Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 30/05/2014

  • Número del document ENS/1252/2014

  • Número de control 14155043

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-14155043-2014

Dades del DOGC
  • Número 6639

  • Data 06/06/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1252/2014, de 30 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d'educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d'educació no presencial.


La Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, estableix la possibilitat de cursar algunes matèries a través de l’educació a distància, tot ampliant l’oferta existent fins ara a matèries de modalitat o optatives del primer curs de batxillerat, així com a les matèries optatives de segona llengua estrangera i d’informàtica de quart curs d’educació secundària obligatòria.

El Departament d’Ensenyament amplia l’oferta existent fins ara a la matèria optativa de segona llengua estrangera de tercer curs d’educació secundària obligatòria, i concreta l’adscripció de modalitat dels alumnes de batxillerat.

D’acord amb això,

 

Resolc:

 

Modificar el punt 2 de la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, que queda redactat en els termes següents:

“-2 Els centres poden fer aquesta oferta:

2.1 A l’educació secundària obligatòria

En el tercer curs de l’ESO per a la matèria optativa específica de segona llengua estrangera.

En el quart curs de l’ESO per a les matèries optatives específiques d’informàtica i/o de segona llengua estrangera.

2.2 Al batxillerat

En els ensenyaments de batxillerat per a les matèries de modalitat i optatives que es detallen a l’annex, amb un màxim de dues matèries per alumne i curs.

En qualsevol cas, l’adscripció de modalitat de cada alumne s’ha de correspondre amb alguna de les que té autoritzades el centre on es matricula l’alumne de forma presencial.”

 

Barcelona, 30 de maig de 2014

 

Joan Mateo Andrés

Secretari de Polítiques Educatives

 

Amunt