Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 04/09/2014

  • Número del document GRI/2074/2014

  • Número de control 14258020

  • Organisme emissor Departament de Governació i Relacions Institucionals

    CVE CVE-DOGC-A-14258020-2014

Dades del DOGC
  • Número 6708

  • Data 17/09/2014

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GRI/2074/2014, de 4 de setembre, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de dos llocs de comandament al Departament de Governació i Relacions Institucionals (convocatòria de provisió núm. GRI/009/14).


Atesa la Resolució GRI/1651/2014, de 7 de juliol (DOGC núm. 6665, de 16.7.2014), de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de dos llocs de comandament al Departament de Governació i Relacions Institucionals (convocatòria de provisió núm. GRI/009/14);

Atès el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions concordants;

Vist que s’han complert els requisits i les especificacions exigides en la convocatòria, i de conformitat amb l’informe del secretari general;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

Nomenar les persones que s’esmenten a continuació en els càrrecs corresponents:

senyor Jordi Curcó Pueyo director dels Serveis Territorials de Lleida;

senyora Maria Dolors Murillo Cabré directora dels Serveis Territorials de Tarragona.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, i d’acord amb el que estableixen l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, recurs de reposició davant el secretari general del Departament de Governació i Relacions Institucionals en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la publicació, o bé recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 4 de setembre de 2014

 

P. d. (Resolució GRI/1728/2013, DOGC de 7.8.2013)

Lluís Bertran Saura

Secretari general

 

Amunt