Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/06/2014

  • Número del document ENS/1446/2014

  • Número de control 14171023

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-14171023-2014

Dades del DOGC
  • Número 6650

  • Data 25/06/2014

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1446/2014, de 19 de juny, d'aprovació de les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament.


D’acord amb el Reial decret 696/2007, d’1 de juny pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió prevista a la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, la contractació laboral d’aquest professorat es regeix per l’Estatut dels Treballadors, Text refós aprovat per Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, per la disposició addicional tercera de la Llei Orgànica d’Educació, pel mateix Reial Decret i les normes que el despleguin, per l’Acord sobre ensenyament i afers culturals de 3 de gener de 1979, subscrit entre l’Estat espanyol i la Santa Seu, així com pels acords de cooperació amb altres confessions que tinguin un arrelament evident i notori a la societat espanyola.

A aquesta relació laboral li és d’aplicació, així mateix, el VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

L’article 4 del Reial Decret 696/2007, esmentat, disposa que la contractació del professorat de religió és per temps indefinit, tret dels casos de substitució del titular de la relació laboral que es realitza de conformitat amb l’article 15.1.c) de l’Estatut dels Treballadors.

Cal, doncs, establir les bases per a la contractació temporal del professorat de religió per substitució d’aquell que tingui reconeguda la reserva de lloc de treball, o per cobrir llocs de treball vacants mentre no siguin proveïts reglamentàriament amb les persones que n’hagin obtingut la titularitat mitjançant el procediment establert a l’efecte, d’acord amb el que preveu l’article 26.4 del VI Conveni col·lectiu d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

En conseqüència, efectuat el tràmit de negociació amb els representants del personal laboral.

 

Resolc:

 

Aprovar les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d’Ensenyament, que figuren als annexos.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la secretària general del Departament d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Igualment poden interposar qualsevol altra reclamació o recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 19 de juny de 2014

 

M. Jesús Mier i Albert

Secretària general

 

 

Annex 1

Bases

 

-1 Contractació del professorat.

1.1 La contractació temporal del professorat de religió s’efectua per substitució d’aquell que tingui reconeguda la reserva de lloc de treball, o per cobrir llocs de treball vacants mentre no siguin proveïts reglamentàriament amb les persones que n’hagin obtingut la titularitat mitjançant el procediment establert a l’efecte.

1.2 Cada curs acadèmic el professorat de religió que compleixi els requisits establerts a la base 4.3 s’ha d’ordenar, per a la seva contractació, segons la prelació següent:

- Professorat amb serveis prestats com a professor de religió.

- Persones admeses en convocatòries d’accés que no han estat encara contractades.

 

-2 Professorat amb serveis prestats com a professor de religió.

2.1El professorat que hagi estat contractat amb anterioritat mitjançant contracte temporal com a professor de religió i acrediti els requisits per a ser contractat el curs següent, constituirà un únic bloc ordenat pel temps de serveis prestats, llevat que hagi renunciat a ser-hi o hagi estat exclòs per algun dels motius d’exclusió que preveu l’article 26 del VI Conveni Col·lectiu Únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

2.2 Durant la primera setmana del mes de juliol s’ha de publicar a la pàgina web de cadascun dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament / Consorci d’Educació de Barcelona i a la pàgina web del Departament d’Ensenyament http://www.gencat.cat/ensenyament, la relació del professorat de religió per cada nivell educatiu, ordenada pel temps de serveis prestats. La consulta d’aquesta relació es farà mitjançant usuari i contrasenya.

Una vegada publicada la llista, s’obre un termini de 5 dies hàbils per presentar reclamacions. Les reclamacions es consideraran estimades o desestimades amb la publicació de la llista definitiva.

 

-3 Persones admeses en convocatòries d’accés que no han estat encara contractades.

Les persones que formen part de la llista d’admesos d’alguna de les convocatòries de concurs públic que ha realitzat el Departament d’Ensenyament i que no han estat contractades, si acrediten els requisits, constitueixen un segon bloc d’aspirants a accedir a aquesta contractació, d’acord amb el que es regula a l’article 26 del VI Conveni Col·lectiu Únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, llevat que hagin renunciat a ser-hi.

Aquestes persones s’ordenen segons l’any de la darrera convocatòria en què han participat i, dintre d’aquest, segons el número d’ordre assignat d’acord amb el barem de cada convocatòria.

 

-4 Convocatòries de concurs de mèrits per a l’accés de nous candidats

4.1 Quan sigui necessari l’accés de nous candidats, durant el mes de juny s’obrirà un termini per a la presentació de sol·licituds per prestar serveis com a professorat de religió mitjançant Resolució del Director general competent en matèria de professorat, publicada a la pàgina web del Departament d’Ensenyament http://www.gencat.cat/ensenyament.

4.2 Excepcionalment, per manca de candidats durant el curs escolar, els Serveis Territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona poden proposar l’obertura de nous terminis per a la presentació de sol·licituds.

4.3 Les persones interessades han de reunir, a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, els requisits previstos a l’article 3 del Reial decret 686/2007, d’1 de juny, a més dels que es detallen tot seguit:

a) No pertànyer com a funcionari de carrera als cossos docents.

b) Disposar de la proposta de l’ordinari diocesà per a l’àmbit territorial on es vulgui obtenir destinació. Només es pot obtenir destinació en centres d’un àmbit per al qual es disposi de la proposta emesa per l’entitat religiosa corresponent.

c) Disposar de la declaració de competència acadèmica per al nivell al qual s’opta (DEI o DECA).

d) Disposar de l’acreditació de competència lingüística en català i, si escau, en aranès.

4.4 Els aspirants han de presentar una sol·licitud de participació segons el model normalitzat que es pot obtenir a la pàgina web del Departament d’Ensenyament http://www.gencat.cat/ensenyament, a Oposicions i concursos/Professorat, al registre dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament i del Consorci d’Educació de Barcelona.

4.4.1 A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats d’acord amb el barem de l’annex 2.

La data de finalització del termini de presentació de sol·licituds és la que es pren com a referència per al còmput dels mèrits al·legats.

4.4.2 La sol·licitud i la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, s’ha de presentar al registre del Servei Territorial o del Consorci d’Educació de Barcelona on pertany el Bisbat on es vol obtenir destinació.

4.4.3 L’assignació de la puntuació que correspon als participants per cadascun dels apartats del barem la porten a terme les unitats de gestió de personal docent dels Serveis Territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona.

En cas d’empat, tenen prioritat els que acreditin la condició legal de disminuït d’acord amb el que preveuen els articles 7 i 8 del Decret 66/1999, de 9 de març sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional.

 

-5 Adjudicació de destinacions

5.1 Els llocs de treball de religió vacants que s’adjudiquen amb caràcter provisional són els que no estiguin ocupats per professorat amb contracte laboral indefinit

5.2 Els llocs de treball vacants han de ser proveïts abans del 31 de juliol en actes d’adjudicació a celebrar en les respectives seus dels Serveis Territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona.

Per als llocs de treball vacants que siguin adjudicats el mes de juliol, la durada del contracte serà d’1 de setembre a 31 d’agost.

5.3 Els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona han de convocar als participants en els actes d’adjudicacions de destinacions amb un mínim de 48 hores d’antelació a la celebració dels actes.

5.4 Únicament es pot participar en l’acte d’un Servei Territorial o Consorci d’Educació de Barcelona, malgrat que es disposi de la proposta del Bisbat per a centres d’un altre àmbit.

5.5 En les substitucions que ja estiguin documentades a l’inici de cada curs escolar, la data d’inici del contracte de substitució s’ajusta a les instruccions que es dictin amb caràcter general en relació a les substitucions del personal docent dels centres docents públics.

5.6 Per a tots els contractes laborals temporals de professorat de religió que es formalitzin al llarg del curs escolar, la data de finalització serà com a màxim, el 30 de juny.

5.7 Només es poden prestar serveis en un únic nivell educatiu.

5.8 Les persones que han prestat serveis com a professorat de religió i les que formen part de la llista per haver accedit en convocatòries anteriors a la del curs actual poden sol·licitar el canvi d’àrea territorial o de nivell educatiu, sempre que reuneixen els requisits, durant el termini de reclamacions contra la llista provisional establert a la base 2.2.

 

-6 Participació en altres procediments d’adjudicació.

El sol·licitant que en participar voluntàriament en els procediments d’adjudicació de destinacions al personal interí dels cossos docents no universitaris obtingui una destinació i en tingui una altra amb caràcter provisional com a professor de religió, ha d’optar mitjançant escrit adreçat a la Direcció General competent en matèria de professorat abans del dia 8 d’agost, per una de les dues. De no fer-ho, l’Administració prioritzarà la destinació com a professorat de religió.

 

-7 Contractació de professorat a partir de l’1 de setembre.

7.1 Les persones que no hagin obtingut destinació abans de l’1 de setembre i formen part de la llista de professorat amb serveis prestats així com els aspirants sense serveis prestats ordenats segons l’any de la convocatòria en què han participat i, dintre d’aquesta, segons el barem de mèrits, consten com a disponibles per a cobrir les substitucions i/o vacants que es produeixin durant el curs escolar.

L’ordre de prelació per a la seva contractació és el següent:

- Persones amb serveis prestats com a professorat de religió.

- Persones admeses en convocatòries d’accés que no han estat encara contractades.

- S’hi afegeixen les persones que estiguin admeses en les convocatòries que es puguin fer per al curs següent ordenades segons el barem establert a les convocatòries.

7.2 Els Serveis Territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona, per tal de procedir a la contractació, han de contactar individualment amb els candidats d’acord amb l’ordre de prelació esmentat en l’apartat anterior. En cas d’acumulació de llocs a cobrir, els Serveis Territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona poden convocar actes d’adjudicació amb una antelació mínima de 48 hores.

 

-8 Procediment d’urgència.

En cas que, una vegada finalitzada la convocatòria pública que preveu la base 1.1 i, si escau, la convocatòria excepcional que preveu la base 1.2, hi hagués alguna vacant o substitució pendent per manca de candidats, els Serveis Territorials o el Consorci d’Educació han de comunicar a l’entitat religiosa la necessitat de disposar d’una proposta de nous candidats.

 

-9 Consultes i aclariments.

Per a qualsevol aclariment en relació amb el procediment establert en aquestes bases, les persones interessades poden adreçar-se a les seccions de Gestió de Personal Docent dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament o a l’àrea de Recursos humans del Consorci d’Educació de Barcelona.

 

 

Annex 2

Barem

 

1. Experiència docent (màxim 24 punts)

1.1 Per cada any d’experiència docent impartint l’ensenyament de la religió en centres públics, en el mateix nivell educatiu pel qual es participa, 1 punt per any complet (0,08 per fracció de mes complet).

1.2 Per cada any d’experiència docent impartint l’ensenyament de la religió en centres públics, en un nivell educatiu diferent del que es participa, 0,85 punts per any complet (0,06 punts per fracció de mes complet).

1.3 Per cada any d’experiència docent impartint l’ensenyament de la religió en altres centres, 0,40 per any complet (0,03 punts per fracció de mes complet).

1.4 Per cada any d’experiència docent impartint altres ensenyaments en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament, 0,20 punts per any complet (0,015 per fracció de mes complet).

Documentació justificativa: En cas que no consti al registre informàtic del Departament d’Ensenyament fotocòpia compulsada del nomenament o contracte o certificació de la direcció del centre, amb el vistiplau de la Inspecció d’Educació en què consti el període al.legat.

 

2. Exercici de càrrecs directius i altres funcions (màxim 5 punts)

2.1 Per cada any com a càrrec directiu en centres docents públics, 0,4 punts per any complet (0,03 punts per fracció de mes complet).

2.2 Per cada any d’exercici en centres docents públics com a coordinador/a de cicle, cap de seminari, de departament, així com la funció tutorial exercida a partir de l’entrada en vigor de la LOE, 0,3 punts per any complet (0,02 punts per fracció de mes complet).

En aquest apartat es consideraran com a altres funcions docents anàlogues les previstes en l’última convocatòria de concurs de trasllats de professorat, corresponent al nivell d’ensenyament per al qual es presenti sol.licitud de participació.

Documentació justificativa: En cas que no consti al registre informàtic del Departament d’Ensenyament, certificació acreditativa en què consti la data de presa de possessió i cessament o, si s’escau, de continuïtat en el càrrec o funció docent.

 

3. Titulacions acadèmiques diferents de la requerida per formalitzar el contracte (màxim 5 punts)

3.1 Titulacions atorgades per centres superiors de ciències eclesiàstiques, d’acord amb el que regula el Reial Decret 1619/2011, de 14 de novembre (BOE de 16 de novembre)

a) Titulacions equivalents al títol oficial de màster, 4 punts.

b) Titulacions equivalents al doctorat, 4 punts.

c) Titulacions equivalents a la llicenciatura o grau, 3 punts.

d) Titulacions equivalents a la diplomatura, 2 punts.

3.2 Altres titulacions universitàries

a) Titulació oficial de màster, de suficiència investigadora o certificat-diploma d’estudis avançats, 3 punts.

b) Titulació de doctorat, 3 punts.

c) Titulació de segon cicle o de grau, 2 punts.

d) Titulació de primer cicle, 1 punt.

Documentació justificativa: En cas que no consti al registre informàtic del Departament d’Ensenyament, certificació acadèmica o fotocòpia del títol corresponent o, si s’escau, certificació de l’abonament dels drets d’expedició.

En el cas d’estudis corresponents al primer cicle d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura, certificació acadèmica en què s’acrediti la superació de totes les assignatures corresponents als tres primers cursos.

La presentació del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte donarà lloc exclusivament al reconeixement de la puntuació corresponent a la titulació de segon cicle.

3.3 Altres certificacions

Pel certificat oficial d’escola oficial d’idiomes de nivell intermedi o certificat B1 del Consell d’Europa, 0,25 punts.

Pel certificat oficial d’escola oficial d’idiomes de nivell avançat o certificat B2 del Consell d’Europa, pel títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o de formació professional, o pel títol professional de música o dansa dels conservatoris, 0,5 punts.

En cas d’al·legar dues certificacions d’un mateix idioma, es valorarà únicament la del nivell superior.

Documentació justificativa: En cas que no consti al registre informàtic del Departament d’Ensenyament, certificació acadèmica o fotocòpia del títol corresponent o, si s’escau, certificació de l’abonament dels drets d’expedició.

 

4. Activitats de formació i perfeccionament (màxim 4 punts)

4.1 Per activitats de formació i perfeccionament de contingut directament relacionat amb l’ensenyament de la religió, organitzades o reconegudes per l’autoritat eclesiàstica o per les administracions educatives.

a) Com a ponent, 0,20 punts per cada bloc de 5 hores.

b) Com a assistent, 0,25 punts per cada bloc de 15 hores.

4.2 Per activitats de formació i perfeccionament relacionades amb la didàctica, les noves tecnologies aplicades, la psicopedagogia o l’organització escolar, convocades per les administracions educatives, per les universitats o per institucions no lucratives homologades o reconegudes per les administracions educatives.

a) Com a ponent, 0,10 punts per cada bloc de 5 hores.

b) Com a assistent, 0,15 punts per cada bloc de 15 hores.

Documentació justificativa: En cas que no consti al registre informàtic del Departament d’Ensenyament, certificació acreditativa expedida per l’organisme o centre corresponent amb especificació de les hores de durada (no s’acceptarà cap certificació que no les indiqui). En el cas de les activitats organitzades per institucions no lucratives, a l’esmentada certificació s’hi farà constar el reconeixement de l’homologació del curs que s’al.lega.

 

5. Publicacions

Per publicacions de caràcter didàctic sobre l’ensenyament de la religió, o directament relacionades amb aspectes generals de currículum o amb l’organització escolar: màxim 1 punt.

Documentació justificativa:

En el cas de llibres, els exemplars corresponents, així com certificat de l’editorial on consti el títol del llibre, autor/s, ISBN, dipòsit legal i data de la primera edició, nombre d’exemplars i que la seva difusió ha estat en llibreries comercials.

En el cas de les revistes, els exemplars corresponents, així com la certificació en què consti el nombre d’exemplars, llocs de distribució i venda, o associació científica o didàctica, legalment constituïda, a què pertany la revista, títol de la publicació, autor/s, ISSN o ISMN, dipòsit legal i data d’edició.

En el cas que l’editor de la publicació (llibre o revista) sigui una administració pública o una universitat, i no s’hagi difós en llibreries o establiments comercials, la documentació justificativa serà una certificació expedida per l’òrgan competent que indiqui el títol del llibre o revista, l’autor o els autors, data de la primera edició, nombre d’exemplars i la difusió que se n’ha realitzat (centres educatius, de professors, institucions culturals, etc.).

En el cas que l’editorial o associació hagin desaparegut, aquesta situació haurà de justificar-se per qualsevol mitjà de prova admissible en el dret.

No seran valorades les publicacions al·legades per aquest apartat on no figuri l’ISBN i que tinguin l’obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, modificat pel Reial decret 2063/2008, de 12 de desembre, o, si escau, ISSN o ISMN, així com aquelles en què l’autor en sigui l’editor.

En el cas de publicacions en format electrònic, es presentarà un informe en el qual l’organisme emissor certificarà que la publicació apareix en la corresponent base de dades bibliogràfica. En aquest document s’indicarà, a més de la base de dades, el títol de la publicació, els autors, la data de publicació i la URL. A més, se’n presentarà un exemplar imprès.

 

6. Certificat de coneixement de la llengua catalana de nivell superior al requerit per a la formalització del contracte: 1 punt

Només es valorarà un certificat.

Documentació justificativa: En cas que no consti al registre informàtic del Departament d’Ensenyament, certificació corresponent o, si s’escau, certificació de l’abonament dels drets d’expedició. Es tindran únicament en compte els certificats que constin com a equivalents en la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya.

 

Amunt