Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 04/03/2014

  • Número del document TES/0526/2014

  • Número de control 14070013

  • Organisme emissor Agència de l'Habitatge de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-14070013-2014

Dades del DOGC
  • Número 6580

  • Data 12/03/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/526/2014, de 4 de març, de modificació de la Resolució TES/2932/2012, de 21 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer, de quotes d'amortització hipotecària en situacions especials, i per atendre persones que han perdut l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària.


L’article 72.2.b) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, regula les prestacions d’especial urgència per al pagament del lloguer o de quotes d’amortització hipotecària en situacions especials.

De conformitat amb l’article 5 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, el president d’aquesta Agència va aprovar la Resolució TES/2932/2012, de 21 de desembre, relativa a les prestacions econòmiques d’urgència especial per al pagament del lloguer, de quotes d’amortització hipotecària en situacions especials, i per atendre persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària.

El transcurs de més d’un any des de la seva publicació i l’aplicació pràctica en el context socieconòmic actual aconsellen fer-hi algunes modificacions, destinades a adaptar alguns continguts de la Resolució a la realitat de les persones que sol·liciten una prestació econòmica per al pagament de l’habitatge, amb caràcter urgent i especial, aixi com a simplificar-hi l’accés i els tràmits administratius.

Per tot això, i en ús de les facultats que atribueix l’article 5 de la Llei 13/2009, del 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, al president de l’Agència, i a proposta de la Direcció de Programes Socials d’Habitatge,


Resolc:


—1 Modificar determinats aspectes de la Resolució TES/2932/2012, de 21 de desembre, que s’indiquen en el punt 2.


—2 Modificacions:

2.1 Es modifiquen les lletres a) i e) de la base 4.1, que queden redactades de la manera següent:

“a) Per poder accedir a aquestes prestacions cal garantir la liquidació del deute existent i estar en condicions de continuar pagant les rendes del lloguer o quotes d’amortització des del moment en què es presenta la sol·licitud. Es considera que es compleixen aquestes condicions quan s’acrediten, com a mínim, uns ingressos mensuals de la unitat de convivència iguals a l’import del lloguer, o de les quotes hipotecàries d’un mes.”

“e) Les persones que hagin estat beneficiàries de la prestació fins a la quantia màxima no poden sol·licitar una prestació ecònomica amb caràcter urgent i especial per al pagament de l’habitatge fins que no hagi transcorregut un mínim d’un any entre l’últim mes concedit i la nova sol·licitud.”

2.2 Es modifica la lletra b) de la base 4.2, que queda redactada de la manera següent:

“b) Per poder accedir a aquesta prestació cal que el termini entre la data en què es deixa l’habitatge i la data en què se sol·licita la prestació no sigui superior a dotze mesos, i que la data d’entrada en vigor del nou contracte no sigui anterior en 60 dies a la data en què es deixa l’habitatge, excepte en els casos de dació en pagament, en què aquest termini pot ser de 180 dies.”

2.3 Es modifica l’apartat c) de la base 5.4, que queda redactada de la manera següent:

“c) Cal fer el pagament del lloguer de l’habitatge per al qual se sol·licita la prestació a través d’una entitat financera pel sistema de transferència, càrrec a compte o pagament a través de l’administrador de la finca.”

2.4 Es modifica l’apartat d) de la base 5.4, que queda redactada de la manera següent:

“d) Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.”

2.5 Es modifica la base 6.4, que queda redactada de la següent manera:

“Si en una unitat de convivència hi ha una o més persones afectades per alguna discapacitat i acrediten un grau d’invalidesa igual o superior al 33 per cent, així declarat pel Departament de Benestar Social i Família, els ingressos d’aquesta unitat s’hauran de comparar amb els del tram següent de les taules de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).”

2.6 S’afegeix un nou apartat 6 a la base 8, amb la redacció següent:

“8.6 Les persones sol·licitants que autoritzin expressament l’òrgan gestor per obtenir telemàticament les dades que siguin necessàries per a la gestió d’aquestes prestacions no hauran d’aportar la documentació de la base 8.1, lletres a), c), i).”

2.7 Es modifica la lletra b) de la base 9.2, que queda redactada de la manera següent:

“b) La quantia màxima per satisfer el pagament del lloguer és de 2.400 euros, que es poden fer efectius en pagaments fraccionats dins dels dotze mesos següents a la concessió de la prestació, sempre que s’acrediti el pagament mensual del lloguer. Quan l’import del lloguer anual sigui inferior a 2.400 euros, la prestació s’atorgarà pel 60% de l’import anual del lloguer.”

2.8 Es modifica la lletra a) de la base 15.2, que queda redactada de la manera següent:

“a) La resolució de declaració d’extinció de la prestació, per alguna de les causes esmentades als apartats anteriors, donarà lloc a la suspensió del seu pagament i pot donar lloc al reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, mitjançant el procediment de revocació.”


—3 Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 4 de març de 2014


Carles Sala i Roca

President


Amunt