteneu.

2. Federació d’Ateneus de Catalunya.

c) Àmbit dels castellers i falcons:

1. Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.

2. Federació de Colles de Falcons de Catalunya.

d) Àmbit dels centres d’estudis:

1. Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana.

2. Ens de l’Associacionisme Cultural Català.

e) Àmbit del cant coral:

1. Corals Joves de Catalunya.

2. Federació Catalana d’Entitats Corals.

3. Federació Catalana de Pueri Cantores.

4. Federació de Cors de Clavé.

5. Moviment Coral Català.

6. Federació Secretariat de Corals Infantils de Catalunya.

f) Àmbit de la música:

Federació Catalana de Societats Musicals.

g) Àmbit de la dansa:

1. Associació Agrupament d’Esbarts Dansaires.

2. Associació Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya.

3. Confederació Sardanista de Catalunya.

4. Associació Obra del Ballet Popular.

5. Federació Unió de Colles Sardanistes de Catalunya.

6. Agrupació de Colles del Ball de Gitanes del Vallès.

h) Àmbit dels diables, bestiari i trabucaires:

1. Associació Coordinadora de Trabucaires de Catalunya.

2. Federació de Diables i Dimonis de Catalunya.

3. Bestiari, Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.

i) Àmbit dels gegants i nans:

Associació Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya.

j) Àmbit del teatre:

1. Associació Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya.

2. Coordinadora de Pastorets de Catalunya.

3. Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya.

k) Àmbit del cinema i la fotografia:

1. Federació Catalana de Cineclubs.

2. Federació Catalana de Fotografia.

4. Les vocalies les nomena la persona titular del departament competent en matèria de cultura, a proposta de l’associació, federació o confederació a qui representen. S’han de nomenar les persones titulars i les suplents de cada vocalia.

5. S’ha de tendir a una composició equilibrada entre homes i dones, amb l’objectiu d’assolir la paritat de gènere.

6. La secretaria recau en una persona tècnica de la direcció general competent en matèria de cultura popular i associacionisme cultural, nomenada per la persona titular del departament competent en matèria de cultura, a proposta de la persona titular de la direcció general esmentada. L’exercici de les funcions de secretaria no comporta la creació o l’ocupació de cap lloc de treball específic.

 

Article 5

Funcions de la presidència

Corresponen a la persona que exerceix la presidència del Consell de l’Associacionisme Cultural les funcions següents:

a) Dur la gestió i exercir l’alta representació del Consell.

b) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i fixar l’ordre del dia, tenint en compte, si escau, les peticions de la resta de membres formulades amb l’anticipació suficient.

c) Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre’ls per causa justificada.

d) Informar, si escau, el Ple del Consell de l’activitat duta a terme pels grups de treball.

e) Dirimir amb el seu vot els empats per tal d’adoptar acords.

f) Executar els acords adoptats.

g) Nomenar una persona que exerceixi la secretaria provisional del Ple en cas d’absència, vacant o malaltia de la persona que n’és titular.

h) Visar les actes i certificacions dels acords del Consell.

 

Article 6

Atribucions de les vocalies

Correspon a les persones vocals del Consell de l’Associacionisme Cultural:

a) Assistir a les sessions del Consell.

b) Participar en els debats i les deliberacions de les sessions i exercir el seu dret de vot.

c) Coordinar la seva actuació en el Consell amb el sector al qual pertanyen.

d) Formular precs i preguntes.

e) Obtenir de la persona secretària del Consell la informació i assistència tècnica necessària per tal de complir les funcions assignades.

 

Article 7

Atribucions de la secretaria

Correspon a la persona que exerceix la secretaria del Consell de l’Associacionisme Cultural:

a) Assistir a les sessions del Consell, amb veu i sense vot.

b) Efectuar la convocatòria de les sessions per ordre de la presidència i trametre la informació necessària per a la deliberació i l’adopció d’acords, si escau.

c) Estendre l’acta de cada sessió del Consell.

d) Vetllar per la custòdia i l’arxivament de les actes i d’altra documentació relativa al Consell.

e) Rebre els actes de comunicació de les persones membres del Consell així com notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol tipus d’escrits de què hagi de tenir coneixement atesa la seva condició.

f) Estendre certificacions dels acords adoptats pel Consell o de qualsevol altra circumstància vinculada a les persones membres d’aquest òrgan col·legiat o a les seves competències.

g) Elaborar la memòria anual d’activitats del Consell.

 

Article 8

Règim orgànic

El Consell de l’Associacionisme Cultural funciona en Ple i en grups de treball.

 

Article 9

El Ple

El Ple és l’òrgan consultiu superior de decisió del Consell de l’Associacionisme Cultural i és integrat per la presidència, les vocalies i la secretaria.

 

Article 10

Grups de treball

1. El Ple del Consell pot acordar crear grups de treball, amb la composició i les funcions auxiliars que determini.

2. Els grups de treball han d’estar integrats per persones de prestigi reconegut en un determinat àmbit de la cultura popular o de l’associacionisme cultural.

3. La presidència i la secretaria dels grups de treball que es constitueixin són designades pel mateix grup de treball d’entre els seus membres.

 

Article 11

Convocatòria

1. El Ple del Consell s’ha de reunir, de manera ordinària, com a mínim dues vegades l’any, i de manera extraordinària tantes vegades com sigui necessari. El Ple és convocat a iniciativa de la presidència o quan ho sol·liciti una tercera part de les persones membres.

2. Els grups de treball es reuneixen quan siguin convocats per la presidència corresponent.

3. Les convocatòries de les sessions s’han de notificar a les persones membres amb una anticipació mínima de cinc dies hàbils, llevat dels casos d’urgència apreciats per la presidència corresponent, en els quals la convocatòria s’ha de fer amb una anticipació mínima de quaranta-vuit hores.

4. El Ple i els grups de treball poden acordar que les convocatòries s’efectuïn mitjançant correu electrònic.

5. La presidència del Ple i dels grups de treball pot decidir que assisteixin a les sessions persones expertes per assessorar respecte dels assumptes inclosos en l’ordre del dia, amb veu però sense vot.

 

Article 12

Règim de constitució i d’adopció d’acords

1. El Ple i els grups de treball s’entenen vàlidament constituïts quan hi concorrin almenys la presidència, la secretaria i la meitat com a mínim de les vocalies del Consell, en primera convocatòria. En segona convocatòria, mitja hora més tard, la reunió és vàlida amb l’assistència de la presidència, la secretaria i un terç de les vocalies.

2. No pot ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre del dia, llevat que siguin presents a la sessió totes les persones membres de l’òrgan i es declari la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la majoria.

3. Per a l’adopció dels acords és necessari el vot favorable de la majoria simple de les persones assistents. Per aprovar la proposta de modificació d’aquesta Ordre i la memòria anual d’activitats cal el vot favorable de la majoria absoluta de les persones membres del Ple.

 

Article 13

Drets econòmics

Els membres del Ple i dels grups de treball que no tinguin la consideració de personal al servei de l’Administració de la Generalitat o d’entitats dependents o vinculades tenen dret a percebre les indemnitzacions per raó del servei per l’assistència a les seves sessions, d’acord amb el que estableix la normativa.

 

Article 14

Règim supletori

En tot el que no preveu aquesta Ordre, s’aplica supletòriament la normativa sobre el funcionament dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga l’Ordre CLT/220/2012, de 17 de juliol, del Consell de la Cultura Popular i Tradicional.

 

Barcelona, 4 de novembre de 2014

 

Ferran Mascarell i Canalda

Conseller de Cultura

 

Amunt