Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 26/09/2014

  • Número del document AAM/2213/2014

  • Número de control 14276031

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

    CVE CVE-DOGC-A-14276031-2014

Dades del DOGC
  • Número 6722

  • Data 07/10/2014

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ AAM/2213/2014, de 26 de setembre, de convocatòria de procés selectiu, torn de promoció interna, per cobrir 129 places de l'escala bàsica, categoria d'agent (subgrup C1), del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 215).


Atès el que estableixen la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; el Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals; el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i la resta de normativa aplicable;

Atès que s'han dut a terme els tràmits que preveu la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, en relació amb el dret a la negociació col·lectiva, la representació i la participació institucional dels empleats públics;

Atesa la vigent relació de llocs de treball del personal funcionari de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat;

Vist que la Intervenció Delegada d'aquest Departament ha dut a terme el tràmit d'intervenció corresponent;

Atès el que disposa l’Ordre GRI/121/2003, de 14 de març, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries de processos selectius per a l’accés a determinats cossos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les competències que em confereix l'Acord GOV/104/2014, de 15 de juliol, d'atribució de competències als departaments de la Generalitat en matèria de funció pública, i d'acord amb el que estableix la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,


Resolc:


Article 1

Convocar el procés selectiu, torn de promoció interna, per cobrir 129 places de l'escala bàsica, categoria d'agent (subgrup C1), del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 215), amb subjecció a les bases que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.


Article 2

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant la persona titular del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, d’acord amb el que estableixen l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, d’acord amb el que preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 26 de setembre de 2014


Josep M. Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalAnnex 1

Bases de la convocatòria


1. Normes generals

1.1 Es convoca procés selectiu, torn de promoció interna, per cobrir 129 places de l'escala bàsica, categoria d'agent (subgrup C1), del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

1.2 Les funcions que han d'exercir les persones aspirants que siguin nomenades seran les establertes a l'article 10.c de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals.

1.3 La realització d'aquest procés selectiu s'ajusta al que estableixen l'article 103 de la Constitució espanyola; la normativa estatal bàsica recollida a la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre; la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals; la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya; l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, i modificacions posteriors; el Decret 65/1987, de 15 de gener, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball, de promoció professional i de promoció interna dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat; el Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i aquestes bases.

1.4 D'acord amb el que estableixen l'article 56 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; l'article 42 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, i l'article 11.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, les persones aspirants, al llarg del procés selectiu, han d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.


2. Participants

Poden prendre part en aquest procés selectiu les persones funcionàries de carrera al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que pertanyin a l'escala auxiliar del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya amb categoria d'agent auxiliar i reuneixin, a més dels requisits generals previstos a la normativa d’aplicació, els específics establerts a l'article 16 de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals, que es determinen a la base 3 d'aquest annex.

 

3. Requisits de participació a la convocatòria

Les persones funcionàries compreses a la base anterior han de reunir els requisits següents:

a) Tenir una antiguitat mínima, com a funcionaris/àries, de 2 anys en situació de servei actiu a la categoria d'agent auxiliar de l'escala auxiliar del Cos d'Agents Rurals.

b) Posseir el títol de batxillerat, de tècnic o qualsevol equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior o estar en condicions d’obtenir-lo. De conformitat amb el que estableix l’Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny (BOE núm. 146, de 17.6.2009), modificada per l’Ordre EDU/520/2011, de 7 de març (BOE núm. 62, de 14.3.2011), la superació de la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys es considera equivalent, sempre que s’acrediti algun dels requisits següents:

a) Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics o a efectes professionals.

b) Haver superat un mínim de 15 crèdits ECTS dels estudis universitaris.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Departament d’Ensenyament o del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Les persones funcionàries que no disposin de la titulació esmentada hi podran participar si tenen una antiguitat mínima de deu anys en l'escala auxiliar (o escala del grup C2) del Cos d'Agents Rurals, o si tenen una antiguitat de cinc anys en l'esmentada escala (o escala del grup C2) i superen el curs selectiu de formació corresponent.

Els membres del Cos d'Agents Rurals es poden acollir a la dispensa de titulació d'acord amb l'article 12 de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals, i si superen aquest procés selectiu no es poden tornar a acollir a l'esmentada dispensa de titulació per canviar d'escala.

c) Satisfer les taxes corresponents.

d) Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials, serveis en altres administracions o qualsevol altra situació administrativa que comporti reserva de lloc o de destinació.

e) No estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració pública o d'òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.

Els requisits indicats anteriorment s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de continuar complint fins a la data de la presa de possessió.


4. Sol·licituds

4.1 Termini, obtenció i presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds s’han d’adreçar al/a la conseller/a del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el DOGC.

Les sol·licituds es poden tramitar a través d’un dels canals següents:

a) Telemàtic: Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (OVT), accedint a l’adreça: http://www.gencat.cat/ovt/daam/convocatoria215. Les sol·licituds tramitades per aquest portal queden registrades automàticament en el Registre general electrònic.

b) Presencial: el model de sol·licitud en suport paper es pot obtenir i presentar als registres següents:

Serveis Centrals: Gran Via de les Corts Catalanes, 612, 08007 Barcelona.

Direcció General del Medi Natural i la Biodiversitat: c. del Doctor Roux, 80, 08017 Barcelona.

Subdirecció General del Cos d’Agents Rurals: carretera B-140 de Sabadell a Santa Perpètua de Mogoda, km 4,5, Finca Torreferrussa, 08130 Santa Perpètua de Mogoda.

Serveis Territorials a Barcelona: av. Meridiana, 38, 08018 Barcelona.

Serveis Territorials a la Catalunya Central: c. de la Llotja, s/n, Recinte Firal del Sucre, primera planta, 08500 Vic.

Serveis Territorials a Girona: pl. Pompeu Fabra, 1, Edifici de la Generalitat, 17002 Girona.

Serveis Territorials a Lleida: c. Camp de Mart, 35, 25004 Lleida

Serveis Territorials a Tarragona: av. Catalunya, 50, 43002 Tarragona.

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre: pl. d’Alfons XII, 7, 43500 Tortosa.

Només s’admetran com a sol·licituds en suport paper els models normalitzats que es poden obtenir en els Registres esmentats en l’apartat anterior.

En relació amb la presentació de sol·licituds són vàlids els registres dels òrgans o oficines que preveuen els articles 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com l’article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

4.2 Dades de la sol·licitud

En els apartats corresponents de la sol·licitud s’han de fer constar totes les dades requerides, de conformitat amb les bases i amb les especificacions següents:

a) Torn de participació: el sistema que s’ha de fer constar és promoció interna.

b) Discapacitat: els aspirants que tenen una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% i volen demanar adaptació de les proves ho han de fer constar a la sol·licitud tenint en compte el que preveu la base 4.3.2.

c) Llengua catalana: cal fer constar, si escau, el nivell de coneixements de llengua catalana i l’organisme emissor del document acreditatiu.

d) Exempcions i bonificacions: cal fer constar si s’està en algun dels supòsits d’exempció o bonificació. En els casos de bonificació, cal fer constar el número del títol de família nombrosa especial o general o monoparental i la data final de validesa. Per tal que l’òrgan convocant faci les comprovacions d’ofici, cal tenir en compte el que disposa la base 4.3.1.

A més de les dades consignades en els apartats anteriors, en les sol·licituds en suport paper cal fer constar:

a) Dades de la convocatòria: el núm. de registre de la convocatòria (215), la data de publicació al DOGC, el cos i escala de participació (agent de l’escala bàsica del Cos d’Agents Rurals) i el Departament (Agricultura, Ramaderia, Pesca Alimentació i Medi Natural).

b) Òrgan a qui s’adreça la sol·licitud: conseller del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

c) Pagament de la taxa: núm. de la convocatòria i l’import de la taxa d’inscripció.

És imprescindible que la sol·licitud en suport paper estigui signada per l’aspirant. La manca de signatura comporta l’exclusió de la convocatòria.

4.3 Autoritzacions

4.3.1 Exempcions i bonificacions

Els aspirants poden autoritzar l’òrgan convocant a fer les comprovacions necessàries per acreditar les situacions d’exempció i de bonificació de l’import de la taxa que al·leguen marcant la casella corresponent. En cas que no s’autoritzi l’òrgan convocant, els aspirants han de presentar la documentació acreditativa de les situacions al·legades en els llocs de presentació que consten en la base 4.1 dins del termini de presentació de sol·licituds.

4.3.2 Adaptacions

Els aspirants amb la condició legal de discapacitats amb un grau igual o superior al 33% tenen dret a l’exempció del pagament de la taxa i a l’adaptació de les proves i del lloc de treball adjudicat, en les condicions que s’especifiquen en aquesta base.

Per obtenir l’adaptació de les proves i/o del lloc de treball, s’ha de disposar d’un dictamen emès per l’equip oficial de valoració de discapacitats dels centres d’atenció a discapacitats del Departament de Benestar Social i Família (o òrgan competent equivalent de la resta de comunitats autònomes), emès amb ocasió de cada convocatòria, que informi sobre les adaptacions necessàries per realitzar les proves i sobre la necessitat d’adaptar el lloc de treball.

Els aspirants poden autoritzar l’òrgan convocant a sol·licitar, en el seu nom, l’emissió d’aquest dictamen marcant la casella corresponent de la sol·licitud d’admissió en el procés selectiu. El centre d’atenció a discapacitats corresponent lliurarà una còpia del dictamen a l’òrgan convocant i una altra còpia a l’aspirant, cosa que eximeix de presentar-lo documentalment.

Quan les dades de l’aspirant no constin al centre d’atenció a discapacitats corresponent, o bé quan no s’autoritzi expressament l’òrgan convocant, l’aspirant ha de sol·licitar el dictamen i lliurar l’original o una fotocòpia compulsada d’aquesta sol·licitud a l’òrgan convocant en el termini de presentació de sol·licituds de participació en el procés selectiu, en els llocs de presentació indicats en la base 4.1.

La manca de dictamen impedeix obtenir l’adaptació de les proves i/o del lloc de treball.

4.4 Consentiment

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, els aspirants:

a) donen el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.

b) donen el consentiment perquè l’òrgan convocant faci les comprovacions i les acreditacions d’ofici sense que l’aspirant hagi de presentar cap documentació que hi doni autorització expressa.


5. Taxa

5.1 Import de la taxa

a) Ordinari: 36,35 euros.

b) Amb bonificació per sol·licitud i pagament telemàtics: 29,10 euros.

c) Amb bonificació per família nombrosa de categoria general o per família monoparental: 25,45 euros.

d) Amb bonificació per família nombrosa de categoria especial: 18,20 euros.

e) Amb bonificació per família nombrosa de categoria general o per família monoparental i per sol·licitud i pagament telemàtics: 18,20 euros.

f) Amb bonificació per membre de família nombrosa de categoria especial i per sol·licitud i pagament telemàtics: 10,95 euros.

5.2 Mitjans de pagament

El pagament de la taxa es pot fer pels mitjans que s’indiquen a continuació:

a) En línia amb targeta bancària a l’Oficina Virtual de Tràmits, un cop tramesa la sol·licitud telemàtica, emplenant directament l’apartat Mitjançant targeta de crèdit/dèbit.

b) Carta de pagament: es pot utilitzar aquest mitjà quan es fa la inscripció en suport telemàtic a l’Oficina Virtual de Tràmits. La carta de pagament s’ha d’imprimir, i la taxa s’ha d’abonar a través dels caixers automàtics de qualsevol oficina de l’entitat col·laboradora Caixabank, SA.

c) Imprès de la sol·licitud: en cas que l’aspirant opti per presentar la sol·licitud en suport paper, cal fer el pagament en qualsevol oficina de l’entitat col·laboradora Caixabank, SA, amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud en els llocs de presentació de la base 4.1.

d) Transferència bancària, ingrés en compte o gir postal o telegràfic: de manera excepcional, si no es fa el pagament per algun dels mitjans esmentats en els apartats anteriors, es pot fer l’ingrés en el compte núm. ES75 2100 3000 1622 0162 8357. S’ha de fer constar el nom i els cognoms, l’import de la taxa i el número de registre de la convocatòria, i s’ha de presentar el resguard corresponent dins del termini de presentació de sol·licituds en els llocs de presentació de la base 4.1.

En cap cas el pagament a l’entitat col·laboradora no substitueix el tràmit de presentació de la sol·licitud en el termini i en la manera escaient.

La manca de pagament o el pagament incomplet de la taxa determina l'exclusió de la persona aspirant.

No escau la devolució de la taxa pels drets d'examen en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.


6. Admissió de les persones aspirants

6.1 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el/la conseller/a del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural dictarà resolució en el termini màxim d'un mes i declararà aprovada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria, i la llista d'aspirants que ja han acreditat anteriorment els coneixements de llengua catalana exigits a la convocatòria i que consten al registre de personal corresponent. La resolució esmentada, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, indicarà els llocs on s'exposen les llistes completes i certificades, amb els motius d'exclusió.

6.2 Les persones aspirants disposaran d'un termini de 10 dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució esmentada, per presentar davant el/la conseller/a del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural les esmenes dels defectes de la seva sol·licitud inicial, o per adjuntar la documentació requerida a la convocatòria.

Les persones aspirants que figurin com a excloses en aquesta llista provisional i no esmenin dins d'aquest termini el defecte que els sigui imputable i que n'hagi motivat l'exclusió es considerarà que desisteixen de la seva petició.

En qualsevol circumstància, per evitar errors, i en cas de produir-se'n, per possibilitar-ne l'esmena dins el termini i en la forma escaient, les persones aspirants comprovaran fefaentment no només que no consten a la llista de persones excloses, sinó que, a més, estan incloses a la llista de persones admeses.

6.3 Un cop transcorreguts quinze dies des de la finalització del termini previst a la base anterior, el/la conseller/a del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural aprovarà, mitjançant una resolució que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les llistes definitives de les persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria i la llista definitiva de persones aspirants exemptes de fer l'exercici de coneixements de llengua catalana, i hi constaran els llocs on s'exposen les llistes. Aquesta resolució indicarà, així mateix, la data, l'hora i el lloc de realització del primer exercici de la fase d'oposició i l'ordre d'actuació de les persones aspirants.

6.4 D'acord amb el que disposa l'article 59.6. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb la publicació de les resolucions indicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l'exposició de les llistes als taulers d'anuncis als llocs que indiquin aquestes resolucions, es considerarà efectuada la notificació oportuna a les persones interessades i s'iniciaran els terminis a l'efecte de possibles reclamacions o recursos.

6.5 A l'efecte d'admissió de les persones aspirants, es tindran en compte les dades que aquestes persones facin constar a la sol·licitud, i serà responsabilitat seva la veracitat d'aquestes dades.

6.6 Els errors materials, de fet i aritmètics es poden esmenar en qualsevol moment.


7. Tribunal qualificador

7.1 El tribunal qualificador d'aquest procés selectiu, el componen els membres següents:

President: Pere Omedes i Pérez.

Presidenta suplent: María José Terol i Montiel.

Vocals titulars:

Josep Antoni Mur i Allué.

Josep Maria Soler i Calderon.

Montserrat Alcaraz i Casamitjana.

Sílvia Ramonet i Oliver, designada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Vocals suplents:

Jaume Torralba i Flo.

Xavier López i López.

Gemma Olivés i Mola.

Rosó Falp i Clavaguera, designada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Així mateix, formaran part del tribunal com a representants titular i suplent, respectivament, en qualitat d'assessors/es en matèria de normalització lingüística, amb veu però sense vot, les persones següents:

Lluís Piqueres i Pla.

Joan Ignasi Elias i Cruz.

7.2 El tribunal podrà acordar, si ho considera convenient, la incorporació d'assessors/es especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin amb els/les seus/seves membres en la valoració de les persones aspirants en les proves o els exercicis que estimin pertinents. Els/les assessors/es es limitaran a prestar col·laboració en les seves especialitats tècniques.

7.3 Els membres del tribunal hauran d'abstenir-se, i caldrà que ho notifiquin a l'òrgan convocant, quan es trobin en alguna de les circumstàncies que preveu l'article 28.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o quan hagin impartit cursos o treballs per a la preparació d'aspirants a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria.

Igualment, les persones aspirants podran recusar els membres del tribunal quan hi concorrin les circumstàncies previstes.

7.4 El procediment d'actuació del tribunal s'ajustarà en tot cas al que disposen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i del procediment administratiu comú, i la resta de normativa aplicable.

El tribunal ha d’adoptar les mesures oportunes per garantir que tots els exercicis siguin qualificats sense que es conegui la identitat de les persones que el realitzen.

7.5 L'autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del/de la president/a del tribunal, pot requerir, a l'efecte escaient, l'acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en què hagin pogut incórrer les persones aspirants, les quals podran ser excloses motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no en compleixen els requisits. Així mateix, en qualsevol moment, el tribunal pot requerir a les persones aspirants l'acreditació de la seva personalitat mitjançant la presentació de qualsevol document oficial identificatiu.

El tribunal qualificador pot excloure del procés selectiu qualsevol participant que realitzi alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d’equitat i igualtat o altres comportaments que alterin el desenvolupament normal de qualsevol de les fases establertes en la convocatòria.

7.6 El tribunal resoldrà tots els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació d'aquestes normes, i també allò que calgui fer en els casos no previstos.

7.7 Les persones membres del tribunal tenen dret a percebre les quanties corresponents, d’acord amb la normativa reguladora en matèria d’indemnització per raó de serveis de la Generalitat de Catalunya.

7.8 A l'efecte de comunicacions i altres incidències, el tribunal té la seu als Serveis Centrals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Gran Via de les Corts Catalanes, 612, 08007 Barcelona.

7.9 La Direcció General del Medi Natural i la Biodiversitat prestarà el suport material i tècnic necessari per a l'actuació del tribunal qualificador.

7.10 El tribunal ha de facilitar a les persones participants i a l’òrgan convocant la informació que se li requereixi en relació amb les puntuacions concretes que aquestes hagin obtingut.


8. Procediment de selecció

El procediment de selecció de les persones aspirants és el de concurs oposició.

8.1 Fase d'oposició

8.1.1 La fase d'oposició està constituïda per la prova que s'indica a continuació, que consta de dos exercicis:

a) Primer exercici: qüestionari de coneixements

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consistirà en la resolució d'un qüestionari tipus test de 50 preguntes amb 4 respostes alternatives, més 3 de reserva, de les quals només una és correcta, sobre el temari aprovat per la Resolució MAH/1341/2009, de 4 de maig, per la qual s'aprova el temari de les proves selectives per a l'accés a l'escala bàsica, categoria d'agent (subgrup C1), mitjançant el torn de promoció interna, del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5380, de 15.5.2009).

Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta per part de les persones aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada. Per efectuar la valoració de l’exercici s’aplicarà la fórmula següent:

 

(A - E/4) x 50

Q = -----------------------------------------

N

 

Q=qualificació resultant.

A=nombre d’encerts.

E=nombre d’errors.

N=nombre de preguntes (50).

En cas que s’acordi l’anul·lació d’alguna pregunta per incorrecció en el plantejament, incorrecció de totes les respostes o correcció de més d’una s’inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva i així successivament.

La qualificació de l'exercici és de 0 a 50 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 25 punts.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts.

b) Segon exercici: coneixements de llengua catalana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n'estiguin exemptes.

Consisteix a realitzar davant de membres del tribunal, i, si escau, dels/de les assessors/es especialistes que aquest designi, un exercici que consta de dues parts:

Primera part: s'hi avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana per mitjà de la redacció d'una carta formal d'un mínim de 100 paraules, de la redacció d'una nota de 50 paraules com a mínim, i de la realització d'exercicis de gramàtica i lèxic sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions i/o activitats dels llocs convocats.

Segona part: s'hi avaluarà l'expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa guiada.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora per a la primera part i 10 minuts per a la segona.

La qualificació de l'exercici és d'apte/a o no apte/a.

Exempció de l'exercici de coneixements de llengua catalana:

Resten exemptes de realitzar aquest exercici les persones aspirants que hagin acreditat anteriorment i que consti al registre de personal corresponent que estan en possessió del Certificat nivell intermedi de català (B2) o superior de la Direcció General de Política Lingüística de conformitat amb la nova denominació establerta pel Decret 3/2014, de 7 de gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixement de català.

Així mateix, podran restar exemptes de realitzar-lo les persones aspirants que acreditin que han participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya on hi hagués establerta una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al requerit en aquesta convocatòria.

Així mateix, podran restar exemptes de realitzar-lo les persones aspirants que en la data i el lloc de realització de l'exercici, abans de l'hora assenyalada per al seu inici, aportin davant el tribunal l'original i una fotocòpia de la documentació suficientment acreditativa d'estar en possessió del Certificat de coneixements de llengua catalana de nivell intermedi de català (B2) o superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. El tribunal trametrà a l'òrgan convocant una fotocòpia de la documentació esmentada perquè s'incorpori a l'expedient de la persona interessada.

La qualificació de l'exercici és d'apte/a o no apte/a.

8.1.2 L’ordre d’actuació de les persones participants en les proves s’iniciarà per la persona participant el primer cognom de la qual comenci per la lletra M, de conformitat amb la Resolució GRI/1152/2014, de 20 de maig, per la qual es dóna publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l’any 2014.

8.1.3 La qualificació de la fase d'oposició es determina amb la puntuació obtinguda al primer exercici de la primera prova.

8.1.4 La data, l'hora i el lloc de realització de la prova es determinaran en la resolució que preveu la base 6.3.

8.1.5 Les persones aspirants que no compareguin a la prova i als exercicis el dia i l'hora assenyalats, llevat dels casos de força major lliurement valorats pel tribunal, seran excloses de l'oposició i, consegüentment, del procés selectiu, i perdran tots els seus drets en aquesta convocatòria. No obstant això, s’exceptua de l’obligació de comparèixer personalment el dia de les proves les dones aspirants a les quals la data de les proves coincideixi amb la del part o els immediatament posteriors al part. La sol·licitud d’ajornament de la prova o exercici s’ha de comunicar, com a molt tard, en els tres dies hàbils següents al naixement. Juntament amb la sol·licitud caldrà aportar el justificant mèdic corresponent. El tribunal fixarà la data de realització de la prova ajornada, que s’haurà de realitzar abans de la publicació de les qualificacions de la fase d’oposició.

8.2 Curs selectiu

Consistirà en un curs de 50 hores lectives, el contingut del qual aprovarà prèviament el tribunal qualificador establert a la base 7.1 i hi accediran les persones participants que siguin aptes a la primera prova. Del total d'hores lectives, se'n podrà dedicar fins a un 20% a pràctiques supervisades pel professorat del curs. El tribunal podrà nomenar assessors/es per valorar adequadament les pràctiques. El curs, l'organitzarà el Centre de Formació i Estudis Agrorurals, i consistirà en l'aprofundiment de les matèries del temari de les proves selectives per a l'accés a l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. El curs s'iniciarà en un termini màxim de quatre mesos a comptar des de la data de la publicació de les qualificacions de la prova de la fase d'oposició.

El caràcter selectiu del curs exigirà que les persones aspirants superin unes proves objectives sobre les matèries que s'imparteixin. El Centre de Formació i Estudis Agrorurals durà a terme una avaluació continuada sobre l'aprofitament del curs.

El tribunal declararà excloses del procés selectiu les persones aspirants que durant aquesta fase perdin la condició d'alumne/a.

Per poder superar el curs selectiu, les persones participants hauran d'haver assolit els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per dur a terme les funcions de l'escala bàsica, categoria d'agent (subgrup C1), del Cos d'Agents Rurals, i hauran d'haver obtingut una puntuació mínima de 4 punts a l'examen tipus test del curs selectiu sobre un total de 8 punts. Fins al 20% de la puntuació del curs correspondrà a la valoració dels comportaments i les actituds de les persones participants.

La puntuació d'aquest curs serà de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar el curs serà de 5 punts, tot sumant el resultat de l'examen tipus test i la valoració dels comportaments i les actituds de les persones participants.

El tribunal qualificador farà pública la relació de persones aspirants que han superat el curs, amb les puntuacions i la posició obtingudes, dins l'ordre de major a menor.

8.3 Fase de concurs

8.3.1 En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es valoraran els serveis prestats en el Cos d'Agents Rurals dins del subgrup C2, sigui com a funcionari/ària de carrera o en virtut d'un nomenament d'interí/ina, d'un contracte de naturalesa laboral, d'un contracte administratiu transitori o d'un contracte administratiu de col·laboració temporal, a raó de 0,15 punts per mes treballat i fins a un màxim de 29,55 punts. A aquests efectes, es computarà un mes com a 30 dies naturals.

Els serveis prestats en qualitat de personal eventual no es valoren.

En cap cas la puntuació de la fase de concurs no es podrà aplicar per superar la prova de la fase d'oposició ni per superar el curs selectiu.

8.3.2 Els serveis prestats a l'Administració de la Generalitat de Catalunya s'hauran d'acreditar mitjançant una certificació del/de la secretari/ària general del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, o de l'òrgan en què delegui.

Els serveis prestats en altres administracions s'hauran d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent en matèria de personal, o de l'òrgan en què delegui.

A totes les certificacions haurà de constar de manera clara i expressa el càrrec de l'òrgan en què delegui, i també la norma legal que l'habilita amb indicació, si escau, del diari o el butlletí oficial en què s'hagi publicat. Així mateix, hi ha de constar el grup, el cos, l'escala, el règim jurídic, el vincle, les funcions i el període concret de prestació dels serveis fins a la data de publicació de la convocatòria.

8.3.3 El mèrit de serveis prestats s'ha de referir a la data de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC i només es tindran en compte els mèrits obtinguts fins a aquesta data.

8.3.4 El/la secretari/ària general del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural o l'òrgan en què delegui trametrà al tribunal qualificador els certificats a què fa referència la base 8.3.2 en el termini de deu dies a comptar de l'endemà de la publicació de les qualificacions de la fase d'oposició.

En el cas dels certificats de serveis prestats en altres administracions, les persones aspirants disposaran, igualment, de deu dies a comptar de l'endemà de la publicació de les qualificacions de la fase d'oposició per presentar els certificats esmentats al tribunal qualificador.


9. Publicació de resultats

9.1 Les qualificacions de la prova de la fase d'oposició i del curs selectiu i la valoració de la fase de concurs es faran públiques, a l'efecte del que preveu l'article 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú a les adreces especificades a la base 4.1 i al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Amb aquesta publicació, es considerarà realitzada l'oportuna notificació a les persones interessades, i s'iniciaran els terminis a l'efecte de possibles recursos.

9.2 Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies a comptar de l'endemà de la publicació de la valoració de la fase de concurs per presentar les al·legacions que considerin necessàries.

9.3 El tribunal, un cop estimades o desestimades les al·legacions presentades, farà pública la valoració definitiva dels mèrits acreditats per les persones aspirants en la fase de concurs al mateix temps que la publicació de la puntuació de la fase d'oposició, la del concurs oposició, i la qualificació del curs selectiu.

9.4 L'ordre definitiu de persones participants que han superat el procés selectiu es determinarà sumant la puntuació obtinguda a la fase d'oposició, la qualificació obtinguda en el curs selectiu i la puntuació obtinguda a la fase de concurs. En cap cas el tribunal no podrà declarar que ha superat el procés selectiu un nombre d'aspirants que excedeixi el nombre de places convocades, i serà nul·la de ple dret qualsevol proposta que contravingui a l'anterior.


10. Proposta de persones seleccionades

10.1 Les persones aspirants que hagin superat el procés selectiu seran proposades pel tribunal a l'òrgan convocant per al seu nomenament dins de la categoria d'agent (subgrup C1) de l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals.

10.2 Les persones aspirants proposades hauran de presentar al Servei de Recursos Humans del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, dins el termini dels 20 dies naturals comptats des de la data de publicació de la proposta, la documentació següent:

a) Fotocòpia confrontada del document nacional d'identitat vigent.

b) Fotocòpia confrontada del títol exigit a la base 3.b, tret de qui hagi fet ús de la dispensa de titulació establerta a la mateixa base.

c) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos a la legislació vigent, o declaració que se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat o s'exercirà l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

10.3 Les persones aspirants proposades que no presentin la documentació requerida, llevat dels casos de força major, que seran degudament comprovats per l'autoritat convocant, i les persones que no compleixin les condicions i els requisits exigits no podran ser nomenades funcionàries i quedaran anul·lades les seves actuacions sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat.


11. Nomenaments de funcionaris/àries

Un cop verificat que les persones aspirants han presentat la documentació indicada i que reuneixen els requisits i les condicions requerits, el/la conseller/a del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, mitjançant resolució publicada al DOGC, nomenarà membres de l'escala bàsica, categoria d'agent del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, les persones aspirants proposades pel tribunal.


12. Presa de possessió

Les persones aspirants nomenades funcionàries de l'escala bàsica, categoria d'agent, del Cos d'Agents Rurals faran el jurament o la promesa i prendran possessió en la mateixa destinació, un cop realitzats els tràmits de canvi de categoria i d’escala, davant el/la secretari/ària general del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, l'endemà de la publicació al DOGC de la resolució a què fa referència la base 11.

La manca de jurament o promesa o de la presa de possessió, llevat dels casos de força major, que seran degudament comprovats i valorats per l’Administració, comporta la pèrdua de tots els drets.


13. Règim d'impugnacions i al·legacions

13.1 Contra les resolucions definitives de l'òrgan convocant, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la persona titular del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, d’acord amb el que estableixen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, d’acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

13.2 Contra els actes de tràmit del tribunal que decideixin directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el/la conseller/a del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació.

13.3 Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos al punt anterior, les persones aspirants, al llarg del procés selectiu, poden formular totes les al·legacions que considerin pertinents.


Amunt