Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 20/05/2014

  • Número del document 067/2014

  • Número de control 14140094

  • Organisme emissor Departament d'Interior

    CVE CVE-DOGC-A-14140094-2014

Dades del DOGC
  • Número 6628

  • Data 22/05/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Organismes
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 67/2014, de 20 de maig, de modificació del Decret 320/2011, de 19 d'abril, de reestructuració del Departament d'Interior.


El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat, va establir les competències del Departament d’Interior. El Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del Departament d’Interior, va adaptar l’estructura departamental al nou marc competencial i va determinar les competències bàsiques que conformen el Departament d’Interior.

Mitjançant el Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del Departament d’Interior, es va regular l’estructura general del Departament, en concret, de la Secretaria General, de la Direcció de Serveis, de la Direcció General de Protecció Civil i de la Direcció General d’Administració de Seguretat.

Pel que fa a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, la seva estructura està prevista en el Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, el qual manté la vigència únicament respecte als articles 74 a 122.

D’altra banda, l’estructura de la Direcció General de la Policia està regulada en el Decret 415/2011, de 13 de desembre, d’estructura de la funció policial d’aquesta Direcció General, i en el Decret 58/2012, de 29 de maig, de reestructuració parcial de la Direcció General de la Policia, decrets que són objecte d’unes modificacions tècniques que recullen les necessitats d’optimitzar els recursos humans i la seva coordinació arreu del territori.

El Decret 57/2012, de 29 de maig, de modificació del Decret 320/2011, de 19 d’abril, va reestructurar algunes de les unitats del Departament les competències de les quals podien ser exercides per les unitats centrals del Departament, per contribuir així a una millor optimització dels recursos disponibles.

Posteriorment, s’ha posat de manifest la necessitat de modificar l’estructura per fer-la més adequada a un desenvolupament més eficient de les competències del Departament introduint alguns canvis respecte de la regulació actualment vigent.

Per tot això, de conformitat amb l’article 23 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 13/1989, de 14 de setembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta de la persona titular del Departament d’Interior i d’acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Es fa una nova redacció de l’article 6 del Decret 320/2011, de 19 d’abril, que queda redactat de la manera següent:

“Article 6. Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals

6.1 Corresponen a la Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals les funcions següents:

a) Assistir la Direcció de Serveis en la implantació de les polítiques generals en matèria de personal i en la coordinació de la gestió del personal d'administració i serveis del Departament.

b) Mantenir les relacions ordinàries del Departament amb els òrgans competents en matèria de recursos humans i relacions laborals.

c) Garantir l'adequació de la gestió i l'administració del personal d'administració i serveis del Departament a la normativa vigent.

d) Impulsar, coordinar i unificar els processos i procediments en matèria de planificació i gestió de tot el personal adscrit al Departament.

e) Supervisar l’elaboració de l’avantprojecte del capítol 1 del pressupost, coordinar-ne la gestió i fer el seguiment de la seva execució.

f) Administrar el règim interior i la gestió dels serveis generals.

g) Impulsar i coordinar els plans de formació del personal d'administració i serveis del Departament.

h) Assessorar en matèria de recursos humans els òrgans del Departament.

i) Participar en la política de relacions laborals del Departament, en les negociacions i en la resolució dels conflictes que es puguin produir.

j) Dirigir l’elaboració d’estudis sobre l’adequació quantitativa i qualitativa dels recursos humans del Departament.

k) Qualsevol altra funció que li encomanin de naturalesa anàloga.

6.2 De la Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals en depenen els òrgans següents:

a) El Servei de Règim Interior i Documentació.

b) El Servei de Personal.

c) El Servei de Nòmines i Despeses de Personal.”

 

Article 2

Es fa una nova redacció de l’article 10 del Decret 320/2011, de 19 d’abril, que queda redactat de la manera següent:

“Article 10. Servei de Personal

10.1 Corresponen al Servei de Personal les funcions següents:

a) Coordinar i supervisar la gestió i administració del personal del Departament, d'acord amb la normativa vigent.

b) Controlar i gestionar els expedients referents a les situacions administratives, provisió de llocs de treball, certificacions, retencions judicials i altres tramitacions del personal del Departament.

c) Controlar i gestionar els expedients referents a permisos, llicències, vacances, reconeixement de serveis previs, venciment de triennis i reconeixement de grau personal del personal d’administració i serveis del Departament.

d) Garantir el manteniment actualitzat de la relació de llocs de treball del Departament (RLT), així com elaborar i explotar estadísticament les dades que se’n derivin.

e) Planificar i gestionar els moviments relatius a la descripció i anàlisi dels llocs de treball del Departament.

f) Participar en la definició de les estructures organitzatives de les diferents unitats del Departament en col·laboració amb l’Àrea d’Organització i Qualitat i dissenyar els llocs de treball del personal d’administració i serveis.

g) Impulsar i coordinar els processos de provisió de llocs singulars i de llocs de comandament del Departament, així com les convocatòries de canvi de destinació i de nou accés del personal laboral.

h) Donar suport en les convocatòries de selecció i provisió de cossos de funcionaris propis del Departament.

i) Donar suport tècnic a la tramitació dels expedients disciplinaris que s’incoïn al personal d’administració i serveis del Departament i supervisar la tramitació dels expedients de retencions ordenats pels òrgans judicials i altres organismes públics.

j) Coordinar i supervisar els expedients de contractació de personal laboral i de nomenament de personal interí.

k) Custodiar i gestionar els expedients personals i el registre de personal del Departament.

l) Qualsevol altra funció que se li encomani de naturalesa anàloga.

10.2 Del Servei de Personal en depèn la Secció de Gestió de Personal.”

 

Article 3

Es fa una nova redacció de l’article 11 del Decret 320/2011, de 19 d’abril, que queda redactat de la manera següent:

“Article 11. Secció de Gestió de Personal

Corresponen a la Secció de Gestió de Personal les funcions següents:

a) Tramitar els expedients referents a les situacions administratives, provisió de llocs de treball, certificacions, retencions judicials i altres incidències del personal del Departament.

b) Tramitar els expedients referents a permisos, llicències, vacances, reconeixement de serveis previs, venciment de triennis i reconeixement de grau personal del personal d’administració i serveis del Departament.

c) Preparar i gestionar les convocatòries per a la provisió de llocs singulars i llocs de comandament, així com les de canvi de destinació i nou accés del personal laboral del Departament.

d) Gestionar les resolucions de les convocatòries de provisió o d'accés a cossos de funcionaris propis del Departament.

e) Tramitar els expedients de contractació de personal laboral i de nomenament de personal interí.

f) Coordinar i supervisar la implantació i l’ús del portal ATRI.

g) Actualitzar i mantenir el registre informàtic del personal així com l'arxiu documental de personal d’administració i serveis del Departament.

h) Preparar i tramitar els expedients sobre les ofertes públiques d'ocupació.

i) Qualsevol altra funció que li encomanin de naturalesa anàloga.”

 

Article 4

Es fa una nova redacció de l’article 12 del Decret 320/2011, de 19 d’abril, que queda redactat de la manera següent:

“Article 12. Servei de Nòmines i Despeses de Personal

12.1 Corresponen al Servei de Nòmines i Despeses de Personal les funcions següents:

a) Coordinar i supervisar la nòmina del personal d’administració i serveis, la del personal de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, la del personal del cos de Bombers de la Generalitat i, si escau, la del personal de programes específics.

b) Elaborar l’avantprojecte del capítol 1 del pressupost.

c) Coordinar-se amb la Subdirecció General de Gestió Econòmica i Contractació per incorporar la proposta de despesa del capítol 1, així com la proposta de despesa del capítol 2 relativa a indemnització per raó del servei, a l’avantprojecte de pressupost del Departament.

d) Controlar l’execució del capítol 1 del pressupost i avaluar-ne i analitzar-ne els costos.

e) Dirigir la gestió, el control i l’assessorament en matèria de Seguretat Social i altres règims de previsió social.

f) Supervisar la gestió i controlar les dietes, assistències, hores extres i indemnitzacions per raó del servei del personal del Departament.

g) Qualsevol altra funció que li encomanin de naturalesa anàloga.

12.2 Del Servei de Nòmines i Despeses de Personal en depèn la Secció de Retribucions.”

 

Article 5

Es fa una nova redacció de l’article 13 del Decret 320/2011, de 19 d’abril, que queda redactat de la manera següent:

“Article 13. Secció de Retribucions

Corresponen a la Secció de Retribucions les funcions següents:

a) Gestionar i executar el capítol 1 del pressupost anual del Departament.

b) Elaborar la nòmina del personal del Departament.

c) Gestionar els procediments de la Seguretat Social i d'altres règims de previsió social que són d'aplicació al personal del Departament.

d) Gestionar el pagament de les dietes, assistències, hores extres i indemnitzacions i fer-ne el seguiment pressupostari.

e) Qualsevol altra funció que li encomanin de naturalesa anàloga.”

 

Article 6

Es fa una nova redacció de l’article 21 del Decret 320/2011, de 19 d’abril, que queda redactat de la manera següent:

“Article 21. Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral

21.1 A la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral li corresponen les funcions següents:

a) Planificar, proposar i coordinar les actuacions que s’hagin de dur a terme al Departament en matèria de prevenció de riscos i salut laboral.

b) Impulsar l’execució de la política de prevenció de riscos i salut laboral del Departament.

c) Informar els òrgans del Departament sobre la planificació de les actuacions que s’hagin de portar a terme en matèria de prevenció de riscos i salut laboral al Departament.

d) Aplicar i coordinar els plans i programes d’actuació preventiva que aprovi el Departament per tal de millorar les condicions de seguretat i salut del seu personal.

e) Informar els treballadors i treballadores, consultar-los i garantir la seva participació a través de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos i dels comitès de seguretat i salut.

f) Impulsar, proposar i coordinar les activitats de formació, informació i comunicació en matèria de salut laboral i prevenció de riscos laborals en col·laboració amb les unitats del Departament amb funcions relacionades amb la prevenció de riscos laborals.

g) Planificar i coordinar les actuacions que es duguin a terme amb altres institucions alienes al Departament en matèria de seguretat i salut.

h) Representar el Departament en la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals i en la Comissió de Coordinació de Riscos Laborals.

i) Qualsevol altra funció que li encomanin de naturalesa anàloga.

21.2 De la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral en depenen els òrgans següents:

a) El Servei de Prevenció Tècnica de Riscos Laborals.

b) El Servei de Vigilància de la Salut Laboral.”

 

Article 7

Es fa una nova redacció de l’article 22 del Decret 320/2011, de 19 d’abril, que queda redactat de la manera següent:

“Article 22. Servei de Prevenció Tècnica de Riscos Laborals

Al Servei de Prevenció Tècnica de Riscos Laborals li corresponen les funcions següents:

a) Executar la política preventiva del Departament d'Interior, així com elaborar i executar els plans i els programes de prevenció de riscos laborals.

b) Determinar els procediments d'avaluació dels factors de risc que puguin afectar la seguretat dels treballadors.

c) Establir els procediments d'actuació per facilitar l'execució i el seguiment de les mesures preventives en matèria de prevenció de riscos laborals.

d) Formar part en qualitat d’assessor dels comitès de seguretat i salut laboral del Departament d'Interior.

e) Col·laborar en les activitats de formació, informació, recerca, estudi i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.

f) Coordinar els plans d’autoprotecció dels centres de treball del Departament d’Interior i fer-ne el seguiment.

g) Dur a terme la investigació i el seguiment de l'accidentalitat laboral del personal del Departament.

h) Intervenir en l’assessorament i tramitació del Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic, sexual i altres discriminacions que puguin afectar el personal del Departament d’Interior.

i) Qualsevol altra funció que li encomanin de naturalesa anàloga.”

 

Article 8

S’afegeix l’article 22 bis al Decret 320/2011, de 19 d’abril, amb la redacció següent:

“Article 22 bis. Servei de Vigilància de la Salut Laboral

22 bis.1 Al Servei de Vigilància de la Salut Laboral li corresponen les funcions següents:

a) Executar la política preventiva del Departament d'Interior, així com elaborar i executar els plans i els programes de prevenció en matèria de medicina del treball.

b) Determinar els procediments d'avaluació dels factors de risc que puguin afectar la salut dels treballadors, en matèria de medicina del treball.

c) Establir els procediments d'actuació per facilitar l'execució i el seguiment de les mesures preventives en matèria de medicina del treball.

d) Gestionar i coordinar els exàmens de salut i els reconeixements mèdics del personal del Departament d’Interior.

e) Coordinar les actuacions preventives de seguiment de les unitats de vigilància de la salut a nivell territorial.

f) Coordinar l’anàlisi, la identificació i l’assessorament per tal d’establir processos de millora en les dinàmiques organitzatives i el clima laboral.

g) Planificar les actuacions necessàries per dur a terme les avaluacions psicològiques dels cossos operatius.

h) Vetllar per l’assistència psicològica als cossos operatius en situacions d’incidents crítics.

i) Elaborar, impulsar i aplicar programes de sensibilització i prevenció quant al consum de substàncies tòxiques.

j) Formar part en qualitat d’assessor dels comitès de seguretat i salut laboral del Departament d'Interior.

k) Qualsevol altra funció que li encomanin de naturalesa anàloga.

22 bis.2 Del Servei de Vigilància de la Salut Laboral en depèn la Secció de Suport Psicològic."

 

Article 9

S’afegeix l’article 22 ter al Decret 320/2011, de 19 d’abril, amb la redacció següent:

“Article 22 ter. Secció de Suport Psicològic

A la Secció de Suport Psicològic li corresponen les funcions següents:

a) Donar suport i assistència psicològica als cossos operatius en situació de crisi, grans catàstrofes i accidents multitudinaris col·laborant amb les estructures de suport psicològic.

b) Executar els controls psicològics necessaris a les persones membres dels cossos operatius per a la prevenció i detecció d’alteracions o trastorns que puguin comprometre el desenvolupament de les seves funcions, en coordinació amb els serveis i unitats corresponents.

c) Realitzar els controls psicològics necessaris de manera preventiva a les persones membres del cos de Mossos d’Esquadra després d’una recollida o retirada de l’arma de foc, en col·laboració i coordinació amb el Servei de Prevenció Tècnica de Riscos Laborals i les unitats corresponents de la Direcció General de la Policia.

d) Diagnosticar, informar i proposar la derivació psicològica pel que fa a les persones que formen part dels cossos operatius, en coordinació amb el Servei de Prevenció Tècnica de Riscos Laborals i l’organització.

e) Executar els programes de sensibilització i prevenció del consum de substàncies tòxiques en els cossos operatius.

f) Participar en la identificació i l’assessorament per establir processos de millora en les dinàmiques organitzatives i el clima laboral.

g) Intervenir en l’assessorament, conjuntament amb el Servei de Prevenció Tècnica de Riscos Laborals, per a la prevenció i resolució de situacions de conflicte que puguin afectar el personal del Departament d’Interior.

h) Prestar assistència i suport psicològic a les famílies de personal dels cossos operatius que pateixin un accident de treball amb resultat de mort.

i) Qualsevol altra funció que li encomanin de naturalesa anàloga.”

 

Article 10

Es fa una nova redacció de l’article 23 del Decret 320/2011, de 19 d’abril, que queda redactat de la manera següent:

“Article 23. Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

23.1 L’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, que està dirigida pel director o directora de l’Àrea TIC del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, depèn de la Direcció de Serveis del Departament per tot el que afecta les tecnologies de la informació i les comunicacions del Departament, i depèn funcionalment del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per tot el que afecta les tecnologies de la informació i comunicacions corporatives de l’Administració de la Generalitat.

23.2 Corresponen a l’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (Àrea TIC) les funcions següents:

a) Garantir l’alineament de les tecnologies de la informació i les comunicacions del Departament amb les polítiques i estratègies de la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit, i difondre i adoptar les seves normes, estàndards i protocols.

b) Elaborar la proposta del Pla director TIC del Departament com a instrument de definició i de coordinació dels sistemes d’informació, de l’arquitectura tecnològica i de les comunicacions que ha de donar suport a l’activitat, a la gestió i a la informació del Departament, d’acord amb els criteris i directrius de la Direcció de Serveis.

c) Coordinar els òrgans i àrees de les diferents unitats directives del Departament, així com els seus organismes autònoms i ens dependents, que desenvolupin funcions de l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, els quals resten subjectes a les directrius, procediments i mecanismes de seguiment de la seva activitat que estableixin els òrgans competents.

d) Elaborar la proposta del pressupost de l’Àrea TIC, que elevarà al Comitè de Recursos Tecnològics i Sistemes d’Informació, així com facilitar al Comitè el seguiment de l’execució del Pla director de les TIC del Departament.

e) Executar i implantar les actuacions TIC del Departament derivades del Pla director TIC i fer-ne el seguiment, proposant la prioritat de les actuacions que se’n derivin, gestionant-ne el pressupost, avaluant els resultats i vetllant per la qualitat dels productes i serveis rebuts dels subministradors externs. També supervisa la gestió TIC de les entitats adscrites al Departament i hi dóna suport.

f) Garantir la prestació dels serveis TIC que el Departament requereix, incloent el suport i manteniment correctiu i evolutiu de les aplicacions, dels equips, de les comunicacions i de la resta de mitjans TIC associats a aquests serveis, mantenint i gestionant les relacions amb els subministradors externs en els termes establerts als contractes de serveis i equipaments TIC vigents a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i vetllant per la implantació en el Departament de les aplicacions i serveis TIC corporatius de la Generalitat de Catalunya.

g) Identificar estratègies d’evolució i innovació per a la millora dels serveis mitjançant les TIC, en l'àmbit tecnològic, i proposar mesures per a la innovació i transformació de processos mitjançant les TIC, en coordinació amb el Gabinet Tècnic, que n’assumeix la funció organitzativa, seguint els criteris corporatius.

h) Col·laborar en els projectes d’implantació de l’administració electrònica i la interoperabilitat dels sistemes d’informació, en coordinació amb el Gabinet Tècnic, que n’assumeix la funció organitzativa, i d’acord amb els criteris funcionals corporatius.

i) Determinar criteris per a l’explotació de les TIC, d’acord amb les polítiques corporatives de la Generalitat de Catalunya, avaluar periòdicament la seva situació al Departament i el grau de satisfacció entre les persones usuàries, emetre els corresponents informes per a la Direcció i proposar les mesures correctores.

j) Col·laborar en la definició de la política de seguretat dels sistemes i implantar-la en coordinació amb les directrius corporatives en aquesta matèria, vetllant per la continuïtat de les prestacions i la capacitat de satisfer els nivells de servei definits.

k) Garantir la preservació dels coneixements estratègic i funcional de les TIC del Departament com un actiu de la Generalitat de Catalunya, així com assegurar i mantenir la documentació tècnica necessària.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

23.3 De l’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en depèn la Unitat Especialitzada de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de l’Àmbit Policial, a la qual corresponen la coordinació i la supervisió de les funcions de l’esmentada Àrea pel que fa a l’àmbit policial.

Al capdavant d’aquesta Unitat hi ha una persona del Centre de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Generalitat de Catalunya.”

 

Article 11

Es fa una nova redacció de l’apartat 1 de l’article 24 del Decret 320/2011, de 19 d’abril, que queda redactat de la manera següent:

“24.1 El Comitè de Recursos Tecnològics i Sistemes d’Informació té com a missió alinear, en el marc de l’estratègia de tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) corporativa, la utilització d’aquestes tecnologies amb els objectius estratègics del Departament.”

 

Article 12

Es fa una nova redacció de l’apartat 2 de l’article 24 del Decret 320/2011, de 19 d’abril, que queda redactat de la manera següent:

“24.2 Del Comitè de Recursos Tecnològics i Sistemes d’Informació, presidit pel secretari o secretària general, en formen part les persones titulars de les direccions generals del Departament i dels organismes adscrits, així com la persona titular del Gabinet Tècnic. Així mateix, el Comitè és assistit pel director o directora de l’Àrea TIC del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació al Departament d’Interior, que actua com a secretari.”

 

Article 13

Es fa una nova redacció de l’apartat 2 de l’article 27 del Decret 320/2011, de 19 d’abril, que queda redactat de la manera següent:

“27.2 L’Assessoria Jurídica coordina els òrgans i àrees de les diferents unitats directives del Departament que desenvolupin funcions d’assessorament i assistència jurídica per tal d’homogeneïtzar-ne les actuacions i presa de decisions, millorar els procediments i analitzar les metodologies.

A aquests efectes, en l’exercici d’aquestes funcions, resten subjectes a les directrius, procediments i mecanismes de seguiment de la seva activitat que s’estableixin.”

 

Article 14

Es fa una nova redacció de l’article 28 del Decret 320/2011, de 19 d’abril, que queda redactat de la manera següent:

“Article 28. Gabinet Tècnic

28.1 Al Gabinet Tècnic, amb rang orgànic de subdirecció general, li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar les actuacions necessàries per a la definició de la planificació estratègica, la programació i l'avaluació de les polítiques del Departament i dels organismes i entitats adscrites, així com la participació d’aquests en el disseny i la implantació dels plans i programes interdepartamentals aprovats pel Govern.

b) Planificar i coordinar l’elaboració d’informes, estudis i estadístiques en les matèries que són competència del Departament.

c) Impulsar i gestionar mecanismes per facilitar el seguiment de l’acció exterior i envers la UE del conjunt del Departament, en coordinació amb els òrgans del Govern competents en aquests àmbits.

d) Coordinar la implantació de les polítiques de modernització de l’Administració de la Generalitat, en especial d’aquelles que fan referència a la millora de la qualitat dels serveis i dels sistemes de gestió.

e) Impulsar i coordinar les actuacions departamentals en matèria d’organització administrativa i en l’elaboració de propostes sobre les seves estructures.

f) Donar impuls i suport a l’elaboració de propostes de redisseny i millora de processos, circuits i documentació en l’àmbit del Departament amb l’objectiu d’aconseguir la seva simplificació i racionalització, fomentant, en coordinació amb l’Àrea TIC, la implantació de l’Administració electrònica.

g) Coordinar, conjuntament amb l’Àrea TIC i les unitats del Departament implicades, la definició dels requeriments funcionals dels sistemes d’informació i les actuacions de gestió del canvi per a la seva implantació i, en especial, del sistema corporatiu d’informació geogràfica i d’aquells altres que tenen un caràcter transversal en el Departament.

h) Col·laborar en la definició de la política de seguretat de la informació i de protecció de dades de caràcter personal i impulsar-ne el desplegament.

i) Definir, coordinar i impulsar accions per fomentar les capacitats i activitats innovadores i de valorització del coneixement, així com per generalitzar-ne l’ús, en els serveis del Departament.

j) Impulsar i coordinar les accions adreçades a l’elaboració i difusió d’informació institucional interna i externa del Departament, així com les actuacions d’interacció amb la ciutadania i de transparència del sector públic, potenciant especialment els nous canals relacionats amb l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

k) Qualsevol altra funció que li encomanin de naturalesa anàloga.

28.2 Del Gabinet Tècnic en depenen les àrees funcionals i l’òrgan següents:

a) Àrea d’Avaluació i Estudis.

b) Àrea d’Organització i Qualitat.

c) Servei de Difusió.”

 

Article 15

Es fa una nova redacció de l’article 29 del Decret 320/2011, de 19 d’abril, que queda redactat de la manera següent:

“Article 29. Àrea d’Avaluació i Estudis

A l’Àrea d’Avaluació i Estudis, que es configura com una àrea funcional, li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar i avaluar els objectius i les actuacions que formen part de l’acció de Govern en l’àmbit del Departament i fer-ne el seguiment.

b) Coordinar l’elaboració del pressupost per programes del Departament i avaluar-ne el grau de compliment.

c) Definir i administrar sistemes d’explotació de dades amb la finalitat de disposar d’indicadors de gestió i estratègics que permetin orientar les polítiques departamentals i avaluar-ne els resultats.

d) Analitzar les fonts de finançament del Departament i la seva evolució, i proposar i avaluar alternatives.

e) Analitzar periòdicament els resultats del sistema de control de costos i elaborar propostes per a l’optimització de recursos en coordinació amb la Subdirecció General de Gestió Econòmica i Contractació.

f) Programar i coordinar la informació relativa a les estadístiques del Departament.

g) Elaborar estudis tècnics i econòmics en matèries pròpies del Departament.

h) Informar les unitats directives sobre les iniciatives i els programes derivats de les institucions europees que els concerneixen i propiciar l’actuació internacional del Departament.

i) Qualsevol altra funció que li encomanin de naturalesa anàloga.”

 

Article 16

Es fa una nova redacció de l’article 30 del Decret 320/2011, de 19 d’abril, que queda redactat de la manera següent:

“Article 30. Àrea d’Organització i Qualitat

A l’Àrea d’Organització i Qualitat, que es configura com una àrea funcional, li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar i avaluar els plans d’actuació departamentals en matèria d’organització i fer-ne el seguiment.

b) Estudiar i elaborar les propostes de creació, modificació i optimització de les estructures orgàniques i funcionals del Departament, així com assegurar-ne la implementació i avaluació.

c) Coordinar i elaborar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments administratius, si escau, per mitjans electrònics, així com la seva adequació al model d’administració i eines corporatives disponibles, en coordinació amb les unitats transversals competents en aquesta matèria.

d) Estudiar i elaborar propostes d’implementació i de millora de la qualitat dels serveis, així com estudiar i avaluar els resultats dels serveis i la presa de decisions.

e) Impulsar i elaborar la implementació dels serveis electrònics en els processos del Departament, fer-ne el seguiment i coordinar les actuacions en matèria d'interoperabilitat, en col·laboració amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

f) Revisar les propostes normatives del Departament en relació amb els processos administratius i amb les càrregues administratives sobre la ciutadania i les empreses i assessorar el Departament en aquesta matèria.

g) Impulsar i coordinar les mesures organitzatives necessàries per a l'adequació del Departament a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

h) Qualsevol altra funció que li encomanin de naturalesa anàloga.”

 

Article 17

Es fa una nova redacció de l’article 31 del Decret 320/2011, de 19 d’abril, que queda redactat de la manera següent:

“Article 31. Servei de Difusió

Al Servei de Difusió li corresponen les funcions següents:

a) Supervisar, coordinar i impulsar la creació, l’explotació i la gestió dels webs del Departament, de les xarxes socials, dels entorns d’interrelació virtual amb la ciutadania, dels suports audiovisuals, de la intranet, de les plataformes de col·laboració, de bases de dades en entorn multimèdia i de les bases de dades d'informació corporativa destinades a l'atenció ciutadana.

b) Facilitar la sindicació de continguts entre els webs del Departament i els webs de caràcter transversal del Gencat i col·laborar en els projectes relacionats amb la prestació de serveis en línia.

c) Donar suport a les àrees de comunicació de les unitats directives del Departament i l'Oficina de Comunicació adscrita al Gabinet del Conseller, tant en la redacció de textos com en la confecció de material gràfic.

d) Coordinar i executar les actuacions en matèria de política lingüística del Departament, incloses les disposicions publicades al DOGC, les de normalització documental i les relacionades amb l'aplicació i el desenvolupament de la imatge gràfica corporativa.

e) Coordinar l'edició i la distribució de les publicacions del Departament i impulsar la publicació en línia de literatura tècnica en els àmbits de competència del Departament.

f) Elaborar la memòria anual d'activitats del Departament i altres publicacions de naturalesa anàloga.

g) Gestionar el fons documental i bibliogràfic del Departament, mitjançant el Centre de Documentació i Biblioteca, i col·laborar en els projectes de gestió del coneixement.

h) Qualsevol altra funció que li encomanin de naturalesa anàloga.”

 

Article 18

Es fa una nova redacció de la disposició addicional primera del Decret 320/2011, de 19 d’abril, que queda redactada de la manera següent:

“Primera

1. El personal habilitat per exercir la defensa penal en judici de les persones membres del cos de Mossos d’Esquadra està adscrit orgànicament a l’Assessoria Jurídica del Departament, sens perjudici de la coordinació del Gabinet Jurídic de la Generalitat i en els termes concrets de la resolució d’habilitació corresponent. Aquest personal realitza també tasques d’assessorament jurídic al cos de Mossos d’Esquadra.

2. Pel que fa a la Direcció General de la Policia, el personal facultatiu en dret i el personal que realitza funcions d’assessorament i assistència jurídica adscrits als Serveis d’Administració de la Subdirecció General d’Administració i Serveis, depenen funcionalment del Servei d’Assessorament Jurídic de la Direcció General de la Policia.”

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera

Se suprimeixen els òrgans i les àrees funcionals següents:

Servei d’Ordenació i Desenvolupament de Recursos Humans.

Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.

Servei de Planificació i Intervenció Psicològica.

 

Segona

Les funcions i els llocs de treball adscrits al Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, que se suprimeix, s’adscriuen al Servei de Prevenció de Riscos de la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior.

 

Tercera

Es modifica l’apartat 2 de l’article 7 del Decret 58/2012, de 29 de maig, de reestructuració parcial de la Direcció General de la Policia, que queda redactat de la manera següent:

“7.2 Corresponen als Serveis d’Administració esmentats en els respectius àmbits territorials les funcions següents:

a) Dur a terme la gestió ordinària dels recursos humans, materials i econòmics assignats a l’àmbit territorial corresponent.

b) Fer el seguiment de l’execució del pressupost assignat a l’àmbit territorial.

c) Gestionar el parc mòbil adscrit a l’àmbit territorial corresponent i mantenir actualitzada la base de dades corporativa en aquesta matèria.

d) Gestionar totes les actuacions relacionades amb el condicionament i el manteniment dels edificis i instal·lacions de l’àmbit territorial corresponent.

e) Controlar els subministraments i la gestió dels recursos materials assignats al seu àmbit territorial.

f) Gestionar la subhabilitació i el fons de maniobra assignat al seu àmbit territorial.

g) Controlar els consums de recursos materials de la seva regió policial.

h) Supervisar l’execució dels programes d’actuació preventiva en matèria de riscos laborals en l’àmbit territorial corresponent.

i) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que els encomanin.”

 

Quarta

Es modifica l’article 4 del Decret 415/2011, de 13 de desembre, d’estructura de la funció policial de la Direcció General de la Policia, amb la modificació de la lletra j) i l’addició d’una nova lletra k), que queden redactades de la manera següent:

“j) Emetre informe sobre les propostes de circulars i instruccions en matèria de personal de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.”

“k) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.”

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

Les persones que ocupen els llocs de treball o els llocs de comandament de les unitats afectades per aquest Decret seguiran exercint les seves funcions respectives mentre no es proveeixin o s’adaptin els llocs de treball corresponents d’acord amb l’estructura regulada.

 

Segona

Els funcionaris i la resta de personal del Departament d’Interior que resultin afectats per les modificacions orgàniques d’aquest Decret continuaran percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s’imputaven, fins que s’adoptin les disposicions de desplegament i pressupostàries corresponents.

 

 

Disposicions derogatòries

 

Primera

Es deroguen els articles 74.4.d) i 117 del Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

 

Segona

Es deroga el Decret 57/2012, de 29 de maig, de modificació del Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del Departament d’Interior.

 

Tercera

Es deroguen totes les disposicions del mateix rang o inferior que contradiguin aquest Decret o que s’hi oposin.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

S’autoritza la persona titular del Departament d’Interior per dictar les disposicions necessàries per al desplegament, l’eficàcia i l’execució del que disposa aquest Decret.

 

Segona

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 20 de maig de 2014

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Ramon Espadaler i Parcerisas

Conseller d’Interior

 

Amunt