Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 01/04/2014

  • Número del document 045/2014

  • Número de control 14091109

  • Organisme emissor Departament de Benestar Social i Família

    CVE CVE-DOGC-A-14091109-2014

Dades del DOGC
  • Número 6596

  • Data 03/04/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 45/2014, d'1 d'abril, de modificació del Decret 261/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regulen els serveis d'atenció precoç.


L’article 16 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que totes les persones tenen dret, d’acord amb els requisits establerts per la llei, a rebre prestacions socials i ajuts públics per atendre les càrregues familiars. Així mateix, l’article 40 de l’Estatut estableix com a principi rector la protecció de les persones i de les famílies.

D’acord amb això, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, en exercici de la competència exclusiva en matèria de serveis socials de què disposa, d’acord amb l’article 166 de l’Estatut d’autonomia esmentat.

L’article 29 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, determina els serveis d’atenció precoç de caràcter universal i gratuït per als infants fins als sis anys i les seves famílies com un dret subjectiu en les condicions que es determinin reglamentàriament.

El Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç, va donar compliment a la previsió de desplegament reglamentari que contenia la Llei 18/2003, de 4 de juliol, en determinar la naturalesa dels serveis, el dret d’accés, el contingut, les persones que hi tenen dret, el procediment per accedir-hi, els objectius, les funcions, el personal, els àmbits on es presten els serveis i les condicions materials que han de tenir els establiments, els serveis que conformen la Xarxa de serveis socials d’atenció pública i, finalment, l’acreditació a l’efecte de concertació.

De conformitat amb el Decret 261/2003, de 21 d’octubre, esmentat, l’atenció precoç té per objecte incidir en els trastorns del desenvolupament infantil i les situacions de risc que puguin provocar-los i s’entén com un conjunt d’actuacions de caire preventiu, de detecció, diagnòstic i intervenció terapèutica, de caràcter interdisciplinari, que s’estén des del moment de la concepció fins que l’infant compleix els sis anys, per tant, en les etapes prenatal, perinatal, postnatal i de petita infància. Aquesta atenció es fa des de diferents àmbits, com ara el familiar, el sanitari, l’educatiu, el social i altres, per procurar un tractament global, integrat i coordinat.

Actualment, Catalunya disposa d’una xarxa àmplia de centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) que han esdevingut centres especialitzats de l’atenció integral dels infants fins als sis anys amb dificultats o trastorns en el seu desenvolupament o amb risc de patir-ne. Com a serveis d’atenció públics, s’estenen per tot el territori català i treballen coordinats amb la resta de dispositius implicats en l’atenció de la primera infància.

Així mateix, la Cartera de serveis socials, aprovada pel Decret 142/2010, d’11 d’octubre, recull el servei d’atenció precoç com a prestació de servei especialitzat garantida als infants.

No obstant això, l’experiència dels darrers anys en la prestació d’aquests serveis ha evidenciat la necessitat de recollir en el Decret que els regula els criteris de preferència en l’atenció a l’infant per aconseguir més eficàcia en la prestació dels serveis en procurar una atenció més immediata quan l’edat i la salut de l’infant així ho aconsellin.

D’altra banda, també s’ha pogut comprovar que a la pràctica l’accés als serveis d’atenció precoç sempre ha de comptar amb la voluntarietat de la família perquè cal la seva implicació durant el tractament de l’infant i, així mateix, és necessari simplificar i ordenar la gestió administrativa d’aquests serveis mitjançant la subscripció d’un acord assistencial que reculli en un únic document els compromisos tant del centre prestador del servei com de la família.

Aquests canvis comporten la modificació dels articles 4 i 5 del Decret 261/2003, de 21 d’octubre, i així mateix s’actualitzen aspectes puntuals dels espais i el material dels serveis d’atenció precoç que recull l’annex del Decret esmentat.

Aquest Decret ha estat sotmès a informe de la Comissió de Govern Local.

Atesos l'article 26.e) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i el capítol 2 del títol IV de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

A proposta de la consellera de Benestar Social i Família, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Es modifica l’article 4 del Decret 261/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regulen els serveis d'atenció precoç, que queda redactat de la manera següent:

“Article 4

”Persones que tenen dret als serveis i durada d'aquests

”4.1 Tenen dret als serveis d'atenció precoç els infants, amb trastorns en el seu desenvolupament o amb risc de patir-los, des del moment de la concepció i, com a màxim, fins que compleixin sis anys

”4.2 S'entén per trastorn en el desenvolupament la disfunció transitòria o permanent, ja sigui de caràcter neurològic, psicològic o sensorial, que presenta un infant en el seu procés de maduració.

”4.3 S'entén per risc de patir trastorn en el desenvolupament el fet que un infant es trobi en una situació de caràcter biològic, psicològic o social que dificulta el seu desenvolupament.

”4.4 La durada dels serveis ha de ser la que necessiti cada infant i s'ha d’estendre fins que les necessitats d'atenció les puguin cobrir els serveis de caràcter general, ja siguin educatius, sanitaris o socials o, en tot cas, quan compleixi l'edat de sis anys.

”4.5 Sens perjudici del caràcter universal dels serveis d’atenció precoç, es prioritza l’atenció als infants de menys de tres anys i als infants amb afectació greu, d’acord amb el criteri clínic dels professionals del CDIAP. S’entén per afectació greu aquella condició familiar, d'entorn o del mateix infant, que repercuteix en alguna àrea del seu desenvolupament, de manera que resta compromesa, de forma significativa, la seva capacitat adaptativa i de relació amb l'entorn.”

 

Article 2

Es modifica l’article 5, del Decret 261/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regulen els serveis d'atenció precoç, que queda redactat de la manera següent:

“Article 5

”Procediment d'accés

”5.1 L'accés als serveis d'atenció precoç s’efectua mitjançant una sol·licitud dels pares, els tutors o els guardadors de fet de l’infant, dirigida al CDIAP competent per raó del territori. Hi poden adjuntar informes o dictàmens emesos pels professionals de l’àmbit de la salut, dels serveis socials o d’ensenyament.

”5.2 Excepcionalment, el procediment el poden iniciar d’ofici els CDIAP directament o a partir dels casos que provinguin dels serveis sanitaris, dels serveis socials o dels serveis d’ensenyament.

”5.3 Els sol·licitants i la persona titular del CDIAP han de subscriure un acord assistencial segons el model normalitzat elaborat pel departament competent en matèria de serveis socials. Prèviament, el CDIAP competent ha d’haver informat els pares, els tutors o els guardadors de fet de l’infant sobre el contingut dels serveis d’atenció precoç i de les condicions i del procediment d’accés.

”L’acord assistencial ha de recollir, com a mínim, el compromís del CDIAP d’efectuar la valoració diagnòstica i, si escau, el pla d’atenció terapèutica, així com el compromís de la família a assistir a les sessions programades i a seguir les pautes d’intervenció que estableixi l’equip interdisciplinari.

”El termini màxim per subscriure, si escau, l’acord assistencial és de tres mesos a comptar de la presentació de la sol·licitud al CDIAP.

”5.4 Davant les discrepàncies que sorgeixin respecte a l’atenció rebuda, la manca de subscripció de l’acord assistencial o la interpretació i l’aplicació d’aquest, les persones interessades poden interposar una reclamació davant l’òrgan administratiu que té atribuïdes les funcions d’atenció precoç dins el departament competent en matèria de serveis socials, que s’ha de dirimir mitjançant resolució administrativa susceptible de recurs d’alçada davant el superior jeràrquic, en els termes que preveu la legislació vigent de procediment administratiu.”

 

Article 3

3.1 Es modifica l’apartat a), Espai físic, de l’annex del Decret 261/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regulen els serveis d'atenció precoç, en els termes següents:

Se substitueix l’expressió “Espai per arxivar historials, joguines i altres materials” per les expressions “Disposar d’un arxiu de gestió per custodiar els expedients d’atenció precoç” i “Espai per a joguines i altres materials”.

3.2 Es modifica l’apartat b), Material, de l’annex del Decret 261/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regulen els serveis d'atenció precoç, en els termes següents:

Se substitueixen les expressions “Arxivadors” i “Disquets” per l’expressió “Disposar d’arxivadors o armaris habilitats per a la custòdia o emmagatzemament d’expedients”.

 

 

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor als vint dies de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 1 d’abril de 2014

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Neus Munté i Fernàndez

Consellera de Benestar Social i Família

 

Amunt